2822 – κλητός (kletos)

kallad


Typ:
Grekiska: κλητός
Med latinska bokstäver:     kletos
Fonetiskt: klay·tos
Ursprung: Från samma ord som 2821
Användning: 11 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

called (11)

Engelsk beskrivning

  1. Called, invited (to a banquet).
    1. Invited (by God in the proclamation of the Gospel) to obtain eternal salvation in the kingdom through Christ.
    2. Called to (the discharge of) some office.
      1. Divinely selected and appointed.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (11 st i TR)


Så ska de som [nu] är de sista [då] bli de första, och de som [nu] är de första ska [då] bli de sista."
[Jesus avslutar med ett ordspråksliknande uttryck:] Många är kallade (inbjudna), men få är utvalda [har valt att tacka ja]."
[Från:] Paulus [som betyder "den lille"],
    tjänare (slav, livegen) till Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    
    kallad till apostel (budbärare)
    och avskild för [att predika] Guds evangelium (de goda nyheterna),
Ni är också bland dem som är kallade att tillhöra Jesus den Smorde (Messias, Kristus).
Till alla er i Rom
    som är älskade (osjälviskt utgivande) av Gud,
    kallade att vara heliga [önskar jag]:
Nåd (Guds oförtjänta favör, kraft) och frid
    från Gud vår Far och Herren Jesus den Smorde (Messias, Kristus). [Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, se Tit 2:11. Det är upp till var och en att bekänna sig till honom, se 1 Joh 2:23; Luk 12:9.]
Vi vet med full säkerhet att allt ständigt samverkar till det bästa för dem som:
    - älskar Gud och - är kallade efter hans syften [som har gensvarat på hans kallelse och lever i hans vilja].
Från Paulus [vars namn betyder "liten"], genom Guds vilja en apostel (sändebud, ambassadör) åt Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    och brodern Sosthenes. [Namnet Sosthenes betyder "befriare för sitt folk". Han fanns tillsammans med Paulus i Efesos när brevet skrevs och måste varit känd i församlingen i Korint. Kanske var han Paulus sekreterare som skrev ner det Paulus dikterade, fram till sista hälsningsfrasen som Paulus skrev själv, se 1 Kor 16:21. Han kan vara synagogföreståndaren med samma namn, som misshandlades inför landshövdingen Gallio när Paulus var i Korint första gången, se Apg 18:17.]
Till Guds församling (gr. ekklesia) som finns i Korint. [Det enda som separerar församlingarna i Nya testamentet är geografisk placering. De troende på en ort, även om de träffades i olika hem, benämns alltid som en enhet.] Ni som helgats (renats; blivit avskilda och separerade) [från ogudaktighet och insatta i helig tjänst] i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus [genom att vara förenade med honom], som är kallade att vara heliga [Guds folk]
    tillsammans med alla dem som åkallar (anropar; kallar på, vädjar till) [ärar] vår Herre Jesu, den Smordes (Messias, Kristus) namn på varje plats – [både] deras och vår. [Versen avslutas ordagrant "deras och vår", och kan antingen syfta på plats eller Herre. Oavsett vilket är tanken att korintierna inte är ensamma i tron på Jesus. Genom alla tider har människor försökt lägga beslag på namnet Jesus, se vers 12‑13. Redan från början är Paulus tydlig med att Jesus inte är delad.]
Men för dem som är kallade, vare sig jude eller grek,
    är den Smorde (Messias, Kristus) Guds kraft och Guds visdom.
[Från:] Judas,
    tjänare (slav, livegen) till Jesus den Smorde (Messias, Kristus)
    och Jakobs bror.
[På samma sätt som sin bror Jakob, väljer Judas att inte presentera sig som Jesu halvbror. I Guds rike är det den andliga relationen med Jesus som räknas.] Till dem:
    som är älskade [med osjälvisk och utgivande kärlek] i Gud Fadern,
    som är bevarade i Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    som är kallade.
De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.