1722 – ἐν (en)

i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig


Typ:
Grekiska: ἐν
Med latinska bokstäver:     en
Fonetiskt: en
Ursprung: A primary preposition denoting (fixed) position (in place, time or state), och (by implication) instrumentality (medially or constructively),
Användning: 2782 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

in (1874), "by" (141), "with" (134), "among" (117), "at" (112), "on" (46), "through" (37), translated miscellaneously (321)

Engelsk beskrivning

In, by, with etc.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (2782 st i TR)


Så här gick det till när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) föddes: När hans mor Maria var (hade blivit) trolovad med Josef [dvs. då de äktenskapliga löftena redan avgetts], visade det sig – innan de kommit tillsammans [som man och hustru] – att hon (ordagrant: livmodern) var havande genom (utifrån) den helige Ande.
Men medan han funderade (resonerade fram och tillbaka) över allt detta visade sig plötsligt en ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria [Mirjam], din hustru, för det som har blivit till (skapats, frambringats, alstrats) i henne är från (har sitt ursprung i) den helige Ande.

"Se, jungfrun [den unga, ogifta kvinnan – som ännu inte varit med någon man]
    ska bli havande (ordagrant: 'bära/ha i livmoder') och föda en son,
    och de ska ge honom namnet Emmanuel." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 7:14] Vilket översatt [utifrån hebreiskans <i>Immanueli>] blir: "Gud med oss" (Gud är förenad och bor med oss).
När ni kommer in i en stad eller by, sök noga efter vem som är värdig (lämplig, passande), och stanna där [i det huset] tills ni går vidare.
Jag säger er sanningen, det kommer att vara lättare för id=1205>Sodom och id=588>Gomorras regioner [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 19:1–29] domens dag än för den staden. [Judarna ansåg att hedniska områden var befläckade och även marken orenad. Ortodoxa judar skakade därför demonstrativt av dammet från sina kläder och sandaler när de återvände till det heliga landet från en resa till icke-judiska områden. Jesus använder nu samma symbolik och jämställer en judisk stad i Galileen, som inte ville veta av lärjungarna, med en hednisk stad. Denna uppmaning från Jesus verkar praktiseras även senare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 13:51; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>18:6.]
[När de nu blev utsända i id=532>Galileen var det ingen direkt förföljelse, men Jesus förbereder dem vad som ska komma längre fram. Orden gäller även i dag för en Jesu lärjunge utsänd hans uppdrag:] Se, jag sänder ut er [ uppdrag] som får mitt bland [omringade av] vargar. Var därför kloka (smarta, insiktsfulla, eftertänksamma, skarpsinniga) [listiga, diskreta och vaksamma] som ormar och oskyldiga (ordagrant: ouppblandade – dvs. rena) [oförfalskade och känsliga] som duvor [utan baktankar med syndiga motiv och ambitioner].
Var ständigt er vakt för människorna, de ska dra er inför domstolar, och i sina synagogor ska de prygla (piska, slå) er.
När de överlämnar (förråder) er, oroa er inte för vad ni ska säga och hur ni ska säga det. Det kommer att ges åt er just i den stunden,
och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande som talar genom er.
När man förföljer er i den här staden, så fly till en annan. Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer. [Den sista delen i detta uttalande kan syfta att Jesus hinner ikapp lärjungarna (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 11:1), uppenbarelsen berget då han visar sin härlighet (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:1–2) eller Jesu andra tillkommelse (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>28, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>32) – att det då fortfarande finns människor kvar i dessa byar och städer i Israel som inte har tagit emot Jesus som Messias och sin Frälsare. Eller någon annan händelse. Som ofta med det profetiska kan det finnas flera dimensioner och uppfyllelser; dels i närtid, men även i en mer avlägsen framtid.]
Det jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och det jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken.
Frukta inte dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i Gehenna (helvetet).
[ samma sätt som Jesus i Bergspredikan visade att det bara finns två vägar: en smal och en bred, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 7:13–14, finns det endast två alternativ: bekänna eller inte bekänna Jesus. Resten av Jesu tal handlar om hur relationen med Jesus verkar mänskliga relationer.] Den som bekänner (erkänner, vill kännas vid) mig inför människorna, honom ska jag också bekänna (erkänna, kännas vid) inför min Fader som är i himlen [ domens dag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 10:42–43; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:31].
Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min Fader i himlen.
När Jesus hade avslutat befallningarna (gett de detaljerade instruktionerna) [till de tolv apostlarna], gick han vidare därifrån [antagligen ut från id=2>Kapernaum] för att undervisa och förkunna i deras städer [i id=532>Galileen]. [Vart gick Jesus? Troligt är att han följde efter de tolv liknande sätt som när han sände ut de sjuttiotvå, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:1. När apostlarna var klara återvände de till id=2>Kapernaum och berättade för Jesus allt de hade gjort och lärt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 6:30. Matteus grupperar inte alla händelser kronologiskt utan mer tematiskt.]
Nu när Johannes [Döparen] som satt i fängelse [troligen i fästningen id=1430>Machaerus östra sidan av Döda havet] hörde om alla de gärningar som den Smorde (Messias, Kristus) gjorde [helandena som beskrivs i kapitel 8-9], skickade han ett meddelande via sina lärjungar
Salig (lycklig, välsignad) är den som inte tar anstöt (blir sårad) av mig." [Denna varning var nog mest riktad till Johannes Döparens budbärare och folket som stod runtomkring och lyssnade. Det kan verka stötande att Jesus svarade Johannes Döparen detta sätt. Varför grep inte Gud in med makt och härlighet och befriade Johannes från bojorna? När Gud agerar ett annat sätt än vad människor föreställt sig kan det lätt bli en stötesten. Jesus tar upp ett exempel i skillnaden mellan Johannes och Jesu framträdande, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 16–19.]
Nej, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina (lyxiga, mjuka) kläder? Nej, de med fina kläder brukar ju finnas i kungapalatsen.
Jag säger er sanningen, bland alla dessa som har fötts av kvinnor [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Job 14:1], har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen, ändå är den minste i himmelriket större än han. [En ny era med församlingens tidsålder är väg att bryta fram. I Guds rike har nu den minste fått större privilegier än den store förelöparen Johannes Döparen.]
Vad ska jag likna den här generationen med? De är som småbarn som sitter torgen (samlingsplatserna) och ropar till sina kamrater:
Sedan började Jesus öppet gå till rätta med de [judiska] städer [som id=398>Korasin, id=330>Betsaida och id=2>Kapernaum i id=532>Galileen] där han hade utfört de flesta av sina många underverk, och förebrå dem att de inte hade omvänt sig:
"Ve dig [uttryck för intensiv förtvivlan], id=398>Korasin!
    [Judisk stad västra sidan om id=3>Galileiska sjön.]
Ve dig, id=330>Betsaida!
    [Judisk stad längs med den norra kusten av id=3>Galileiska sjön.]
För om de kraftgärningar (mirakler, mäktiga under) som har gjorts hos er hade blivit gjorda i id=1282>Tyros och id=1191>Sidon [två hedniska städer i id=1042>Fenikien vid Medelhavet], skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.
Men jag säger er: För id=1282>Tyros och id=1191>Sidon ska det bli lindrigare domens dag än för er.
Och du, id=2>Kapernaum [Jesu hemstad], ska du upphöjas till himlen? Nej, du ska störtas ner till dödsriket (Hades). För om de kraftgärningar som har utförts i dig hade skett i id=1205>Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.
Men jag säger er: För id=1205>Sodoms land ska det domens dag bli lindrigare än för dig."
[Som svar det växande motståndet brister Jesus ut i bön att lärjungaskapet är det enda som släcker människans törst och längtan.] I den stunden började Jesus tala (svarade han) och sade: "Jag tackar (prisar, bekänner öppet) dig, Fader, Herre över himmel och jord, eftersom du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som spädbarn (okunniga, hjälplösa, som inte kan tala än).
Vid den tiden [någon gång då Jesus verkade i id=532>Galileen] gick Jesus genom sädesfälten en av sabbatsdagarna. [Sabbat är i plural. Det kan syfta den vanliga veckosabbaten, fredag kväll till lördag kväll, eller någon av de högsabbater som inleder och avslutar högtiderna. Denna händelse inträffar troligen väg till en samling i synagogan en lördagsmorgon eller under någon av helgdagarna kring veckohögtiden Shavuot, eftersom det var skördetid, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23:21.] Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.
När fariséerna såg detta sade de till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet sabbaten?" [Det var tillåtet att för eget behov plocka och äta både frukt och säd från någon annans åker om man var hungrig, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 23:23–25. Att äta mat var heller inte förbjudet sabbaten. Problemet var att enligt den rabbinska tolkningen av budorden i Moseböckerna både skördade och tröskade lärjungarna när de ryckte av ax och gnuggade dem mellan sina händer. För att vara säker att inte utföra ett arbete tillredde rättrogna judar därför maten fredagseftermiddagen före sabbaten. Det var troligt att Jesu lärjungar följde dessa judiska seder, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 23:56, men här var man resande fot och kunde inte förbereda någon mat.]
Eller har ni inte läst i undervisningen [Moseböckerna – Torah] att prästerna i templet sabbatsdagarna bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 28:9–10]
Han ska inte strida (argumentera) eller ropa med hög stämma,
    ingen ska heller höra hans röst gatorna.
I hans namn ska folken (nationerna, alla folkgrupper) ha sitt hopp (förtröstan).
Men när fariséerna hörde detta sade de: "Den där [mannen] driver inte ut demoner [med Guds hjälp], det är genom Beelsebul, de onda andarnas furste han gör det." [Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre", ett annat namn för Satan. De kunde inte förneka att ett under hade skett, men anklagar Jesus för att vara djävulens verktyg.]
Om jag nu driver ut demoner med [hjälp av] Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare. [När de anklagade Jesus för att använda satanisk kraft innebar det att de också anklagade sina 'egna söner' – sina egna landsmän. Alla Jesu lärjungar var ju judar. Det kan vara så att översteprästen Skevas är en av dem som Jesus talar med här, och då syftar han Skevas sju söner som sysslade med exorcism och ockulta besvärjelser, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 19:13–16.]
Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande." [Den som tror sig ha begått denna synd har med största sannolikhet inte gjort det. Detta uttalande var riktat till fariséerna som sade att Guds godhet var djävulens verk. Att förneka Guds godhet är att förneka Gud själv, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 34:9. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jak 3:1 står det att lärare ska dömas hårdare. Jesus tvingas rikta denna varning till dåtidens mest inflytelserika religiösa lärare som var väg att föra människor vilse genom att lära ut att Jesus var av demoniskt ursprung. Den skarpa varningen till de falska lärarna balanseras fint med ett av Bibelns starkaste löften till människor som söker omvändelse och förlåtelse i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 31: "All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för".]
Men jag säger er, domens dag ska människorna ge räkenskap (redovisa)
    för varje fruktlöst (tomt, meningslöst) ord de talat.
För samma sätt som profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. [Jesu död då han lades i en grav, i jordens inre, och hans uppståndelse tredje dagen har sin skuggbild hos Jona som var i fiskens buk tre dagar och tre nätter innan han kastades upp land, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jona 2:1–10. Det är intressant att Jesus så explicit uttrycker att detta är det enda tecken de ska få. I judisk terminologi börjar dygnet alltid kvällen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 1:5, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>8, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>11–13. Matteus är noga med att citera ordagrant från Jona med "tre dagar" följt av "tre nätter". Den profetiska skuggbilden passar fint in om dagen då Jesus hänger korset, från klockan nio till tre då han dör, räknas som den första av de tre dagarna. Uttrycket "tre dagar och tre nätter" behöver inte betyda precis sekunden 72 timmar. Bibeln redogör ju inte exakt när Jesus uppstår, bara att graven är tom vid gryningen den första veckodagen, söndagen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 28:1–10.
    Pesach firas alltid 14:e Nisan och den första dagen i det osyrade brödets högtid den 15:e Nisan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23:5–14. Den tredje dagen i osyrade brödets högtid är 17:e Nisan. Veckodagarna varierar år från år. År 30 e.Kr. är dock 17:e Nisan en söndag. Det året sammanfaller söndagen också med Förstlingsfruktens högtid, Bikkurim. Tänk om samtidigt som en kärve viftades i templet som ett förstlingsoffer spreds nyheten om att Jesus var uppstånden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:20. Det skulle varit ett tydligt Jona-tecken!]
id=997>Nineves folk [de hedniska assyrierna] ska uppstå vid domen,
    tillsammans med detta släkte [som inte ville tro] och bli dess dom.
För de omvände sig vid Jonas förkunnelse [Jona 3],
    men här finns något som är förmer än Jona.
Söderns drottning ska uppstå vid domen
    tillsammans med detta släkte och bli dess dom. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 10:1–3; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Krön 9:1–12]
För hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet,
    men här finns något som är förmer än Salomo."
Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor."
Samma dag gick Jesus ut från huset [Petrus hus i id=2>Kapernaum] och satte sig vid sjön.
[Jesus använder ofta liknelser för att belysa andliga sanningar genom praktiska exempel från vardagen. I evangelierna finns ett trettiotal olika liknelser. Detta är den första, och i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 4:13 står det att den är grunden för alla liknelser som Jesus berättar.] Han talade till dem med många liknelser. Han sade:
"En såningsman gick ut för att så.
När han sådde föll en del vid vägen,
    och fåglarna kom och åt upp det.
Sedan kom lärjungarna till honom och frågade: "Varför talar du till dem i liknelser?"
Därför talar jag till dem i liknelser: Eftersom de ser [har förmågan att se], men ändå inte ser, och hör [har förmågan att höra], men ändå inte hör eller förstår.
När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden längs med vägen. [Det grekiska ordet för väg kan också betyda invanda tankebanor, tankemönster, dvs. förutfattade meningar och missuppfattningar av Guds ord. Dessa blir till en hård yta som hindrar säden från att tränga ner i myllan.]
Trots det har det inte fått slå rot inom honom, och han håller bara ut en tid. Så fort han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast fall.
Han berättade en annan liknelse för dem: "Det himmelska kungariket [Guds konungamakt som har sitt ursprung från himlen, finns redan nu överallt där Jesus är Herre, och kommer en dag att manifesteras hela jorden då Jesus kommer tillbaka] kan liknas vid en man som sådde god säd i sin åker.
Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde falskt vete [rajgräs, ett ogräs med giftig frukt som är snarlikt vete] åkern mitt bland vetet och gick sedan sin väg.
Ägarens tjänare kom till honom och sade: 'Herre, sådde du inte god säd i din åker, varifrån kommer då ogräset?'
Låt båda växa tillsammans fram till skörden, och när skördetiden är inne ska jag säga till skördearbetarna att först samla ihop ogräset, och bunta ihop det så att det kan brännas upp. Sedan ska de samla in vetet i min lada." [Jesus förklarar liknelsen enskilt för lärjungarna lite senare i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 13:36–43. I det här området växer ett ogräs som kallas falskt vete. Det är troligt att Jesus syftar detta gräs som är mycket snarlikt vetet men ger en giftig frukt. Det är först när frukten mognar man kan särskilja dem. I stället för att gulna till skörd som vetet gör blir frukten svart. svenska kallas arten dårrepe eller giftigt rajgräs; dess latinska namn är <i>Lolium temulentumi>.]
Han berättade en annan liknelse för dem: "Himmelriket (kungaväldet från himlen) är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker.
Det är det minsta av alla frön [som vanligtvis planterades i landet], men när det har växt upp är det större än alla trädgårdsväxter och blir ett träd, så stort att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, han talade inte till dem utan att använda en liknelse.
Detta för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
"Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse."
[Citat från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 78:2, skriven av Asaf.][Även om Jesus redan förklarat varför han talade i liknelser till folket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 10–17, så understryker Matteus detta med en referens från Gamla testamentet. Eftersom Jesus använde sig av olika undervisningsstilar senare syftar uttalandet att Jesus bara använde liknelser främst detta undervisningstillfälle, se t.ex. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 15:3–9; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>19:3–12.]
samma sätt som ogräset [som liknar det äkta vetet] samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid tidsålderns slut.
Då ska de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike [en anspelning Daniel 12:3]. Den som har öron, han ska höra (lyssna uppmärksamt, ta till sig och förstå min undervisning)."
[Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna enskilt:] "Himmelriket (Guds kungavälde, som finns överallt där hans vilja sker) är som en dyrbar skatt som blivit gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje [över upptäckten] går han och säljer allt han äger och köper den åkern."
" samma sätt ska det vara vid tidsålderns (den här tidsepokens) slut. Änglarna ska gå fram och separera de onda från de rättfärdiga,
När han kom till sin egen hemstad [id=34>Nasaret, knappt tre mil från id=2>Kapernaum] undervisade han i deras synagoga. De slogs av häpnad och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och mirakulösa kraft?
De tog anstöt (avvisade hans auktoritet, han blev en stötesten). Jesus sade till dem: "En profet är inte föraktad (utan ära, respekt), förutom i sin hemstad och i sin egen familj (sitt eget hus)."
Vid samma tid fick tetrarken Herodes höra talas om Jesus. [Herodes Antipas var en av Herodes den stores tre söner. Han regerade över id=532>Galileen och id=1429>Pereen, de områden där Jesus verkade.]
Han sade till sina tjänare: "Det är Johannes Döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom."[I uttrycket "vid samma tid" används inte gr. <i>chronosi> som är sekventiell tid utan <i>kairosi> som har mer fokus själva händelsens innehåll än exakt när den inträffar. Matteus evangelium är mer en tematisk sammanställning än en kronologisk berättelse. Temat här är att samma sätt som de i id=34>Nasaret hade en fel bild av vem Jesus var i föregående kapitel, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 13:54–58, hade även Herodes en felaktig bild av Jesus. I nästa stycke kommer bakgrunden till varför han trodde Jesus var Johannes Döparen.]
Herodes [Antipas] hade nämligen låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse för Herodias skull, som var gift med hans bror Filippus.
[Enligt den judiska historieskrivaren Josefus var Johannes Döparen fängslad i källaren fästningen id=1430>Machaerus östra sidan om Döda havet. Han skriver också att Herodias dotter från hennes första äktenskap hette Salome.] Så kom Herodes [Antipas] födelsedag. Herodias dotter [Salome] dansade inför dem (i mitten framför hela sällskapet festen) och fascinerade (behagade, trollband) Herodes
och han skickade [soldater] och lät halshugga Johannes i fängelset.
När Jesus hörde detta [nyheten om Johannes Döparens brutala död och att Herodes Antipas trodde Jesus var den uppståndne Johannes], for han med båt därifrån till en enslig plats, där de kunde vara för sig själva. [De ror norrut från id=2>Kapernaum längs med kusten för att stanna någonstans utanför staden id=330>Betsaida, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:10.] Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna [längs med vägen från id=2>Kapernaum till id=330>Betsaida].
De som var i båten tillbad honom (böjde sig i ödmjukhet, föll knä, kysste hans hand i vördnad) och sade: "Du är verkligen Guds Son!"
[Detta är det andra brödundret som omnämns i Bibeln; tidigare våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5 000 judar västra sidan av id=3>Galileiska sjön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 14:13–21. Nu är Jesus den östra sidan av id=3>Galileiska sjön efter en tur utanför de judiska områdena med start vid id=1282>Tyros och id=1191>Sidon och sedan tillbaka via id=427>Dekapolis, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 7:31. Många hade kommit ut från städer och byar och följde med Jesus och det är nu redan tredje dagen. Man hade troligtvis med sig lite mat för en dag eller så, men var mer upptagna med att bli botade och höra Jesu undervisning än att tänka sina vardagliga behov. Det har gått några veckor sedan det förra brödundret som skedde vid sktiden då gräset var grönt efter regnen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:10. Vid den här tiden är det mesta gräset bortbränt och temperaturen en bit över trettio grader dagen, och Jesus bryr sig om människornas välbefinnande så att de ska orka vandringen hem i värmen.] Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade: "Jag känner medlidande över folket, för de har nu redan varit med mig i tre dagar (stannat kvar; de är fortsatt hos mig) och de har inget [kvar] som de kan äta och jag vill inte skicka iväg dem hungriga för de kan bli [alldeles] uttröttade [och kollapsa] vägen [hem]."
Lärjungarna sade till honom: "Var kan vi hitta så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?"
[Lärjungarna förstod inte vad Jesus menade.] De diskuterade med varandra [om fysiskt bröd] och de sade: "Det måste vara för att vi inte hade med oss bröd som han tar upp detta ämne nu."
Jesus märkte vad de pratade om och sade: "Varför diskuterar ni att ni inte har något [fysiskt] bröd? Vilken kortvarig (liten) tro ni har!
Då svarade Jesus honom: "Salig (lycklig, välsignad) är du, Simon, Jonas son. Kött och blod (någon människa) har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.
Jag ska ge dig nycklarna till (auktoritet att stänga och öppna) det himmelska kungariket, allt du binder (förbjuder att ske) jorden, ska redan vara bundet (förbjudet att ske) i himlen. Allt du löser (tillåter att ske) jorden, ska redan vara löst (tillåtet att ske) i himlen." [I Bibelns bildspråk betecknar "nycklar" mandat och fullmakt. Lösa och binda var termer som användes av de skriftlärda när man beslutade vad som var rätt och fel i olika situationer. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:19 använder Jesus samma grekiska ord för "lösa" när han talar om att "upphäva" ett bud. Jesus upprepar snart frasen "binda och lösa" igen när han undervisar alla tolv lärjungarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 18:18. Där handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 18:17.]
Människosonen ska komma med sina änglar i Faderns härlighet (ära, majestät), och då ska han belöna (föra räkenskap med) varje människa efter hans livsstil (gärningar, vanemässiga handlande)."
"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike." [Möjliga förklaringar denna vers är att det syftar pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk att veta tiden för detta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom svar när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera att vara använda här och nu, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:6–8.]
Plötsligt medan han fortfarande talade kom ett skinande moln och omslöt dem [främst Jesus, Elia och Mose, men lärjungarna träder också in i detta moln, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:34. Molnet är en gammaltestamentlig bild av Guds närvaro, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 13:21–22; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>40:34–38; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 8:10–13.] En röst från molnet sade [ liknande sätt som Fadern talat till Jesus vid hans dop, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 3:17]: "Detta är min älskade (enda) son, som jag har (och alltid haft) mitt välbehag i. Lyssna (ständigt) honom."
Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska också Människosonen bli behandlad och lida genom dem."
Den här sorten [den familjen av demoner] kan inte drivas ut genom annat sätt än bön och fasta. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Vers 21 finns inte med i de äldsta manuskripten, och är troligen ett tillägg från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 9:29 som en förklaring till hur lärjungarna hade tappat tron. Brist bön och fasta gör att umgänget med Gud minskar vilket leder till att fokus skiftar från tron Guds kraft till ens egen begränsade förmåga. Lärjungarna hade ju fått auktoritet att driva ut demoner redan i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 10:7.]
När de var samlade igen i id=532>Galileen [tillbaka i närheten av id=2>Kapernaum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 24] sade Jesus till dem: "Människosonen ska överlämnas i människors händer,
[Detta är det fjärde av Jesu fem tal som Matteus har med i sitt evangelium.] Ungefär samtidigt [som Jesus har pratat med Petrus om att de ska betala tempelskatten ett övernaturligt sätt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:25–27] kom [de andra] lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är alltså störst (har högsta rang; är viktigast) [i jämförelse med andra] i himmelriket (himlarnas kungarike)?" [Utifrån parallellstället i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 9:33 frågar Jesus dem vad de pratat om vägen. Svaret dröjer men till sist erkänner de förläget att de diskuterat vem som var störst. Den här gången gällde det särskilt Petrus ställning i förhållande till de andra lärjungarna. Den inbördes rangordningen var ett återkommande samtalsämne. Det tas upp igen i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 20:20–28 och precis innan Jesu död i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 22:24. Hela stycket från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2 fram till 18 är Jesu svar frågan vem som är störst. Den störste i himmelriket är som ett svagt och sårbart litet barn som behöver Faderns beskydd.]
Då kallade han [Jesus] till sig ett litet barn ställde det mitt ibland dem
Den som därför ödmjukar sig [skulle böja sig och inta en lägre position] som det här lilla barnet, han är störst (ordagrant: den större) i himmelriket (i himlarnas kungarike). [Ett litet barn är helt beroende av sina föräldrar för sin överlevnad. Stor i Guds rike är den som ödmjukar sig inför Gud och sätter sin tillit till honom.]
Men den som förleder en av dessa små (en av dessa allra minsta - gr. <i>mikroni>) [en Jesu lärjunge] som tror (förtröstar; litar) mig, för honom vore det [alltid] bättre att en stor kvarnsten skulle hängas om (runt) hans hals och han skulle sänkas i havets djup.
Se till att ni inte föraktar (nedvärderar, tänker nedsättande om) någon av dessa små. [Jesus hade kallat fram ett barn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2, och använder nu det i sin praktiska undervisning som en bild för en Jesu lärjunge.] Jag säger er att deras änglar i himlarna alltid ser min himmelske Faders ansikte (de är alltid i hans närvaro)." [Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta, men Matteus judiska läsare uppfattade sannolikt den här versen så. Vad vi vet är att änglarna står inför Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:19. Fadern ser sina barn och tolererar inte att någon förleder dem.]
samma sätt är det också vår himmelske Faders vilja att inte någon av dessa små [en Jesu efterföljare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 10] ska gå förlorad."
Jag säger er sanningen:
Allt ni binder (skulle förbjuda ske) jorden
    ska vara bundet (ska ha förbjudits ske) i himlen.
Allt ni löser (skulle tillåta ske) jorden,
    ska vara löst (ska ha tillåtits ske) i himlen. [De skriftlärda använde termerna binda och lösa när man beslutade om vad som var rätt och fel i olika situationer. Något 'bundet' var förbjudet, medan något 'löst' var tillåtet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 7:2. Här handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 17. Församlingen ska göra allt för att lösa konflikter mellan människor. När en inblandad part väljer förlåtelsens och upprättelsens väg, blir personen 'löst'. motsvarande sätt 'binds' den som inte vill omvända sig i sina synder. Direkt efter detta, i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19–20, talar Jesus om vikten av att stå enade i bön. Ett beslut måste först vara bundet eller löst i himlen, innan det verkställs här jorden.]
Återigen säger jag er sanningen:
Om två av er skulle komma överens om (gr. <i>symphoneoi> – vara harmoniskt samstämmiga angående) att be om (fråga efter; begära) någon sak [vilken vardaglig tvistefråga det än må vara här] jorden, så ska det ges till dem genom (ordagrant: ska det ske dem inför/från alldeles intill) min Fader, som är i himlarna.
För där två eller tre är församlade i (in mot) [har samlats med syftet att ära] mitt namn – där är jag mitt ibland dem." [Frasen "i mitt namn" har grekiska med den ovanligare prepositionen <i>eisi> (in/mot/för). Innebörden blir då att om så bara två trossyskon gemensamt vill nå fram till Jesus – målet för deras hjärtans enhet – står löftet om hans närvaro fast. Här bör det först och främst tolkas utifrån sammanhanget före (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15–18) och efter (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 21). Uttrycket "två eller tre" upprepas från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 16, där det andra steget i konflikthanteringen beskrivs (efter Skriftens princip om vittnesmål, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 19:15). I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19 används ordet <i>pragmai>, vilket pekar att det handlar om en sakfråga/tvistefråga (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 6:1). Det är som om Jesus verkligen vill understryka möjligheten till detta nådesteg – att han genom sin närvaro vill bekräfta och välsigna när troende reder ut en konflikt, redan innan det eskalerar till att behöva involvera hela församlingen.]
Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig [och verkligen älska din nästa som dig själv som mannen hävdade att han gjorde, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19], gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." [För en sådan yttre handling skulle det behövas en inre förvandling. Jesus visste var mannens hjärta och skatt fanns: i hans rikedom, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:21.]
Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. När allt återskapas (föds nytt) ska Människosonen sitta (ner) sin tron av härlighet (ära, pris). Och då ska ni som har följt mig, sitta tolv troner och döma Israels tolv stammar.
Runt tredje timmen (klockan nio morgonen) [judisk tid räknas från soluppgången klockan sex morgonen] gick han ut igen och fick se andra män sysslolösa torget (marknadsplatsen, gr. <i>agorai>).
Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Eller är ditt öga förmörkat av ondska [är ditt hjärta fyllt med ondska och avundsjuka] för att jag är god (generös)?' [Jesus använder inte det vanliga ordet för vän och ömsesidig vänskap, gr. <i>philosi>, utan <i>hetairosi> som kan översättas med kamrat eller kompanjon. Ordet användes inom judendomen för någon som var kvalificerad att vara en religiös lärare, men ännu inte var officiellt ordinerad. Att Jesus använder detta ord här kan visa en utsträckt hand, Jesus vill vara vän, men vänskapen behöver bekräftas. De två andra gångerna ordet används i Nya testamentet är ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 22:12 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 26:50. Vid båda dessa tillfällen visar det sig att den andra parten har onda intentioner.]
[Jesus och lärjungarna befinner sig i Jordandalen, i närheten av id=733>Jeriko, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 29. Jesus förutsäger nu nytt sin död och uppståndelse. Han började tala mer öppet om detta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 16:21; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:22. Tematiskt hör detta ihop med hur "de sista ska bli de första, och de första ska bli de sista". Jesus, den förstfödde över skapelsen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 1:15, skulle bli behandlad som den lägsta av alla förbrytare och korsfästas, men sedan uppstå och bli över alla andra namn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Fil 2:5–11.] När Jesus var väg upp till id=735>Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna avsides (för att tala enskilt med dem). Där längs med vägen [medan de vandrade framåt] sade han till dem:
Han frågade henne: "Vad vill du?"
    Hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster." [De två förnämsta platserna i Guds rike.]
Så ska det inte vara hos er, utan den som vill vara stor bland er ska vara er [de andras] tjänare (gr. <i>diakonosi>),
och den som vill vara främst bland er ska vara er [de andras] slav,
En mycket stor folkskara bredde ut sina mantlar vägen, andra skar kvistar från träden och strödde ut dem vägen. [Verbformen indikerar att man gjorde detta under hela sträckan som Jesus red in mot id=735>Jerusalem.]
Folkskaran som gick före honom, och de som gick efter honom, ropade högt (man sjöng gång gång):
"Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son!
    [Arvtagaren till Davids rike, Guds utlovade Messias.]
Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn!
    [Den som Herren utvalt att vara vår kung.]
Hosianna i höjden (himlen)!" [Under skhögtiden sjöng man från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Psalm 113–118, de så kallade Hallel-psalmerna. Här sjunger man stroferna ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:25–26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.]
[Det var redan sent när Jesus red in i id=735>Jerusalem, så han ser allt som går där och lämnar id=735>Jerusalem för att övernatta i id=285>Betania där han tillbringar nätterna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 11:11–12. Matteus i sin mer tematiska framställning tar inte med detta här utan går vidare huvudtemat att Jesus kommer in i templet. Detta fullbordar också ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 3:1 där Herren plötsligt kommer till sitt tempel. Jesus börjar också fullborda ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Sak 14:21 där det står att det inte ska vara någon "köpman" i templet.] Jesus gick till templet [nästa dag] och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor.
Blinda och lama (halta, lytta, ofärdiga) kom fram till honom i templet, och han botade dem.
När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: "Hosianna Davids son!" blev de förargade
Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat det än blad. Då sade han till det: "Aldrig någonsin ska du bära frukt." en gång vissnade trädet. [Varför förbannade Jesus fikonträdet? Bibeln svarar inte direkt detta, men både templets rening och det förbannade fikonträdet är två starkt symboliska handlingar. Så här våren borde trädet haft frukt. Fikonträdet producerar grön frukt innan löven visar sig, och om det inte fanns någon frukt nu så skulle det inte bära någon frukt det året. Det här trädet verkade utsidan ha en stor skörd, men vid närmare granskning var det helt utan frukt – trädet hycklade. Fikonträdet är en bild Israel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jer 8:13; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24:1–10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Hos 9:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mika 4:4, och religiöst hyckleri är något som alltid får Jesu skarpaste tillrättavisning.]
Vad helst ni frågar om i bön ska ni få, om ni tror." [Jesus använder händelsen med fikonträdet för att undervisa den andliga principen för tro, bön och bönesvar. samma sätt som trädet en gång vissnade från roten, men det dröjde innan resultatet blev synligt i lövverket, tar Gud emot bönen och svarar en gång, men resultatet kan dröja innan det manifesterar sig i det naturliga.]
När han hade kommit till templet och höll att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom [avbröt hans undervisning] och frågade: "Vad har du för fullmakt (auktoritet) att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?" [De syftar antagligen Jesu agerande dagen innan då han drev ut dem som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intåget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås enkelt – han gör sin Faders vilja. Ett sådant svar skulle dock leda till att Jesus blev anklagad för hädelse. De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran utan en fälla, som Jesus lätt genomskådar.]
Jesus svarade: "Jag har också en fråga till er, och om ni svarar den ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta.
Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det? Från himlen eller från människor?"
    De överlade med varandra (diskuterade mellan sig): "Om vi svarar: 'Från himlen', svarar han: 'Varför trodde niinte honom?'
Därför svarade de: "Vi vet inte." [De judiska ledarna var fast i ett dilemma som de själva skapat. De frågar dock inte "Vad är sant?" eller "Vad är rätt?" utan "Vad är säkrast för oss?" Att inte ta ställning är den väg hycklare och de som bara följer den rådande opinionen ofta tar. Så gjorde varken Jesus eller Johannes, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:14; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 11:7–10. Jesus vägrar spela med i deras spel.] Jesus sade till dem: "Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra detta."
[Jesus frågar översteprästerna och folkets äldste:] "Vad säger ni om det här?
En man hade två söner. Han gick fram till den förste och sade: 'Min son, gå i dag och arbeta i vingården.'
För Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte honom. Tullindrivarna och hororna trodde honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde honom."
[Jesus fortsätter att tala till översteprästerna och folkets äldste och ger ännu en liknelse följd av en fråga:] "Lyssna till en annan liknelse:
En husbonde (en välbärgad landägare, familjefar) planterade en vingård [som är en bild Israel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 5:1–7]. Han byggde en mur kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut vingården till vinodlare (vingårdsarbetare) och reste bort.
Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: 'Här har vi arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv.'
De [översteprästerna och de äldste] svarade honom: "Dessa ondskefulla män får möta en ondskefull död. Vingården arrenderar han sedan ut till andra vinodlare som ger honom hans del av skörden i rätt tid."
Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i Skrifterna [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:22–23]:
Stenen som husbyggarna förkastade
    har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta,
    och underbar är den i våra ögon. [Hörnstenen är den första stenen i bygget som alla andra stenar riktas efter.]
[Det här är den tredje liknelsen som Jesus ger som svar det religiösa ledarskapets frågor när han undervisade i templet under den sista skveckan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 21:23–46. I de tidigare två liknelserna konfronterade Jesus de religiösa ledarna med att de inte hade varit trogna sitt uppdrag. Här, i den sista liknelsen, visar Jesus dem att de dessutom kommer att förlora privilegiet att få tjäna i Guds rike.] Jesus talade igen till dem med liknelser och sade:
[Nu följer fyra frågor ställda av olika personer. I <i>Haggadahi> (textsamlingen där ordningen för den judiska skmåltiden är nedskriven) finns fyra frågor som ställs och besvaras. Att Matteus väljer att ta med just fyra frågor, här under skveckan, är en tydlig koppling som Matteus judiska läsare inte kunde undgå att se.] Då gick fariséerna i väg och planerade hur de skulle kunna få Jesus att säga något som de kunde arrestera honom för.
De sände sina lärjungar tillsammans med Herodes anhängare [de som stödde den dåvarande romerska kungen Herodes släkt] till Jesus.
    De sade: "Lärare, vi vet att du älskar sanningen (du är sann) och du lär ut Guds väg (undervisar om hur man ska leva) rätt sätt. Du söker inte någons godkännande, och behandlar alla lika.
[Den andra frågan är ställd av saddukéer. Denna grupp som var i majoritet i Sanhedrin trodde bara de fem Moseböckerna, men inget övernaturligt som änglar och ett liv efter döden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 23:8.] Samma dag kom det fram några saddukéer – de står att det inte finns någon uppståndelse – och de frågade honom:
Vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne." [Saddukéerna ville visa orimligheten med en uppståndelse med hjälp av detta exempel som de troligtvis använt som argument i tidigare diskussioner med fariséerna. Exemplet kan komma från en berättelse från apokryferna, Tobit 3:7-15, där just en kvinna gift sig med sju män utan att ha fått barn. De antog att den uppståndna kroppen skulle vara som den nuvarande mänskliga kroppen, se även Paulus resonemang i samma ämne i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:12–58.]
Vid uppståndelsen [i det uppståndna livet med uppståndelsekroppar] gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. [Jesus nämner i förbifarten också änglar som de inte trodde .]
"Lärare (Mästare), vilket är det största (ordagrant: det stora) budet i undervisningen [Moseböckerna – gr. <i>nomosi>]?"
Då svarade han honom:
" 'Du ska [osjälviskt och utgivande] älska Herren, din Gud,
    av hela ditt hjärta,
    av hela din själ
    och av hela ditt förstånd (intellekt – gr. <i>dianoiai>).'[Citatet är från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 6:5. Budet involverar hela personen. Hebreiskan avslutar med det sammansatta ordet för "din kraft", vilket också kan betyda <i>ditt överflödigai> och <i>ditt passioneradei>. Matteus och Lukas översätter med ordet förstånd, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:27. Markus använder två ord: förstånd och kraft, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:30, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>33.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.