1050 – Γάϊος (Gaios)

Gaius


Typ:
Grekiska: Γάϊος
Med latinska bokstäver:     Gaios
Fonetiskt: gah·ee·os
Ursprung: Of Latin origin
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Gaius (of Corinth) (2), "Gaius (of Macedonia)" (1), "Gaius (of Derbe)" (1), "Gaius (a Christian)" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A Macedonian who accompanied Paul in his travels.
  2. A man from Derbe who went with Paul from Corinth in his last journey to Jerusalem.
  3. A man of Corinth who was his host in his second sojourn in that city.
  4. An unknown Christian to whom John's third epistle is addressed.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


Hela staden kom i upplopp (ett tumult uppstår), och från alla håll rusade man till teatern, och man släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som rest med Paulus.
De [sju representanterna från församlingarna som samlat in medel till Jerusalem och] som reste med Paulus var:
Sopater (Sopatros), son till Pyrrhus från Berea,
    [Om Sosipater, som omnämns i Rom 16:21, är samma person representerade han församlingen i Korint.]
Aristarchus och Secundus från Thessalonike,
    [Aristarchus hade också varit med Paulus i Efesos, se Apg 19:29; 27:2; Kol 4:10.]
Gaius från Derbe och Timoteus [från Lystra],
    [Båda var från södra Galatien, se Apg 16:1. Timoteus reste med Paulus på både andra och tredje resan.]
Tychikus (Tychikos) och Trofimus (Trofimos) från [den romerska provinsen] Asien.
    [Tychikus var en medarbetare till Paulus som nämns i hans senare brev, se Kol 4:7; Ef 6:21; 2 Tim 4:12; Tit 3:12. Trofimus var från Efesos, se Apg 21:29.]
Gaius,
    som är min och hela församlingens värd [i Korint], hälsar er. [Paulus döpte Gaius i Korint, se 1 Kor 1:14.] Erastus, stadens kassör,
    hälsar er,
    det gör även brodern Quartus.
Jag tackar Gud för att jag inte döpt någon av er, förutom Crispus och Gaius,
[Från:] Den gamle (äldste),
[Grekiska presbyteros, kan syfta på någon i hög ålder eller en församlingsledare. I detta fall stämmer båda beskrivningarna på Johannes, som när det här brevet skrevs var den siste ännu levande av de tolv apostlarna.] till Gaius,
    den älskade,
    som jag älskar [osjälviskt och utgivande] i sanning.
[Gaius står Johannes nära. Älskade, grekiska adjektivet agapetos, används här och i vers 2, 5 och 11.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.