0285 – ἄμμος (ammos)

sand


Typ:
Grekiska: ἄμμος
Med latinska bokstäver:     ammos
Fonetiskt: am·mos
Ursprung: Kanske från 260
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

sand (5)

Engelsk beskrivning

Sand, sandy ground.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (5 st i TR)


Den som hör [aktivt lyssnar till] dessa mina ord men inte gör [aktivt handlar] efter dem kan liknas vid en dåraktig (trögtänkt, likgiltig) man [utan grepp om verkligheten] som byggde sitt hus på sanden.
Jesaja ropar om Israel: "Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst.
Därför fick också en enda man, så gott som död, barn så talrika som himlens stjärnor och oräkneliga som sandkornen på havets strand.
Han [den eldröda draken] stod på sanden (sandstranden) vid havet. [Draken står på den ostabila sanden längs med strandkanten intill havets rörliga vågor, se Matt 7:26. En stor kontrast till Lammet, som står på den fasta klippan, berget Sion, se Upp 14:1. Draken är beredd att välkomna "vilddjuret ur havet", som beskrivs i nästa kapitel.]
Han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. [Gog och Magog för tankarna till Hesekiels profetia om ett anfall från en fiende från norr. Det leds av en ond kung "Gog" vars land är "Magog", se Hes 37‑38; 1 Mos 10:2. Gud griper in och fienden blir fullständigt besegrad. Efter kriget blir Israel upprättat och ett nytt tempel byggs, se Hes 40-48.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.