1414 – δυνατέω (dunateo)

vara stark


Typ:
Grekiska: δυνατέω
Med latinska bokstäver:     dunateo
Fonetiskt: doo·nat·eh·o
Ursprung: Från 1415
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

be mighty (1)

Engelsk beskrivning

  1. To be powerful or mighty.
  2. Show one's self powerful.
  3. To be able, have power.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Vem är du som dömer en annans tjänare [husslav]? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt.
Gud förmår ju (har också kraft; är dessutom mäktig) att låta all nåd (all favör; varje välsignelse och gåva) [rikligen] komma till er i överflöd, så att ni [själva] alltid – i allt – har tillräckligt av allt och [rikligen] kan ge i överflöd (överflöda) till varje gott verk. [Fil 4:11, 19]
Ni vill ju ha (kräver) bevis på att den Smorde (Messias, Kristus) talar genom mig. Han är inte svag mot er
    utan mäktig (visar sin kraft) bland er.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.