2037 – Ἔραστος (Erastos)

Erastus


Typ:
Grekiska: Ἔραστος
Med latinska bokstäver:     Erastos
Fonetiskt: er·as·tos
Ursprung: Från erao (to love)
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Erastus (3)

Engelsk beskrivning

  1. A companion of the apostle Paul.
  2. The chamberlain or rather the public treasurer, of Corinth.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Han sände ut två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och stannade själv kvar en tid i Asien. [I slutet av sina tre år i Efesos stakar Paulus ut riktningen för sin fortsatta färd. Målet är Romarrikets huvudstad Rom, via Jerusalem. Det är en inre kallelse som inte går att köpslå med, se Apg 20:22. I Romarbrevet, som Paulus skriver från Korint ungefär ett år efter denna händelse, redogör han mer utförligt om sina framtidsplaner att sprida evangeliet vidare västerut mot Spanien via Rom, se Rom 15:22‑28.]
Gaius,
    som är min och hela församlingens värd [i Korint], hälsar er. [Paulus döpte Gaius i Korint, se 1 Kor 1:14.] Erastus, stadens kassör,
    hälsar er,
    det gör även brodern Quartus.
Erastus
    stannade kvar i Korint [väster om Efesos, på andra sidan Egeiska havet],
men Trofimus
    lämnade jag i Miletos [strax söder om Efesos], eftersom han var sjuk.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.