2758 – κενόω (kenoo)

upphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intet


Typ:
Grekiska: κενόω
Med latinska bokstäver:     kenoo
Fonetiskt: ken·o·o
Ursprung: Från 2756
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

make void (2), "make of none effect" (1), "make of no reputation" (1), "be in vain" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To empty, make empty.
    1. Of Christ, he laid aside equality with or the form of God.
  2. To make void.
    1. Deprive of force, render vain, useless, of no effect.
  3. To make void.
    1. Cause a thing to be seen to be empty, hollow, false.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt.
För den Smorde (Messias, Kristus) har inte sänt mig [som huvudsakliga kallelse] för att döpa,
    utan för att förkunna evangeliet (det glada budskapet). Inte med mänsklig visdom i ord (god retorik, vältalighet), om det vore så skulle den Smordes (Kristi) kors vara utan verkan (utan värde, uttömd på innehåll). [Även om Paulus primära uppgift och kallelse inte var att döpa så finns dopet med som ett viktigt steg i tron. Hade det inte varit så skulle Paulus inte ens döpt de tre personer han nämner. Troligen överlät han uppgiften att döpa till de lokala församlingarna, på samma sätt som Jesus överlät den uppgiften till sina lärjungar, se Joh 4:2. Dopet är en viktig del i frälsningen, men inte liktydigt med frälsningen, se även Matt 28:19; Apg 2:41; 8:36. Det är sorgligt att det uppstått splittringar på grund av olika dopsyn, när Paulus just tar upp denna fråga här i ett sammanhang som handlar om enhet, och är tydlig med att det är evangeliet som frälser, inte dopet.
    Denna vers fungerar också som en övergång till en sektion som handlar om mänsklig vishet i förhållande till korset. Korintierna, som var greker, älskade mänsklig filosofi och deras filosofer var nationalhjältar. Det fanns förmodligen grupperingar inom församlingen som försökte intellektualisera evangeliet.]
Men jag har inte utnyttjat några av dessa förmåner,
    och jag skriver inte det här för att börja göra det heller.
För jag skulle hellre dö ...
    [Meningen avslutas inte, detta är en s.k. "aposiopesis", som visar på Paulus djupa känslomässiga engagemang.]
Ingen ska få ta ifrån mig min berömmelse.
Nu skickar jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara förberedda, som jag redan nämnt.
utan [istället] tömde sig själv [avsade sig alla sina privilegier]
    när han antog (villigt tog/mottog) en tjänares (en slavs, en livegens) gestalt,
    
    då han blev till i människors likhet. [Här finns det kiastiska centrumet i vers 7‑8.]
    Och sedan han till det yttre blev som (befanns vara) en människa,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.