0915 – βάρβαρος (barbaros)

lokalbefolkning, infödd, barbar


Typ:
Grekiska: βάρβαρος
Med latinska bokstäver:     barbaros
Fonetiskt: bar·bar·os
Ursprung: Of uncertain derivation
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

barbarian (5), "barbarous" (1)

Engelsk beskrivning

 1. One whose speech is rude, rough and harsh.
 2. One who speaks a foreign or strange language which is not understood by another.
 3. Used by the Greeks of any foreigner ignorant of the Greek language, whether mental or moral, with the added notion after the Persian war, of rudeness and brutality. The word is used in the N.
 • T. Without the idea of reproachfulness.

  Fler lexikon

  BlueletterBible.org
  BibleHub.com
 • Passager (6 st i TR)


  De infödda (lokalbefolkningen – gr. barbaros) visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det hade börjat regna och var kallt. [Barbarer kallades alla icke-grekiska folk. Ursprunget för det grekiska ordet barbaros är att stamma och tala obegripliga ljud. För det grekiska örat lät alla främmande språk som obegripligt babbel. Utifrån detta skapades det ljudhärmande, onomatopoetiska ordet bar-bar som blev barbaros. Ordet för vänlighet är philanthropia och användes för gästfrihet och välgörenhet.]
  När de infödda såg ormen hänga från hans hand, sade de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte Rättvisan (gr. Dike) honom leva." [Dike var den moraliska rättvisans gudinna i den grekiska mytologin.]
  Jag har skyldigheter
      både mot greker och barbarer,
      både mot lärda och olärda. [Barbarer kallades alla icke-grekiska folk. Ordet har också en nedvärderande underton av att vara ociviliserad och olärd. Paulus använder den vanliga grekiska uppdelningen mellan greker och icke-greker, för att inkludera alla hedningar. Ursprunget för det grekiska ordet barbaros är att stamma och tala obegripliga ljud. För det grekiska örat lät alla främmande språk som obegripligt babbel. Utifrån detta skapades det ljudhärmande, onomatopoetiska, ordet bar-bar som blev barbaros.]
  Men om jag inte vet vad ljuden betyder
      blir jag en främling för den som talar,
      och den som talar blir en främling för mig.
  Här [i den nya skapelsen] finns inte
  hedning eller jude [ingen uppdelning i nationaliteter],
  omskuren eller oomskuren [inga religiösa fördelar],
  barbar, skyt [inga kulturella skillnader],
  [Barbarer var ett folkslag som inte talade grekiska och ansågs vara ociviliserade. Skyter var det mest illa ansedda folkslaget, känt för sin brutalitet och ansågs inte vara bättre än djur.] slav (tjänare) eller fri [inga sociala skillnader], utan den Smorde (Messias, Kristus) är allt och i alla [dem som tagit emot honom som sin Frälsare].  Grekiskt/svenskt lexikon BETA

  Lexikonet är under uppbyggnad.