0467 – ἀνταποδίδωμι (antapodidomi)

återbetala. vedergälla, utkräva


Typ:
Grekiska: ἀνταποδίδωμι
Med latinska bokstäver:     antapodidomi
Fonetiskt: an·tap·od·ee·do·mee
Ursprung: Från 473 och 591
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

recompense (4), "recompense again" (1), "repay" (1), "render" (1)

Engelsk beskrivning

  1. In a good sense, to repay, requite.
  2. In a bad sense, penalty and vengeance.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (7 st i TR)


Salig (lycklig, välsignad) är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse."
Vem har skänkt honom något
    som han måste återgälda (är han skyldig någon något)? [Job 41:11]
Ta inte rätten i egna händer (hämnas inte), mina älskade vänner, lämna i stället utrymme (vägen öppen) för straffdomen [Guds vrede mot synden]. För det står:
"Hämnden är min, jag ska straffa (ge en rättvis dom), säger Herren."
[5 Mos 32:35] [Befriad från hämndbegär kan man i stället vara god mot sin fiende.]
För hur kan vi tacka Gud nog för er, för all den glädje som ni är för oss inför vår Gud?
Eftersom Gud är rättfärdig
    vedergäller (lönar) han med plågor dem som plågar er,
Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag ska utkräva den, och dessutom: Herren ska döma sitt folk.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.