0163 – αἰχμαλωτίζω (aichmalotizo)

föra i fångenskap


Typ:
Grekiska: αἰχμαλωτίζω
Med latinska bokstäver:     aichmalotizo
Fonetiskt: aheekh·mal·o·tid·zo
Ursprung: Från 164
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

bring into captivity (2), "lead away captive" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To lead away captive.
  2. Metaphor: To capture ones mind, captivate.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar (icke-judar) tills hedningarnas tider är fullbordade." [Paulus skriver också om att judarnas straff är begränsat i Rom 11:25. Jerusalems förstörelse 70 e.Kr. är i sig ett tecken. Sedan följer en period då hednafolk ska ha Jerusalem i sin besittning. Men det kommer en tid då det judiska folket kommer att vara tillbaka i sitt land och ha en central roll i Guds profetiska plan.]
men jag ser en annan lag i mina kroppsdelar [aptiten för det onda, och köttets vilja], som ligger i strid med lagen i mitt sinne (mina tankar, förstånd) och som gör mig till fånge under syndens lag i mina kroppsdelar.
Vi bryter ner [med våra stridsvapen raserar vi] tankebyggnader (resonemang, beräkningar, spekulationer, argument) och varje hög mur (all höghet) som reser sig upp [lite i taget, mer och mer] mot kunskapen om Gud (Guds kunskap) – och vi leder varje tanke som en fånge in i lydnad för den Smorde (Messias – ordagrant: in i/fram till Kristi lydnad). [Bilden som målas upp är en romersk soldat som tvingas ta fram svärdet för att få en omedgörlig fånge att lyda. Slagfältet är sinnet där tankar och resonemang som strider mot Guds Ord måste tas till fånga och överlämnas till Jesus, vår Befälhavare. I nästa vers fortsätter Paulus att använda militära termer.]
Bland dem [som drivs av egoism, se vers 2‑5, och även bland de falska lärarna i Efesos] finns sådana som smyger (ålar) sig in i hemmen och snärjer (får kontroll över, tillfångatar) svaga kvinnor som är tyngda av [obekända, tidigare] synder [som nu tynger dem] och drivna av många slags begär, de blirGrekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.