2573 – καλῶς (kalos)

gott, god, skickligt


Typ:
Grekiska: καλῶς
Med latinska bokstäver:     kalos
Fonetiskt: kal·oce
Ursprung: Från 2570
Användning: 36 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

well (30), "good" (2), "full well" (1), "very well" (1), translated miscellaneously (3)

Engelsk beskrivning

 1. Beautifully, finely, excellently, well.
  1. Rightly, so that there shall be no room for blame, well, truly.
  2. Excellently, nobly, commendably.
  3. Honourably, in honour.
   1. In a good place, comfortable.
  4. To speak well of one, to do good.
  5. To be well (of those recovering health).


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (36 st i TR)


Jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: Älska era fiender [visa alltid dem som är öppet fientliga osjälvisk och utgivande kärlek] och be för dem som förföljer er. [Ords 25:21; Luk 6:27; Rom 12:14, 20]
Hur mycket mer är inte en människa värd än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaterna."
Ni hycklare (skådespelare)! Jesaja profeterade rätt om er när han sade [Jes 29:13]:
Han svarade: "Jesaja profeterade rätt om er när han sade [Jes 29:13]:
Detta folk närmar sig mig med sina läppar (de säger rätt saker),
    men deras hjärtan är långt borta från mig.
Han sade också till dem: "På ett elegant sätt upphäver ni fullkomligt Guds bud så ni kan hålla fast vid era egna stadgar!
Människorna var helt överväldigade (häpna) och sade: "Allt han har gjort är bra (gott, ärofyllt), han får till och med de döva att höra och de stumma att tala." [Detta var inte första gången Jesus inte vill att den som blivit helad ska berätta detta, se Mark 1:34; 1:44; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9. Ibland gjorde uppståndelsen kring helanden att Jesus inte längre kunde vara i städerna, se Mark 1:40‑45. Efter det första matundret ville man med våld göra honom till kung, se Joh 6:15; Mark 6:30‑44. Det finns också exempel där Jesus uppmanar den helade att berätta. En befriad man uppmanas berätta om sin befrielse i Dekapolisområdet, se Mark 5:19‑20. Jesus var konsekvent; vid de tillfällen då han visste att ryktesspridningen om undren skulle motverka hans syfte, bad han den helade att inte sprida det vidare. Vid andra tillfällen uppmanade han människor att sprida budskapet om honom.
    Jesus visste att hans primära uppdrag här på jorden var korset. Ett fysiskt helande är temporärt. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sitt liv, se Mark 8:36. Samtidigt känner Jesus alltid medlidande med enskilda människor och kan inte annat än gripa in, se Matt 14:14. Vi vet att Jesus var ledd av den helige Ande och gjorde gott och befriade alla som var bundna, se Apg 10:38. Undren bekräftade vem han var, se Apg 2:22, och efter att ha helat på en sabbat säger Jesus att han bara gör sin Faders vilja, se Joh 5:19.]
[De skriftlärda hade identifierat 613 bud. Bland dem var 365 negativa, alltså förbud, medan 248 var positiva, alltså uppmaningar. Man hade också graderat dem i viktiga och mindre viktiga bud. För första gången sedan Jesus kom till Jerusalem möts han nu av en individ, tidigare har det varit olika grupper.] En av de skriftlärda kom och hörde dem diskutera. När han såg hur väl Jesus svarade frågade han honom: "Vilket är det viktigaste (främsta) budet av alla (över allting)?"
Den skriftlärde sade till Jesus: "Mycket väl svarat, lärare (mästare)! Det är sant som du säger: Han är den ende, och det finns ingen annan än han.
och de ska plocka upp (lyfta undan) ormar [bokstavligt ormar, eller bild av djävulen]. Om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem, och när de lägger händerna på de sjuka (de som är helt utan styrka, svaga) ska dessa bli friska.
Ve er [uttryck för intensiv förtvivlan], när alla (kategorier av) människor talar väl om er,
    för på samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna."
[Nu följer fyra parallella synonyma bud att älska, och då särskilt den som hatar dig, se vers 22. Det är tydligt att kärleken inte är en känsla utan ett viljebeslut och konkreta handlingar.] "Men till er som lyssnar [kontinuerligt på mig] säger jag:
Älska era fiender [visa alltid dem som är öppet fientliga osjälvisk och utgivande kärlek],
    gör gott mot dem som hatar er [behandla dem alltid väl, se Matt 5:44].
Då svarade några av de skriftlärda: "Lärare, bra talat."
Kvinnan svarade: "Jag har ingen man."
    Jesus sade till henne: "Du talar sanning när du säger, jag har ingen man.
Judarna svarade honom: "Uttrycker vi inte det rätt när vi säger att du är en samarier och har (är under inflytande av) en ond ande?"
Ni kallar mig Läraren (Mästaren) och Herren, och det med rätta (det ni säger är rätt), för det är jag.
Jesus svarade: "Om jag har sagt någonting fel (orätt, grovt, talat ondska) så bevisa att det är fel! Men om det är sant (rätt, gott), varför slår du mig?"
Då skickade jag genast bud efter dig, och det är storslaget att du kom. [Jag är så tacksam att du kom hit till mig som inte är jude.] Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt som Herren har befallt dig att säga."
När de inte kunde komma överens skildes de åt, efter att Paulus hade sagt detta enda ord: "Den helige Ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder
Det stämmer, de bröts bort på grund av otro, men du är kvar genom tron. Var inte högmodig, utan bäva.
Den däremot som står fast i sitt sinne och inte är under tvång utan har frihet att följa sin egen vilja och har bestämt sig för att låta sin flicka förbli ogift, han gör något som är bra.
Alltså:
den som gifter bort sin flicka
    gör något bra,
den som inte gifter bort henne
    gör något som är ännu bättre.
Du gör rätt i att tacka Gud,
    men den andre blir inte uppbyggd [om de inte förstår vad du säger]. [Amen är ett hebreiskt ord som betyder "fast", "trovärdig", "sann". Det bekräftar vad som nyss har sagts. Församlingen var engagerad och svarade instämmande efter en bön eller lovprisning. Detta bruk var vanligt både i synagogan och i den tidiga kristna församlingen.]
För om någon kommer och
    predikar en annan Jesus
    
    än den vi har predikat,
    eller om ni tar emot en annan ande
    
    än den ni har fått
    eller predikar ett annat evangelium
    
    än det ni tidigare tagit emot,
då accepterar ni det gärna. [Vi vet inte exakt vad dessa falska apostlar predikade; vi vet dock att Paulus predikade Jesus som korsfäst, se 1 Kor 1:23, och Herre, se 2 Kor 4:5.]
Dessa [de falska lärarna som undervisar om regler och lagar] brinner av iver för er, men deras motiv är fel. Vad de vill är att isolera er [från oss], så att ni ivrigt följer dem.
Ni löpte loppet väl, vem har hindrat er (gjort att ni ändrat riktning) från att följa sanningen?
Men ni gjorde rätt (något vackert) när ni var delaktiga (assisterade, delade med er) i mina svårigheter (min pressade situation).
Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen [yngre barn som fortfarande bor hemma] lyder och visar all respekt.
En församlingstjänare (gr. diakonos) ska
vara en enda kvinnas man [samma uttryck som i vers 2],
ta väl hand om sina barn
    och sin familj.
De som tjänar (gr. diakoneo) väl (på ett gott och ädelt sätt)
    [syftar främst på församlingstjänare, men gäller även församlingsledare]
    vinner en god ställning [ett gott rykte, inflytande i församlingen]
    och får stor frimodighet i tron på den Smorde (Messias, Kristus) Jesus. [Paulus avslutar detta stycke på samma sätt som han börjar i vers 1, att det är ett gott uppdrag att vara en ledare. Samma ord för god används i vers 1 och 13 och ramar in detta stycke. Det återfinns också centralt i vers 7.]
De äldste som sköter sin ledaruppgift väl ska ni anse värda dubbel heder [tillräckligt finansiellt stöd, kanske dubbelt så mycket stöd som en änka fick, se vers 3], särskilt dem som arbetar med predikan och undervisning.
Fortsätt be för oss [brevets författare och de som finns hos honom]! Vi vet att vi har ett gott samvete, för vi vill göra det rätta (leva ärligt och rätt i allt).
Om ni då ger all uppmärksamhet till den som bär de fina kläderna och säger till honom: "Sätt dig på den här ärofyllda platsen", medan ni säger till den fattige: "Stå där", eller "Sätt dig där på golvet (vid mina fötter)."
Om ni uppfyller den kungliga (förnämsta) lagen [undervisningen] som den är uttryckt i Skriften:
"Du ska älska [osjälviskt och utgivande] din nästa (din medmänniska)
    som [du älskar] dig själv." [3 Mos 19:18; Matt 22:37‑40. Detta bud sammanfattar undervisningen i Moseböckerna och profeterna. Att den kallas "kunglig" beror främst på att den utgår ifrån kungen Jesus.] Då gör ni det som är rätt.
Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Så tror även demoner och de är skräckslagna [ordagrant: håret reser sig på armarna].
Och vi har också profeternas mycket pålitliga ord. [Förutom Petrus ögonvittnesberättelse på förklaringsberget har vi alla profetiorna i Gamla testamentet som vittnar om att Jesus skulle komma.] Ni gör helt rätt i att ständigt undersöka (ta fasta på, ge akt på) profetiorna, de lyser som en lampa på en mörk (moraliskt förmörkad) plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan [Jesus] går upp i era hjärtan.
De har vittnat inför församlingen om din kärlek [som är osjälvisk och utgivande], och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.