1589 – ἐκλογή (ekloge)

välja


Typ:
Grekiska: ἐκλογή
Med latinska bokstäver:     ekloge
Fonetiskt: ek·log·ay
Ursprung: Från 1586
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

election (6), "chosen" (1)

Engelsk beskrivning

  1. The act of picking out, choosing.
    1. Of the act of God's free will by which before the foundation of the world he decreed his blessings to certain persons.
    2. The decree made from choice by which he determined to bless certain persons through Christ by grace alone.
  2. A thing or person chosen.
    1. Of persons: God's elect.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (7 st i TR)


Men Herren sade till honom: "Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn.
Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont,
På samma sätt finns också nu i denna tid (tidsperiod) en rest som Gud har utvalt av nåd.
Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade.
När det gäller evangeliet är de fiender för er skull, men när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull,
Vi vet, kära syskon (bröder och systrar i tron),
    att ni är Guds älskade och att han har utvalt er [ni har svarat ja på kallelsen, vi vet att er tro är genuin],
Därför, mina syskon (bröder och systrar i tron), gör ert yttersta för att befästa er kallelse och utkorelse. [Kallelsen äger rum när vi tar emot Jesus, medan utkorelsen skedde innan världen skapades. Båda två utgår från Gud och har sin källa i honom, men den troende bekräftar dem genom att växa, och andens frukt ger påtagliga bevis för det nya livet.] För om ni gör det ska ni aldrig, nej aldrig någonsin, falla.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.