5160 – τροφή (trophe)

kött, mat


Typ:
Substantiv
Grekiska: τροφή (trophe)
Uttal: trof-ay
Talvärde: 978 (300 + 100 + 70 + 500 + 8)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G5142
Användning: 16 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till trophe :

אֹ֫כֶלochelH0400mat
דָּגָןdaganH1715säd
טֶ֫רֶףterefH2964byte
לֶ֫חֶםlechemH3899bröd, mat
מָזוֹןmazonH4202proviant

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

meat (11), "food" (2), "some meat" (2), not translated (1)

Engelsk beskrivning

Food, nourishment.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (16 st i TR)


Matteusevangeliet (4)

Johannes bar kläder (en mantel) av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. [Han påminde om profeten Elia, se 2 Kung 1:8. Senare i Matteusevangeliet kopplas dessa två profeter tydligt samman, se Matt 11:14.] Hans mat var gräshoppor och vildhonung [vanlig föda i vildmarken, se 3 Mos 11:22].
På grund (som en följd) av detta [att man inte klarar av att tjäna både Gud och mammon, se vers 24] säger jag er: Oroa (bekymra) er inte ["gå inte i bitar" – stressa inte upp er] för ert liv, vad ni ska äta eller vad ni ska dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? [Fil 4:6]
Ta inte med en lädersäck [med proviant och packning] för resan, inte två livklädnader, inte [ett extra par] sandaler eller stav. För arbetaren är värd sin mat [försörjning].
[Nu följer tre liknelser som alla handlar om tjänare som väntar på sin herres ankomst. De riktas till troende som väntar på Jesu återkomst. Budskapet är att vara sysselsatt med uppdraget, vara brinnande och vara en trogen förvaltare.] "Vem är den trogne och kloke (förståndige, andligt klarsynte) tjänare som hans herre har utsett att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid?

Lukasevangeliet (1)

Livet (själen; hela den mänskliga varelsen) är mer än maten,
    och kroppen mer än kläderna!

Johannesevangeliet (1)

Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat.

Apostlagärningarna (7)

Dagligen samlades de i tempelförgården (för att tillbe) enade (i ett ackord, med samma sinne), och i hemmen bröt de bröd och delade måltiden i jublande innerlig glädje (ordagrant "med hjärtan fria från stenig mark", dvs. i enkelhet, lätthet, generöst).
Sedan åt han och fick nya krafter.

Saulus predikar i synagogan

Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus,
Ändå gav han vittnesbörd om att han fanns, genom allt gott han gjorde. Han gav er regn från himlen, och fruktbara tider, han har fyllt era hjärtan med mat och glädje." [När Paulus predikade för människor som var obekanta med Skriften och Gud, använde han sig av exempel från naturen för att visa att det är Gud som står bakom "regn från himlen", "mat" osv.]
Strax före gryningen uppmanade Paulus alla att äta. Han sade: "I fjorton dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit.
Därför uppmanar jag er att äta. Det är nödvändigt för att ni ska bli räddade, för ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på sitt huvud."
Då fick alla nytt mod och tog sig mat, de också.
När de hade ätit och var mätta lättade de skeppet genom att kasta spannmålslasten i sjön.

Hebreerbrevet (2)

Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!
Den fasta födan är till för vuxna [andligt mogna], för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. [Avgöra om det som undervisas kommer från Guds ord, se Heb 13:9.]

Jakobs brev (1)

Om en [troende] broder [eller syster] visar sig vara utan kläder och saknar mat för dagen,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.