2919 – κρίνω (krino)

döma, gå till rätta, avgöra


Typ:
Verb
Grekiska: κρίνω (krino)
Uttal: kree-no
Talvärde: 980 (20 + 100 + 10 + 50 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Perhaps a primitive word
Användning: 114 ggr i NT

Beskrivning

Ordet används oftast i betydelsen att döma efter Guds lag Joh 5:30, men också om att bedöma vad som är rätt 1 kor 10:15

Ordstam

Ord med krino som rot:

ἀνακρίνωanakrinoG0350förhöra
διακρίνωdiakrinoG1252tvivla, att döma, urskilja, tvista
ἐγκρίνωegkrinoG1469mäta sig
εἰλικρινήςheilikrinesG1506rena
ἐπικρίνωepikrinoG1948besluta, döma
κατακρίνωkatakrinoG2632döma, fördöma
κρίμαkrimaG2917dom
κριτήςkritesG2923domare
πρόκριμαprokrimaG4299partiskhet
συγκρίνωsugkrinoG4793jämföra, sammanställa
ὑποκρίνομαιhupokrinomaiG5271låtsas

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
-3
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-2
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-5
VERB Verb
aorist aktiv inf. aorist aktiv infinitiv
-1
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
-1
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-2
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
aorist pass. inf. aorist passiv infinitiv
-3
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-3
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. tredje person pluralis
-2
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-6
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
imp. pass. ind. imperfekt passiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
pl. perf. aktiv ind. pluskvamperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
-4
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-5
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-4
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-7
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-5
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-4
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-6
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
vokativ sing. vokativ singularis maskulinum
-3
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. första person singularis
-3
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-5
VERB Verb
pres. pass. inf. presens passiv infinitiv
-5
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. part. presens passiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. första person singularis
-2
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ pl. neutrum ackusativ pluralis neutrum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (114 förekomster i 98 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.