2818 – κληρονόμος (kleronomos)

arvinge


Typ:
Grekiska: κληρονόμος
Med latinska bokstäver:     kleronomos
Fonetiskt: klay·ron·om·os
Ursprung: Från 2819 och basen av 3551 (in its original sense of partitioning,
Användning: 15 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

heir (15)

Engelsk beskrivning

  1. One who receives by lot, an heir.
    1. An heir.
    2. In Messianic usage, one who receives his allotted possession by right of sonship.
  2. One who has acquired or obtained the portion allotted to him.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (15 st i TR)


Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: 'Här har vi arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv.'
Men vinodlarna sade till varandra: 'Här är arvtagaren! Kom, låt oss döda honom så blir arvet vårt.'
Men när vinodlarna fick se honom diskuterade de med varandra (vägde argument för och emot) och sade: 'Här har vi arvtagaren, låt oss döda honom så blir arvet vårt.'
Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.
Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt.
och om vi är [hans] barn, så är vi också [hans] arvingar, nämligen Guds arvingar och [därmed] medarvingar till den Smorde (Messias, Kristus), förutsatt att vi lider [tillsammans] med honom, så att vi också får bli förhärligade tillsammans [med honom].
Om ni tillhör den Smorde (Messias, Kristus) [är i honom som är Abrahams arvinge], är ni också Abrahams barn (avkomma, säd) och arvingar enligt löftet.
Vad jag menar är att så länge arvingen är ett barn (omoget barn, 5-9 år gammal), är det ingen skillnad mellan honom och en slav, även om han är herre över allt.
Därför är du inte längre en slav utan en son, och om du är en son, då är du också en arvinge genom Gud. [Rom 8:15]
Allt detta skedde för att vi skulle vara rättfärdiga genom hans nåd (oförtjänta favör), och bli arvingar med hopp (en förväntan och säker förvissning) om evigt liv.
men nu i dessa sista (ordagrant "eskatologiska") dagar har han talat till oss genom sin Son. Honom har han gett äganderätten till allting, och genom honom har han också skapat tidsåldrarna (universum, världen, tidsepokerna).
När Gud ännu klarare ville visa för löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han det med en ed.
[Följande exempel handlar om vatten och hur Noas familj räddas undan domen. Stycket balanseras med berättelsen om hur israeliterna korsar Röda havet och räddas, se vers 29.] I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda sin familj, sedan han fått en gudomlig varning om det som ännu inte kunde ses [1 Mos 6:13‑22]. Genom denna tro dömde han världen [för dess otro] och fick själv ta del av (ärva) rättfärdigheten som kommer från tro (att vara trofast).
Lyssna, mina älskade syskon (bröder och systrar i tron). Har inte Gud utvalt dem som i världens ögon är fattiga (helt beroende av andra för sin försörjning) till att bli rika i tro (ha stor, överflödande tro), och ärva det rike som han har lovat till dem som älskar honom?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.