2631 – κατάκριμα (katakrima)

fördömelse


Typ:
Grekiska: κατάκριμα
Med latinska bokstäver:     katakrima
Fonetiskt: kat·ak·ree·mah
Ursprung: Från 2632
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

condemnation (3)

Engelsk beskrivning

Damnatory sentence, condemnation.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Gåvan kom inte heller som följd av en endas synd.
Domen kom genom en enda
    och fick påföljden av fördömelse (straff som följd av en juridisk dom).
Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser
    och ledde till rättfärdighet (frikännande, ett liv som resulterar i rättfärdiga handlingar).
Alltså, på samma sätt som en endas fall (felsteg) resulterade i
    fördömelsen för alla människor [som är i Adam],
så ledde en rättfärdig mans liv till en rättfärdighet
    som leder till liv (Guds högre livskvalitet) för alla människor [som är i Jesus].
Därför [på grund av vad Jesus gjort, se Apg 7:25] finns det nu ingen fördömelse för dem som är i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.