2647 – καταλύω (kataluo)

upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst


Typ:
Grekiska: καταλύω
Med latinska bokstäver:     kataluo
Fonetiskt: kat·al·oo·o
Ursprung: Från 2596 och 3089
Användning: 17 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

destroy (9), "throw down" (3), "lodge" (1), "guest" (1), "come to nought" (1), "overthrow" (1), "dissolve" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To dissolve, disunite.
  1. (what has been joined together), to destroy, demolish.
  2. Metaphor, to overthrow i.e. render vain, deprive of success, bring to naught.
   1. To subvert, overthrow.
    1. Of institutions, forms of government, laws, etc. , to deprive of force, annul, abrogate, discard.
  3. Of travellers, to halt on a journey, to put up, lodge (the figurative expression originating in the circumstance that, to put up for the night, the straps and packs of the beasts of burden are unbound and taken off; or, more correctly from the fact that the traveller's garments, tied up when he is on the journey, are unloosed at it end).


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (17 st i TR)


"Ta inte för givet (tänk inte) att jag har kommit för att upphäva undervisningen [Moseböckerna – gr. nomos] eller profeterna. [Jesus avskaffar inte någon del av GT.] Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullkomna (fullborda, ge den fulla meningen och betydelsen).
Han svarade: "Ja, ni ser allt detta, eller hur? Men jag säger er sanningen, här ska inte en sten lämnas kvar på den andra, allt ska bli nedrivet." [Jesus förutsäger templets förstörelse, som inträffar 70 e.Kr.]
som sade: "Han har sagt att han kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar."
och sade: "Du som bryter ner templet på tre dagar och bygger upp det igen, hjälp dig själv nu. Om du är Guds Son, stig ner från korset!"
Jesus svarade honom: "Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner." [Jesus förutsäger templets förstörelse. Uttalar Jesus dessa ord våren 30 e.Kr. är det exakt 40 år innan Titus belägrar Jerusalem några dagar innan påsken 70 e.Kr. för att fyra månader senare bränna ner templet på Tisha BeAv, 9:e dagen i månaden Av.]
"Vi har hört att han har sagt: 'Jag ska bryta ner detta tempel som är byggt med händer och på tre dagar bygga ett annat som inte är gjort med händer.' "
De som passerade hånade (smädade) honom och medan de skakade på huvudet sade de: "Jaha, du som skulle bryta ned templet och bygga upp det på tre dagar!
När dagen började gå mot sitt slut vände sig de tolv till honom och sade: "Låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Vi är ju på en obebodd plats här."
Men när folket såg det mumlade de förargat: "Han har tagit in (både för att äta och sova över) hos en syndare (en som medvetet och vanemässigt syndar)."
"Det ska komma dagar då allt detta som ni ser och begrundar här ska rivas ner, ingen sten ska vara kvar på sin plats." [Jesus förutsäger templets förstörelse 70 e.Kr.]
Så nu i detta fall [med apostlarna och den här nya rörelsen] säger jag [Gamaliel] er: Håll er borta från dessa män. Släpp dem fria! För om detta bara är mänskligt påhitt och aktivitet (entusiasm) blir det inget av det,
men är det av Gud, kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud." De blev övertygade av honom.
Vi har hört att han har sagt att den där Jesus från Nasaret ska riva ner och förstöra denna plats, och ändra de stadgar som Mose har gett oss." [Anledningen till att man förde fram falska vittnen var att Stora rådet inte hade mandat att anklaga någon på eget initiativ. Det krävdes att vittnen begärde att få sin sak prövad för att fallet skulle tas upp.]
Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter.
För vi [alla troende] vet (med all säkerhet) att om vårt jordiska tält [som är en bild för att vår kropp är temporär] rivs ner så har vi en [permanent] byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. [Johannes använder en liknande bild för hur Jesus bodde, ordagrant "tältade" här på jorden, se Joh 1:14. Frasen "vi vet" syftar på det Paulus tidigare undervisat korintierna om i 1 Kor 15.]
För om jag återigen byggde upp det som jag själv rev ner [att man blir frälst genom laggärningar] gör jag mig själv till en överträdare (bryter jag mot Guds bud).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.