0402 – ἀναχωρέω (anachoreo)

avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats


Typ:
Grekiska: ἀναχωρέω
Med latinska bokstäver:     anachoreo
Fonetiskt: an·akh·o·reh·o
Ursprung: Från 303 och 5562
Användning: 14 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

depart (8), "withdraw (one's) self" (2), "go aside" (2), "turn aside" (1), "give place" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To go back, return.
  2. To withdraw.
    1. So as to leave a room.
    2. Of those who through fear seek some other place, or shun sight.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (14 st i TR)


Efter att ha blivit gudomligt instruerade i en dröm att inte gå tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. [Verbformen antyder att de vise männen hade sökt Guds ledning och att de fick svar i en dröm.]
Nu när de [vise männen] hade gått, visade sig en Herrens ängel för Josef i en dröm och sade: "Stå upp, ta barnet och hans mor under ditt beskydd och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till, eftersom Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det."
Så Josef steg upp och tog barnet och hans mor medan det fortfarande var natt och begav sig till Egypten.
När han hörde att Archelaos regerade över Judéen efter sin far Herodes var han rädd att återvända dit [till Betlehem, strax utanför Jerusalem eller någon annan stad i Judéen]. Efter att ha blivit varnad i en dröm, drog han sig undan till Galileen.
När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad, återvände han till Galileen. [Han gick till sin hemstad Nasaret, se Luk 4:14‑31.]
då sade han: "Gå härifrån! Flickan [som var tolv år, se Mark 5:42] är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom.
Jesus som visste om detta [deras intentioner att röja honom ur vägen] drog sig undan därifrån. Många följde honom, och han botade alla. [Det grekiska ordet för bota är "therapeuo", vilket beskriver en gradvis förbättring som leder till fullständigt helande.]
När Jesus hörde detta [nyheten om Johannes Döparens brutala död och att Herodes Antipas trodde Jesus var den uppståndne Johannes], for han med båt därifrån till en enslig plats, där de kunde vara för sig själva. [De ror norrut från Kapernaum längs med kusten för att stanna någonstans utanför staden Betsaida, se Luk 9:10.] Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna [längs med vägen från Kapernaum till Betsaida].
Jesus gick ut därifrån [från staden Kapernaum, i Galileen, där han bodde under sin verksamma period] och drog sig undan till området kring Tyros och Sidon. [Två kuststäder längs med Medelhavet som låg i Fenikien, nuvarande Libanon, cirka 8 mil nordväst från Kapernaum.]
Då kastade han in pengarna i templet [antagligen in på den inre förgården dit bara prästerna hade tillträde] och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig.
[på grund av fariséernas planer på att döda honom] drog Jesus sig undan tillsammans med sina lärjungar mot [Galileiska] sjön. En stor skara människor från [de närmsta städerna och byarna i] Galileen följde honom. Också från [de södra regionerna] Judéen,
Jesus, som visste att de var på väg att med våld ta med sig honom och göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, denna gång ensam.
Befälhavaren tog hans hand [vilket antyder att Paulus systerson var i yngre tonåren], gick avsides med honom och frågade: "Vad är det du vill rapportera till mig?"
och när de hade kommit ut sade de till varandra: "Den mannen gör inte något som förtjänar död eller fängelse."Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.