2923 – κριτής (krites)

domare


Typ:
Grekiska: κριτής
Med latinska bokstäver:     krites
Fonetiskt: kree·tace
Ursprung: Från 2919
Användning: 17 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

judge (15), "Judge" (2)

Engelsk beskrivning

  1. One who passes or arrogates to himself, judgment on anything.
    1. An arbiter.
    2. Of a Roman procurator administering justice.
    3. Of God passing judgment on men.
    4. Of the leaders or rulers of the Israelites.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (17 st i TR)


Skynda dig att komma överens med din motpart (den som anklagar dig) medan ni fortfarande är på väg [till domstolen]. Annars kanske han överlämnar dig till domaren, som överlämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Om jag nu driver ut demoner med [hjälp av] Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare. [När de anklagade Jesus för att använda satanisk kraft innebar det att de också anklagade sina 'egna söner' – sina egna landsmän. Alla Jesu lärjungar var ju judar. Det kan vara så att översteprästen Skevas är en av dem som Jesus talar med här, och då syftar han på Skevas sju söner som sysslade med exorcism och ockulta besvärjelser, se Apg 19:13‑16.]
Om jag nu driver ut demoner med Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare.
Men Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till domare eller medlare mellan er två?"
När du är på väg till domaren med din motpart, gör allt vad du kan under vägen för att förlikas med honom medan ni är på väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren (gr. praktor, fungerade som indrivare åt staten) och rättstjänaren kastar dig i fängelset.
Han sade: "I en stad fanns en domare. Han fruktade inte Gud och hade ingen respekt för människor. [Han gjorde som han själv ville.]
Herren sade: "Ni hör vad den orättfärdige domaren säger.
Han [Jesus] befallde oss (en order som inte bara är en personlig åsikt, utan en order från högre ort) att predika (öppet berätta, förkunna) för folket och vittna om (framhålla, varna dem) att han [Jesus] är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda.
Efter detta gav han dem domare under omkring 450 år fram till profeten Samuels tid. [De 450 åren kan syfta på tiden som slavar eller tiden med domare.]
Men eftersom detta är tvistefrågor om ord och namn och er egen lag får ni ta hand om det själva. Jag tänker inte (har ingen vilja) att bli en domare i sådana frågor." [Frågan gällde om Jesus verkligen var den Messias som Skrifterna talade om.]
Ståthållaren [sade ingenting själv, utan] gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade:
"Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. [På samma sätt som Tertullus öppnar Paulus sitt tal med en "captatio benevolentiae", dock är den mer sanningsenlig utan överdrifter.]
Framför mig väntar nu rättfärdighetens segerkrans,
    som Herren, den rättfärdige domaren,
    
    ska ge mig på den dagen [då jag får möta honom],
och inte bara mig
    utan alla som har älskat (och fortfarande älskar och längtar efter) hans uppenbarelse (återkomst). [Tit 2:12‑13; Rom 8:28]
till en samling av alla förstfödda [en förstlingsfrukt, se Jak 1:18]
    som har sitt namn i himlarna,
till Gud
    som är allas domare,
till andarna av de rättfärdiga
    som har fullkomnats [troende genom tiderna som har insomnat, och som väntar på att stå upp tillsammans med Jesus och iklädas en förhärligad uppståndelsekropp, se 1 Kor 15:35‑54],
Om det är så, gör ni då inte skillnad och blir domare på felaktiga grunder (ondskefulla motiv)?
[Följande stycke handlar om att "göra", se vers 11, 13, 15. Huvudpoängen är att det är bara en som har rätt att döma – Gud. Stycket börjar med ordet "tala" och hör tematiskt ihop med Jak 3:1‑12 som handlar om tungan. Vers 11‑13 formar också en kiasm.] Tala inte illa om (anklaga inte, förtala inte) varandra, syskon (bröder och systrar i tron). Den som förtalar eller dömer en annan troende förtalar lagen [Moseböckerna – Torah] och dömer lagen [eftersom 5 Mos 6:5 och 3 Mos 19:18 befaller att älska Gud och sin nästa, se Matt 22:37‑40; Jak 2:8].
Men om du dömer lagen [om du inte själv står under lagen], då är du inte lagens görare utan [ställer dig över den som] dess domare.

Sluta att klaga (muttra, sucka) på varandra,
    så att ni inte blir dömda.
[Sluta att bära på oförsonlighet och missnöje som inte formuleras i ord och inte klaras upp.] Se! Domaren står redan vid portarna [plural, se Ps 24:9].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.