0498 – ἀντιτάσσομαι (antitassomai)

sätta sig upp emot, gick emot, opponerade sig


Typ:
Grekiska: ἀντιτάσσομαι
Med latinska bokstäver:     antitassomai
Fonetiskt: an·tee·tas·som·ahee
Ursprung: Från 473 och the middle voice of 5021
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

resist (4), "oppose (one's) self" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To range in battle against.
  2. To oppose one's self, resist.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
2
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


men eftersom de ständigt var emot honom och hånade honom, skakade han av dammet från sina kläder och sade till dem: "Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna." [Eftersom Paulus senare går till judarna i Efesos på vägen hem, se vers 19, syftar detta uttalande på att han i Korint inte längre gick till judarna.]
Den som motsätter sig överheten går därför emot Guds ordning, och de som gör så drar domen över sig själva.
Men han [den helige Ande] ger oss mer och mer nåd (kraft, oförtjänt favör från Gud) [när vi vänder oss bort från vår själviskhet och övervinner ondska och avundsjuka]. Det är därför det står:
Gud står emot [gör sig redo att gå ut till strid mot] de arroganta (högmodiga),
    men ger nåd (favör) till de ödmjuka. [Ords 3:34]
Ni dömde den rättfärdige (Rättfärdige) och dödade honom,
    och han står inte emot er (han gör inte motstånd mot er).
På samma sätt ska ni som är yngre [unga i ålder eller tron] underordna er (inta en frivillig position av samarbete med) de äldre. [De äldre syftar troligtvis utifrån sammanhanget här på församlingens ledare – de äldste. Petrus kommer säkert ihåg den sista måltiden, hur Jesus klädde sig i ödmjukhet när han bokstavligt band en tjänares handduk kring sig och tvättade lärjungarnas fötter, se Joh 13:4.] Vidare gäller detta er alla [oavsett position]: Klä er i ödmjukhet mot varandra, för [som det står i Ords 3:34]:
"Gud själv står emot de arroganta (högmodiga, översittarna),
    men ger nåd (favör, välsignelse) till de ödmjuka".Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.