0452 – Ἄννας (Annas)

Hannas


Typ:
Personer: Hannas
Grekiska: Ἄννας
Med latinska bokstäver:     Annas
Fonetiskt: an·nas
Ursprung: Hebreiskt ursprung 2608
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Annas (4)

Engelsk beskrivning

High priest of the Jews, elevated to the priesthood by Quirinius the governor of Syria c. 6 or 7 A.D., but afterwards deposed by Valerius Gratus, the procurator of Judaea, who put in his place, first Ismael, son of Phabi, and shortly after Eleazar, son of Annas. From the latter, the office passed to Simon; from Simon c. 18 A.D. to Caiaphas; but Annas even after he had been put out of office, continued to have great influence.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
1
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


och Hannas och Kaifas var överstepräster [i templet i Jerusalem]. [Efter en detaljerad skildring av det romerska styret beskrivs nu det religiösa ledarskapet i Jerusalem. Hannas var överstepräst 6-15 e.Kr. Han avsattes av romarna och hans svärson Kaifas fick positionen 18-36 e.Kr. Även om Kaifas hade titeln, fortsatte dock Hannas att fungera som inofficiell överstepräst bland judarna, se Joh 18:13‑24.] Då kom Guds ord till Sakarias son Johannes [Döparen] i öknen.
De förde honom först till Hannas, svärfar till Kaifas, som var överstepräst det året.
Hannas sände sedan Jesus, fortfarande bunden, till översteprästen Kaifas.
Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas [hans svärson], Johannes och Alexander, och alla andra från översteprästernas släkt. [Sanhedrin var det högsta juridiska beslutsfattande organet bland judarna med 71 medlemmar. I rådet fanns två grupperingar – fariséer och saddukéer. Saddukéerna, som ofta var i majoritet och hade initierat gripandet av Petrus och Johannes, trodde bara på de fem Moseböckerna. Fariséerna bejakade hela den muntliga traditionen och trodde på änglar och ett liv efter döden.
     Hannas var överstepräst och rådets ordförande 6-15 e.Kr. Vid den här tiden, i början på 30-talet e.Kr., hade hans svärson Kaifas den titeln. Kaifas var överstepräst 18-36 e.Kr. Att Hannas ändå nämns först reflekterade antagligen den verkliga politiska situationen där han fortfarande hade stort inflytande. Fem av hans söner och en svärson blev överstepräster. Det är inte känt vilka Johannes och Alexander är, förutom att de tillhörde översteprästernas släkt.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.