0626 – ἀπολογέομαι (apologeomai)

svara, svar för sig själv, försvara sig


Typ:
Grekiska: ἀπολογέομαι
Med latinska bokstäver:     apologeomai
Fonetiskt: ap·ol·og·eh·om·ahee
Ursprung: Middle voice från en sammanslagning av 575 och 3056
Användning: 10 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

answer (3), "answer for (one's) self" (3), "make defence" (1), "excuse" (1), "excuse (one's) self" (1), "speak for (one's) self" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To defend one's self, make one's defence.
  2. To defend a person or a thing.
  3. To give a full account of.
    1. To calculate or consider well.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
6
1
1
Totalt    10

Passager (10 st i TR)


När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare, oroa er inte för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga.
Bestäm er på förhand (ha det klart i era hjärtan) att inte förbereda försvarstal.
Några ur hopen förklarade för [en inflytelserik jude i Efesos som hette] Alexander vad saken gällde, och judarna skickade fram honom. Han gav tecken med handen och ville hålla ett försvarstal inför folket.
Ståthållaren [sade ingenting själv, utan] gav nu tecken åt Paulus att tala, och han svarade:
"Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk, försvarar jag min sak med tillförsikt. [På samma sätt som Tertullus öppnar Paulus sitt tal med en "captatio benevolentiae", dock är den mer sanningsenlig utan överdrifter.]
Paulus försvarade sig och sade: "Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag begått något brott."
[Paulus tal inför Agrippa II här hos Festus är kulmen och klimax på Paulus försvar i kapitel 21-26. Här summeras de föregående fem kapitlen.] Agrippa sade då till Paulus: "Du har tillåtelse att tala för din sak." Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar:

"Kung Agrippa, jag är glad (lycklig, tacksam) att det är inför dig jag får försvara mig i dag mot allt som judarna anklagar mig för,
När han sade detta i sitt försvarstal ropade Festus: "Du är galen, Paulus! Din stora lärdom driver dig till vanvett."
Det visar ju att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Deras samveten vittnar också om detta, och deras tankar (då man väger olika argument för att ta moraliska beslut) kommer att anklaga eller försvara dem
[Brevet liknar en rättegång där Paulus har blivit anklagad och får försvara sig. På en punkt skiljer sig den judiska rättsprocessen från den här tiden mot dagens rättegångar. Om det visade sig att den anklagade var oskyldig, kunde rollerna omedelbart bli ombytta. Den anklagade hade då rätt att anklaga dem som först hade gått emot honom.] Har ni hela tiden trott att vi försvarar oss (håller ett försvarstal) inför er? Nej, vi talar inför Gud i den Smorde (Messias, Kristus) [i hans närvaro], och allt är till er uppbyggelse, mina älskade.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.