3444 – μορφή (morphe)

gestalt


Typ:
Grekiska: μορφή
Med latinska bokstäver:     morphe
Fonetiskt: mor·fay
Ursprung: Kanske från basen av 3313 (through the idea of adjustment of parts)
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

form (3)

Engelsk beskrivning

  1. The form by which a person or thing strikes the vision.
  2. External appearance.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Efter detta [på samma dag, se Luk 24:13] visade han sig i en annan skepnad (annorlunda yttre form) för två av dem som var på väg ut på landet [till Emmaus, elva kilometer utanför Jerusalem].
[Vers 6‑11 innehåller några ovanliga grekiska ord och har en poetisk form som liknar en sång. Detta är antagligen en tidig kristen hymn eller dikt som Paulus citerar, liknande exempel finns i 1 Tim 3:16 och 2 Tim 2:11‑13.]
Han som var till (existerade; preexisterade) i Guds gestalt
    [iklädd Guds väsen – hade Guds hela fullhet, se Joh 12:41; Jes 6:1],
    men inte räknade det som en trofé (ett segerbyte; en skatt att gripa tag i och hålla fast vid) att vara jämlik Gud,
utan [istället] tömde sig själv [avsade sig alla sina privilegier]
    när han antog (villigt tog/mottog) en tjänares (en slavs, en livegens) gestalt,
    
    då han blev till i människors likhet. [Här finns det kiastiska centrumet i vers 7‑8.]
    Och sedan han till det yttre blev som (befanns vara) en människa,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.