1588 – ἐκλεκτός (eklektos)

utvald


Typ:
Adjektiv
Grekiska: ἐκλεκτός (eklektos)
Uttal: ek-lek-tos
Talvärde: 456 (5 + 20 + 30 + 5 + 20 + 300 + 70 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1586
Användning: 22 ggr i NT

Ursprung

Från G1586:

ἐκλέγομαιeklegomaiG1586välja, utvälja

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till eklektos :

בַּדbadH0906linne
בָּחַןbachanH0974pröva, utrannsaka
בָּחַרbacharH0977välja, utvälja
בַּרbarH1249ren, sann, fast, strålande
בְּרוֹםberomH1264mångfärgad
בִּרְיָהbirjahH1274fet
בָּרִיאbariH1277feta
גְּלָלgelalA1560stor
דְּרוֹרdrorH1865frihet, flytande
חֶמְדָּהchemdahH2532ahärlighet
חֵ֫פֶץchefetsH2656behag
חֹ֫פֶשׁchofeshH2667sadeltäcke
חָרוּץcharotsH2742askarp
טוֹבtovH2896agott, vackert, ändamålsenligt, passande, beundransvärt
יָקָרjaqarH3368sällsynt, dyrbar
מַנְעַםmanamH4516läckerhet
פְּרִיperiH6529frukt
צְבִיtseviH6643ahärlighet, skönhet
צַמֶּ֫רֶתtsameretH6788trästopp
רִיriH7377väta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

elect (16), "chosen" (7)

Engelsk beskrivning

 1. Picked out, chosen.
  1. Chosen by God,.
   1. To obtain salvation through Christ.
    1. Christians are called "chosen or elect" of God.
   2. The Messiah in called "elect", as appointed by God to the most exalted office conceivable.
   3. Choice, select, i.e. the best of its kind or class, excellence preeminent: applied to certain individual Christians.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Adjektiv Adjektiv
ack. pl. ackusativ pluralis maskulinum
-7
Adjektiv Adjektiv
ack. sing. ackusativ singularis maskulinum
-3
Adjektiv Adjektiv
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
-1
Adjektiv Adjektiv
dativ sing. dativ singularis femininum
-1
Adjektiv Adjektiv
gen. pl. gen. pluralis maskulinum
-4
Adjektiv Adjektiv
gen. sing. gen. singularis femininum
-1
Adjektiv Adjektiv
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-3
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
Adjektiv Adjektiv
nom. sing. neut. nominativ singularis neutrum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (22 st i TR)


Matteusevangeliet (4)

Så ska de som [nu] är de sista [då] bli de första, och de som [nu] är de första ska [då] bli de sista." [En del manuskript har även: Många är kallade (inbjudna), men få är utvalda. Frasen återfinns i Matt 22:14.]
[Jesus avslutar med ett ordspråksliknande uttryck:] Många är kallade (inbjudna), men få är utvalda [har valt att tacka ja]."
Om inte de dagarna förkortades skulle inget kött (gr. sarx) [ingen människa; inget levande] stå ut och överleva. Men för de utvaldas skull [Guds utvalda folk] kommer de dagarna att förkortas.
För falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och utföra stora tecken och under för att om möjligt vilseleda även de utvalda.
Han ska sända ut sina änglar vid ett starkt ljud av en stor basun, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra [från hela världen]."

Markusevangeliet (3)

Om inte de dagarna förkortades skulle inget kött (gr. sarx) [ingen människa; inget levande] stå ut och överleva. Men för de utvaldas skull [Guds utvalda folk] har han förkortat de dagarna.
För falska messiasgestalter [frälsare] och falska profeter ska träda fram och utföra tecken (mirakel vars syfte är att bekräfta att den som utför dem är sann) och under (som väcker förundran) för att om möjligt vilseleda även de utvalda.
Han ska då sända ut sina änglar. De ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta (mest avlägsna) gräns till himlens yttersta gräns." [Upp 14:14–20]

Lukasevangeliet (2)

Skulle då inte Gud [som är rättfärdig] ge rättvisa åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Skulle han dröja länge innan han hjälpte dem?
Och folket hade stått [där] och betraktande sett på. Ledarna [medlemmarna i Stora rådet, Sanhedrin – det högsta beslutande organet bland judarna] hånade honom då och sa till och med: "Andra har han frälst (hjälpt, räddat, befriat) [från döden], nu får han hjälpa sig själv, om han [detta] är Guds Smorde (Messias), den Utvalde."

Romarbrevet (2)

Vem kan anklaga Guds utvalda? Det är Gud som rättfärdiggör.
Hälsa Rufus [kanske son till Simon från Kyrene, som bar Jesu kors till Golgata, se Mark 15:21],
utvald i Herren,
och hans mor
som är en mor också för mig.

Kolosserbrevet (1)

[En kristen behöver klä sig i den nya människan, se vers 10. Nycklarna för goda relationer och enhet i församlingen börjar med den djupa personliga medkänslan.]
Klä er därför som Guds utvalda, heliga (avskilda) och [högt] älskade i:
innerlig medkänsla (hjärtlig barmhärtighet; ordagrant: medkänslans inre organ) [invärtes sympatier],
vänlighet (godhet) [som mjukt och beredvilligt möter reella behov],
ödmjukhet (anspråkslöshet, måttfullhet, litenhet) [som har ett sansat perspektiv på sin egen ringa betydelse],
mildhet (saktmod) [som är en balanserad och kontrollerad styrka, fri från hämndlystnad och bitterhet],
[och] tålamod (långmodig uthållighet),

1 Timoteusbrevet (1)

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och den Smorde (Messias, Kristus) Jesus och de utvalda budbärarna (änglarna): ta vara på (skydda) detta [dessa regler] utan förutfattade meningar och utan att handla partiskt.

2 Timoteusbrevet (1)

Därför (på grund av detta) uthärdar jag allt [jag står uthålligt fast i allting och vacklar inte] för de utvaldas skull, för att också de ska få [del av] (vinna) frälsningen (befrielsen) i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus
och därmed [få] evig härlighet (ära, glans).

Titusbrevet (1)

[De första fyra verserna är en enda mening i grekiskan.]
[Från:] Paulus, Guds tjänare (slav, livegen)
och apostel (sändebud, ambassadör) åt Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
sänd att föra Guds utvalda [de troende] till tro och insikt
om den sanning som hör till gudsfruktan

1 Petrusbrevet (4)

[Från] Petrus,
Jesu den Smordes (Messias, Kristi) apostel (sändebud, ambassadör).
Till de utvalda främlingar (gäster, pilgrimer) som är kringspridda (sådda som säd; ordagrant: "av diasporan") [mitt i en hednisk kultur] i
Pontus,
Galatien,
Kappadokien [östra Turkiet],
Asien och
Bithynien,
[Fem romerska provinser i nuvarande Turkiet räknas upp i den ordning en budbärare skulle ha gått med detta brev. Två av regionerna nämns i Apg 2:8–10. Bland brevets mottagare fanns troligtvis flera judar som omkring 30 år tidigare varit i Jerusalem och personligen hört Petrus predika på pingstdagen. Under senare tid hade Paulus och andra missionärer besökt dessa områden, så församlingarna bestod även av omvända hedningar.]
Kom till honom (dra er nära gång på gång), den levande stenen, som är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud,
Just därför innefattar (innesluter, inkluderar – gr. periecho) man [Jesaja] det i ett skriftstycke:
Se, jag lägger i Sion [en poetisk term för Jerusalem] en sten,
en utvald, dyrbar (ärad, prisad, kär; högt aktad/värderad) hörnsten,
och den som tror på den (honom) borde aldrig [behöva] skämmas
[behöver absolut inte komma på skam eller känna vanära].
[Här citerar Petrus Jes 28:16 från den grekiska översättningen Septuaginta.]
Men ni är "ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap [ordet användes för det levitiska prästerskapet i templet], ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar", han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. [Versen innehåller flera tankar och citat från 2 Mos 19:5–6; 23:22.]

2 Johannesbrevet (2)

[Från:] Den gamle (äldste),
[Grekiska presbyteros, kan syfta på någon i hög ålder eller på en församlingsledare. I detta fall stämmer båda beskrivningarna in på Johannes, som när det här brevet skrevs var den siste ännu levande av de tolv apostlarna.] till den utvalda frun (härskarinnan – gr. kyria)
och hennes barn.
[Kan syfta på en kvinna och hennes barn. Kyria som egennamn var inte helt ovanligt och det är en feminin form av kyrios som betyder herre eller huvud. Detta brev är liksom nästa adresserat till en person, men kan här också syfta på församlingen och dess medlemmar. Johannes benämner ofta de troende med uttrycket "mina barn". De utvalda var ju också "ett konungsligt prästerskap", kallade att regera med den Smorde Kungen Jesus. Kyrkan var brud åt Kyrios Christos, se 2 Kor 11:2; Upp 19:7.] Jag älskar er alla [med Guds rättfärdiga, osjälviska och utgivande kärlek]
i sanning,
och inte bara jag,
utan alla som har lärt känna (personligen fått erfara) sanningen,
Din utvalda systers barn [systerförsamlingen där Johannes befinner sig, troligtvis i Efesos, se vers 1] hälsar till dig.

Uppenbarelseboken (1)

De ska strida mot Lammet, men Lammet ska besegra dem tillsammans med sina kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och kungarnas Kung."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.