0019 – ἀγαθωσύνη (agathosune)

godhet


Typ:
Grekiska: ἀγαθωσύνη
Med latinska bokstäver:     agathosune
Fonetiskt: ag·ath·o·soo·nay
Ursprung: Från 18
Användning: 4 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

goodness (4)

Engelsk beskrivning

Uprightness of heart and life, goodness, kindness.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (4 st i TR)


Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan vägleda (förmana, varna milt) varandra.
Men Andens frukt [resultatet av Andens verk] är:
kärlek [som är utgivande, osjälvisk och rättfärdig],
glädje [gr. chara – här finns roten char från det grekiska ordet för nåd (charis) med – dvs. en glädje "som lutar sig mot" nåden, se 1 Pet 4:13],
frid (ro, stillhet, vila, harmoni, helhet, endräkt) [Joh 14:27], tålamod (tålighet, långmodighet, fördragsamhet, överseende, skonsamhet),
vänlighet (godhet, välvilja) [som på ett milt sätt bistår verkliga behov],
godhet (dygd, välgörenhet) [inneboende godhet och karaktärsfasthet som verkar i generositet gentemot andra], trofasthet (tro, tillit, förtröstan, övertygelse),
För ljusets frukt [singular] består i [resultatet av ett liv i ljus är]:
    alla former av godhet,
    rättfärdighet
    och sanning.
Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.