0202 – ἀκροατής (akroates)

hörare


Typ:
Grekiska: ἀκροατής
Med latinska bokstäver:     akroates
Fonetiskt: ak·ro·at·ace
Ursprung: Från akroaomai (to listen, apparently an inten
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

hearer (4)

Engelsk beskrivning

A hearer.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
3
Totalt    4

Passager (4 st i TR)


Det är inte lagens hörare [de som hör Moseböckerna läsas och undervisas i budorden] som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare som ska förklaras rättfärdiga [Jak 1:22].
Men var (bli) ordets (gr. logos) görare och inte bara dess hörare [Guds ord lästes ofta högt, se 2 Kor 3:14; Upp 1:3], annars missbedömer (bedrar) ni er själva! [Börja praktisera budskapet, gör som det står, annars resonerar ni på ett vilseförande sätt mot sanningen.]
För om någon är ordets hörare och inte dess görare [någon som bara lyssnar utan att omsätta insikt och kunskap i handling], så liknar han (har denne blivit lik) en man som betraktar (uppmärksamt studerar; noggrant tittar på) sitt [eget] ansikte (ordagrant: sitt naturliga/medfödda ansikte) i en spegel.
Men den som ständigt fäster sin blick på (stannar upp och böjer sig ner för att undersöka) frihetens fullkomliga undervisning [lära, lag – gr. nomos, se Matt 5:17], som inte är en glömsk hörare utan en aktiv görare [som lyder Guds ord], han blir salig (lycklig) i det han gör [får uppleva Guds glädje och välsignelse i sitt liv].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.