1434 – δώρημα (dorema)

gåva


Typ:
Grekiska: δώρημα
Med latinska bokstäver:     dorema
Fonetiskt: do·ray·mah
Ursprung: Från 1433
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

gift (2)

Engelsk beskrivning

A gift, bounty, benefaction.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Gåvan kom inte heller som följd av en endas synd.
Domen kom genom en enda
    och fick påföljden av fördömelse (straff som följd av en juridisk dom).
Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser
    och ledde till rättfärdighet (frikännande, ett liv som resulterar i rättfärdiga handlingar).
Allt gott (generöst) givande (allt gott vi får) och varje fullkomlig gåva (frikostig gåva, välsignelse) kommer [alltid allra först] ner ovanifrån, från [himla-]ljusens Fader – han som varken förändras (är ombytlig) eller växlar mellan ljus och mörker (ordagrant: hos vilken ingen förändring eller växlande skugga finns/är närvarande). [Allt gott har sitt ursprung i Gud. Gr. dosis refererar till givandet och dess syfte och dorema till själva gåvan. Med hjälp av termer inom astronomi illustrerar Jakob Guds oföränderlighet och orubblighet. Universums Skapare förändras inte i intensitet som solen och månen, vars sken varierar under dygnet. Inte heller går han – likt planeter som skymmer varandra i sin omloppsbana – omväxlande in och ut ur mörker.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.