2080 – ἔσω (eso)

inom, in, in i, inåt, inre


Typ:
Grekiska: ἔσω
Med latinska bokstäver:     eso
Fonetiskt: es·o
Ursprung: Från 1519
Användning: 8 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

within (3), "in" (1), "into" (1), "inward" (1), "inner" (1), not translated (1)

Engelsk beskrivning

  1. To within, into.
  2. Within.
    1. The internal inner man.
    2. The soul, conscience.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (8 st i TR)


Petrus följde efter på avstånd, ända till översteprästens innergård. Där satte han sig bland tjänarna [både husets tjänare och tempelvakter som nyss varit med och gripit Jesus] för att se slutet. [Även Johannes var i Kaifas hus. Det var han som hade talat med tjänsteflickan som vaktade porten som då släppt in Petrus, se Joh 18:15‑27.]
Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens innergård. [Även lärjungen Johannes var med och det var han som ordnade så att Petrus kunde komma in genom porten, se Joh 18:16.] Där satte han sig bland tjänarna [både husets tjänare och tempelvakter som nyss varit med och gripit Jesus] och värmde sig vid elden.
Soldaterna förde in honom på [inner-]gården, alltså i residenset (pretoriet), och samlade hela bataljonen (kohort) [som bestod av 600 soldater, se Apg 10] omkring honom.
Åtta dagar senare [hebreiskt uttryck för en vecka, dvs. nästa söndag] var hans lärjungar samlade där inne igen [i det övre rummet i Jerusalem, se vers 19], och Tomas var med dem. Trots att dörrarna var låsta, stod då Jesus plötsligt mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er."
"Vi såg att häktet var ordentligt låst och vakterna stod vid portarna, men när vi öppnade fann vi ingen därinne."
Jag gläder mig över Guds lag i min inre människa [min ande],
Är det min sak att döma de utomstående? [Nej!]
Är det inte de som är innanför [i församlingen] ni ska döma? [Jo!]
Därför (genom detta) [se vers 7‑15 om Paulus trosvisshet trots mycket svåra omständigheter] tappar vi inte modet (tröttnar vi inte, ger vi inte upp). Och även om vår yttre människa bryts ner (tynar bort), så förnyas vår inre människa dag för dag.

Jag ber att han, från sin härlighets rikedom, ska ge er kraft så att ni blir styrkta i er inre människa genom hans Ande,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.