3017 – Λευΐ (Leui)

Levi


Typ:
Substantiv
Person
Personer: Levi, Levi, Levi, Levi
Grekiska: Λευΐ (Leui)
Uttal: lyoo-ee
Talvärde: 445 (30 + 5 + 400 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Hebreiskt ursprung H3878
Användning: 8 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till Leui :

לֵוִיleviH3878Levi

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

Levi (5)

Engelsk beskrivning

  1. The third son of the patriarch Jacob by his wife Leah, the founder of the tribe of Israelites which bears his name.
  2. The son of Melchi, one of Christ's ancestors.
  3. The son of Simeon, an ancestor of Christ.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal förekomster
N-ASM-PSubstantiv Ackusativ Singular Maskulin Person -4
N-GSM-PSubstantiv Genitiv Singular Maskulin Person -8
N-NSM-PSubstantiv Nominativ Singular Maskulin Person -4


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (8 st i TR)


Markusevangeliet (1)

Medan han gick förbi [stadsgränsen] såg han Alfaios (Alfeus) son Levi [som också kallas Matteus], sitta vid tullbåset [enklare tullstation där alla som skulle sälja varor fick betala försäljningsskatt]. Han sade till honom: "Följ mig (bli min lärjunge)." Han stod upp och följde honom. [Det var inte ovanligt med flera namn vid den här tiden. Levi var hans hebreiska namn som betyder "förenad med", medan Matteus var hans grekiska namn som betyder "Guds gåva". Indrivningen av tullar och skatter från Roms provinser arrenderades ut till privatpersoner. Dessa kallades "publicanus". Levi var en sådan publikan som tog upp skatt för Herodes Antipas. Judarna hatade och såg ner på tullindrivarna som allierat sig med ockupationsmakten. På en gång tackade Levi ja till kallelsen, lämnade sitt gamla liv och blev en av Jesu tolv lärjungar. Senare skrev han ner sin ögonvittnesskildring av Jesu liv – Matteusevangeliet.]

Lukasevangeliet (4)

son till Mattat,
son till Levi,
son till Melki,
son till Jannaj,
son till Josef,
son till Josua, son till Elieser,
son till Jorim,
son till Mattat,
son till Levi,
Efter detta gick Jesus ut [från huset i Kapernaum efter helandet av den lame mannen], och fick se en tullindrivare (publikan) som hette Levi [även kallad Matteus] sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig."
[Den glade och nyfrälste] Levi (Matteus) ordnade med en stor fest i sitt hus, och det var många tullindrivare och andra där tillsammans med dem [Jesus och lärjungarna].

Hebreerbrevet (2)


De av Levis söner som blir präster har ett bud lagen [gr. nomos – Torah, Moseböckerna] att få tionde av folket [4 Mos 18:21–32],
    alltså av sina bröder [judiska landsmän],
    trots att de också härstammar från Abraham.
Man kan säga att även Levi, som tar emot tionde,
    själv har gett tionde genom Abraham,

Uppenbarelseboken (1)

av Simeons stam 12 000 [1 Mos 29:33],
av Levis stam 12 000 [prästerna, som normalt inte räknades upp, se 1 Mos 29:34],
av Isaskars stam 12 000 [1 Mos 30:18],Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.