2003 – ἐπιταγή (epitage)

befallning, eftertryck


Typ:
Grekiska: ἐπιταγή
Med latinska bokstäver:     epitage
Fonetiskt: ep·ee·tag·ay
Ursprung: Från 2004
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

commandment (6), "authority" (1)

Engelsk beskrivning

An injunction, mandate, command.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (7 st i TR)


men som nu har uppenbarats och gjorts känt
    genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning
    för att föra alla folk till trons lydnad.
[Frasen "detta säger jag" syftar framåt på samma sätt som i 1 Kor 4:17. Till skillnad från fallet med incest och frågan om det är förenligt med kristen tro att gå till prostituerade som hade ett tydligt svar, finns det inget entydigt svar om änkor och änkemän bör gifta om sig. I vers 7 är det tydligt att en av de andliga gåvorna är att kunna leva ogift. Den rådande situationen i omvärlden spelade också roll, se 1 Kor 7:26.] Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning:
När det gäller de kvinnor som lever ogifta (jungfrur) har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd som en som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig.
Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek [som är osjälvisk och utgivande] när andra visar en sådan iver.
[Från:] Paulus, apostel (sändebud, ambassadör) åt den Smorde Jesus (Messias/Kristi Jesu apostel)
    på uppdrag av Gud, vår Frälsare,
    och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vårt hopp.
och när tiden (en särskild tid som börjar vid en specifik händelse) var inne
    uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig
    på Guds, vår Frälsares, befallning.
Så ska du tala (kommunicera), förmana och tillrättavisa med eftertryck (all auktoritet). Låt ingen se ner på dig.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.