2526 – καθό (katho)

i enlighet med, ju mer


Typ:
Grekiska: καθό
Med latinska bokstäver:     katho
Fonetiskt: kath·o
Ursprung: Från 2596 och 3739
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

according to (2), "as" (1), "inasmuch as" (1)

Engelsk beskrivning

  1. According to what.
    1. As.
    2. According as, in so far as, so far forth as.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
1
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


På samma sätt [som både skapelsen och vi suckar, se vers 22‑23] hjälper (undsätter) ju också Anden oss [när han går med och stöttar precis där det behövs] i vår svaghet (bräcklighet, skörhet). För vi vet inte (har inte vetat) exakt vad vi borde be om (hur vi lämpligast bör be). Men Anden själv [träder in och] ber (går i förbön; vädjar, medlar) för oss med outsägliga suckar [som inga ord kan uttrycka].
För om viljan (ivern, beslutsamheten) finns, så är gåvan välkommen (accepterad) utifrån de tillgångar någon har, inte utifrån vad han inte har. [Paulus uppmanar till den generella principen om proportionellt givande; samtidigt prisar han makedonierna som offrat och gett över sin förmåga.]
Nej (tvärtom), precis som när ni delar (deltar i) den Smordes (Kristi) lidanden, så gläd er (luta er mot nåden) så att ni även vid hans härlighets uppenbarelse kan ha översvallande glädje (jubla i glädje).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.