3011 – λειτουργός (leitourgos)

tjänare


Typ:
Grekiska: λειτουργός
Med latinska bokstäver:     leitourgos
Fonetiskt: li·toorg·os
Ursprung: Härstammar från 2992 och 2041
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

minister (4), "he that ministers" (1)

Engelsk beskrivning

 1. A public minister, a servant of the state.
 2. A minister, servant.
  1. So of military labourers.
  2. Of the temple.
   1. Of one busied with holy things.
   2. Of a priest.
  3. Of the servants of a king.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
2
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


Det är också därför ni betalar skatt, för de styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. [En kristen bör underordna sig statsmakten när den inte påbjuder sådant som är direkt emot Guds ord.]
Jag är den Smordes (Messias, Kristi) Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.
Jag tyckte dock det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe (ordagrant "medsoldat") som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. [Epafroditus var Paulus medarbetare i Filippi. Hans namn betyder "vacker", och ordet härstammar från den grekiska kärlekens och skönhetens gudinna Afrodite. Hans föräldrar var antagligen hedniska greker som tyckte det var ett passande namn. Eftersom man inte hittat något Afroditetempel i Filippi, är det troligt att han inte var född i staden utan flyttat dit senare. Paulus kallar Epafroditus medsoldat trots att Paulus själv inte var soldat i den romerska armén. Det kan finnas en dubbelmening i detta uttalande vilket talar för att Epafroditus kan ha varit en pensionerad soldat.]
Om änglarna säger han:
Han gör sina änglar till vindar
    och sina tjänare till eldslågor. [Ps 104:4]
och som tjänar i helgedomarna,
    det sanna tabernaklet som Herren själv och ingen människa har rest. [Detta är brevets huvudpunkt, det är även det kiastiska centrumet. Två huvudtankar finns här: Jesus sitter ner och han tjänar.
    1. Uttrycket "att Jesus sitter" kommer från Ps 110:1. Detta har beskrivits i Heb 5:1‑10 och Heb 7:1‑28. Det fanns inga stolar i tabernaklet eftersom prästen aldrig blev klar med sina sysslor. Varje upprepat offer var en påminnelse om att inget offer gav fullständig frälsning. Blodet från djur som offrades tog inte bort skulden, den bara täckte den. Jesus är den som tar bort världens synd, se Joh 1:29. Att Jesus som överstepräst sitter ner beskriver att hans verk är fullbordat, i kontrast till Aron som står och gör tjänst, se Heb 10:11.
    2. Att han tjänar i det himmelska tabernaklet beskrivs i nästa sektion, se Heb 9:1‑10:18.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.