0989 – βλάσφημος (blasphemos)

hädisk, hånfull


Typ:
Grekiska: βλάσφημος
Med latinska bokstäver:     blasphemos
Fonetiskt: blas·fay·mos
Ursprung: Härstammar från 984 och 5345
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

blasphemous (2), "blasphemer" (2), "railing" (1)

Engelsk beskrivning

Speaking evil, slanderous, reproachful, railing, abusive.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


Då lejde de i hemlighet några män och instruerade dem att säga att de hade hört honom tala hädiska (aggressiva) ord mot Mose och Gud.
Där förde de fram falska vittnen som sade: "Den här mannen slutar inte att göra anklagelser mot denna heliga plats och lagen [Mose lag].
trots att jag tidigare
    var en hädare [som talade nedsättande om de kristna och Jesus],
    en förföljare [av de kristna på grund av deras tro],
    och en grym (arrogant, våldsam) man [som överföll och misshandlade kristna människor]. [Det är en ökande skala av ondska i dessa verb. Den första synden handlar bara om ord. Den andra handgriplig förföljelse på grund av en annan tro för att till sist resultera i övergrepp och grymhet.] Trots detta mötte jag förbarmande (medlidande) eftersom jag hade agerat utan att veta bättre i min otro.
Människorna kommer att vara:
egenkära (själviska, älska sig själva, allt centrerar kring det egna jaget),
penningkära (älska pengar, leva för materialism, ordagrant "vän med silvermynt"), skrytsamma (arroganta),
stolta,
hånfulla,
[Nu följer fem allitterationer – en retorisk stilfigur där flera ord börjar med samma ljud. Det kan jämföras med rim, där ord slutar med samma ljud. De följande fem orden börjar alla med den grekiska bokstaven alfa, som reverserar ordets betydelse. Den svenska motsvarigheten är "o". Denna grupp verkar alla ha att göra med familjerelationer.] olydiga (upproriska)
    mot sina föräldrar,
otacksamma,
gudlösa,
medan änglar som står högre i makt och styrka inte uttalar några hånfulla domar mot dem inför Herren.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.