2018 – ἐπιφέρω (epiphero)

som tar, uttala över


Typ:
Grekiska: ἐπιφέρω
Med latinska bokstäver:     epiphero
Fonetiskt: ep·ee·fer·o
Ursprung: Från 1909 och 5342
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

bring (2), "take" (1), "add" (1), "bring against" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To bring upon, bring forward.
    1. Used of accusers.
  2. To lay upon, to inflict.
  3. To bring upon, i.e. in addition, to add, increase.
  4. To put upon, cast upon, impose.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
1
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


Men om vår [min och det judiska folkets] orättfärdighet demonstrerar (visar, bevisar) [står där uppradad som en tydlig kontrast till] Guds rättfärdighet, vad ska vi [då] säga? Inte kan väl Gud vara orättfärdig (orättvis) när han frambringar vrede [dömer synden, se Rom 1:18]? Jag talar [resonerar nu alltså] på ett mänskligt sätt. [Paulus frågar sig retoriskt om det judiska folkets felsteg nu hjälpte att visa på Guds rättfärdighet, skulle det då inte vara orättfärdigt av Gud att döma synden?]
Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." [När Mose dog, sedan han fått se det utlovade landet, begravdes han av Herren själv någonstans i Moabs land, se 5 Mos 34:1‑12. Citatet "Må Herren straffa dig" har en parallell i Sak 3:1‑2 där djävulen argumenterade över prästen Josuas smutsiga klädnad. Ängeln Mikael ansågs vara Israels folks speciella skyddsängel, se Dan 12:1. Tvisten om Moses kropp gällde enligt judisk tradition att djävulen anklagade Mose för att inte vara rättfärdig på grund av hans dråp av egyptiern, se 2 Mos 2:12. Dessa detaljer finns inte med i Bibeln och antas komma från en judisk skrift från mitten på det första århundradet som kallas "Mose uppstigning", och som handlar om hans himmelsfärd. Det finns bara ett manuskript och just dessa delar som antas handla om tvisten om Moses kropp saknas.
    I detta fall är det ovidkommande om historien är sann eller inte. Kanske väljer Judas att ta med den för att mottagarna kände till berättelsen. Poängen är tydlig – dessa falska lärare talade om sådant de inte visste något om. Även Lukas och Paulus citerar grekiska poeter i sina skrifter, utan att för den skull validera allt som står i dessa utombibliska verk, se Apg 17:28; 1 Kor 15:33; Tit 1:12.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.