2524 – καθίημι (kathiemi)

sänka ner


Typ:
Grekiska: καθίημι
Med latinska bokstäver:     kathiemi
Fonetiskt: kath·ee·ay·mee
Ursprung: Från 2596, och hiemi (to send)
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

let down (4)

Engelsk beskrivning

To send down, to let down.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
3
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


Då de inte kunde ta sig in med honom på grund av allt folket, gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner honom på hans bår mitt framför Jesus.
Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom över muren i en korg [genom ett fönster, se 2 Kor 11:33].
Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes långsamt ner till jorden,

"Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.