4012 – περί (peri)

omkring, runtom


Typ:
Preposition
Grekiska: περί (peri)
Uttal: per-ee
Talvärde: 195 (80 + 5 + 100 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från basen av G4008
Användning: 332 ggr i NA, 326 ggr i TR     

Beskrivning

Omkring, runtom. Angående.

Ordstam

Ord med peri som rot:

περιάγωperiagoG4013gå omkring
περιαιρέωperiaireoG4014ta bort
περιαστράπτωperiastraptoG4015kringstråla
περιβάλλωperiballoG4016klä sig, vara klädd
περιβλέπωperiblepoG4017se omkring
περιδέωperideoG4019inlinda
περιεργάζομαιperiergazomaiG4020arbeta runt omkring sig
περίεργοςperiergosG4021vidskeplig, skvallrig
περιέρχομαιperierchomaiG4022vandra omkring
περιέχωperiechoG4023vara förundrad, innehålla, innesluta, omfatta
περιζώννυμιperizonnumiG4024fästa upp
περιΐστημιperiistemiG4026stå omkring
περικαλύπτωperikaluptoG4028täcka
περίκειμαιperikeimaiG4029hänga
περικρατήςperikratesG4031mäktig
περικρύπτωperikruptoG4032dölja
περικυκλόωperikuklooG4033omringa
περιλάμπωperilampoG4034lysa runt omkring
περιλείπωperileipoG4035vara kvar
περίλυποςperiluposG4036bedrövad, djupt bedrövad
περιμένωperimenoG4037vänta
πέριξperixG4038runt omkring
περιοικέωperioikeoG4039vara granne, bo nära någon
περίοικοςperioikosG4040närboende, granne
περιπατέωperipateoG4043
περιπείρωperipeiroG4044genomborra
περιπίπτωperipiptoG4045råka ut för, falla bland
περιποιέομαιperipoieomaiG4046köpa
περιῤῥήγνυμιperirrhegnumiG4048slita av
περισπάωperispaoG4049överlasta, distrahera
περισσόςperissosG4053utöver, mer än, runtom
περιτέμνωperitemnoG4059omskära
περιτίθημιperitithemiG4060sätta omkring, klä på, hänga på
περιτρέπωperitrepoG4062driva till vanvett
περιτρέχωperitrechoG4063springa runt
περιφέρωperipheroG4064bära runt
περιφρονέωperiphroneoG4065se ner på, förakta
περίχωροςperichorosG4066runtomkring, nära

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Preposition Preposition
-332


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


Matteusevangeliet
28
Markusevangeliet
22
Lukasevangeliet
45
Johannesevangeliet
67
Apostlagärningarna
72
Romarbrevet
6
1 Korintierbrevet
10
2 Korintierbrevet
2
Efesierbrevet
2
Filipperbrevet
4
Kolosserbrevet
4
1 Thessalonikerbrevet
8
2 Thessalonikerbrevet
4
1 Timoteusbrevet
4
2 Timoteusbrevet
3
Titusbrevet
3
Filemonbrevet
1
Hebreerbrevet
23
1 Petrusbrevet
5
2 Petrusbrevet
2
1 Johannesbrevet
10
3 Johannesbrevet
1
Judas brev
5
Uppenbarelseboken
1
Totalt    332

Referenser (332 förekomster i 304 verser), nedan visas 250 verser i taget

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.