2052 – ἐριθεία (eritheia)

själviska ambitioner, strid


Typ:
Grekiska: ἐριθεία
Med latinska bokstäver:     eritheia
Fonetiskt: er·ith·i·ah
Ursprung: Perhaps as samma som 2042
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

strife (5), "contention" (1), "contentious + 1537" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Electioneering or intriguing for office.
    1. Apparently, in the NT a courting distinction, a desire to put one's self forward, a partisan and fractious spirit which does not disdain low arts.
    2. Partisanship, fractiousness.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (7 st i TR)men vrede och straff åt dem som söker sitt eget (sina egna ambitioner)
    och inte följer (tror eller lyder) sanningen utan [i stället följer, tror och lyder] orättfärdigheten.
För jag är rädd att jag inte ska finna er sådana som jag skulle önska när jag kommer, och att ni inte ska finna mig sådan som ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna
    stridigheter (grupperingar, gräl),
    avund (viljan att få vad någon annan har, med den sjuka önskan att också den andre ska förlora vad den har),
    okontrollerat temperament (ilska, vrede),
    själviskhet (självupptagenhet),
    förtal,
    skvaller,
    högmod (uppblåsthet, arrogans)
    och oordning
bland er.
avgudadyrkan (tillbedjan av en mänskligt gjord gud, något annat som tar Guds rättmätiga plats),
missbruk av droger (ockultism, trolldom, verklighetsflykt),
[Det grekiska ordet pharmakeia betyder drog som ändrar sinnesstämningen. Droger var vanligt vid hednatemplen för att försättas i trans. Det är en temporär behandling som inte tar tag i det grundläggande problemet.] hat (ovänskap, bitterhet),
stridigheter (smutskastning av den andra parten, konflikter, sådan bitterhet som hellre splittrar än att erkänna sitt eget fel),
avund (viljan att få vad någon annan har, med den sjuka önskan att också den andre ska förlora vad den har),
okontrollerat temperament (ilska, vrede),
själviskhet (en som är helt upptagen med att få sina egna önskningar och begär uppfyllda och utan att tänka på andra människor),
splittring (delning, uppdelning, man lämnar någon man varit lojal mot, man överger, agerar rebelliskt),
falska läror (sekter, elittänkande, separation och slutenhet i en grupp),
De förstnämnda [som är avundsjuka och vill splittra] predikar den Smorde (Messias, Kristus) av själviska motiv (rivalitet, själviska ambitioner), inte med rena motiv, bara för att göra det svårare för mig i min fångenskap.
[Nu följer stegen för att uppnå sann enhet. Vers 3, som i grekiskan inte har något verb, börjar med ordet "ingenting". Att inte vara drivna av själviska ambitioner utan istället vara "ett i själ och sinne", se vers 2, visar att det främst är motiven bakom allt som är det viktiga.] Låt ingenting ske utifrån [motiveras av] självhävdelse (rivalitet, partikäbbel, konflikt) [Fil 1:17]
    och fåfänglig (tom) ära
     – utan var [i stället] ödmjuka och sätt andra högre än er själva.
Men om ni nu har
    bitter avund
    och själviskhet (rivalitet, själviska ambitioner)
    
    i era hjärtan
ska ni inte
    skryta
    och ljuga mot sanningen.
För där det finns avund och själviskhet,
där finns det också
    oordning (råder det förvirring, anarki, tumult)
    och alla slags onda (tomma, meningslösa) handlingar.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.