1722 – ἐν (en)

i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig


Typ:
Preposition
Grekiska: ἐν (en)
Uttal: en
Talvärde: 55 (5 + 50)    ord med samma talvärde
Ursprung: A primary preposition denoting (fixed) position (in place, time or state), och (by implication) instrumentality (medially or constructively),
Användning: 2752 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till en :

כָּתַבkatavH3789skriva

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

in (1874), "by" (141), "with" (134), "among" (117), "at" (112), "on" (46), "through" (37), translated miscellaneously (321)

Engelsk beskrivning

In, by, with etc.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (2752 st i TR), nedan visas bara de första 1000


Matteusevangeliet (293)

Så här gick det till när Jesus den Smorde (Messias, Kristus) föddes: När hans mor Maria var (hade blivit) trolovad med Josef [dvs. då de äktenskapliga löftena redan avgetts], visade det sig – innan de kommit tillsammans [som man och hustru] – att hon (ordagrant: livmodern) var havande genom (utifrån) den helige Ande.
Men medan han funderade (resonerade fram och tillbaka) över allt detta visade sig plötsligt en ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria [Mirjam], din hustru, för det som har blivit till (skapats, frambringats, alstrats) i henne är från (har sitt ursprung i) den helige Ande.

"Se, jungfrun [den unga, ogifta kvinnan – som ännu inte varit med någon man]
    ska bli havande (ordagrant: 'bära/ha i livmoder') och föda en son,
    och de ska ge honom namnet Emmanuel." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 7:14] Vilket översatt [utifrån hebreiskans <i>Immanueli>] blir: "Gud med oss" (Gud är förenad och bor med oss).
[Vår västerländska tideräkning utvecklades av munken Dionysius Exiguus i id=1111>Rom år 525 e.Kr., innan dess hade man räknat tiden utifrån större händelser eller olika regenter. Det visade sig dock att han misstog sig med några år vad gäller <i>Anno Dominii> som betyder "Herrens år" latin. I dag menar de flesta forskare att Jesu födelse inträffade någon gång mellan 8 och 4 f.Kr.] Nu när Jesus var född i id=317>Betlehem i id=756>Judéen kung Herodes tid [han regerade 37-4 f.Kr.], kom visa män (astronomer) från öst (länderna där solen går upp) till id=735>Jerusalem.
De sade: "Var är den judiska kungen som har fötts? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." [Bibeln nämner inte hur många de vise männen var. Enligt den tidiga kyrkans tradition var de tolv förnäma män, kanske judiska ättlingar till Daniel som blev ledare över "alla visa" i id=251>Babylon, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 2:48. De har också med sig tjänare och lastdjur så det är en hel karavan som anländer till id=735>Jerusalem. Det har nu gått en tid sedan Jesu födelse och familjen bor i ett hus, antagligen i id=317>Betlehem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 11 som refererar till "huset". De har också varit i templet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 2:22–38. Enligt ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 12:2–4 skulle detta ske fyrtio dagar efter födseln. Om de vise männen färdats från id=251>Babylon var det en sträcka ca hundra mil, men det kan ha varit det dubbla om de kom genom öknen från Persiska viken, vilket tog ca två till fyra månader. Jesus är åtminstone några månader gammal, antagligen omkring ett år när de kommer till honom. Detta kanske kan förklara varför Herodes lägger ett extra år till den beräknade åldern och för att vara helt säker att röja Jesus ur vägen dödar alla barn under två års ålder. Det är värt att notera att de vise männen inte frågade efter den nyfödde prinsen, vilket ju hade varit det naturliga om det fötts ett barn hos kung Herodes. De frågar efter kungen som har fötts. Ända från början var Jesus kung!]

'Du id=317>Betlehem, i Juda land,
    du är inget sätt den minsta bland härskare i Juda,
för från dig ska det komma en härskare (ledare)
    som ska vara en herde för mitt folk.' "
Efter att ha lyssnat kungen begav de sig i väg. Stjärnan som de sett gå upp (i öst) visade sig nytt och den gick före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.
När Herodes förstod att han blivit missledd av de vise männen blev han ursinnig (tappade helt fattningen av raseri). Han beordrade (sände ut) att man skulle döda alla pojkar som var två år eller yngre i id=317>Betlehem och alla dess närliggande områden, detta enligt (den exakta uppgift om) tiden som han fick fram genom att noggrant fråga de vise männen [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 2:7].
"Ett rop hördes i id=1070>Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel grät för sina barn och vägrade att bli tröstad, eftersom de inte längre fanns till." [I Josuas uppräkning av städer var id=317>Betlehem så obetydlig att den inte ens nämndes, se Jos 18-19. Arkeologer uppskattar att Betlehem Jesu tid hade omkring 300 invånare. Gjorda beräkningar (utifrån uppskattningen av antal födslar och barnadödlighet) visar att det då var ca 6 pojkar under två år i Betlehem med omnejd som berördes av dödsdomen. I jämförelse med andra händelser var denna inte någon som skulle noterats av samtida historiker. Det finns dock en utombiblisk referens. Den latinska författaren Macrobius skriver i sitt verk Saturnalia: "När kejsar Augustus hörde berättas hur Herodes hade dödat pojkarna under två år i Syrien, och även låtit döda sin egen son, sade han: 'Det är bättre att vara Herodes gris än hans son'."
    Herodes var känd för sina stora byggnadsprojekt av vilka id=1427>Masada, id=1425>Herodium, id=365>Caesarea och templet i id=735>Jerusalem är de mest framstående. Dock är han också ökänd för sin misstänksamhet och grymhet. Han lät döda tre av sina söner, och till och med sin hustru Mariamne. Den judiska historikern Josefus skriver att när Herodes låg sin dödsbädd i id=733>Jeriko blev han orolig för att ingen skulle sörja honom. Han lät därför samla alla inflytelserika judiska ledare i landet Jerikos hästkapplöpningsbana och gav soldaterna order att döda alla där när han själv dog. så vis ville han säkerställa att det blev landssorg vid hans död, även om det inte var för honom. Lyckligtvis avblåste hans syster Salome (Salome I) denna galna order efter hans död. Ironiskt nog dog Herodes under den judiska glädjehögtiden Purim.]
När Herodes var död visade sig plötsligt en Herrens ängel i en dröm för Josef i id=461>Egypten
[Det har passerat omkring trettio år sedan föregående vers.] Vid den tiden (de dagarna) träder Johannes Döparen [öppet] fram och predikar i id=756>Judéens öken [ödsliga vildmark]
För han är den som omtalas genom profeten Jesaja som [som profeten Jesaja syftar när han] säger:
En röst av en som ropar (manar) i öknen (vildmarken, ödemarken): "Bered Herrens väg,
    gör hans stigar raka [bana väg för Herren]." [Citat från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 40:3 ur den grekiska översättningen Septuaginta. Matteus ändrar citatet från "hans stigar" till "vår Guds stigar". En uppmaning att omvända sig och vandra hans upptrampade och välkända vägar, se även Jes 35:8.]
De lät sig döpas av honom i id=7>floden Jordan medan de bekände (öppet erkände) sina synder [just innan dopet när de stod i vattnet]. [Det grekiska ordet för dop är <i>baptizoi> som ordagrant betyder "att doppa ned i". Det är skillnad mellan Johannes omvändelsedop och troendedopet i Herren Jesu namn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 19:3. Johannes dop var förberedande och handlade om omvändelse från sin synd, inte nödvändigtvis i samband med att man bekände Jesus som Herre. Troendedopet får sin fullständiga betydelse först efter Jesu uppståndelse, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 28:19. I dopet identifierar sig den troende med Jesu död, begravning och återuppståndelse, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 6:4–8. Denna handling visar att man dör bort från sitt eget, begraver sin gamla syndiga natur och blir en ny skapelse i Jesus. Dopet föregås av personlig omvändelse och sinnesändring och åtföljs av löftet om Hjälparen, den helige Ande, som ger kraften att leva det nya livet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 2:38; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 3:11.]
Börja inte säga till varandra [ha inte er stolthet i ert religiösa arv genom att säga]: 'Vi har Abraham till far.' Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar.
Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler [som var en slavs uppgift]. Han ska döpa er i (med) den helige Ande och eld.
Han har sin kastskovel i handen för att rensa (rengöra) sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte kan släckas."

De tre största religiösa judiska grupperingarna var: Fariséer – följde stränga yttre regler i syfte att uppnå fromhet och jämställde rabbinernas tolkningar med Gamla testamentets skrifter. Farisé betyder "separerad". Saddukéer – Accepterade hela Tanach samma sätt som fariséerna, dock inte den muntliga Toran (Mishna och Talmud). Man trodde inte heller något övernaturligt såsom änglar eller ett liv efter döden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 23:8. De var i majoritet i Sanhedrin och mer positiva till den romerska staten än fariséerna. Namnet Sadduké härstammar troligtvis från en överstepräst som hette Zadok. Esséer – var en sträng sluten grupp som levde avskilda från samhället, ofta ensligt och öde. En av dessa platser antas vara Qumran – där fyndet av Dödahavsrullarna 1947 även medförde ökad kunskap om denna gruppering. De omnämns inte i Nya testamentet, men enligt den judiske historieskrivaren Josefus fanns det totalt ca 4 000 anhängare i landet. Han nämner också "Esséernas port" i det sydvästra hörnet av Jerusalem, vilket tillsammans med andra omnämnande visar att gruppen också fanns i Jerusalem. Namnets ursprung är inte helt känt, men kan betyda "görare/skapare" av Torah eller härstamma från ett hebreiskt ord för "utanför". Förutom dessa fanns många olika politiska och religiösa grupperingar som seloter (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 10:4), sikarier (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 21:38), herodianer (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 22:16; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:6; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>12:13) och samaritaner (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:33; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:16–18; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 4:9, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>19–20; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>8:48).

En röst från himlen sade: "Detta är min älskade son, i honom har jag min glädje (mitt behag)." [I dessa två verser är alla tre personer i treenigheten klart synliga.]
Han lämnade id=34>Nasaret och bosatte sig i id=2>Kapernaum, en stad längs med sjön [id=3>Gennesarets sjö] i regionen Sebulon och Naftali.
Det folk som sitter i mörker
    har sett ett stort ljus,
över dem som sitter i dödsskuggans land
    har ett ljus gått upp. [Matteus citerar fritt från Jesajas profetiska ord om Messias skrivna 700 f.Kr. Han ändrar citatet från "vandrar" till "sitter" som beskriver en än större uppgivenhet och apati än i Jesajas dagar. Det hebreiska namnet Kapernaum är <i>Kfar Nachumi>. Det är samma namn som profeten Nahum. Betydelsen är "Nahums by" eller mer ordagrant "tröstens by".]
När han gick vidare därifrån såg han två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. [De var också fiskare.] De satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning (lagade) sina nät. Han kallade dem [ samma sätt som han gjort med Simon Petrus och Andreas].
Jesus gick omkring i (runt i) hela id=532>Galileen. [ en gång fick de fyra första lärjungarna följa med Jesus den första av tre längre resor i id=532>Galileen som omnämns i Bibeln.] Han undervisade i synagogorna. Han predikade evangeliet (det glada budskapet) om riket och helade alla slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och alla slags krämpor (tillfälliga sjukdomar) bland folket. [Ordet evangelium betyder glädjebud och segerbudskap. Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i id=1111>Rom efter stora segrar.]
Gläd er [hela tiden] och jubla,
    för er lön är stor i himlarna,
för så ( samma sätt) förföljde man profeterna [som var] före er." ["Gläd er och jubla" är slutsatsen av ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 11, men den gäller även för hela detta stycke som började i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 3. I de första nio verserna (som alla börjar med "saliga") används inte ordet "och" mellan varje mening. Detta språkbruk är ett sätt att betona själva slutsatsen mer än varje enskilt exempel.]
"Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta (styrka, kvalitet, blir till en dårskap), hur kan det då bli salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut [som grus vägarna] och trampas ner av människorna. [Rent salt, natriumklorid, som vi använder i dag kan inte förlora sin sälta. Det gällde dock inte det salt som utvanns från Döda havet Jesu tid. Detta mineralrika salt kunde urlakas om det utsattes för omgivningens fukt. Ordet för "mister sin sälta" kan också betyda "dårskap" och översätts så i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 1:22 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 1:20. Kristendom så verkad av världen att Jesus inte längre finns kvar blir en dårskap. Salt förhöjer smak, förhindrar förruttnelse och väcker törst. samma sätt ska en kristen verka sin omgivning ett positivt sätt. En kristens tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 4:6. Salt användes också som näringstillskott för att öka skörden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 14:34–35. En kristen med "sälta" ger också växtkraft!]
Inte heller tänder de en lampa [gr. <i>luchnosi>; en oljelykta eller ett ljus] och sätter den under sädesmåttet [gr. modios; som rymde knappt nio liter och som användes för att mäta upp torra varor], men ljushållaren – och den lyser för alla dem i huset.
samma (detta) sätt ska ert ljus lysa (så sprid/utstråla ert ljus) inför människorna, så att de kan se era goda gärningar (handlingar, verk, åtaganden, insatser) och prisa (ära) er Fader i himlarna!" [Det grekiska ordet för ljus (<i>phosi>) beskriver en ljuskälla som sprider sitt sken. Ordet används om eld och eldssken (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 14:54; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 22:56) och om himmelskt ljus (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jak 1:17), men även om förståelse och ett upplyst sinne, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:23; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 11:35. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Joh 1:5 står att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Redan i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 1:3 (innan solen och månen skapades) beskrivs hur ljuset "gjorde entré". I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 8:12 berättar Jesus själv att han är världens ljus. Se även ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 4:16; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 1:5; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 3:19–21; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Joh 2:8; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ef 5:8–14.]
Den som upphäver (tar bort) även det minsta av dessa bud (instruktioner) och lär människor att göra likadant, ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som håller dessa bud och lär andra att också göra det, ska kallas stor i himmelriket.
Skynda dig att komma överens med din motpart (den som anklagar dig) medan ni fortfarande är väg [till domstolen]. Annars kanske han överlämnar dig till domaren, som överlämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Men jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: den som medvetet ser en kvinna med åtrå (begär, föder orena sexuella motiv), har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
Men jag säger er [och fullkomnar betydelsen]: bind er inte alls vid ett löfte. Inte vid himlen, för den är Guds tron;
inte vid jorden, för den är hans fotpall; inte vid id=735>Jerusalem, för det är den stora Konungens stad.
Ge inte heller en ed vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hår vitt eller svart.
Då visar ni att ni är er himmelske Faders barn, för han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda, och låter regnet falla över både rättfärdiga och orättfärdiga.
[Jesus fortsätter att undervisa folkskaran och lärjungarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:1:] "Var er vakt (tänk detta)! När ni gör goda gärningar [praktiserar rättfärdighet som bl.a. innebär att ge, be och fasta], gör det inte för att bli sedda av människor. Om ni gör det [om det är ert motiv] har ni ingen lön [belöning att vänta] hos er Fader som är i himlarna." [Denna vers motsäger inte ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:16, eftersom motivet där är att ge Gud äran.]
"Därför, när du ger en gåva (allmosa – gr. <i>eleemosunei>; när du av medkänsla vill utöva välgörenhet) [mot de fattiga], ska du inte basunera ut det så (just det sätt) som de skenheliga (hycklarna) gör [dvs. de som låtsas och bara utför ett skådespel] i synagogorna och gatorna för att bli uppmärksammade (lovordade, prisade) av människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
[detta] så att din gåva (allmosa) får vara i det fördolda [att din medkänsla alltid får möjlighet att ske och verka invärtes i det hemliga – gr. <i>kryptosi>]. Då ska din Fader, som ser [han som alltid är vaksam vad som finns och sker] i det fördolda, [öppet] belöna (gottgöra) dig." [Samma avslutande fras återkommer efter undervisningen om bön och fasta i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 6 och snarlikt i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 18. Vissa handskrifter har ytterligare några ord <i>en to phaneroi> (i det synliga) alla dess tre ställen.]
"Och när ni ber (vill be) [tillbe, umgås och samtala med Gud] ska ni inte vara som de skenheliga (hycklarna – dvs. de som låtsas och bara utför ett skådespel). För de älskar (har en stark vänskapskärlek till) att stå och be i synagogan och i gathörnen för att människorna ska se dem [och imponeras av deras fromhet]. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.
Nej, när du ber (vill be) [umgås med Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 5], gå [då] in i din kammare (ditt mest privata rum; din skattkammare), stäng din dörr och be sedan till din Fader som är i det fördolda. Då ska din Fader, som ser [han som alltid är vaksam vad som finns och sker] i det fördolda (gr. <i>kryptoi>), [öppet] belöna (gottgöra) dig." [Det grekiska ordet <i>proseuchomaii> beskriver bön som tillbedjan, hängivenhet och förtrolighet med Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 5, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>6, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>7 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>9. Här talar Jesus specifikt om enskild bön och hjärtats inställning, men det utesluter inte gemensam bön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 14:19; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>15:36; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:24; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3:1; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4:24–30. Vanligtvis bad man i det övre rummet eller taket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:13; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>10:9. Här används ett speciellt ord för kammare, gr. <i>tameioni>. Det beskriver ett inre rum där de mest värdefulla tillgångarna förvarades, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 12:3, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24. Ordet är besläktat med verbet <i>temnoi> som ordagrant betyder "att dela/fördela" och skulle kunna tolkas som att varor och tillgångar fördelas och distribueras från ett förråd. Jesus antyder att i bönen förmedlas himmelska skatter och rikedomar till bedjaren.]
Men när ni ber ska ni inte rabbla tomma (upprepa innehållslösa) ord som hedningarna gör, för de tror (tänker, anser, antar) att de grund av sin mångordighet [sitt ordflöde och myckna prat] ska bli bönhörda.
Be därför så här:
[Eftersom det i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 5–6 talas om den personliga relationen och i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 7–8 om att inte rabbla böner, är bönen som nu följer en "mall", dvs. en mönsterbild för hur vi kan be. Jesus erbjuder sina lärjungar att i förtrolighet närma sig Fadern, bekänna hans storhet och därefter lägga fram de mänskliga behoven. Det är enkla och ärliga böner som utgår från hjärtat som rör vid Faderns hjärta.] iv style="margin-top:18px; margin-bottom:10px; text-align: center;"><img alt="-" height="22" src=https://www.praisegate.com/images/bible/divider_ornament.png>iv>Vår Fader,
som är i himlarna!
Låt ditt namn bli helgat (helgat vare ditt namn). [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 4:39]
Låt ditt rike komma (kom/etablera – ditt kungarike)!
Låt din vilja ske, som i himlen – så också jorden. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Vers 9–10 är en kiasm som ramas in av två fraser med himlarna/himmel. Centralt finns tre verb, två passiva imperativ omgärdar ett aktivt imperativ. Den centrala frasen är ordagrant: "Kom riket ditt". Bönen rör sig från himlarna till jorden. Pluralformen i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 9 beskriver Gud som hela universums Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kor 12:2–4. Den bokstavliga innebörden av roten <i>pai> i grekiska ordet för Fader, <i>pateri>, är någon som ger näring, beskyddar och uppehåller, se även ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Gal 4:6. Gr. <i>hagiazoi> innebär att heliggöra och avskilja som speciellt och dyrbart – dvs. att vörda Guds namn som betecknar allt han är och står för. Guds rike, där Jesus är den Smorde Konungen, består av rättfärdighet, frid och glädje, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 14:17. Här jorden har vi människor fått auktoritet att råda – i himlen sker Guds önskade vilja fullt ut.]
så att du inte visar [inför] människorna att du fastar, utan [bara inför] din Fader som är i det fördolda (osynliga – gr. <i>kryphaiosi>). Då ska din Fader, som ser [han som alltid är vaksam vad som finns och sker] i det fördolda (osynliga), kommer [öppet] belöna (gottgöra) dig." [Rättrogna judar fastade två dagar i veckan, måndag och torsdag. Att inte smörja sig var ett yttre sätt att visa sorg, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 10:3. Att smörja olja huvudet för tankarna till glädje och fest (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 23:5) – Guds närvaro är inbjudande och glädjefylld, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 16:11. Förmaningarna i dessa verser riktar sig mot den dystra inställningen till fastan och motivet att "visa" det inför människorna (som här främst syftar icketroende). Här finns inget förbud att prata med andra troende om bön och fasta. Tvärtom – den första församlingen bad och fastade tillsammans inför viktiga beslut, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 13:2–3; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>14:23.]
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.
Om ditt öga däremot är sjukt (ont, avundsjukt)
    blir det mörkt i hela din kropp.
Om nu ljuset inom dig är förmörkat,
    hur djupt är då inte mörkret! [Ordet sjukt, grekiska <i>ponerosi>, betyder något som är fördärvat och värdelöst, men har även betydelsen ondska och avundsjuka, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 20:15. Den som ser "generöst" vad andra har och har blicken fäst Gud blir själv tillfreds och tacksam över vad han faktiskt har, medan den som är självisk och tittar "avundsjukt" andra förbittrar sitt inre.]
Jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt (härlighet) var klädd som en av dem.
För med den dom som ni dömer andra ska ni själva dömas, och med det mått (den standard) ni mäter med, ska det mätas upp åt er.
Varför fokuserar du flisan (stickan, sågsnet, kornet) i din broders öga, utan att ens fundera (vara medveten om) bjälken i ditt eget öga?
Hur kan du säga till din broder: 'Låt mig ta bort flisan (stickan, sågsnet, kornet) ur ditt öga,' du som har en bjälke i ditt eget öga?
"Ge inte det som är heligt [offerkött helgat och avskilt till Gud] åt vildhundarna. Kasta inte era pärlor till (framför) svinen. De [svinen] trampar ner pärlorna och [hundarna] vänder sig om och sliter sönder er." [Offerköttet i templet var helgat åt Gud och tillhörde honom. I Bibeln är hundar ofta en bild hedningar. I detta sammanhang handlar "inte ge det som är heligt" om att inte döma och peka vad som är heligt för någon som inte förstår att uppskatta värdet av det.
    Till skillnad från offerköttet som var helgat åt Gud så syftar "era pärlor" något mer personligt, troligtvis våra innersta drömmar och tankar. I Bibeln är svin ofta en bild något som är orent. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ords 11:22 liknas hånfulla, omdömeslösa personer vid svin. Slutsatsen är att vara varsam med vem man delar sitt hjärtas innersta tankar och drömmar.]
Om nu ni som är onda (dåliga, korrupta; moraliskt fördärvade) [är fulla av själslig smärta och press – som följer all möda] förstår (har förstått) att ge era barn goda (bra) [nyttiga och glädjefyllda gåvor], hur mycket mer ska då inte er Fader i himlarna ge det som är gott åt dem som [ständigt, gång gång] ber (frågar) honom!
"Var ständigt vakt mot falska profeter [människor som säger sig tala inspirerat av Gud och föra hans talan, men inte gör det]. De kommer till er klädda som lamm [i fromma yttre uttryckssätt], men i sitt inre är de rovlystna vargar [hungriga efter att plundra och förgöra].
Inte alla som säger (har för vana att säga) till mig: 'Herre, Herre' [upprepningen visar ett tydligt ställningstagande för Jesus], ska komma in i himmelriket, utan den som gör (har för vana att utföra) min himmelske Faders vilja.
den dagen [vid tidens slut då Jesus ska döma alla människor] ska många [de falska profeterna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15] säga till mig:
'Herre, Herre,
    [Upprepningen indikerar att man verkligen trodde att man gjorde Guds vilja.]
har vi inte profeterat (predikat, talat inspirerat)
    i ditt namn,
och drivit ut demoner
    i ditt namn
och gjort många kraftgärningar (under, mäktiga gärningar)
    i ditt namn?'
"Herre, min tjänare ligger förlamad hemma i huset och har enorma (olidliga) smärtor."
När Jesus hörde detta förundrade han sig [Jesus förvånas och slås med häpnad] och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen (sannerligen, amen), jag har inte funnit (mött/träffat ) [en] sådan stor (omfattande) tro hos (nära intill – gr. <i>parai>) någon i Israel.
Jag säger er: Många ska komma från öster och väster [hedningar från jordens alla hörn] och sitta ner med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket.
Jesus sade till den romerska officeren: "Gå, det ska bli som du tror." I samma ögonblick blev hans tjänare helt frisk (fri, botad).
Plötsligt uppstod en våldsam storm (ordagrant "jordbävning", betonar att det var en okontrollerbar kraft) sjön, så att vågorna slog över båten. Trots detta sov Jesus.
Han sade till dem: "Far i väg!" Då kom de onda andarna ut och for in i svinen. en gång rusade hela hjorden utför branten och ner i sjön där de dog i vattnet.
Några av de skriftlärda [från id=532>Galileen, id=756>Judéen och id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 5:17] sade inom sig [i sina hjärtan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 2:6]: "Han hädar." [Det är ju bara Gud som kan förlåta synder.]
Jesus såg (visste) vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?
När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare (publikaner) och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.
för hon sade gång gång till sig själv, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag helad (frälst, fri). [Både den döda flickan och kvinnan var ceremoniellt orena enligt de judiska lagarna. För kvinnan var detta ett nog så stort problem som sjukdomen i sig, eftersom allt hon rörde vid blev orent, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 15:19–33. Hon blev exkluderad från samhället och det är inte otroligt att hennes man också skilt sig från henne grund av hennes sjukdom.
    Som alla judar bar Jesus tofsar i de fyra hörnen sin yttermantel. Tofsarna, hebreiska <i>tsitsiti>, var alltid synliga för att minna om de 613 buden i Torah, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 15:38–39. Som många andra föreskrifter hade tofsarna ibland bara blivit en religiös statussymbol, vilket Jesus fördömde, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 23:5.
    Orsaken till att kvinnan ville röra vid tofsen kan vara bibelordet i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 4:2 där det står att "rättfärdighetens sol", som syftar den kommande Messias, "ska gå upp med läkedom under sina vingar". Ordet som ofta översätts "vinge" är samma ord som används för "hörn" i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 15:38 där budet om att bära fyra tofsar "hörnen" av sin klädnad instiftas. Hörntofsen är också en symbol Jesu makt och auktoritet. När David skar av hörntofsen Sauls mantel hade han tagit kungens auktoritet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Sam 24:1–7. Ett annat exempel är Rut som bad Boas breda ut sin manteltofs över henne, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rut 3:9. När kvinnan med blödningar rörde vid Jesu manteltofs rörde hon vid Jesu makt och auktoritet. Normalt sett skulle den som kvinnan rörde vid bli oren; i stället är det kvinnan som blir helad och ren.]
Men de [trotsade hans bud och] gick ut och spred ryktet om honom i hela det området. [Varken detta helande eller uppväckandet av Jairus dotter skedde öppet bland folket utan i avskildhet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 9:23–25. Det verkar som om Jesus inte ville sprida ryktet om helandena som bekräftade att han var "Davids son", den Messias som skulle komma. Jesus visste att de med våld ville göra honom till kung, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:15.]
När han hade drivit ut den onde anden, talade den stumme. [Samma symtom kan ha olika orsaker. Bibeln särskiljer demoniskt inflytande från rent fysiska åkommor och sjukdomar, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 4:24. Orsaken till den här mannens talsvårigheter var demonisk. Det grekiska ordet <i>kophosi> refererar både till dövhet och stumhet. Här syftar det talförmågan, eftersom mannen börjar tala när han blivit befriad.] Folket var förundrat (chockat) och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel."
Men fariséerna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna."
Jesus gick omkring i alla städer och byar. [Det grekiska ordet för stad är <i>polisi>, och beskriver en stad med mur, till skillnad från byarna runtomkring utan någon befästning. Jesus gick inte bara till de stora städerna utan också till de mindre platserna i id=532>Galileen.] Han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och alla slags krämpor (tillfälliga sjukdomar).
När ni kommer in i en stad eller by, sök noga efter vem som är värdig (lämplig, passande), och stanna där [i det huset] tills ni går vidare.
Jag säger er sanningen, det kommer att vara lättare för id=1205>Sodom och id=588>Gomorras regioner [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 19:1–29] domens dag än för den staden. [Judarna ansåg att hedniska områden var befläckade och även marken orenad. Ortodoxa judar skakade därför demonstrativt av dammet från sina kläder och sandaler när de återvände till det heliga landet från en resa till icke-judiska områden. Jesus använder nu samma symbolik och jämställer en judisk stad i Galileen, som inte ville veta av lärjungarna, med en hednisk stad. Denna uppmaning från Jesus verkar praktiseras även senare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 13:51; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>18:6.]
[När de nu blev utsända i id=532>Galileen var det ingen direkt förföljelse, men Jesus förbereder dem vad som ska komma längre fram. Orden gäller även i dag för en Jesu lärjunge som sänds ut hans uppdrag:] Se, jag sänder iväg (sänder ut) er som får mitt ibland [omringade av] vargar. Var därför kloka (smarta, insiktsfulla, eftertänksamma, skarpsinniga) [listiga, diskreta och vaksamma] som ormar och oskyldiga (ordagrant: ouppblandade – dvs. rena) [oförfalskade och känsliga] som duvor [utan baktankar]. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:3, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 16:19 Apg 20:29] [I sin undervisning använder Jesus fyra olika djur som alla har särpräglade karaktärsdrag. Fåret och vargen är välkända bilder, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 7:15, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 10:11–12; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 20:29. Ormen (som introduceras i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 3:1) var listig och sådde in tvivel som fick människan fall. Med sin kluvna tunga förknippas den ofta med talet och tungans makt (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jak 3:8–10). Bland människor som likt vargar rovlystet vill gå till angrepp (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 7:15), ska de troende vara som ormar, dvs. ifrågasätta ideologier och tänkesätt som inte är från Gud och skapa tvivel kring falska föreställningar. Men allt detta ska ske ett oskyldigt och rent sätt, inte världens sätt. Detta är helt i linje med det Paulus tar upp när han talar om att riva ner fästen och rasera tankebyggnader och varje hög mur som reser sig upp mot kunskapen om Gud, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kor 10:3–5.]
Var ständigt er vakt för människorna, de ska dra er inför domstolar, och i sina synagogor ska de prygla (piska, slå) er.
När de överlämnar (förråder) er, oroa er inte för vad ni ska säga och hur ni ska säga det. Det kommer att ges åt er just i den stunden,
och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande som talar genom er.
När man förföljer er i den här staden, så fly till en annan. Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer. [Den sista delen i detta uttalande kan syfta att Jesus hinner ikapp lärjungarna (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 11:1), uppenbarelsen berget då han visar sin härlighet (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:1–2) eller Jesu andra tillkommelse (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>28, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>32) – att det då fortfarande finns människor kvar i dessa byar och städer i Israel som inte har tagit emot Jesus som Messias och sin Frälsare. Eller någon annan händelse. Som ofta med det profetiska kan det finnas flera dimensioner och uppfyllelser; dels i närtid, men även i en mer avlägsen framtid.]
Det jag säger er i mörkret, det ska ni tala i dagsljuset, och det jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken.
Frukta inte dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i Gehenna (helvetet).
[ samma sätt som Jesus i Bergspredikan visade att det bara finns två vägar: en smal och en bred, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 7:13–14, finns det endast två alternativ: bekänna eller inte bekänna Jesus. Resten av Jesu tal handlar om hur relationen med Jesus verkar mänskliga relationer.] Den som bekänner (erkänner, vill kännas vid) mig inför människorna, honom ska jag också bekänna (erkänna, kännas vid) inför min Fader som är i himlen [ domens dag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 10:42–43; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:31].
Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag också förneka inför min Fader i himlen.
När Jesus hade avslutat befallningarna (gett de detaljerade instruktionerna) [till de tolv apostlarna], gick han vidare därifrån [antagligen ut från id=2>Kapernaum] för att undervisa och förkunna i deras städer [i id=532>Galileen]. [Vart gick Jesus? Troligt är att han följde efter de tolv liknande sätt som när han sände ut de sjuttiotvå, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:1. När apostlarna var klara återvände de till id=2>Kapernaum och berättade för Jesus allt de hade gjort och lärt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 6:30. Matteus grupperar inte alla händelser kronologiskt utan mer tematiskt.]
Nu när Johannes [Döparen] som satt i fängelse [troligen i fästningen id=1430>Machaerus östra sidan av Döda havet] hörde om alla de gärningar som den Smorde (Messias, Kristus) gjorde [helandena som beskrivs i kapitel 8-9], skickade han ett meddelande via sina lärjungar
Salig (lycklig, välsignad) är den som inte tar anstöt (blir sårad) av mig." [Denna varning var nog mest riktad till Johannes Döparens budbärare och folket som stod runtomkring och lyssnade. Det kan verka stötande att Jesus svarade Johannes Döparen detta sätt. Varför grep inte Gud in med makt och härlighet och befriade Johannes från bojorna? När Gud agerar ett annat sätt än vad människor föreställt sig kan det lätt bli en stötesten. Jesus tar upp ett exempel i skillnaden mellan Johannes och Jesu framträdande, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 16–19.]
Nej, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina (lyxiga, mjuka) kläder? Nej, de med fina kläder brukar ju finnas i kungapalatsen.
Jag säger er sanningen, bland alla dessa som har fötts av kvinnor [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Job 14:1], har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen, ändå är den minste i himmelriket större än han. [En ny era med församlingens tidsålder är väg att bryta fram. I Guds rike har nu den minste fått större privilegier än den store förelöparen Johannes Döparen.]
Vad ska jag likna den här generationen med? De är som småbarn som sitter torgen (samlingsplatserna) och ropar till sina kamrater:
Sedan började Jesus öppet gå till rätta med de [judiska] städer [som id=398>Korasin, id=330>Betsaida och id=2>Kapernaum i id=532>Galileen] där han hade utfört de flesta av sina många underverk, och förebrå dem att de inte hade omvänt sig:
"Ve dig [uttryck för intensiv förtvivlan], id=398>Korasin!
    [Judisk stad västra sidan om id=3>Galileiska sjön.]
Ve dig, id=330>Betsaida!
    [Judisk stad längs med den norra kusten av id=3>Galileiska sjön.]
För om de kraftgärningar (mirakler, mäktiga under) som har gjorts hos er hade blivit gjorda i id=1282>Tyros och id=1191>Sidon [två hedniska städer i id=1042>Fenikien vid Medelhavet], skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska.
Men jag säger er: För id=1282>Tyros och id=1191>Sidon ska det bli lindrigare domens dag än för er.
Och du, id=2>Kapernaum [Jesu hemstad], ska du upphöjas till himlen? Nej, du ska störtas ner till dödsriket (Hades). För om de kraftgärningar som har utförts i dig hade skett i id=1205>Sodom, skulle det ha stått ännu i dag.
Men jag säger er: För id=1205>Sodoms land ska det domens dag bli lindrigare än för dig."
[Som svar det växande motståndet brister Jesus ut i bön att lärjungaskapet är det enda som släcker människans törst och längtan.] I den stunden började Jesus tala (svarade han) och sade: "Jag tackar (prisar, bekänner öppet) dig, Fader, Herre över himmel och jord, eftersom du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som spädbarn (okunniga, hjälplösa, som inte kan tala än).
Vid den tiden [någon gång då Jesus verkade i id=532>Galileen] gick Jesus genom sädesfälten en av sabbatsdagarna. [Sabbat är i plural. Det kan syfta den vanliga veckosabbaten, fredag kväll till lördag kväll, eller någon av de högsabbater som inleder och avslutar högtiderna. Denna händelse inträffar troligen väg till en samling i synagogan en lördagsmorgon eller under någon av helgdagarna kring veckohögtiden Shavuot, eftersom det var skördetid, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23:21.] Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta.
När fariséerna såg detta sade de till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet sabbaten?" [Det var tillåtet att för eget behov plocka och äta både frukt och säd från någon annans åker om man var hungrig, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 23:23–25. Att äta mat var heller inte förbjudet sabbaten. Problemet var att enligt den rabbinska tolkningen av budorden i Moseböckerna både skördade och tröskade lärjungarna när de ryckte av ax och gnuggade dem mellan sina händer. För att vara säker att inte utföra ett arbete tillredde rättrogna judar därför maten fredagseftermiddagen före sabbaten. Det var troligt att Jesu lärjungar följde dessa judiska seder, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 23:56, men här var man resande fot och kunde inte förbereda någon mat.]
Eller har ni inte läst i undervisningen [Moseböckerna – Torah] att prästerna i templet sabbatsdagarna bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 28:9–10]
Han ska inte strida (argumentera) eller ropa med hög stämma,
    ingen ska heller höra hans röst gatorna.
Men när fariséerna hörde detta sade de: "Den där [mannen] driver inte ut demoner [med Guds hjälp], det är genom Beelsebul, de onda andarnas furste han gör det." [Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre", ett annat namn för Satan. De kunde inte förneka att ett under hade skett, men anklagar Jesus för att vara djävulens verktyg.]
Om jag nu driver ut demoner med [hjälp av] Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare. [När de anklagade Jesus för att använda satanisk kraft innebar det att de också anklagade sina 'egna söner' – sina egna landsmän. Alla Jesu lärjungar var ju judar. Det kan vara så att översteprästen Skevas är en av dem som Jesus talar med här, och då syftar han Skevas sju söner som sysslade med exorcism och ockulta besvärjelser, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 19:13–16.]
Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er.
Den som säger något mot Människosonen ska få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande ska inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande." [Den som tror sig ha begått denna synd har med största sannolikhet inte gjort det. Detta uttalande var riktat till fariséerna som sade att Guds godhet var djävulens verk. Att förneka Guds godhet är att förneka Gud själv, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 34:9. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jak 3:1 står det att lärare ska dömas hårdare. Jesus tvingas rikta denna varning till dåtidens mest inflytelserika religiösa lärare som var väg att föra människor vilse genom att lära ut att Jesus var av demoniskt ursprung. Den skarpa varningen till de falska lärarna balanseras fint med ett av Bibelns starkaste löften till människor som söker omvändelse och förlåtelse i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 31: "All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för".]
Men jag säger er, domens dag ska människorna ge räkenskap (redovisa)
    för varje fruktlöst (tomt, meningslöst) ord de talat.
För samma sätt som profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. [Jesu död då han lades i en grav, i jordens inre, och hans uppståndelse tredje dagen har sin skuggbild hos Jona som var i fiskens buk tre dagar och tre nätter innan han kastades upp land, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jona 2:1–10. Det är intressant att Jesus så explicit uttrycker att detta är det enda tecken de ska få. I judisk terminologi börjar dygnet alltid kvällen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 1:5, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>8, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>11–13. Matteus är noga med att citera ordagrant från Jona med "tre dagar" följt av "tre nätter". Den profetiska skuggbilden passar fint in om dagen då Jesus hänger korset, från klockan nio till tre då han dör, räknas som den första av de tre dagarna. Uttrycket "tre dagar och tre nätter" behöver inte betyda precis sekunden 72 timmar. Bibeln redogör ju inte exakt när Jesus uppstår, bara att graven är tom vid gryningen den första veckodagen, söndagen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 28:1–10.
    Pesach firas alltid 14:e Nisan och den första dagen i det osyrade brödets högtid den 15:e Nisan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23:5–14. Den tredje dagen i osyrade brödets högtid är 17:e Nisan. Veckodagarna varierar år från år. År 30 e.Kr. är dock 17:e Nisan en söndag. Det året sammanfaller söndagen också med Förstlingsfruktens högtid, Bikkurim. Tänk om samtidigt som en kärve viftades i templet som ett förstlingsoffer spreds nyheten om att Jesus var uppstånden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:20. Det skulle varit ett tydligt Jona-tecken!]
id=997>Nineves folk [de hedniska assyrierna] ska uppstå vid domen,
    tillsammans med detta släkte [som inte ville tro] och bli dess dom.
För de omvände sig vid Jonas förkunnelse [Jona 3],
    men här finns något som är förmer än Jona.
Söderns drottning ska uppstå vid domen
    tillsammans med detta släkte och bli dess dom. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 10:1–3; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Krön 9:1–12]
För hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet,
    men här finns något som är förmer än Salomo."
Den som gör min himmelske Faders vilja är min bror och syster och mor."
Samma dag gick Jesus ut från huset [Petrus hus i id=2>Kapernaum] och satte sig vid sjön.
[Jesus använder ofta liknelser för att belysa andliga sanningar genom praktiska exempel från vardagen. I evangelierna finns ett trettiotal olika liknelser. Detta är den första, och i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 4:13 står det att den är grunden för alla liknelser som Jesus berättar.] Han talade till dem med många liknelser. Han sade:
"En såningsman gick ut för att så.
När han sådde föll en del vid vägen,
    och fåglarna kom och åt upp det.
Sedan kom lärjungarna till honom och frågade: "Varför talar du till dem i liknelser?"
Därför talar jag till dem i liknelser: Eftersom de ser [har förmågan att se], men ändå inte ser, och hör [har förmågan att höra], men ändå inte hör eller förstår.
När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden längs med vägen. [Det grekiska ordet för väg kan också betyda invanda tankebanor, tankemönster, dvs. förutfattade meningar och missuppfattningar av Guds ord. Dessa blir till en hård yta som hindrar säden från att tränga ner i myllan.]
Trots det har det inte fått slå rot inom honom, och han håller bara ut en tid. Så fort han möter lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast fall.
Han berättade en annan liknelse för dem: "Det himmelska kungariket [Guds konungamakt som har sitt ursprung från himlen, finns redan nu överallt där Jesus är Herre, och kommer en dag att manifesteras hela jorden då Jesus kommer tillbaka] kan liknas vid en man som sådde god säd i sin åker.
Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde falskt vete [rajgräs, ett ogräs med giftig frukt som är snarlikt vete] åkern mitt bland vetet och gick sedan sin väg.
Ägarens tjänare kom till honom och sade: 'Herre, sådde du inte god säd i din åker, varifrån kommer då ogräset?'
Låt båda växa tillsammans fram till skörden, och när skördetiden är inne ska jag säga till skördearbetarna att först samla ihop ogräset, och bunta ihop det så att det kan brännas upp. Sedan ska de samla in vetet i min lada." [Jesus förklarar liknelsen enskilt för lärjungarna lite senare i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 13:36–43. I det här området växer ett ogräs som kallas falskt vete. Det är troligt att Jesus syftar detta gräs som är mycket snarlikt vetet men ger en giftig frukt. Det är först när frukten mognar man kan särskilja dem. I stället för att gulna till skörd som vetet gör blir frukten svart. svenska kallas arten dårrepe eller giftigt rajgräs; dess latinska namn är <i>Lolium temulentumi>.]
Han berättade en annan liknelse för dem: "Himmelriket (kungaväldet från himlen) är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker.
Det är det minsta av alla frön [som vanligtvis planterades i landet], men när det har växt upp är det större än alla trädgårdsväxter och blir ett träd, så stort att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."
Allt detta talade Jesus i liknelser till folket, han talade inte till dem utan att använda en liknelse.
Detta för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
"Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Jag ska förkunna vad som har varit dolt sedan världens skapelse."
[Citat från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 78:2, skriven av Asaf.][Även om Jesus redan förklarat varför han talade i liknelser till folket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 10–17, så understryker Matteus detta med en referens från Gamla testamentet. Eftersom Jesus använde sig av olika undervisningsstilar senare syftar uttalandet att Jesus bara använde liknelser främst detta undervisningstillfälle, se t.ex. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 15:3–9; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>19:3–12.]
samma sätt som ogräset [som liknar det äkta vetet] samlas ihop och bränns upp i eld, så ska det vara vid tidsålderns slut.
Då ska de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike [en anspelning Daniel 12:3]. Den som har öron, han ska höra (lyssna uppmärksamt, ta till sig och förstå min undervisning)."
[Jesus fortsätter att undervisa lärjungarna enskilt:] "Himmelriket (Guds kungavälde, som finns överallt där hans vilja sker) är som en dyrbar skatt som blivit gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen, och i sin glädje [över upptäckten] går han och säljer allt han äger och köper den åkern."
" samma sätt ska det vara vid tidsålderns (den här tidsepokens) slut. Änglarna ska gå fram och separera de onda från de rättfärdiga,
När han kom till sin egen hemstad [id=34>Nasaret, knappt tre mil från id=2>Kapernaum] undervisade han i deras synagoga. De slogs av häpnad och sade: "Varifrån har han fått denna vishet och mirakulösa kraft?
De tog anstöt (avvisade hans auktoritet, han blev en stötesten). Jesus sade till dem: "En profet är inte föraktad (utan ära, respekt), förutom i sin hemstad och i sin egen familj (sitt eget hus)."
Vid samma tid fick tetrarken Herodes höra talas om Jesus. [Herodes Antipas var en av Herodes den stores tre söner. Han regerade över id=532>Galileen och id=1429>Pereen, de områden där Jesus verkade.]
Han sade till sina tjänare: "Det är Johannes Döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom."[I uttrycket "vid samma tid" används inte gr. <i>chronosi> som är sekventiell tid utan <i>kairosi> som har mer fokus själva händelsens innehåll än exakt när den inträffar. Matteus evangelium är mer en tematisk sammanställning än en kronologisk berättelse. Temat här är att samma sätt som de i id=34>Nasaret hade en fel bild av vem Jesus var i föregående kapitel, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 13:54–58, hade även Herodes en felaktig bild av Jesus. I nästa stycke kommer bakgrunden till varför han trodde Jesus var Johannes Döparen.]
Herodes [Antipas] hade nämligen låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse för Herodias skull, som var gift med hans bror Filippus.
[Enligt den judiska historieskrivaren Josefus var Johannes Döparen fängslad i källaren fästningen id=1430>Machaerus östra sidan om Döda havet. Han skriver också att Herodias dotter från hennes första äktenskap hette Salome.] Så kom Herodes [Antipas] födelsedag. Herodias dotter [Salome] dansade inför dem (i mitten framför hela sällskapet festen) och fascinerade (behagade, trollband) Herodes
och han skickade [soldater] och lät halshugga Johannes i fängelset.
När Jesus hörde detta [nyheten om Johannes Döparens brutala död och att Herodes Antipas trodde Jesus var den uppståndne Johannes], for han med båt därifrån till en enslig plats, där de kunde vara för sig själva. [De ror norrut från id=2>Kapernaum längs med kusten för att stanna någonstans utanför staden id=330>Betsaida, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:10.] Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna [längs med vägen från id=2>Kapernaum till id=330>Betsaida].
De som var i båten tillbad honom (böjde sig i ödmjukhet, föll knä, kysste hans hand i vördnad) och sade: "Du är verkligen Guds Son!"
[Detta är det andra brödundret som omnämns i Bibeln; tidigare våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5 000 judar västra sidan av id=3>Galileiska sjön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 14:13–21. Nu är Jesus den östra sidan av id=3>Galileiska sjön efter en tur utanför de judiska områdena med start vid id=1282>Tyros och id=1191>Sidon och sedan tillbaka via id=427>Dekapolis, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 7:31. Många hade kommit ut från städer och byar och följde med Jesus och det är nu redan tredje dagen. Man hade troligtvis med sig lite mat för en dag eller så, men var mer upptagna med att bli botade och höra Jesu undervisning än att tänka sina vardagliga behov. Det har gått några veckor sedan det förra brödundret som skedde vid sktiden då gräset var grönt efter regnen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:10. Vid den här tiden är det mesta gräset bortbränt och temperaturen en bit över trettio grader dagen, och Jesus bryr sig om människornas välbefinnande så att de ska orka vandringen hem i värmen.] Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sade: "Jag känner medlidande över folket, för de har nu redan varit med mig i tre dagar (stannat kvar; de är fortsatt hos mig) och de har inget [kvar] som de kan äta och jag vill inte skicka iväg dem hungriga för de kan bli [alldeles] uttröttade [och kollapsa] vägen [hem]."
Lärjungarna sade till honom: "Var kan vi hitta så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?"
[Lärjungarna förstod inte vad Jesus menade.] De diskuterade med varandra [om fysiskt bröd] och de sade: "Det måste vara för att vi inte hade med oss bröd som han tar upp detta ämne nu."
Jesus märkte vad de pratade om och sade: "Varför diskuterar ni att ni inte har något [fysiskt] bröd? Vilken kortvarig (liten) tro ni har!
Då svarade Jesus honom: "Salig (lycklig, välsignad) är du, Simon, Jonas son. Kött och blod (någon människa) har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.
Jag ska ge dig nycklarna till (auktoritet att stänga och öppna) det himmelska kungariket, allt du binder (förbjuder att ske) jorden, ska redan vara bundet (förbjudet att ske) i himlen. Allt du löser (tillåter att ske) jorden, ska redan vara löst (tillåtet att ske) i himlen." [I Bibelns bildspråk betecknar "nycklar" mandat och fullmakt. Lösa och binda var termer som användes av de skriftlärda när man beslutade vad som var rätt och fel i olika situationer. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:19 använder Jesus samma grekiska ord för "lösa" när han talar om att "upphäva" ett bud. Jesus upprepar snart frasen "binda och lösa" igen när han undervisar alla tolv lärjungarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 18:18. Där handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 18:17.]
Människosonen ska komma med sina änglar i Faderns härlighet (ära, majestät), och då ska han belöna (föra räkenskap med) varje människa efter hans livsstil (gärningar, vanemässiga handlande)."
"Jag säger er sanningen (sannerligen, amen): Några av dem som står här kommer inte att möta döden förrän de har sett Människosonen komma i sitt rike." [Möjliga förklaringar denna vers är att det syftar pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:1–8. Det kan knappast vara en förutsägelse om Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk att veta tiden för detta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom svar när han skulle upprätta riket, men Jesus ber dem att hellre fokusera att vara använda här och nu, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:6–8.]
Plötsligt medan han fortfarande talade kom ett skinande moln och omslöt dem [främst Jesus, Elia och Mose, men lärjungarna träder också in i detta moln, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:34. Molnet är en gammaltestamentlig bild av Guds närvaro, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 13:21–22; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>40:34–38; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 8:10–13.] En röst från molnet sade [ liknande sätt som Fadern talat till Jesus vid hans dop, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 3:17]: "Detta är min älskade (enda) son, som jag har (och alltid haft) mitt välbehag i. Lyssna (ständigt) honom."
Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska också Människosonen bli behandlad och lida genom dem."
När de var samlade igen i id=532>Galileen [tillbaka i närheten av id=2>Kapernaum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 24] sade Jesus till dem: "Människosonen ska överlämnas i människors händer,
[Detta är det fjärde av Jesu fem tal som Matteus har med i sitt evangelium.] Ungefär samtidigt [som Jesus har pratat med Petrus om att de ska betala tempelskatten ett övernaturligt sätt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 17:25–27] kom [de andra] lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är alltså störst (har högsta rang; är viktigast) [i jämförelse med andra] i himmelriket (himlarnas kungarike)?" [Utifrån parallellstället i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 9:33 frågar Jesus dem vad de pratat om vägen. Svaret dröjer men till sist erkänner de förläget att de diskuterat vem som var störst. Den här gången gällde det särskilt Petrus ställning i förhållande till de andra lärjungarna. Den inbördes rangordningen var ett återkommande samtalsämne. Det tas upp igen i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 20:20–28 och precis innan Jesu död i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 22:24. Hela stycket från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2 fram till 18 är Jesu svar frågan vem som är störst. Den störste i himmelriket är som ett svagt och sårbart litet barn som behöver Faderns beskydd.]
Då kallade han [Jesus] till sig ett litet barn ställde det mitt ibland dem
Den som därför ödmjukar sig [skulle böja sig och inta en lägre position] som det här lilla barnet, han är störst (ordagrant: den större) i himmelriket (i himlarnas kungarike). [Ett litet barn är helt beroende av sina föräldrar för sin överlevnad. Stor i Guds rike är den som ödmjukar sig inför Gud och sätter sin tillit till honom.]
Men den som förleder en av dessa små (en av dessa allra minsta – gr. <i>mikroni>) [en Jesu lärjunge] som tror (förtröstar; litar) mig, för honom vore det [alltid] bättre att en stor kvarnsten skulle hängas om (runt) hans hals och han skulle sänkas i havets djup.
Se till att ni inte föraktar (nedvärderar, tänker nedsättande om) någon av dessa små. [Jesus hade kallat fram ett barn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2, och använder nu det i sin praktiska undervisning som en bild för en Jesu lärjunge.] Jag säger er att deras änglar i himlarna alltid ser min himmelske Faders ansikte (de är alltid i hans närvaro)." [Det var en vanlig judisk uppfattning att varje person hade en skyddsängel. Bibeln säger inte så mycket om detta, men Matteus judiska läsare uppfattade sannolikt den här versen så. Vad vi vet är att änglarna står inför Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:19. Fadern ser sina barn och tolererar inte att någon förleder dem.]
samma sätt är det också vår himmelske Faders vilja att inte någon av dessa små [en Jesu efterföljare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 10] ska gå förlorad."
Jag säger er sanningen:
Allt ni binder (skulle förbjuda ske) jorden
    ska vara bundet (ska ha förbjudits ske) i himlen.
Allt ni löser (skulle tillåta ske) jorden,
    ska vara löst (ska ha tillåtits ske) i himlen. [De skriftlärda använde termerna binda och lösa när man beslutade om vad som var rätt och fel i olika situationer. Något 'bundet' var förbjudet, medan något 'löst' var tillåtet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 7:2. Här handlar det om att församlingsledningen har mandat att avgöra konflikter i församlingen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 17. Församlingen ska göra allt för att lösa konflikter mellan människor. När en inblandad part väljer förlåtelsens och upprättelsens väg, blir personen 'löst'. motsvarande sätt 'binds' den som inte vill omvända sig i sina synder. Direkt efter detta, i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19–20, talar Jesus om vikten av att stå enade i bön. Ett beslut måste först vara bundet eller löst i himlen, innan det verkställs här jorden.]
Återigen säger jag er sanningen:
Om två av er skulle komma överens om (gr. <i>symphoneoi> – vara harmoniskt samstämmiga angående) att be om (fråga efter; begära) någon sak [vilken vardaglig tvistefråga det än må vara här] jorden, så ska det ges till dem genom (ordagrant: ska det ske dem nära/intill/hos) min Fader, som är i himlarna.
För där två eller tre är församlade i (in mot) [har samlats med syftet att ära] mitt namn, där är jag mitt ibland dem." [Frasen "i mitt namn" har grekiska med den något ovanligare prepositionen <i>eisi> (in, in i, till, mot, för). Innebörden blir då att om så bara två trossyskon gemensamt vill nå fram till Jesus – målet för deras hjärtans enhet – står löftet om hans närvaro fast. Här bör det först och främst tolkas utifrån sammanhanget före (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15–18) och efter (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 21). Uttrycket "två eller tre" upprepas från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 16, där det andra steget i konflikthanteringen beskrivs (efter Skriftens princip om vittnesmål, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 19:15). I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19 används ordet <i>pragmai>, vilket pekar att det handlar om en sakfråga/tvistefråga (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 6:1). Det är som om Jesus verkligen vill understryka möjligheten till detta nådesteg – att han genom sin närvaro vill bekräfta och välsigna när troende reder ut en konflikt, redan innan det eskalerar till att behöva involvera hela församlingen.]
Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig [och verkligen älska din nästa som dig själv som mannen hävdade att han gjorde, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19], gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." [För en sådan yttre handling skulle det behövas en inre förvandling. Jesus visste var mannens hjärta och skatt fanns: i hans rikedom, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:21.]
Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen. När allt återskapas (föds nytt) ska Människosonen sitta (ner) sin tron av härlighet (ära, pris). Och då ska ni som har följt mig, sitta tolv troner och döma Israels tolv stammar.
Runt tredje timmen (klockan nio morgonen) [judisk tid räknas från soluppgången klockan sex morgonen] gick han ut igen och fick se andra män sysslolösa torget (marknadsplatsen, gr. <i>agorai>).
Har jag inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Eller är ditt öga förmörkat av ondska [är ditt hjärta fyllt med ondska och avundsjuka] för att jag är god (generös)?' [Jesus använder inte det vanliga ordet för vän och ömsesidig vänskap, gr. <i>philosi>, utan <i>hetairosi> som kan översättas med kamrat eller kompanjon. Ordet användes inom judendomen för någon som var kvalificerad att vara en religiös lärare, men ännu inte var officiellt ordinerad. Att Jesus använder detta ord här kan visa en utsträckt hand, Jesus vill vara vän, men vänskapen behöver bekräftas. De två andra gångerna ordet används i Nya testamentet är ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 22:12 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 26:50. Vid båda dessa tillfällen visar det sig att den andra parten har onda intentioner.]
[Jesus och lärjungarna befinner sig i Jordandalen, i närheten av id=733>Jeriko, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 29. Jesus förutsäger nu nytt sin död och uppståndelse. Han började tala mer öppet om detta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 16:21; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:22. Tematiskt hör detta ihop med hur "de sista ska bli de första, och de första ska bli de sista". Jesus, den förstfödde över skapelsen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 1:15, skulle bli behandlad som den lägsta av alla förbrytare och korsfästas, men sedan uppstå och bli över alla andra namn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Fil 2:5–11.] När Jesus var väg upp till id=735>Jerusalem, tog han de tolv lärjungarna avsides (för att tala enskilt med dem). Där längs med vägen [medan de vandrade framåt] sade han till dem:
Han frågade henne: "Vad vill du?"
    Hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster." [De två förnämsta platserna i Guds rike.]
Så ska det inte vara hos er, utan den som vill vara stor bland er ska vara er [de andras] tjänare (gr. <i>diakonosi>),
och den som vill vara främst bland er ska vara er [de andras] slav,
En mycket stor folkskara bredde ut sina mantlar vägen, andra skar kvistar från träden och strödde ut dem vägen. [Verbformen indikerar att man gjorde detta under hela sträckan som Jesus red in mot id=735>Jerusalem.]
Folkskaran som gick före honom, och de som gick efter honom, ropade högt (man sjöng gång gång):
"Hosianna (rädda, fräls oss nu) Davids son!
    [Arvtagaren till Davids rike, Guds utlovade Messias.]
Välsignad (värd att prisas) är han som kommer i Herrens namn!
    [Den som Herren utvalt att vara vår kung.]
Hosianna i höjden (himlen)!" [Under skhögtiden sjöng man från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Psalm 113–118, de så kallade Hallel-psalmerna. Här sjunger man stroferna ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:25–26, och lägger till delen "Davids son" och hyllar Jesus som Messias.]
[Det var redan sent när Jesus red in i id=735>Jerusalem, så han ser allt som går där och lämnar id=735>Jerusalem för att övernatta i id=285>Betania där han tillbringar nätterna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 11:11–12. Matteus i sin mer tematiska framställning tar inte med detta här utan går vidare huvudtemat att Jesus kommer in i templet. Detta fullbordar också ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 3:1 där Herren plötsligt kommer till sitt tempel. Jesus börjar också fullborda ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Sak 14:21 där det står att det inte ska vara någon "köpman" i templet.] Jesus gick till templet [nästa dag] och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor.
Blinda och lama (halta, lytta, ofärdiga) kom fram till honom i templet, och han botade dem.
När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: "Hosianna Davids son!" blev de förargade
Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat det än blad. Då sade han till det: "Aldrig någonsin ska du bära frukt." en gång vissnade trädet. [Varför förbannade Jesus fikonträdet? Bibeln svarar inte direkt detta, men både templets rening och det förbannade fikonträdet är två starkt symboliska handlingar. Så här våren borde trädet haft frukt. Fikonträdet producerar grön frukt innan löven visar sig, och om det inte fanns någon frukt nu så skulle det inte bära någon frukt det året. Det här trädet verkade utsidan ha en stor skörd, men vid närmare granskning var det helt utan frukt – trädet hycklade. Fikonträdet är en bild Israel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jer 8:13; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24:1–10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Hos 9:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mika 4:4, och religiöst hyckleri är något som alltid får Jesu skarpaste tillrättavisning.]
Vad helst ni frågar om i bön ska ni få, om ni tror." [Jesus använder händelsen med fikonträdet för att undervisa den andliga principen för tro, bön och bönesvar. samma sätt som trädet en gång vissnade från roten, men det dröjde innan resultatet blev synligt i lövverket, tar Gud emot bönen och svarar en gång, men resultatet kan dröja innan det manifesterar sig i det naturliga.]
När han hade kommit till templet och höll att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom [avbröt hans undervisning] och frågade: "Vad har du för fullmakt (auktoritet) att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?" [De syftar antagligen Jesu agerande dagen innan då han drev ut dem som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intåget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås enkelt – han gör sin Faders vilja. Ett sådant svar skulle dock leda till att Jesus blev anklagad för hädelse. De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran utan en fälla, som Jesus lätt genomskådar.]
Jesus svarade: "Jag har också en fråga till er, och om ni svarar den ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta.
Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det? Från himlen eller från människor?"
    De överlade med varandra (diskuterade mellan sig): "Om vi svarar: 'Från himlen', svarar han: 'Varför trodde niinte honom?'
Därför svarade de: "Vi vet inte." [De judiska ledarna var fast i ett dilemma som de själva skapat. De frågar dock inte "Vad är sant?" eller "Vad är rätt?" utan "Vad är säkrast för oss?" Att inte ta ställning är den väg hycklare och de som bara följer den rådande opinionen ofta tar. Så gjorde varken Jesus eller Johannes, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:14; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 11:7–10. Jesus vägrar spela med i deras spel.] Jesus sade till dem: "Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra detta."
[Jesus frågar översteprästerna och folkets äldste:] "Vad säger ni om det här?
En man hade två söner. Han gick fram till den förste och sade: 'Min son, gå i dag och arbeta i vingården.'
För Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte honom. Tullindrivarna och hororna trodde honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde honom."
[Jesus fortsätter att tala till översteprästerna och folkets äldste och ger ännu en liknelse följd av en fråga:] "Lyssna till en annan liknelse:
En husbonde (en välbärgad landägare, familjefar) planterade en vingård [som är en bild Israel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 5:1–7]. Han byggde en mur kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut vingården till vinodlare (vingårdsarbetare) och reste bort.
Men när vinodlarna fick se sonen sade de till varandra: 'Här har vi arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv.'
De [översteprästerna och de äldste] svarade honom: "Dessa ondskefulla män får möta en ondskefull död. Vingården arrenderar han sedan ut till andra vinodlare som ger honom hans del av skörden i rätt tid."
Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i Skrifterna [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:22–23]:
Stenen som husbyggarna förkastade
    har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till detta,
    och underbar är den i våra ögon. [Hörnstenen är den första stenen i bygget som alla andra stenar riktas efter.]
[Det här är den tredje liknelsen som Jesus ger som svar det religiösa ledarskapets frågor när han undervisade i templet under den sista skveckan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 21:23–46. I de tidigare två liknelserna konfronterade Jesus de religiösa ledarna med att de inte hade varit trogna sitt uppdrag. Här, i den sista liknelsen, visar Jesus dem att de dessutom kommer att förlora privilegiet att få tjäna i Guds rike.] Jesus talade igen till dem med liknelser och sade:
[Nu följer fyra frågor ställda av olika personer. I <i>Haggadahi> (textsamlingen där ordningen för den judiska skmåltiden är nedskriven) finns fyra frågor som ställs och besvaras. Att Matteus väljer att ta med just fyra frågor, här under skveckan, är en tydlig koppling som Matteus judiska läsare inte kunde undgå att se.] Då gick fariséerna i väg och planerade hur de skulle kunna få Jesus att säga något som de kunde arrestera honom för.
De sände sina lärjungar tillsammans med Herodes anhängare [de som stödde den dåvarande romerska kungen Herodes släkt] till Jesus.
    De sade: "Lärare, vi vet att du älskar sanningen (du är sann) och du lär ut Guds väg (undervisar om hur man ska leva) rätt sätt. Du söker inte någons godkännande, och behandlar alla lika.
[Den andra frågan är ställd av saddukéer. Denna grupp som var i majoritet i Sanhedrin trodde bara de fem Moseböckerna, men inget övernaturligt som änglar och ett liv efter döden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 23:8.] Samma dag kom det fram några saddukéer – de står att det inte finns någon uppståndelse – och de frågade honom:
Vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne." [Saddukéerna ville visa orimligheten med en uppståndelse med hjälp av detta exempel som de troligtvis använt som argument i tidigare diskussioner med fariséerna. Exemplet kan komma från en berättelse från apokryferna, Tobit 3:7-15, där just en kvinna gift sig med sju män utan att ha fått barn. De antog att den uppståndna kroppen skulle vara som den nuvarande mänskliga kroppen, se även Paulus resonemang i samma ämne i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:12–58.]
Vid uppståndelsen [i det uppståndna livet med uppståndelsekroppar] gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. [Jesus nämner i förbifarten också änglar som de inte trodde .]
"Lärare (Mästare), vilket är det största (ordagrant: det stora) budet i undervisningen [Moseböckerna – gr. <i>nomosi>]?"
Då svarade han honom:
" 'Du ska [osjälviskt och utgivande] älska Herren, din Gud,
    av hela ditt hjärta,
    av hela din själ
    och av hela ditt förstånd (intellekt – gr. <i>dianoiai>).'[Citatet är från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 6:5. Budet involverar hela personen. Hebreiskan avslutar med det sammansatta ordet för "din kraft", vilket också kan betyda <i>ditt överflödigai> och <i>ditt passioneradei>. Matteus och Lukas översätter med ordet förstånd, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:27. Markus använder två ord: förstånd och kraft, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:30, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>33.]
dessa två budord hänger (vilar) hela undervisningen [allt i Moseböckerna] och profeterna." [Allt har sin utgångspunkt i dessa två bud (hebr. mitzvot) från Tredje och Femte ­Mosebok. Dessa två budord summerar hela Skriften. <i>Nomosi> är ett brett ord som betyder lära, norm, lag och kan syfta hela Bibelns undervisning eller bara Moseböckerna, vilket är fallet här. Genomgående i den grekiska översättningen av GT (Septuaginta) används gr. <i>nomosi> för hebr. <i>torahi>. Den grekiska ordföljden är: <i>holon ho nomosi> (hela undervisningen) – <i>kremamaii> (hänger) – <i>kai hoi prophetaii> (och profeterna). Rent bokstavligt illustreras hur Moseböckerna och profeterna balanserar var sin sida av verbet "hänger"!]
Han sade: "Hur kan då David, genom Anden (inspirerad av den helige Ande) kalla honom Herre, och säga:
[Jesus räknar nu upp fyra saker som de skriftlärda och fariséerna verkligen hyste varma känslor för. Grekiska <i>philousini> "de älskar" är i aktiv konstaterande presensform, samma form som används i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:5.] De älskar (har en stark vänskapskärlek till) hedersplatsen [vid honnörsbordet] under middagsbjudningarna,
    och de främsta platserna i synagogorna [med möjlighet att blicka ut över församlingen],
och [de respektfulla] hälsningarna torgen
    – och att tilltalas (kallas) 'rabbi' (lärare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 1:38) av människorna.
Ve er [uttryck för intensiv förtvivlan],
    ni blinda ledare. [Här används inte hycklare utan blind ledare, samma språkbruk som i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 15:14.] Ni säger: Om någon svär vid templet, betyder det ingenting. Men om någon svär vid guldet i templet, då är han bunden vid sin ed.
Ni säger också: Om någon svär vid altaret, betyder det ingenting. Men om någon svär vid gåvan altaret, då är han bunden vid sin ed.
Den som därför svär vid altaret, svär både vid det och vid allt som ligger det.
Den som svär vid himlen svär både vid Guds tron och vid honom som sitter den. [I kontrast till välsignelsen över dem som 'hungrar och törstar efter rättfärdighet' som ska bli fullständigt mättade, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:6.]
och säger: Om vi hade levt våra fäders tid, skulle vi inte ha varit med om att utgjuta profeternas blod. [Vid foten av id=10>Olivberget i id=25>Kidrondalen finns flera gravmonument kvar från Jesu tid. De har haft olika namn under olika tidsperioder och i dag kallas de tre mest kända Absaloms, Sakarias och Jakobs grav. Det är intressant att just namnet Sakarias nämns i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 35. Det är inte otroligt att det är dessa gravmonument som fariséerna just då byggde, och som Jesus refererar till när han uttalar dessa ord i tempelområdet, bara ett par hundra meter därifrån.]
Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Några av dem ska ni döda och korsfästa, andra ska ni prygla hårt (piska med fyrtio slag) i era synagogor och förfölja från stad till stad.
För jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:26]
[Evangeliet sprids till hela världen:]
Detta evangelium (det glada budskapet) om riket (kungaväldet) ska bli predikat (proklamerat, sprida sig) till hela den bebodda delen av jorden som ett vittnesbörd för alla folk (folkslag, nationer), sedan ska slutet komma."
"När ni ser 'det i Guds ögon avskyvärda som ödelägger och skapar förödelse', stå (ställa sig, träda fram) den heliga platsen [templet i id=735>Jerusalem] – profeten Daniel talade om detta [i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 9:27], den som läser det förstår –
då måste de som bor i id=756>Judéen fly till bergen.
och den som är åkern ska inte gå tillbaka för att hämta sin mantel. [Daniels profetia i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 9:27, syftade primärt en händelse som uppfylldes 168 f.Kr. då Antiochos IV Epifanes byggde ett hedniskt altare till Zeus i templet. Eftersom Jesus tar upp denna profetia så kommer något liknande att ske igen, och många bibelforskare pekar följande två händelser: Den grekiska frasen i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15 som ofta översätts 'vanhelgande skändlighet' är ordagrant 'en fruktansvärd händelse' eller 'en avskyvärd person, som skändar det heliga templet och ödelägger'.]
Det blir hemskt för dem som väntar barn eller ammar i de dagarna.
Om man säger till er: 'Han är i öknen,' så gå inte dit, eller: 'Han är i de inre rummen,' så tro det inte.
[direkt efter den sista tidens vedermöda] ska Människosonens tecken synas himlen. [Tecknet kan vara solen och stjärnorna i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 29, eller något annat. Oavsett exakt innebörd är det något som alla kommer att se.] Alla jordens stammar ska sörja (höja klagorop, i förtvivlan slå handen mot bröstet för att visa sorg).
De ska få se Människosonen komma himlens moln med makt och stor härlighet.
[Delvis citat från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 7:13–14.]
Dagarna före floden levde människorna precis som vanligt [fullt upptagna med sina liv], de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,
Då ska två män vara ute åkern, en tas med och en lämnas kvar.
Två kvinnor ska mala en handkvarn, en tas med och en lämnas kvar.
[Nu följer tre liknelser som alla handlar om tjänare som väntar sin herres ankomst. De riktas till troende som väntar Jesu återkomst. Budskapet är att vara sysselsatt med uppdraget, vara brinnande och vara en trogen förvaltare.] "Vem är den trogne och kloke (förståndige, andligt klarsynte) tjänare som hans herre har utsett att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid?
Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer,
då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om
De visa tog med sig flaskor med olja tillsammans med sina lampor.

Den som fått fem talenter började genast förvalta pengarna (investera, köpa och sälja)
    och de genererade en vinst fem talenter till.
Jag var rädd och gick och gömde (hemlighöll) din talent i jorden.'
[Jesus sitter id=10>Olivberget och fortsätter besvara lärjungarnas frågor om Jesu andra tillkommelse och tidsålderns slut, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 24:3.] "När Människosonen kommer i sin härlighet (ära, majestät), och alla heliga änglar med honom, då ska han sätta sig sin härlighets tron.
jag var naken (iklädd bara underkläder) och ni klädde mig.
Jag var sjuk (svag, sängliggande) och ni besökte (brydde er om, hjälpte) mig.
Jag satt i fängelse, och ni kom och besökte mig.'
När såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?'
Jag var en främling och ni välkomnade mig inte.
Jag var naken och ni klädde mig inte.
Jag var sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.'
Då ska de svara: 'Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som en främling naken eller sjuk eller i fängelse och tog inte hand om dig?'
Men de sade: "Inte under högtiden så att det uppstår oro bland folket." [Många judar vallfärdade till id=735>Jerusalem, åtminstone en gång per år. Under skhögtiden var staden full av pilgrimer. Många av dem såg Jesus som en profet och ledarskapet ville inte skapa oro, dock ändrade man sig senare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 14–15. Kaifas var överstepräst 18-36 e.Kr. Hans svärfar Hannas som tidigare varit överstepräst från 6-15 e.Kr. fortsatte att vara inofficiell överstepräst bland judarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 18:13–24.]
[Matteus anger inte exakt vilken dag Jesus smörjs. Det kan vara två dagar före sken, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2, eller före intåget till id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 12:1–8. Det kan vara en frukost, tidig lunch eller kvällsmat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 22:4; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 14:12. Oavsett när så hör händelsen tematiskt hemma här för att beskriva hur Jesus förbereds för korset. Festen är hemma hos en man som hade lidit av spetälska som var en svår hudsjukdom. Det är uppenbart att han inte längre var sjuk för i så fall skulle inte någon jude kunnat vara i samma rum utan att bli ceremoniellt oren. Det är troligt att det var Jesus som helat honom. Simon var ett mycket vanligt namn Jesu tid och denne Simon omnämns inte någon annanstans i Bibeln. I id=285>Betania bodde också syskonen Marta, Maria och Lasarus.] Sedan var Jesus i id=285>Betania, i Simon den spetälskes hus.
Jag säger er sanningen (amen), överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."
Då svarade han: "Den som tillsammans med mig har doppat sin hand i skålen [doppat bröd i fatet med sås av dadlar, russin och vinäger], han kommer att utlämna (förråda) mig. [Uttrycket 'doppat sin hand i skålen' behöver inte vara ett tecken som pekar ut Judas, utan kan också mer generellt betyda 'att dela måltiden och gemenskapen'.]
Jag säger er: Jag ska inte dricka av vinstockens frukt, förrän den dag då jag dricker det nytt (i bättre kvalitet) i min Faders kungarike."
[medan de vandrade ut från id=735>Jerusalem via id=25>Kidrondalen mot id=561>Getsemane] sade Jesus till dem: "Denna natt ska ni alla komma fall (ta anstöt, överge mig) för min skull, för det står skrivet:
Jag ska slå (dräpa) herden,
    och fåren i hjorden ska skingras.
[Jesus citerar fritt från Sak 13:7.]
[Lärjungarna och Petrus som deras talesman, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 35, går emot Jesu ord.] Petrus svarade honom: "Även om alla andra kommer fall (tar anstöt, överger) för din skull, så ska då jag aldrig komma fall."
Jesus sade till honom: "Jag säger sanningen till dig, i natt innan en [enda] tupp har galt kommer du att ha förnekat mig tre gånger."
Då sade Jesus till honom: "Lägg tillbaka ditt svärd. Alla som drar svärd ska dödas med svärd.
I samma stund sade Jesus till folkskaran: "Som mot en brottsling (rövare som rånade och överföll människor) har ni gått ut med svärd och kar för att fängsla mig. Dag efter dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig.
[Matteus målar upp två händelser som sker parallellt. Samtidigt som Jesus förhörs inne i ett av rummen av de högsta judiska ledarna och bekänner sig som Guds Son, får Petrus några enkla frågor av en ringa tjänsteflicka, och han förnekar Jesus.] Petrus satt ute gården [och värmde sig vid en eld tillsammans med husets tjänare och tempelvakter, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 18:18]. En av tjänsteflickorna kom fram till honom och sade: "Du var också med Jesus från id=532>Galileen."
Men när han anklagades av översteprästerna och de äldste [som var där och antagligen läste upp en lång lista med anklagelser hur han brutit både mot judisk och romersk lag, att han var en farlig förrädare mot romerska riket, en rebell, falsk messiasfigur osv.] svarade han inte.
och vred (flätade) ihop en krans (krona) av törne och satte den hans huvud och stack en käpp (stav) i högra handen honom. Sedan föll de knä för honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung!"
och sade: "Du som bryter ner templet tre dagar och bygger upp det igen, hjälp dig själv nu. Om du är Guds Son, stig ner från korset!"
Bland dessa var Maria från id=851>Magdala och Maria, Jakobs och Joses mor, och modern till Sebedeus söner [lärjungarna Jakob och Johannes mor Salome]. [I Markus skildring namnges alla tre kvinnorna, följaktligen är Salome namnet Sebedeus söners mor, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 15:40. Salome är också troligtvis Jesu mor Marias syster, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 19:25.]
Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg
och lade den i den oanvända grav som han hade låtit hugga ut åt sig själv i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. [Han hade också hjälp av Nikodemus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 19:39–42.]
När Jesus kommit fram till dem talade han och sade:
"All auktoritet (all makt att regera) i himlen och jorden har getts åt mig.

Markusevangeliet (135)

Så står det skrivet hos profeten Jesaja [om Johannes Döparen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 4]:
Se, jag sänder ut min budbärare framför dig,
    han ska bereda vägen för dig. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 3:1]
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
    gör stigarna raka för honom! [Det sista citatet kommer från Jes 40:3. Som brukligt var den här tiden nämns endast den störste profeten Jesaja som huvudkälla, även om också Malaki refereras först.]
Johannes kom (trädde fram), han [var den budbärare som profeterna talat om] som döpte i öknen och predikade omvändelsens dop [som var ett yttre reningsdop i vatten som ett tecken hjärtats omvändelse] till syndernas förlåtelse.
Hela id=756>Judéen och alla i id=735>Jerusalem kom dit ut till honom (i en ständig ström), och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.
Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig Ande."
Nu vid den tiden kom Jesus från id=34>Nasaret i id=532>Galileen och blev döpt i id=7>Jordan[-floden] av Johannes.
Då kom en röst från himlen: "Du är min älskade son, jag har min glädje i dig (du är den utvalde, ende)." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 42:1]
Han var i öknen under fyrtio dagar och prövades (frestades, testades, utvärderades ständigt, gång gång) av Satan (motståndaren). Han levde bland de vilda djuren [schakaler, vargar, hyenor, leoparder], och änglarna betjänade honom (ständigt, gång gång). [Det hebreiska ordet för öken är "midbar" och det betyder bokstavligt översatt "ordets plats". I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 4:1–11 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 4:1–13 beskrivs hur Jesus frestas att förvandla stenar till bröd, kasta sig ner från templet och tillbe djävulen. I varje instans svarar Jesus med det skrivna ordet.]
och sade:
"Tiden är inne (fylld, fullbordad)! Guds rike är nära!
    [En tidsepok är fullbordad. Nu börjar en ny tid då Guds rike är nära.] Omvänd er (förändra ert sätt att tänka, och agera)
    och tro (lita , ha förtröstan ) evangeliet (de glada nyheterna, segerbudskapet)!" [Ordet evangelium betyder "glädjebud" eller "segerbudskap". Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i id=1111>Rom efter stora segrar.]
När han gick utmed id=3>Galileiska sjön fick han se Simon [som senare kallas Petrus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:16] och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. [Ordet "kasta sina nät" beskriver hur de i full aktivitet kastar näten först ena sidan och sedan andra. I Lukas mer detaljerade skildring beskrivs också hur de fiskat hela natten utan något resultat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 5:5. Kanske försökte de få någon fångst genom att fiska längs med stranden efter den misslyckade natten.]
Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, som höll att göra i ordning näten i sin båt.
Han kallade dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans anställda fiskare i båten och följde efter honom. [Petrus, Jakob och Johannes följde Jesus redan sedan tidigare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 1:28. Nu tog de ett steg till och lämnade sina arbeten för att gå in i heltidstjänst för Jesus. De två brödraparen var kompanjoner. Lukas beskriver också hur Simon lånat ut sin båt till Jesus som fick använda den som en predikstol. Jesu uppmaning lägger sedan Simon ut näten djupt vatten, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 5:1–10. Den stora fångsten visar Jesu omsorg om lärjungarnas familjer som får tid sig att anställa nya fiskare som kan ersätta sönernas plats.]
Just då i synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och en gång började han skrika:
Några dagar senare kom Jesus tillbaka till id=2>Kapernaum [där han bodde i Petrus hus]. Ryktet spred sig att han var hemma igen,
Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte (hade en inre dialog) i sina hjärtan:
I sin ande visste Jesus en gång exakt vad de tänkte inom sig, och sade till dem: "Varför tänker ni allt detta i era hjärtan?
När sedan Jesus låg till bords i hans hus [antagligen Levis hus i id=2>Kapernaum] var det många tullindrivare och syndare som delade måltiden tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Många av dem följde honom (var bland den större skara människor som följde honom och kallades hans lärjungar).
Jesus svarade dem:
"Inte kan väl bröllopsgästerna [brudgummens vänner som ansvarar för att ordna festligheterna] fasta, medan brudgummen är med dem, eller hur? Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta.
Men den dagen ska komma när brudgummen ska tas bort från dem, och då ska de fasta.
En sabbat gick Jesus en väg som gick igenom ett sädesfält, och medan de gick började hans lärjungar att rycka av veteaxen. [Sabbaten varade från fredag kväll till lördag kväll, och denna händelse inträffar troligen väg till samlingen i synagogan lördagsmorgonen.]
De skriftlärda som hade kommit ner från id=735>Jerusalem [till id=532>Galileen] sade att han var besatt av Beelsebul, och det var genom de onda andarnas furste som han kastade ut demonerna.
Han kallade till sig dem [fariséerna från id=735>Jerusalem tillsammans med de lokala judiska ledarna i id=2>Kapernaum] och talade till dem i liknelser (illustrationer och jämförelser för att förklara):
"Hur kan Satan driva ut Satan?
Sedan började han undervisa vid sjön igen. [Jesus hade undervisat där tidigare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:7–9.] En stor skara samlades kring honom, därför steg han i båten [som de hade redo, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:9] och satt i den ute vattnet medan folket stod id=1379>stranden.
Han undervisade dem i många liknelser (jämförelser). [Ordet liknelse är ordagrant "att kasta vid sidan om". Jesu liknelser använder ofta praktiska exempel från vardagen för att belysa och förklara andliga sanningar.] När han undervisade dem sade han:
När han sådde föll en del vid vägen,
    och fåglarna kom och åt upp det.
Han sade till dem: "Till er har Guds rikes mysterium (hemlighet, dolda plan) blivit given (ni har fått gåvan att förstå), men för dessa som står utanför är allt bara liknelser.
men inte har något rotfäste inom sig. De står fast en tid, men så fort lidande (problem, hård press) och förföljelse (förtryck) kommer för ordets skull faller de genast bort (tar de anstöt, ordet blir till en stötesten).
Han sade till dem: "Var uppmärksamma vad ni hör. Det mått ni ger [av energi och studier till den sanning ni hör], ska bli det mått [av kunskap] som kommer tillbaka till er, och ännu mer [förutom det] ska ges till er som lyssnar.
Jorden bär frukt av sig själv (spontant, gr. <i>automatosi>):
    först bladet (strået),
    sedan axet (som skyddar vetekornen),
    sedan det fullt utvecklade vetet i axet.
Jesus sade: "Vad ska vi jämföra (likna) Guds rike med? Vilken liknelse (bild) ska vi använda för att illustrera (förklara) det? [Jesus involverar sina åhörare i sin predikan.]
[Jesus har undervisat om Guds rike, han sitter kvar i samma båt han klev i tidigare samma dag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 4:1. Markus nämner fyra liknelser, och fortsätter nu att beskriva fyra stora mirakler där Jesus ett konkret sätt bekräftar sin undervisning, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 4:35–5:43. id=3>Galileiska sjön ligger 200 meter under havsytan, omgiven av berg. Vid rätt omständigheter i lufttemperaturer kan kraftiga orkanbyar snabbt uppstå när varm luft drar in från öknen. Detta är ett känt fenomen. 1992 slog 3 meter höga vågor in mot kuststaden id=1259>Tiberias i en liknande storm.] Samma dag [som han gett liknelserna om Guds rike, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1–34], när det blivit kväll, sade han [Jesus] till dem: "Låt oss fara över till andra sidan." [Till den östra sidan av sjön.]
De lät folket gå och tog med sig honom i den stora båten som han redan satt i, och andra små båtar följde med honom.
men han [Jesus] låg i aktern och sov en dyna. Då väckte de honom och sade: "Mästare, bryr du dig inte om att vi går under?"
Genast när han [Jesus] steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande i sig [var under den onda andens inflytande, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 8:28].
Mannen höll till (bodde) bland id=1384>gravarna och ingen kunde längre binda honom, inte ens med kedjor.
Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen och skrek och skar sig med stenar. [Markus beskriver med flest detaljer hur djupt plågad den här mannen är av de onda andarna, och hur brutalt han har behandlats av omgivningen. Mannens personlighet har blivit förvriden, men när han ser Jesus ser han den som kan befria honom. Markus och Lukas nämner bara en man, medan Matteus skriver att de var två, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 8:28; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:27. Evangelierna är ögonvittnesskildringar och denna typ av skillnader är inte ovanliga eller konstiga. Troligtvis är det två eller flera män som bor här bland gravarna. En av dem är mer framträdande och den som för konversationen.]
Han gav dem tillåtelse. Då for de orena andarna ut ur mannen och in i svinen, och hjorden störtade utför branten ner i sjön. Det var omkring 2 000 svin som drunknade.
Mannen gick då och ropade ut över hela id=427>Dekapolis (området med de tio städerna) allt vad Jesus hade gjort med honom, och alla blev förundrade (förvånade, chockade). [Den tidigare demoniserade mannen blir nu den första hedniska evangelisten som Markus omnämner. id=427>Dekapolis var en region bestående av tio löst sammansatta städer öster om id=7>Jordanfloden och id=3>Galileiska sjön. De hade blivit fria från judiskt styre 63 f.Kr. när den romerska generalen Pompejus intog området. Svin användes ibland som offerdjur i hedniska tempel. Det värsta exemplet i den judiska historien var när Epifanes vanhelgade templet i id=735>Jerusalem och offrade svin ett altare till Zeus 167 f.Kr.]
När Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön [antagligen tillbaka till id=2>Kapernaum], samlades en stor folkskara hos honom, där han var vid sjön.
Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. [Hon var ceremoniellt oren och ställd utanför samhället, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 15:25–27.]
Hon hade fått höra om Jesus och närmade sig honom bakifrån i folkmassan och rörde vid hans kläder. [Hon rörde vid hans hörntofs, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 9:20; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 8:44.]
samma gång som detta skedde visste Jesus att kraft hade gått ut ifrån honom, så han vände sig om mot folkmassan och frågade: "Vem rörde vid mina kläder?"
När det blev sabbat undervisade han i synagogan. [Jesus var känd och synagogföreståndaren inbjöd honom att tala huvudgudstjänsten lördagsmorgonen i id=34>Nasaret.] Många som hörde honom häpnade (blev helt överväldigade och förvånade) och sade:
"Var har han fått detta (dessa idéer) ifrån?
Vad är det för visdom han har fått [utan att ha blivit lärd under någon rabbin]?
Hur kan han utföra sådana mäktiga gärningar med sina händer?
Är det inte hantverkaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon?
    [Det grekiska ordet som ofta översätts snickare kan också betyda stenarbetare.]
Bor inte hans systrar här hos oss?" De tog anstöt av honom (avvisade hans auktoritet, han blev en stötesten).
Då sade Jesus till dem: "En profet är inte föraktad (utan ära, respekt), förutom i sin hemstad och i sin egen familj (sitt eget hus)."
Kung Herodes [Antipas] fick höra om Jesus, för hans namn hade blivit vida känt. [Ryktet om Jesu verksamhet, och nu också de tolv som predikade och gjorde under i Jesu namn, hade nått Herodes Antipas, son till Herodes den store. Herodes Antipas regerade över id=532>Galileen och id=1429>Pereen och han bodde i id=1259>Tiberias som han låtit bygga 20 e.Kr. Herodes Antipas var formellt inte kung utan landsfurste eller "tetrark" som ursprungligen betecknade en furste över fjärdedelen av ett rike. Markus som skriver för den romerska världen, antagligen i id=1111>Rom, använder ordet kung som är den mer informella titeln regenterna i den östra delen av Romarriket.] Man sade [hans tjänstemän förde fram den allmänna uppfattningen]: "Det är Johannes Döparen som har uppstått från de döda, det är därför dessa krafter verkar i honom [som gör att människor blir helade och tecken sker]."
Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med.
utan skickade en gång en livvakt [en av hans personliga soldater] med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset
När Johannes lärjungar fick höra detta kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.
Så de gav sig av i skeppet (en större båt) till en obebyggd plats där de kunde vara för sig själva. [De ror norrut längs med kusten för att stanna någonstans utanför staden id=330>Betsaida, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:10.]
Det blev kväll och båten var mitt ute sjön, och han var ensam kvar land.
När han såg hur de slet vid årorna, för vinden var emot dem, kom han gående sjön till dem strax före gryningen (under den fjärde nattväkten – någon gång mellan klockan tre och sex). Han ville komma till deras sida [för att hjälpa dem].
Sedan steg han upp till dem i båten, och vinden lade sig. De blev utom sig av häpnad,
Varhelst han kom, till byar, städer eller landsbygd, lade man de sjuka torgen [de öppna marknadsplatserna i städerna och byarna] och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen hans mantel [som kvinnan med blödningar hade gjort, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 5:25–27]. Och alla som rörde vid honom blev botade.
[Detta är det andra brödundret. Tidigare våren hade Jesus gjort ett brödunder för 5 000 judar västra sidan av id=3>Galileiska sjön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 6:30–44. Även om Markus inte anger var det andra matundret sker är det troligt att Jesus är någonstans östra sidan av id=3>Galileiska sjön. Formuleringen "vid den tiden" kopplar ihop händelsen till Jesu vandring utanför de judiska områdena till id=1282>Tyros och id=1191>Sidon och sedan tillbaka via id=427>Dekapolis, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 7:31.] Vid den tiden [då de var östra sidan av id=3>Galileiska sjön] hade det återigen samlats mycket folk, och de hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sade till dem:
Om jag skickar hem dem utan mat så blir de alldeles uttröttade [och kollapsar] vägen hem. Somliga har ju kommit långväga ifrån." [Många hade kommit ut från städer och byar. Det var den tredje dagen. Man hade kanske med sig lite mat för en dag eller så, men var mer upptagna med att bli botade och höra Jesu undervisning än att tänka sitt behov av mat. Det har gått några veckor sedan det förra brödundret som skedde vid sktiden då gräset var grönt efter regnen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:10. Vid den här tiden är det mesta gräset bortbränt och temperaturen en bit över trettio grader dagen. Jesus bryr sig om människornas välbefinnande så de orkar vandringen hem i värmen.]
De [lärjungarna] hade glömt att ta med bröd [antagligen grund av det hastiga uppbrottet]. De hade inte mer än ett bröd med sig i båten.
Jesus gick med sina lärjungar till byarna i trakten av id=1>Caesarea Filippi [ett hedniskt område drygt fyra mil norr om Gennesarets sjö]. vägen dit frågade han sina lärjungar: "Vem säger folket att jag är?"
För den som skäms [skulle känna personlig skam] för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte,
    för honom ska också Människosonen skämmas,
    när han kommer [vid den tid då det är dags att han ska komma] i sin Faders härlighet med de heliga änglarna
    [för att upprätta tusenårsriket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 19:14]."
Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen, några av dem som står här ska inte smaka (möta) döden innan de har sett att Guds kungarike kommit i [dess] kraft." [Möjliga förklaringar denna vers är att det syftar pingstdagen, då den helige Ande blev utgjuten. Troligast är dock att det är en förutsägelse av nästa händelse en vecka senare, då tre av lärjungarna får se en glimt av Jesus i hans härlighet i hans rike, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 9:2–8. Det kan knappast vara en förutsägelse av Jesu andra tillkommelse, eftersom Jesus aldrig gjorde anspråk att veta tiden för detta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 24:36. Vid himmelsfärden pressade lärjungarna honom svar när han skulle upprätta riket, men Jesus bad dem att hellre fokusera att vara använda här och nu, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:6–8.]
Han svarade: "Den här sorten [den familjen av demoner] kan inte drivas ut annat sätt än genom bön och fasta." [Sista delen "och fasta" saknas i några senare manuskript. Brist bön (och även fasta) gör att umgänget med Gud minskar. Det leder till att fokus skiftar från tron Guds kraft till ens egen begränsade förmåga. Lärjungarna hade ju fått auktoritet att driva ut demoner redan i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:15.]
De kom [hem] till id=2>Kapernaum. När han var inne i huset igen frågade han dem: "Vad var det ni diskuterade vägen?"
Men de förblev tysta [och skämdes], för vägen hade de diskuterat (grälat) om vem av dem som var den störste. [Tystnaden visar att lärjungarna skämdes över att de hade grälat om inbördes rang, direkt efter att Jesus talat om sin död, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 31.]
Så tog han ett barn och ställde det i mitten framför dem, tog det i sina armar och sade:
[Johannes, den yngste lärjungen, kommer ihåg ett tillfälle då de försökt stoppa en man som inte gjorde saker exakt samma sätt som de. Nu frågar han Jesus om de varit för kritiska när de fördömt honom.] Johannes sade till honom: "Mästare, vi såg en man som inte följer oss driva ut demoner i ditt namn, och vi hindrade (förbjöd) honom gång gång eftersom han inte var med oss (en av dina lärjungar)."
Den som ger er ett glas vatten i mitt namn därför att ni tillhör den Smorde (Messias, Kristus), han ska verkligen inte förlora sin lön. [Mitt i Jesu undervisning om ödmjukhet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 33–37, och varningen att förleda någon av dessa små, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 42, kommer denna händelse där lärjungarna hade försökt stoppa någon som verkade för Jesus. En liknande händelse hade hänt århundraden tidigare när Mose kallat sjuttio äldste och de fick profetisk gåva. Eldad och Medad var inte bland dem, men profeterade ändå. Josua försökte få Mose att stoppa Eldad och Medad, men Mose svarade: "Är du avundsjuk för min skull? Jag önskar att allt Herrens folk var profeter och att Herren kunde sända sin Ande över dem alla!", se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 11:29.]
Salt är något bra [det bevarar mat och ger en god smak], men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er [var salt och ljus i en mörk värld, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:13–16] och lev i harmoni (håll fred) med varandra!" [Jesus knyter ihop undervisningen som han började med i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 33 om ödmjukhet och tjänande, inte positioner. Kärleken mellan de troende gör att saltet behåller sin sälta.]
Medan Jesus såg honom, kände han innerlig kärlek (som var osjälvisk, utgivande) för honom och sade: "Ett fattas dig (en sak återstår), gå och sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga, och du ska få en skatt (rikedom) i himlen. Kom sedan och följ mig (vandra samma väg som jag går)!"
ska få hundrafalt igen. Redan nu i den här tiden ska han få
    hus [plural], bröder, systrar, mödrar, barn och landområden
mitt under förföljelse,
    och evigt liv i den kommande tidsåldern. [I uppräkningen nämns allt i plural, även mödrar. Däremot nämns inte fäder vilket troligen pekar att det finns bara en Fader som är i himlen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 23:9.]
Nu var de väg upp till id=735>Jerusalem. [De befinner sig troligtvis östra sidan av id=7>Jordanfloden vägen mot id=733>Jeriko, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 46.] Jesus gick före dem [målmedvetet mot korset] och de var förfärade ( gränsen till skräckslagna) och följde efter fyllda av fruktan. Då tog han de tolv till sig igen, och började berätta för dem vad som skulle hända honom:
De svarade honom: "Ordna så att en av oss får sitta din högra sida i din härlighet och den andra din vänstra."
Men så ska det inte vara hos er. I stället måste den som vill vara störst bland er vara de andras tjänare.
Den som vill vara främst (vara högst i rang) måste vara allas slav.
Jesus sade till honom: "Gå [du är fri att gå vart du vill], din tro har helat (räddat, frälst) dig." Genast fick han sin syn och [gick inte tillbaka utan] följde Jesus vägen.
De som gick före [i följet tillsammans med dem som mötte honom från id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 12:18] och de som följde honom [från id=328>Betfage och id=285>Betania] ropade [citerade från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:25–26]:
"Hosianna (Herre rädda oss)!
Välsignad (prisad) är han som kommer i Herrens namn!
Välsignat är vår fader Davids rike som kommer nu!
Hosianna i höjden!"
Han fick långt håll syn ett fikonträd [täckt] med gröna blad. Han gick dit för att se om han kunde hitta några fikon där [eftersom frukten kommer före löven]. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad, det var inte rätta tiden för fikon [men det borde ändå ha funnits begynnande frukt].
När de kom till id=735>Jerusalem, gick han in tempelområdet och började driva ut de som sålde och köpte i tempelområdet. Han välte omkull valutaväxlarnas bord, och bänkarna (stolarna) för dem som sålde duvor. [Besökare som kom till templet kunde växla till sig den lokala valutan för att betala tempelskatten och köpa offerdjur i butiker utanför själva tempelplatsen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 14:26. När affärsverksamheten med växelkontor och djur flyttade in i templet störde det rabbinernas undervisning, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 2:46. Eftersom icke-judar inte fick gå innanför skiljemuren, var de hänvisade att be i den yttre förgården, och försäljningen störde deras böner, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 56:7.]
Jag säger sanningen till er, om någon (vem som helst) kommenderar (säger med auktoritet till) detta berg [och Jesus tar id=10>Olivberget som de står vid som ett exempel]: 'Upp med dig och kasta dig i havet!' och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska hända, då ska det ske (göras för) honom.
När ni står och ber [den vanliga positionen för en jude att be], ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er Fader i himlen förlåta er era överträdelser." [Jesus undervisade ofta om bön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:10–15; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 11:1–4; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 18:1–14. Guds vilja och förlåtelse är två viktiga förutsättningar för bönesvar.]
De kom till id=735>Jerusalem igen, och när han gick omkring tempelområdet [och undervisade, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 21:23] kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom.
De frågade honom: "Vad har du för fullmakt (auktoritet) att göra detta? Vem har gett dig den fullmakten?" [De syftar antagligen Jesu agerande dagen innan då han drev ut dem som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intåget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås att han gör sin Faders vilja, men ett sådant svar skulle göra att han blev anklagad för hädelse. De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran utan en fälla, som Jesus lätt genomskådar.]
Jesus svarade: "Jag har en fråga till er. Svara den, så ska jag säga vad jag har för fullmakt att göra detta.
Därför svarade de: "Vi vet inte." [De judiska ledarna var fast i ett dilemma som de själva skapat. De frågar dock inte "Vad är sant?" eller "Vad är rätt?" utan "Vad är säkrast för oss?" Att inte ta ställning är den väg hycklare och de som bara följer den rådande opinionen ofta tar. Så gjorde varken Jesus eller Johannes, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:14; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 11:7–10. Jesus vägrar spela med i deras spel.] Då sade Jesus till dem: "I så fall säger jag inte heller er vad jag har för fullmakt att göra detta."
Han började tala till dem i liknelser: "En man planterade en vingård, murade en mur kring den [för att skydda från vilda djur], högg ut ett presskar [under vinpressen för att samla upp saften från de pressade druvorna] och byggde ett vakttorn. [Vingården är en välkänd symbol landet Israel, se t.ex. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 5:1–2.] Därefter arrenderade han ut den till vinodlare (vingårdsarbetare) och reste bort.
Detta kommer från Herren, och den [hörnstenen, Jesus] är underbar i våra ögon (övergår mänskligt förstånd).' "
Vid [den nu stådda] uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa ska hon då vara hustru till? Alla sju var ju gifta med henne." [Saddukéerna ville visa orimligheten med en uppståndelse med hjälp av detta exempel som de troligtvis använt som argument i tidigare diskussioner med fariséerna. Exemplet kan komma från en berättelse från apokryferna, Tobit 3:7-15, där just en kvinna gift sig med sju män utan att fått barn. De antog att den uppståndna kroppen skulle vara som den nuvarande mänskliga kroppen, se även Paulus resonemang i samma ämne i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:12–58.]
Vid uppståndelsen [i det uppståndna livet med uppståndelsekroppar] gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. [Jesus nämner i förbifarten också änglar som de inte trodde .]
Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni inte läst i Moses bok [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 3:3–6, som var den del av Bibeln de trodde ] om [den brinnande] törnbusken, hur Gud sade till Mose: 'Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud?'
Då Jesus undervisade i templet frågade han: "Hur kan de skriftlärda säga att den Smorde (Messias, Kristus) är Davids son?
David har ju själv sagt, genom [inspirerad av] den heliga Ande:
'Herren [Jahve – Gud Fadern] sade till min herre [Adonai – Guds Son, Messias]:
Sätt dig min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.' [Citat från Psalm 110:1 som är en kröningspsalm, komponerad för att användas då en ny kung bestiger tronen. Den är messiansk och beskriver hur Gud Fadern kröner Jesus. Hebreiskan använder två olika ord för Herre, först "Jahve" och sedan "Adonai".]
Jesus fortsatte sin undervisning och sade: "Akta er (var ständigt vakt) för de skriftlärda! [De flesta skriftlärda var fariséer.] De älskar att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade med respekt torget
och sitta de bästa platserna i synagogan [där man kunde blicka ut över församlingen] och ha de främsta platserna [honnörsplatserna närmast värden] gästabuden [där man låg till bords].
När man för bort er [till domstolen] och utlämnar er, så bekymra er inte över vad ni ska säga [till ert försvar]. Säg i stället det som ges er i den stunden, för det är inte ni som då talar, utan den helige Ande.
"När ni ser 'det i Guds ögon avskyvärda som ödelägger och skapar förödelse' [som profeten Daniel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 14:15, omnämner i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 9:27], stå (ställa sig, träda fram) där det inte ska vara [i id=735>Jerusalems tempel] – må den som läser detta förstå detta – då ska de som är i id=756>Judéen fly till bergen.
Ve [uttryck för intensiv förtvivlan över] dem som väntar barn eller ammar i den tiden.
[Jesus går nu tillbaka till den andra frågan om tecknen före hans andra tillkommelse. Den dagen då Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike jorden kommer inte att gå någon obemärkt förbi. Stora tecken ska ske innan Jesus sätter sina fötter id=10>Olivberget öster om id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Sak 14:4.] "Men i de dagarna, efter denna vedermöda [ en gång efter den, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 24:29]
'ska solen förmörkas
    och månen inte längre lysa.
    [Citat från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 13:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24:23; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Hes 32:7–8; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joel 2:10 m.fl. som handlar om Guds dom över världen.]
Då ska man få se Människosonen komma himlens moln med stor (kunglig) makt och härlighet (majestät).
"Men vad det gäller den [exakta] dagen eller timmen (stunden) [då Jesus kommer tillbaka för att upprätta riket] vet ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen – ingen utom Fadern.
Det var två dagar kvar till sken (pesach) och det osyrade brödets högtid. Översteprästerna och de skriftlärda sökte efter ett listigt sätt att gripa Jesus och döda honom.
De sade: "Inte under högtiden, för då kan det bli upplopp bland folket." [Det svenska ordet sk är en försvenskning av det hebreiska ordet <i>pesachi> som betyder "gå förbi", se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 12:11–13. sken firas till minne av uttåget ur Egypten. Pesach inleds eftermiddagen den 14 Nisan. Några timmar senare efter solnedgången är det 15 Nisan och det osyrade brödets högtid (hebr. <i>chag ha-masoti>) tar vid. Dessa två högtider hör tätt ihop och refereras ofta som en enhet. Två dagar tidigare är troligtvis sen eftermiddag innan solnedgången den 12 Nisan när Jesus har avslutat sitt tal Olivberget. År 30 e.Kr. är det tisdag eftermiddag.]
[Denna händelse sker troligtvis 13 Nisan, en dag innan sken, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1. År 30 e.Kr. börjar 13 Nisan tisdagskvällen och sträcker sig fram till onsdag eftermiddag. Måltiden kan ha ägt rum tisdag kväll eller onsdag morgon och varit ett kvällsmål eller en frukost, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 22:4; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 14:12.] När Jesus var i id=285>Betania [som gäst] i Simon den spetälskes hus och låg till bords, kom en kvinna [Maria, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 12:3] som hade med sig en alabasterflaska med parfym (olja för smörjelse) av dyrbar äkta nardus [exklusiv parfym från norra Indien]. Hon bröt sönder flaskan och hällde ut den över hans huvud.
Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför besvärar (oroar) ni henne? Hon har gjort något gott (ärofyllt, vackert) för mig.
Jag säger er sanningen, jag ska inte dricka frukten från vinstocken, förrän den dag då jag dricker det nytt (ett nytt sätt, med en ny kvalitet) i Guds kungarike."
Dag efter dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig! Men [detta hände för att] Skrifterna skulle uppfyllas."
Medan Petrus befann sig nere den öppna gårdsplanen kom en av översteprästens tjänsteflickor dit.
Där fanns en man som kallades Barabbas. [Namnet är av arameiskt ursprung och är ordagrant "Bar-Abbas", vilket betyder "son till en far" eller "en rabbins son".] Han satt fängslad tillsammans med de rebeller som hade deltagit i ett uppror [mot det romerska styret] och begått mord under dessa oroligheter. [Antagligen var Barabbas ledaren för dessa upprorsmän och Pilatus tror att folket självklart kommer att välja Jesus.]
De som passerade hånade (smädade) honom och medan de skakade huvudet sade de: "Jaha, du som skulle bryta ned templet och bygga upp det tre dagar!
Där var också några kvinnor som avstånd noga studerade vad som skedde. Bland dem var
Maria från [staden] id=851>Magdala [vid Gennesarets västra sida som Jesus befriat från sju demoner, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 8:2],
Maria, mor till den yngre Jakob och Joses [kanske Jesu mor, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 6:3, eller Klopas fru, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 19:25]
och Salome [mor till lärjungarna Jakob och Johannes, gift med Sebedeus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 27:56].
De hade följt Jesus medan han var i id=532>Galileen och tjänat (understött) honom. Där [vid korset] fanns också många andra kvinnor som hade följt med honom upp till id=735>Jerusalem. [Dessa kvinnor blev ögonvittnen till flera stora händelser i Jesu liv, hans död, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 40–41, begravning, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 47 och uppståndelsen, se 16:1. Dessa tre kvinnor, tillsammans med andra från id=532>Galileen, var i id=735>Jerusalem för att betjäna honom.]
Josef köpte ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han för en sten för ingången till graven.
När de kom in i graven såg de en ung man sitta där högra sidan, klädd i en vit lång klädnad, och de blev helt förvånade.
Efter detta [ samma dag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 24:13] visade han sig i en annan skepnad (annorlunda yttre form) för två av dem som var väg ut landet [till id=481>Emmaus, elva kilometer utanför id=735>Jerusalem].
Dessa tecken ska troget följa (alltid vara närvarande) dem som ständigt tror (litar , lutar sig emot mig): I mitt namn ska de kasta ut demoner, de ska tala nya (helt nya, bättre) språk (tungor),
och de ska plocka upp (lyfta undan) ormar [bokstavligt ormar, eller bild av djävulen]. Om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem, och när de lägger händerna de sjuka (de som är helt utan styrka, svaga) ska dessa bli friska.

Lukasevangeliet (361)

Det är ett välkänt faktum att många redan har skildrat (skrivit om) de stora händelser som har ägt rum ibland oss,
Under kung Herodes regeringstid i id=756>Judéen fanns det i Avias prästavdelning en präst vid namn Sakarias. Hans hustru var av Arons ätt och hette Elisabet. [Kung David delade in prästerna i 24 avdelningar, där Avias släkt var en av dem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Krön 24:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Neh 12:17. Jesu tid fanns det närmare 20 000 präster som tjänstgjorde i templet. Varje avdelning utförde tempelsysslorna under en veckas tid, fem gånger under året. Tre av dessa tillfällen var under de stora högtiderna då alla präster tjänstgjorde tillsammans.]
Sakarias och Elisabet var båda rättfärdiga inför Gud och levde oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.
Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.
En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud
Han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft för att
    'vända fädernas hjärtan till barnen' [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 3:1; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4:5]
och de olydiga till de rättfärdigas insikt (förstånd),
    så att Herren får ett förberett folk."
Sakarias sade till ängeln: "Hur kan jag vara säker detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren kommen."
Folket stod och väntade Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet. [Folket hade slutat att be och börjat oroa sig för vad som hänt. Enligt Talmud, den judiska skrift som innehåller tillägg och tolkningar till lagen, skulle prästen bara vara en kort stund inne i det heliga.]
När han [till sist] kom ut kunde han inte tala med dem. [Han förväntades tala ut den aronitiska välsignelsen över folket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 6:24–26. I stället gestikulerar och nickar Sakarias där trappan för att förklara att han varit med om något speciellt.] De förstod att han hade haft en syn i templet. Han tecknade gång gång åt dem, och han förblev stum.
"Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt mig och befriat mig från min skam bland människor." [Utifrån ängelns budskap förstod de att deras son skulle ha ett viktigt gudomligt uppdrag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 15, något som behövde förberedas i bön och avskildhet.]
Då Elisabet var i sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till staden id=34>Nasaret i id=532>Galileen,
Se, du ska bli gravid (Lukas använder en medicinsk term, bli befruktad i moderlivet) och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus.
Se, din släkting Elisabet [kanske kusin] väntar barn trots sin höga ålder. Hon som man har kallat den barnlösa är nu gravid i sjätte månaden.
Några dagar senare begav sig Maria i väg och skyndade (med entusiasm) till en stad i bergsbygden i Juda. [Bergsbygden i Juda sträcker sig i nordsydlig riktning från id=735>Jerusalem ner mot Hebron. Resan från id=34>Nasaret till detta område tar tre till fyra dagar till fots. Sakarias var präst i templet, men eftersom man bara tjänstgjorde fem veckor per år var det inte nödvändigt att bo i id=735>Jerusalem, så många präster bodde t.ex. i id=733>Jeriko och Hebron. Enligt kristen tradition från 500-talet är platsen Ein Kerem, sju kilometer väster om id=735>Jerusalem.]
När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i hennes mage, och Elisabet blev uppfylld av den helige Ande. [Profetian i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:15 går i uppfyllelse.]
Hon ropade ut med hög röst (ett emotionellt utrop) och sade [sedan, när hon samlat sig]:
"Du är välsignad (lycklig, avundsvärd) framför alla andra kvinnor, [du har fått ett unikt privilegium]
    och välsignat är det barn du bär inom dig.
Se, en gång när mina öron hörde ljudet av din hälsning,
    sparkade barnet till av jublande glädje i min mage.
Han har utfört mäktiga kraftgärningar med sin arm [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 98:1; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>118:15]. Han har förskingrat dem som har högmodiga tankar i sina hjärtan.
[Omskärelsen av judiska pojkar är ett tecken Guds eviga förbund med Abraham, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 17:10–12. Ceremonin kallas <i>Brit milai> och utförs den åttonde dagen efter födseln, även om det är en sabbat. Hebreiska ordet för omskärelse är <i>milai> och förbund heter <i>briti>. Samtidigt fick barnet också sitt namn.] åttonde dagen kom man för att omskära spädbarnet, de ville kalla honom Sakarias efter hans far.
Alla deras grannar fylldes med fruktan, och överallt i id=756>Judéens bergsbygd talade man om detta som hade hänt.
Alla som hörde det tog det till hjärtat och sade: "Vad ska det bli av detta barn?" För Herrens hand var verkligen med honom.
Han har rest upp en mäktig Frälsare åt oss,
    i sin tjänare Davids hus (släkt).
    ['Mäktig Frälsare' är ordagrant 'frälsningens horn'. Hornet en vild oxe är en metafor för militär styrka och seger.]
i helighet och rättfärdighet
    inför honom under alla våra dagar.
och ge kunskap om frälsning till hans folk,
    genom deras synders förlåtelse. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jer 31:34]
Detta ska ske tack vare vår Guds innerliga barmhärtighet (nåd),
    ett ljus från höjden ska gå upp över oss [en metafor för Messias, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mal 4:2],
för att stråla över dem som sitter i mörker och dödsskugga [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 9:2],
    och leda våra fötter in fridens väg. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 59:8]"
Barnet växte och blev stark i anden. Han vistades i öknarna (de obebodda trakterna) till den dag då han skulle träda fram för Israel. [Då han började sin offentliga tjänst och kallades Johannes Döparen.]
Vid den tiden beslutade Caesar (kejsar) Augustus att hela världen [Romarriket] skulle registrera sig för att betala skatt.
Medan de var där [ plats i id=317>Betlehem, antagligen hemma hos Josefs släktingar] var det dags för henne att föda.
Hon födde sin förstfödde son och lindade honom med remsor av linnetyg [som man brukade göra för att skydda och stadga spädbarnets armar och ben], och lade honom i en krubba, för det fanns inte plats för dem i gästrummet (härbärget). [Här används inte ordet för ett kommersiellt värdshus som i liknelsen om den barmhärtige samariern, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:34. I stället används ett mer allmänt ord för rum. Det syftar troligen det gästrum som var vanligt i dåtida hus. Samma ord används också för salen övre våningen där Jesus äter den sista måltiden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 22:11. Det skulle ha varit en förolämpning mot hela Josefs släkt om de tagit in ett värdshus när de hade släkt i staden. Eftersom många är i id=317>Betlehem grund av skattskrivningen verkar detta gästrum vara upptaget av en annan familj, så Maria och Josef bor antagligen i familjens vardagsrum. I anslutning till detta rum var det vanligt att det fanns ett stall där man tog in sina djur under natten, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 22:2. Kanske är det i en krubba i den delen av rummet den nyfödde Jesus läggs.]
I samma område övernattade några herdar fälten och vaktade [i skift] över sin hjord.
För i dag [nu denna natt] har en Frälsare (Befriare) blivit född åt er i Davids stad [Betlehem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 4], han [som] är den Smorde (Messias, Kristus), Herren. [Frälsare, gr. <i>Soteri>, kommer från verbet <i>sozoi> som beskriver en som räddar, helar och befriar. Titeln används första gången i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:47, och då om Herren. Här beskrivs hur Jesus har egenskaper som bara tillhör Gud.]
Detta ska vara tecknet för er [det sätt som ni känner igen honom ]: Ni ska finna ett nyfött barn (gr. <i>brephosi>) [jmf ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 2:11], som har lindats i tygremsor [av linne] och ligger i en krubba."

"Ära i höjden [i de högsta himlarna]
    åt Gud
och jorden frid (fullständig harmoni),
    bland (inom) människor – hans välbehag (goda vilja; syfte, glädje)." [Strukturellt hör orden ära/frid, höjden/jorden och Gud/människa ihop och bildar ett kiastiskt mönster där Gud står i centrum och binder samman himmel och jord. I NT avser det grekiska ordet <i>doxai> (ära) den härlighet som Fadern och Sonen har i all sin prakt och storslagenhet och som änglarna utsända himmelskt uppdrag återspeglar, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 9. Ordagrant i grekiskan står "Gud i de högsta" dvs. i himlarna, precis som Jesus lärde oss att be: "Vår Fader som är i himlarna", se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:9.]
Så de skyndade i väg dit och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban.
Men Maria höll allt detta inom sig och begrundade det i sitt hjärta (funderade över allt som hänt, jämförde det som sagts av herdarna med det budskap som ängeln Gabriel gett tidigare).
När åtta dagar hade gått och han skulle omskäras, fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan han blev till i moderlivet. [Namngivningen var en del av den judiska ceremonin då en pojke omskars. Det skedde hemma hos familjen. Fler detaljer beskrivs när Johannes Döparen gick igenom samma ritual, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:59–66. Namnet Jesus härstammar från namnet Josua, som hebreiska är sammansatt av två ord. Den första delen är Jahve som är Guds namn, och den sista Hosea som betyder "en som räddar, frälser". Namnet Jesus betyder bokstavligen "Gud är frälsning".]
som det står skrivet (och förblir skrivet) i Herrens undervisning (Moseböckerna – gr. <i>nomosi>):
Varje förstfödd son som öppnar moderlivet
    ska vara helgad åt Herren. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 13:2] [Principen att helga det första gällde grödor, djur och människor. Det var en ständig minnelse om att allt tillhör Herren och att varje god gåva kommer från honom. Budet iakttogs en månad efter födseln, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 8:16. Fadern överlämnade sin son till en präst i templet och fick honom tillbaka mot en föreskriven symbolisk summa fem silvermynt. Ceremonin som kallas <i>Pidjon habeni>, hebreiska för "friköpandet av sonen", praktiseras ännu i dag av ortodoxa judar. En förstfödd från en prästsläkt – kohen – omfattas inte av budet. Det är därför inget nämns om detta kring Johannes födelse, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:57–64.
    Det finns också en djupare mening i detta bud. Den förstfödda sonen representerar hela folket, och när han helgades åt Herren minde det om Guds kallelse till hela folket. Gud kallar Israel sin förstfödde son, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 4:22–23.]
Och [de kom också dit] för att offra enligt vad som är sagt i Herrens undervisning:
Ett par turturduvor eller två unga duvor. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 12:8, en fattig familjs offer.] [Två duvor offrades för Marias rening. Detta skulle ske 40 dagar efter födseln, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 12:2–8. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Vers 8, som Lukas delvis citerar, inleds med "<i>Om hon inte har råd att offra ett årsgammalt lammi>, ska hon ta två turturduvor eller två andra duvor." Josef och Maria var med andra ord fattiga, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:48. De vise männen hade ännu inte kommit med sina gåvor, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 2:1–17. I ett större perspektiv offras alltså inget lamm för Jesus. I stället blir han Guds lamm som offras för världens synd, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 1:29.] [Josef och Maria var noga med att följa Mose undervisning, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 2:22, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>23, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 1:19. Gr. <i>nomosi> som är ett brett ord som betyder lära, norm eller lag används fem gånger i detta kapitel. I den grekiska översättningen av GT, Septuaginta, används det för att översätta Torah (som betyder undervisning). Lukas anger två olika ritualer som båda skedde i templet. Följde de traditionen tog Josef med sig Jesus den 31:a dagen för <i>Pidjon habeni> (återlösningen). Tio dagar senare gick familjen tillsammans till templet för att offra de två duvorna för Marias rening. Det är vid det tillfället mötet med Symeon och Hanna sker, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 25–38.
    En annan tolkning är att Jesus helgas för tjänst i templet eftersom betalningen av de fem silvermynten inte nämns. Det kan i så fall ge en förklaring varför Jesus vill stanna kvar där som tolvåring, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 2:49. I Lukas skildring finns flera paralleller med berättelsen om Hanna som lämnar Samuel i templet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Sam 1:28.]
I id=735>Jerusalem levde en man som hette Symeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade Israels befrielse (tröst). Den helige Ande var över honom,
Ledd av Anden kom han till templet. När föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som var sed enligt undervisningen,
"Härskare, nu låter du din tjänare gå bort i frid,
    i enlighet med ditt ord (som du har lovat).
Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria:
"Se, detta barn är satt till fall och upprättelse för många i Israel
    och till ett tecken som väcker motstånd (som blir motsagt).
Där fanns även en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Ashers stam. Hon var mycket gammal. Hon hade levt sju år med sin man efter sitt giftermål
När högtidsdagarna var slut och de begav sig hem [troligen redan efter de tre första dagarna i skhögtiden som var de största], stannade pojken Jesus kvar i id=735>Jerusalem [för att fortsätta lyssna undervisningen de dagar som återstod av skhögtiden]. Hans föräldrar visste inte det,
de trodde han var med i resesällskapet [de antog detta eftersom det brukade vara så]. De gick en hel dag, sedan började de leta efter honom överallt bland släktingar och bekanta. [Kvinnorna och barnen under tolv år gick ofta före i en grupp, sedan kom männen och anslöt vid lägerplatsen. Eftersom Jesus just blivit tolv år antog de båda att han var i den andra gruppen.]
Efter tre dagar [första dagen tillbaka i id=735>Jerusalem] hittade de honom i tempelområdet [där medlemmar från Stora rådet, Sanhedrin, undervisade sabbater och festivaler, så det var antagligen den sjätte dagen skhögtiden]. Där satt han mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor.
Då sade Jesus till dem: "Varför behövde ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara i min Faders hus (måste vara helt överlåten och upptagen att göra min Faders gärningar)."
Sedan följde han med dem ner till id=34>Nasaret, och han fortsatte att lyda (underordna sig) dem. Hans mor bevarade (skyddade) allt detta i sitt hjärta.
Jesus fortsatte att växa i visdom och ålder (mentalt och fysiskt) och i nåd (favör, välbehag) inför Gud och människor (andligt och socialt).
[Det normala sättet att ange tid i antiken var att utgå från kungars regeringsår. Vår västerländska tideräkning utvecklades först 500-talet e.Kr., se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 2:2.] Det var nu Caesar (kejsare) Tiberius femtonde regeringsår.
[Tiberius var romersk kejsare 14-37 e.Kr. Han utsågs dock till medregent till kejsar Augustus redan 11/12 e.Kr. Troligtvis räknar Lukas från 19 augusti 14 e.Kr. då Augustus dog, men det kan vara två till tre år tidigare eller från nästa nyår. Eftersom det finns flera olika kalendrar med olika nyår är det svårt att exakt säga vilket år detta motsvarar. Femton år in Tiberius styre, då Johannes träder fram och strax därefter Jesus, bör vara omkring 28 e.Kr. plus eller minus något år.] [Samtidig med kejsaren i id=1111>Rom verkade följande lokala ledare:]
Pontius Pilatus var ståthållare i id=756>Judéen [regerade 26-36 e.Kr.], Herodes [Antipas] var landsfurste (tetrark) i id=532>Galileen [son till Herodes den store, regerade 4 f.Kr.-39 e.Kr.], hans broder Filippus var landsfurste (tetrark) i id=703>Ituréen och id=1279>Trakonitis [son till Herodes den store, regerade norr om id=532>Galileen 4 f.Kr.-34 e.Kr.], Lysanias var landsfurste (tetrark) i id=112>Abilene [Lite är känt om detta mindre område i norr kring staden id=112>Abilene, två mil nordväst om id=421>Damaskus.]
och Hannas och Kaifas var överstepräster [i templet i id=735>Jerusalem]. [Efter en detaljerad skildring av det romerska styret beskrivs nu det religiösa ledarskapet i id=735>Jerusalem. Hannas var överstepräst 6-15 e.Kr. Han avsattes av romarna och hans svärson Kaifas fick positionen 18-36 e.Kr. Även om Kaifas hade titeln, fortsatte dock Hannas att fungera som inofficiell överstepräst bland judarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 18:13–24.] Då kom Guds ord till Sakarias son Johannes [Döparen] i öknen.
Det står ju skrivet i profeten Jesajas bok [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 40:3–5]:
"Rösten från en som ropar i öknen (ödemarken): Förbered vägen för Herren,
    gör hans upptrampade stigar raka.
Bär (producera) därför [sådana] frukter som tillhör (är värdiga; överensstämmer med) omvändelsen (det förändrade tänkesättet) [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 26:20]. Och börja inte säga inom (till) er själva [sätt inte igång att försvara er genom att tänka]: 'Vi har Abraham till far.' För jag säger er att av dessa stenar kan Gud uppväcka (resa upp) barn åt Abraham.
Folket var fyllt av förväntan och alla resonerade i sina hjärtan (hade en inre dialog, vägde argument för och emot) om Johannes kanske kunde vara den Smorde (Messias, Kristus).
Men Johannes svarade dem alla: "Jag döper er med vatten, men det kommer en som är större (mäktigare, starkare) än jag, och jag är inte ens värdig att knyta upp remmarna hans sandaler. Han ska döpa er med den helige Ande och med eld.
Han har sin kastskovel i handen för att rensa (rengöra) sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte kan släckas."
spärrade in Johannes [Döparen] i fängelse, och lade även denna onda handling till allt ont han redan gjort. [Johannes Döparen fängslas troligtvis i fästningen Machaerus östra sidan av Döda havet. Enligt ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 3:22–23; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4:1–2 överlappade Jesus och Johannes Döparens tjänst under en period. Lukas som gör en strukturerad redogörelse, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:3, väljer att nämna om fängslandet här trots att det sker efter ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 22 rent kronologiskt. Lukas avslutar berättelsen om Johannes Döparen här för att kunna gå vidare och fokusera berättelsen om Jesus i nästa stycke.]
När nu allt folket döptes (gr. <i>baptizoi>), lät också Jesus döpa sig, och när han bad öppnade sig himlen
och den helige Ande sänkte sig ner över honom i form av en duva, och från himlen hördes en röst: "Du är min son, min älskade! Du är min stora glädje (i dig har jag stort behag)."
Sedan återvände Jesus, uppfylld (och ledd) av den helige Ande, från id=7>Jordan[-floden] och fördes av Anden omkring i öknen (ödemarken)
under fyrtio dagar. Där frestades han (hans karaktär prövades ständigt) av djävulen. Under dessa dagar åt han inget [ liknande sätt som Mose och Elia också fastat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 34:28; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 19:8], och när de [de fyrtio fastedagarna] var över blev han hungrig.
[Ordningen i Lukas uppräkning skiljer sig från Matteus och han skiftar plats mellan den andra och tredje frestelsen. Genom att lägga händelsen i id=735>Jerusalem sist, betonar han staden id=735>Jerusalem som har en central plats i hans två böcker. Det är sannolikt att Matteus ordning är den kronologiska eftersom beskrivningen och konjunktionerna är mer precisa. Han använder det grekiska <i>totei> som anger tid, medan Lukas använder det grekiska <i>kaii> som inte indikerar någon tidsmässig ordning.] Djävulen förde honom upp [ ett högt berg, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 4:8] och under ett ögonblick visade han honom alla riken i världen. [Det var som om han reste runt jorden och fick se alla världens riken i en syn, och kanske främst det stora Romarriket som var den dominerande världsmakten då.]
Jesus återvände i Andens kraft till id=532>Galileen och ryktet om honom spred sig i hela den regionen.
Han undervisade i deras [det judiska folkets] synagogor och blev prisad av alla.
Jesus kom till id=34>Nasaret där han hade vuxit upp. [id=34>Nasaret är en mindre bergsby, 30 km sydväst om id=2>Kapernaum.] sabbaten (lördagen) gick han till synagogan som han brukade göra. [Det lilla samhället uppskattas ha haft endast omkring 400 invånare. Enligt traditionen läste sju av de närvarande i synagogan från Moseböckerna. De stod upp och läste åtminstone tre verser var utifrån en bibelstudieplan som gjorde att man läste hela Torah under ett år. Sedan kallades någon fram för att läsa från profeterna; ofta tillfrågades någon som var besök att göra detta. Den som läst från profeterna satte sig sedan framför de församlade och gjorde några utläggningar om den nyss lästa texten.] Jesus stod upp för att läsa [texten från profeterna],

"Herrens Ande är över mig, för han har smort mig
    att predika (proklamera) det glada budskapet (evangeliet)
    för de fattiga.
[Ordet evangelium betyder 'glädjebud' eller 'segerbudskap'. Ordet användes i den romerska världen om det glada budskapet kurirerna från fronten kom och läste upp i id=1111>Rom efter stora segrar.] Han har sänt mig ett uppdrag att proklamera (ropa ut) frihet
    för de fångna (tillfångatagna och bortförda)
    och syn till de blinda.
Att befria [gr. <i>apostelloi> – sända ut i frihet]
    de som är förtryckta (ordagrant: 'slagna i spillror', de som är under bördor, lever i misär).
Sedan rullade han ihop bokrullen och gav tillbaka den till tjänaren [som ansvarade för bokrullarna] och satte sig ner. Alla i synagogan följde Jesus med sina blickar (tittade spänt honom).
Då började han tala och sade till dem: "I dag [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kor 6:2] har detta skriftställe gått i uppfyllelse medan ni hörde det läsas, och är nu uppfyllt."
Då sade han till dem: "Helt säkert (utan tvekan) kommer ni citera detta ordspråk mot mig: 'Läkare bota dig själv,' och säga: 'Vi har hört vad du gjorde i id=2>Kapernaum [den stad i Galilén där Jesus bodde och verkade], gör det också nu här i din hemstad [här i id=34>Nasaret]!' "
Sedan sade [tillade] han: "Jag säger er sanningen, ingen profet blir väl mottagen (respekterad) i sin hemstad (sitt eget land). [Jesus ger nu två exempel från Gamla testamentet där de stora profeterna Elia och Elisa betjänar hedningar och inte sina egna landsmän, israeliterna.]

[Exempel 1 – Elia och änkan i id=1340>Sarefat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 17:8–24:]
Det jag säger är sant, det fanns många änkor i [hans hemland] Israel Elias tid, när himlen inte gav regn tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet.
[Exempel 2 – Elisha (Elisa) och den spetälske Naaman, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kung 5:1–14:]
Det fanns många spetälska i Israel profeten Elishas tid, och trots det blev ingen av dem botad, bara syriern Naaman."
När de i synagogan hörde detta [berättelserna om att Gud också sökte hedningarna] fylldes de alla av ilska.
[Det har nu gått en vecka sedan den förra sabbaten i id=34>Nasaret. Vandringen från den högt belägna bergsbyn id=34>Nasaret ner till id=2>Kapernaum vid id=3>Galileiska sjön tar två till tre dagar. Jesus fortsätter sin vana att besöka synagogan sabbaten, och han blir erbjuden att lägga ut texten.] Han kom ned till id=2>Kapernaum, en stad i id=532>Galileen. Han fortsatte att undervisa folket sabbaten.
De häpnade (blev helt överväldigade och förvånade) över hans undervisning, för hans ord hade auktoritet (makt). [Det var vanligt att man tog upp en problemställning, för att sedan citera vad andra tidigare rabbiner sagt, men Jesus talade med en egen auktoritet och sanning som fick folket att häpna.]
I synagogan fanns en man som var besatt av en oren demonisk ande, och han skrek högt:
Alla förundrades (blev helt mållösa, stela av en förundran som gränsade till rädsla) och frågade varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut."
Nu stod Jesus vid id=1387>sjön Gennesaret [ den nordvästra stranden]. Folkskaran pressade (knuffade, tryckte) honom för att höra Guds ord,
Då signalerade de till sina kompanjoner [Jakob och Johannes] i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och fyllde båda båtarna så att de började sjunka.
En gång när Jesus var i en av [de judiska] städerna [någonstans i id=532>Galileen, se 4:43], kom en man som var full av spetälska. [Det grekiska ordet "lepra" är en generell term för olika sorters hudsjukdomar. De flesta bibelforskare anser att det inte är den spetälska som finns i dag som också kallas Hansens sjukdom.] När mannen fick se Jesus kastade han sig ned sitt ansikte och bönföll honom: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren."
Men han drog sig undan (upprepade gånger) till öde trakter för att be. [Jesu popularitet drev honom till ännu mer bön, inte bara en gång utan ofta.]
Det hände sig en dag när han höll att undervisa [i Petrus hus i id=2>Kapernaum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 2:1], att fariséer och de främsta Torah-lärarna satt där [bland åhörarna]. [Den grekiska texten framställer att Jesus var fullt upptagen med att undervisa folket, i motsats till fariséerna och de skriftlärda, som borde varit de som undervisade och visade Guds kraft. Lukas använder ett ovanligt ord för "laglärd" här (gr. <i>nomo-didaskalosi>) som närmast kan översättas med att ha den högsta akademiska titeln doktor inom ämnet Moseböckerna. Ordet används om Gamaliel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 5:34.] De [fariséerna och de främsta lärarna] hade kommit från varenda by i id=532>Galileen [som id=1484>Tsippori, id=1259>Tiberias, id=1485>Gamla, id=851>Magdala] och id=756>Judéen [från större städer som t.ex. Hebron] och från id=735>Jerusalem. Herrens kraft var över Jesus så att han kunde bota [de sjuka som kommit].
Men Jesus visste deras tankar (och inre resonemang) och sade till dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan?
[Den glade och nyfrälste] Levi (Matteus) ordnade med en stor fest i sitt hus, och det var många tullindrivare och andra där tillsammans med dem [Jesus och lärjungarna].
Jesus svarade dem: "Kan man låta bröllopsgästerna [brudgummens vänner som ansvarar för att ordna festligheterna] fasta så länge som brudgummen fortfarande är med dem? [Nej, det kan man inte.]
Men det kommer en tid när brudgummen ska tas ifrån dem, och då ska de fasta."
En sabbat [någon gång då han verkade i id=532>Galileen, vissa manuskript har att det är den andra sabbaten efter sken] tog Jesus vägen genom ett sädesfält. Hans lärjungar ryckte av ax, gnuggade dem mellan händerna och åt.
En annan sabbat gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad (förlamad) högerhand.
De skriftlärda och fariséerna vaktade Jesus för att se om han skulle bota någon sabbaten, eftersom de ville ha något att anklaga honom för.
Vid den tiden [någon gång då han verkade i id=532>Galileen] gick Jesus upp ett berg för att be, och tillbringade hela natten i bön till Gud.
Gläd er den dagen och dansa av glädje (en överväldigande glädje som gör att det inte går att sitta still),
    
    för er lön i himlen är stor. samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.
[ tal om blindhet:]
Varför ser du flisan (stickan, sågsnet, kornet) i din broders öga,
    utan att ens fundera (vara medveten om) bjälken i ditt eget öga?
Hur kan du säga till din broder:
    'Broder, låt mig ta bort flisan (stickan, sågsnet, kornet) från ditt öga',
    när du själv inte ser bjälken i ditt eget öga?
Du hycklare [som inte lever som du lär utan "dömer under en teatermask" (gr. <i>hypokritesi>, från <i>hypoi> – under och <i>krinoi> – att döma/särskilja) dvs. agerar skenheligt]!
Ta först bort bjälken ur ditt eget öga,
    sedan kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga. [Denna liknelse hör ihop med den förra, både flisan och bjälken är orsaken till blindhet. Den som kontrollerar någon annans syn måste själv ha bättre syn än den som han ska hjälpa. Den som tar bort en flisa, måste själv ha tagit bort bjälken från sitt eget öga. Innan du dömer/bedömer någon annan, rannsaka dig själv först. En ledare måste ha större andlig klarsyn än sina elever. Han måste själv praktisera de sanningar han lär ut.]
När Jesus hörde detta förundrades han över honom (Jesus blir förvånad och överraskad) och sade till folket som följde honom: "Jag säger er, inte ens i hela Israel har jag sett en sådan stor tro."
Kort därefter (dagen efter) [helandet av officerens tjänare i id=2>Kapernaum] gick Jesus till en stad som hette id=39>Nain, och hans lärjungar och en stor folkskara följde med honom. [id=39>Nain var en mindre stad i id=532>Galileen, ca åtta kilometer söder om id=34>Nasaret, nära id=1120>Samarien.]
Alla fylldes en gång med fruktan, och de började prisa (tacka, ära) Gud (de prisade honom mer och mer) och sade: "En stor profet har visat sig (uppstått) bland oss, Gud har besökt sitt folk."
Berättelsen om vad Jesus hade gjort (ryktet om honom) spred sig i hela id=756>Judéen och regionerna runtomkring. [Vad är det som är speciellt med id=39>Nain? Bara ett par kilometer härifrån andra sidan berget låg staden Shunem. Det var här som Elisa hade uppväckt en familjs enda son nästan 900 år tidigare, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kung 4:35. Att den stora profeten Elisa hade verkat i detta område var något man kände till och var stolt över. Det kan vara anledningen att folket brister ut i formuleringen att en stor profet har uppstått bland oss i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 16. Jesaja profeterade om Jesus, den stora profeten, att han ska för alltid göra döden om intet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 25:8. Inte långt härifrån ligger också Ein-Dor, den platsen där Saul besökte en skvinna för att tala med de döda. Att Jesus uppväcker en död just i den här trakten måste väckt extra stor förundran.
    Denna pojke är den första av tre personer som Jesus uppväcker från de döda. De övriga är Jairus dotter och Lasarus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 8:55; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 11:44. Flera icke namngivna personer uppväcks också vid Jesu död, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 27:52–53. I Gamla testamentet omnämns också tre personer som återuppväcks. Elia uppväcker en änkas son, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 17:17, och hans efterföljare Elisa väcker upp två personer, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kung 4:35; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kung 13:21.]
Just då (i samma stund) helade Jesus många från sjukdomar (kroniska, obotliga sjukdomar) och krämpor (tillfälliga sjukdomar) och onda andar, och många blinda gav han synen tillbaka.
Salig (lycklig, välsignad) är den som inte tar anstöt av mig (inte slutar tro bara för att man inte förstår allt, blir sårad och drar sig undan)."
Nej, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina (lyxiga, mjuka) kläder? Nej, de med fina kläder brukar ju finnas i kungapalatsen.
Jag säger er: Bland dem som är födda av kvinnor finns ingen som är större än Johannes, ändå är den minste i Guds rike större än han." [En ny era med församlingens tidsålder är väg att bryta fram. I Guds rike har nu den minste fått större privilegier än den store förelöparen Johannes Döparen.]
De är som småbarn som sitter torgen (samlingsplatserna) och ropar till sina kamrater:
'Vi har spelat flöjt för er [lekt bröllop],
    och ni har inte dansat.
Vi har sörjt [lekt begravning],
    och ni har inte jämrat er (slagit handen mot bröstet för att visa sorg).' [Människans onda natur blir aldrig nöjd – hon vill att Gud ska dansa efter hennes pipa, rätta sig efter hennes nycker.]
I staden [antagligen id=2>Kapernaum] fanns en kvinna som var en synderska. [Hon var känd i staden för sin livsstil, det är troligt att hon var prostituerad.] När hon fick höra att Jesus låg till bords i fariséns hus, gick hon dit med en alabasterflaska med balsam (olja, parfym). [I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 14:5 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 12:5 där en liknande händelse inträffar motsvarar värdet en sådan flaska en årslön.]
När farisén som hade bjudit dit honom såg det, sade han till sig själv: "Om den mannen var en profet (och det är ju helt uppenbart att han inte är det, för då) skulle han veta vilken sorts kvinna som rör vid honom, hon är en värdelös synderska (en notorisk syndare)."
Men de som var runt bordet började säga till varandra: "Vem är han som till och med förlåter synder?"
Kort efter detta [de två helandeundren, frågorna från Johannes Döparens lärjungar och middagen hos Simon som beskrivs i föregående kapitel] vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade (förkunnade) evangeliet (de glada nyheterna) om Guds rike. De tolv [lärjungarna] var med honom

"En såningsman gick ut för att så sin säd. När han sådde föll en del vid vägen,
    och det blev nedtrampat
    och himlens fåglar åt upp det.
En del föll mitt bland törne [frön och rötter, oftast vid fältets kanter],
    men törnet växte upp tillsammans med säden
    och kvävde den.
Han sade: "Ni har fått gåvan att lära känna (att få en personlig erfarenhet av och en klarare förståelse av) Guds kungarikes mysterier (hemligheter, dolda planer), men för andra är de i liknelser. Detta är för att [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 6:9 ska bli uppfyllt]: De ska inte se, fast de ser, och inte förstå, fast de hör."
Den säd som föll berghällen [det tunna jordlagret över berget] är de som tar emot ordet med glädje, men inte har någon rot. De tror ett tag, men i tider av prövning faller de av (drar sig tillbaka, håller sig avstånd).
Men den säd som föll i den goda jorden är de som när de hört ordet med ett ärligt och gott hjärta, håller fast vid det och bär frukt genom att vara uthålliga."
[id=3>Galileiska sjön ligger tvåhundra meter under havsytan, omgiven av berg. Vid rätt omständigheter i lufttemperaturer kan kraftiga orkanbyar snabbt uppstå när varm luft drar in från öknen. Detta är ett känt fenomen. 1992 slog tre meter höga vågor in mot kuststaden id=1259>Tiberias i en liknande storm.] En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till dem: "Låt oss fara över till andra sidan." De lade ut,
När Jesus steg i land konfronterades han av en man från staden (som kom fientligt emot honom). Han var besatt av demoner och hade inte haft kläder sig sedan lång tid, och han bodde inte i något hus utan bland gravarna.
Nu gick där en stor svinhjord [2 000, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 5:13] och betade berget, och demonerna bad honom att få fara in i svinen, och det tillät han.
När Jesus kom tillbaka [till id=2>Kapernaum i id=532>Galileen] välkomnade folket honom med glädje, för alla väntade honom.
för han hade en enda dotter tolv år, och hon låg för döden.
    Medan Jesus var väg dit trängde folket från alla håll. [Ordet översätts också "kväva" i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 8:14. Det beskriver hur folket pressade mot honom längs med gatorna i id=2>Kapernaum.]
Där [bland folket] fanns en kvinna som haft blödningar under tolv år och inte kunnat bli botad av någon. [Lika länge som flickan levt har den här kvinnan lidit av dessa kroniska blödningar.]
När dagen började gå mot sitt slut vände sig de tolv till honom och sade: "Låt folket ge sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över huvudet och få något att äta. Vi är ju en obebodd plats här."
En gång när han hade dragit sig undan för att be, och lärjungarna var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?"
Den som skäms för mig och mina ord, honom ska också Människosonen skämmas för när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet [för att upprätta tusenårsriket, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 19:14].
Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev skinande vita (som blixtars sken).
som visade sig i härlighet. De talade om hans bortgång [gr. <i>exodusi>, dvs. hans uttåg från den här världen] som han skulle fullborda i id=735>Jerusalem. [Ordet exodus anspelar även israeliternas uttåg/exodus ur Egypten som 2 Mosebok handlar om.]
När männen var väg att skiljas från honom sade Petrus till Jesus: "Mästare, det är ljuvligt för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Han visste inte vad han sade. [Även om denna händelse förmodligen äger rum våren gör Petrus kopplingar till Lövhyddohögtiden, Sukkot, som firas hösten. Man bygger då hyddor med tak av löv under bar himmel för att minnas israeliternas ökenvandring efter deras uttåg/exodus ur Egypten. Enligt judisk tro och tradition förknippas högtiden också både med den messianska ankomsten och inträdandet av den messianska tidsåldern, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 3:21. Dessa kopplingar till den messianska förväntan är tydlig då Jesus besöker Jerusalem under Sukkot, se t.ex. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 7:2, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>27, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>31, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>40–42.]
Medan han talade, kom ett moln och började överskugga (sänkte sig ner över) dem [Jesus, Mose och Elia], och lärjungarna blev förskräckta när de gick in i molnet. [Molnet är en symbol Guds närvaro, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 16:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>24:15–18; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 8:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:35. En molnstod ledde israeliterna genom öknen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 13:21.]
Medan rösten tonade bort, stod Jesus där ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte för någon just då vad de hade sett. [Petrus skriver drygt 35 år senare om denna upplevelse berget, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Pet 1:16–18.]
Men en diskussion uppstod bland lärjungarna, den rörde frågan om vem av dem som var störst (hade mest värde, inflytande och auktoritet).
och sade till dem: "Den som välkomnar det här barnet i mitt namn välkomnar mig. Den som välkomnar mig välkomnar honom som har sänt mig. För den som är minst bland er alla, han är [den som verkligen är] stor." [Det grekiska ordet <i>paidioni> beskriver ett mindre barn upp till skolåldern. Jesus befinner sig i Petrus hus i id=2>Kapernaum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 9:33, så det är inte otroligt att det är Petrus barn som Jesus tar fram för att ett illustrativt sätt undervisa om ödmjukhet.]
[Johannes, den yngste lärjungen, kommer ihåg ett tillfälle då de försökt stoppa en man som inte gjorde saker exakt samma sätt som de. Hade de varit för kritiska när de fördömt honom?] Johannes sade till honom: "Mästare, vi såg en man som inte följer oss driva ut demoner i ditt namn, och vi förbjöd (hindrade) honom gång gång eftersom han inte var med oss (en av dina lärjungar)."
När tiden började närma sig (dagarna höll att fullbordas) för Jesus att lyftas upp, vände han sitt ansikte mot id=735>Jerusalem fast besluten att gå dit upp. [Jesus börjar nu röra sig mot id=735>Jerusalem. Det är fortfarande tre månader kvar tills han rider in i id=735>Jerusalem, men från och med nu är siktet inställt slutfasen i hans tjänst här jorden. Ordet "lyftas upp" kan både syfta att "gå upp" till id=735>Jerusalem och att "fara upp till himlen". I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:2, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>11, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>22 använder Lukas ett snarlikt ord för Jesu himmelsfärd och det är troligt att det syftar det här också. Trots att Jesus har lidandet och korset framför sig, fokuserar han inte det, utan slutmålet då han åter ska få vara med sin Fader i himlen!]
[Jesus håller att välja ut sjuttio lärjungar som ska förbereda vägen för honom och bota sjuka och berätta att Guds rike är nära, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:1–20. Jesus är tre månader från sin död och det här missionsuppdraget kommer att kräva fullständig överlåtenhet. Nedan följer tre exempel kandidater, där den första och den siste anmäler sig frivilligt, och Jesus måste pröva äktheten i deras överlåtenhet. samma sätt som Elisa var tvungen att verkligen sätta Guds rike främst för att vara med Elia och ta del av den dubbla välsignelsen, kräver Jesus att hans blivande lärjungar sätter lärjungaskapet främst.]

1) Materiell försakelse

Medan de gick längs med vägen [mot id=735>Jerusalem], sade en man till honom: "Herre, jag vill följa dig vart du än går."
Gå! Se, jag sänder iväg (sänder ut – gr. <i>apostelloi>) er som lamm mitt ibland vargar (i vargars mitt/centrum). [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 10:16]
Stanna i det huset och ät och drick det ni får, för arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus [och jämför och försök hitta det bästa].
Bota de sjuka som finns där [i staden] och säg till folket: 'Guds rike är nära er.' [Guds rike beskriver Guds kungavälde som inte är begränsat till en plats, utan är överallt där kungens befallningar råder. Jesus, konungen, och hans rike är nära när hans vilja sker. Rent fysiskt var han också nära och skulle snart komma in till staden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 10:1.]
Jag säger er [mina lärjungar]: id=1205>Sodom ska den dagen få det lindrigare än den staden. [id=1205>Sodom var känd för sin synd, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 19:1–29. För den stad, som inte tar emot ett av dessa trettiofem par som sändes ut, väntar en större dom vid tidsålderns slut, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 10:15.]
Ve dig [uttryck för intensiv förtvivlan], id=398>Korasin!
    [Judisk stad västra sidan om id=3>Galileiska sjön.]
Ve dig, id=330>Betsaida!
    [Judisk stad längs med den norra kusten av id=3>Galileiska sjön.]
För om de kraftgärningar (mirakler, mäktiga under) som har gjorts hos er hade blivit gjorda i id=1282>Tyros och id=1191>Sidon [två hedniska städer i id=1042>Fenikien vid Medelhavet], skulle de för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska.
Men [de hedniska städerna] id=1282>Tyros och id=1191>Sidon ska få det lindrigare vid domen än ni [judiska städer id=398>Korasin och id=330>Betsaida].
De sjuttio återvände glada och berättade: "Herre, till och med demonerna lyder oss i ditt namn."
Men [även om det är stort och fantastiskt], gläd er inte över att andarna lyder er, utan [gläd er i stället desto mer] över att era namn är skrivna (upptecknade, ingraverade) i himlen."
I samma stund fylldes Jesus med jublande glädje i den helige Ande och sade [bedjande]:
"Jag prisar dig Fader, himlens och jordens Herre,
    för att du har dolt detta för de lärda och kloka
    och uppenbarat det för spädbarn (okunniga, hjälplösa, som inte kan tala än).
Ja, Fader, så har du bestämt.
Jesus svarade honom [genom att ställa en motfråga]: "Vad står det i lagen? Vad läser du där (hur tolkar du det stället)?"
Han svarade [genom att citera ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 6:5 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 19:18]:
"Du ska älska [osjälviskt och utgivande] Herren din Gud,
    av hela ditt hjärta,
    av hela din själ,
    av hela din kraft
    
    och av hela ditt förstånd (intellekt – gr. <i>dianoiai>);
och din nästa (din medmänniska) som dig själv."
Av en händelse passerade nu en präst samma väg, och när han fick se honom gick han förbi andra sidan av vägen.
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och alla ytterligare utgifter betalar jag dig när jag kommer tillbaka.' [Två denarer motsvarade två dagslöner, vilket räckte för två månaders vistelse för en person ett värdshus.]
Medan de var väg [mot id=735>Jerusalem] gick Jesus in i en by [id=285>Betania, 3 km öster om id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 11:1], där en kvinna som hette Marta välkomnade honom som gäst i sitt hem.
En gång var Jesus en viss plats och bad. När han hade avslutat sin bön sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, precis som Johannes lärde sina lärjungar." [Jesus är väg till id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:51. Han har just besökt Marta och Maria i id=285>Betania och är antingen kvar där eller någon annan plats i närheten av id=735>Jerusalem. Det var inte ovanligt att olika judiska grupper hade egna böner. Inom judendomen finns <i>amidahi>, en daglig bön med arton välsignelser, och det verkar som om Johannes Döparen också hade lärt sina lärjungar en skriven bön.]
Men några av dem [fariséerna från Jerusalem tillsammans med de lokala judiska ledarna i Kapernaum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:22; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 12:24] sade: "Han driver ut demoner med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste." [Beelsebul betyder bokstavligen "flugornas herre", ett annat namn för Satan.]
Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan hans rike då bestå? Jag frågar detta eftersom ni står att jag driver ut demoner med hjälp av Beelsebul.
Om jag nu driver ut demoner med Beelsebul, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De ska bli era domare.
Men om det är med Guds finger (kraft) som jag driver ut demonerna, då är Guds kungarike redan här. [När de anklagade Jesus för att använda satanisk kraft innebar det att de också anklagade sina 'egna söner' – sina egna landsmän. Alla Jesu lärjungar var ju judar. Det kan vara så att översteprästen Skevas är en av dem som Jesus talar med här, och då syftar han Skevas sju söner som sysslade med exorcism och ockulta besvärjelser, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 19:13–16.]
När en stark man [i det här fallet Satan], beväpnad från topp till tå, bevakar sitt palats är hans ägodelar säkra. [Djävulen liknas här vid en stark man som bevakar sitt rike och håller sina ägodelar, människor, fångna och bundna.]
När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: "Lycklig är den kvinna som har fött dig och fått amma dig!" [Ordagrant "saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat."]

Drottningen av Söderlandet ska uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och döma dem. Hon [en hedning] kom från jordens yttersta gräns för att lyssna Salomos vishet [hon såg inga tecken] – och här är mer [vishet] än Salomo!
Folk från id=997>Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och döma dem. De [hedningarna i id=997>Nineve] omvände sig [utan att behöva se några tecken] när Jona predikade – och här är mer [nådefull predikan om omvändelse] än Jona!"[Här står Jesus, en som är större än både Salomo och Jona mitt ibland dem.]
Se därför till att ljusskenet i dig inte är mörker.
Medan Jesus talade bjöd en farisé honom till att äta lunch hemma hos sig. [Ordagrant "dagens första måltid", frukost eller tidig lunch.] När han kom dit lade han sig till bords. [Man satt inte utan låg till bords med fötterna vända bort från det halvmeterhöga bordet som ofta var u-format. så vis kunde alla se varandra, och tjänarna kunde servera i mitten. Det var även en rangordning där de främsta platserna var närmast värden. Man låg mattor och lutade sig mot sin vänstra armbåge och åt med höger hand.]
Ve er [uttryck för intensiv förtvivlan], fariséer! Ni älskar de bästa platserna i synagogan [där de kunde blicka ut över församlingen] och att bli hälsade torgen.
[Jesus hade börjat tala till folket om Jona-tecknet och att kroppens lampa är ögat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 11:29–36. Efter en frukost hos en farisé strömmar folk i tusental till Jesu undervisning.] Under tiden [då Jesus var inne i fariséns hus] hade folk samlats i tusental [myriader, det högsta grekiska talvärdet 10 000, men också bildligt för en stor skara], så att de höll att trampa ner varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade:
"Var er vakt mot fariséernas surdeg som är hyckleriet! [Jesus har just avslöjat fariséernas religiösa fasad, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 11:37–54.]
Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret
    höras i ljuset,
och det ni viskat i örat i enrum (i de innersta rummen, kamrarna),
    ropas ut taken.
Jag säger er:
Den som bekänner (erkänner, vill kännas vid) mig inför människorna,
    honom ska Människosonen också bekänna (erkänna, kännas vid) inför Guds änglar.
    [ domens dag, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 10:42–43; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>17:31.]
Den helige Ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga."
Sedan sade han till dem [de båda bröderna]: "Var ständigt er vakt (skydda er) mot alla sorters girighet (habegär), för en människas liv handlar inte om materiellt överflöd (det är inte det som avgör er livskvalitet)."
Så han tänkte (resonerade fram och tillbaka med sig själv): 'Vad ska jag göra, för jag har inte plats för mina skördar?'
Se reflekterande (undersök noga, lär av) liljorna (de vilda blommorna), hur de växer.
De arbetar inte (sliter inte hårt gränsen till utmattning)
    eller spinner.
Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt (majestät) var klädd som en av dem [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kung 10:4–7].
Om nu Gud klär gräset marken,
    som i dag grönskar och i morgon kastas i ugnen,
    hur mycket mer skulle han då inte kläda er?
Så liten (kortvarig) tro (trofasthet, förtröstan) ni har!
Sälj vad ni äger och ge till de fattiga (donera till välgörenhet). Skaffa en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.
Om han så kommer under den andra nattväkten (klockan 21-24, före midnatt) eller den tredje (klockan 24-03, efter midnatt) – saliga (lyckliga, välsignade) är de tjänarna. [I Mellanöstern går solen ner vid sextiden kvällen och upp igen tolv timmar senare. Romarna delade in natten i fyra nattväkter och judarna i tre. Eftersom Lukas refererar till det romerska systemet i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 12:4, är det troligen samma system med tretimmarspass även här. Oavsett exakta tider så kommer tjänarnas herre natten då tjänarna är som tröttast.]
Herren sade: "Vem är den trogne och visa förvaltaren (som fått ansvar att övervaka och leda ett visst område) som av sin herre blivit satt över tjänstefolket och som ska ge dem mat (var och ens dagliga matranson) i rätt tid?
Men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta: 'Min herre är försenad' (det dröjer innan han kommer), och han börjar slå de andra tjänarna, både män och kvinnor, och äter, dricker och blir berusad,
då ska hans herre komma en oväntad dag och i en oväntad timme och hugga honom i två delar [straffa honom hårt], och låta honom få sin plats bland de otrogna (olitliga) [hycklarna, de som själva kallar sig tjänare men som medvetet gör tvärt emot sin kallelse].
Tror ni jag har kommit för att skapa fred jorden? Nej, säger jag er, däremot åtskillnad (splittring, delning) [Den fred som Jesus ger är mellan Gud och människa, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 9:6. Vi uppmanas att sträva efter fred med alla, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb 12:14, men alla vill inte, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Tim 3:12. Det är inte Guds vilja, eller han som orsakar splittring, men den är oundviklig. Det är konflikt mellan ljus och mörker, mellan Guds barn och djävulens barn, och denna konflikt når även medlemmar i en och samma familj. När en människa blir frälst och lever i ljuset blir kontrasten till det tidigare livet i mörkret helt uppenbar. Tidigare vänner kan bli fiender när de upplever sig dömda, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 3:16–21.]
För från och med nu ska fem i samma familj vara separerade, tre mot två och två mot tre. [Nu ges ett exempel från en familj med fem personer.]
När du är väg till domaren med din motpart, gör allt vad du kan under vägen för att förlikas med honom medan ni är väg. Annars drar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig till rättstjänaren (gr. <i>praktori>, fungerade som indrivare åt staten) och rättstjänaren kastar dig i fängelset.
Vid samma tid kom några och berättade för Jesus [den senaste nyheten] om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. [Pontius Pilatus var känd för sin grymhet. I trosbekännelsen läser vi hur Jesus var "pinad under Pontius Pilatus". Den judiska historieskrivaren Josefus redogör för flera massakrer som Pilatus utförde. Han ansvarade inför den romerske kejsaren för regionerna id=756>Judéen och id=1120>Samarien och bodde i Caesarea vid medelhavskusten. id=735>Jerusalem ingick i hans område och under de judiska högtiderna var han stationerad där grund av risken för oroligheter och uppror bland judarna. Genom att döda dessa galiléer och bränna dem tillsammans med offerdjuren inne i templet i id=735>Jerusalem ville han ge ett avskräckande exempel. Det kan vara anhängare till den motståndsgrupp som nämns i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 5:37 som fått sätta livet till.
    Den vanliga judiska uppfattningen var att om man gjorde gott hände goda saker, och gjorde man ont hände onda saker. Man frågar Jesus om dessa som dött var större syndare än andra eftersom denna olycka drabbat dem.]
Eller de arton som dog när tornet i Siloam föll över dem, tror ni att de var mer skyldiga än alla andra som bor i id=735>Jerusalem?
[Jesus berättar nu en liknelse för dem som kommit med nyheten om massakern som skett i id=735>Jerusalem, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1–6. I stället för att spekulera i varför de fick lida och dö borde de frågat: "Varför lever fortfarande jag?" Jesus uppmanar dem se sina egna liv och omvända sig.] Jesus berättade denna liknelse: "En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom för att se om det fanns någon frukt det, men hittade ingen. [Fikonträdet är ofta en symbol nationen Israel, och ägaren är Gud.]
Då sade han [ägaren] till trädgårdsmästaren: 'Lyssna nu, i tre års tid [från den ålder, omkring fem år efter det var planterat, då det var normalt att förvänta sig att trädet skulle börja ge en skörd] har jag kommit och letat efter frukt detta fikonträd, utan att hitta någon. Hugg bort det (ordagrant 'hugg ut det')! Varför ska det ta upp plats (suga ut jorden, ta solljus från andra träd)?'
[Detta är andra gången Jesus helar en sabbat, första gången var det en man med en förtvinad hand, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 6:6–10, och nu är det en kvinna med krokig rygg. Utifrån alla helanden Jesus gjorde och alla liknelser han berättade, väljer Lukas genomgående i sitt evangelium att ta med ett exempel en man och en kvinna, och visar genom den berättartekniken att Jesus inte gör skillnad kvinnor och män.] Jesus undervisade i en av synagogorna en sabbat [en lördag, den judiska vilodagen].
Men synagogföreståndaren, upprörd (förargad) över att Jesus botade sabbaten, sade till folket [men riktar sin kritik mot Jesus]: "Det finns sex dagar som man ska arbeta , kom och bli botad någon av dem och inte sabbaten."
"Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna."
Då ska ni säga: 'Vi har ätit och druckit i ditt sällskap [dock inte som verkliga vänner och gäster som i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 26:29], och du har undervisat våra huvudgator.'
Där ska ni gråta och skära tänder (där kommer det att råda ångest, hat och ondska), när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. [Många judar ansåg sig tillhöra Gudsriket eftersom man var född jude, medan Jesus lär att man måste födas nytt.]
Människor ska komma från öster och väster, från norr och söder och ligga till bords [få delta i den himmelska festmåltiden] i Guds rike.
Just då kom några fariséer [från id=532>Galileen eller id=1429>Pereen, de områden som Herodes Antipas var landsfurste över] och sade till honom: "Gå genast härifrån, för Herodes vill döda dig."
Se, nu står ert hus övergivet (tömt sina egna resurser) [utan Guds beskydd]. Jag säger er, ni ska inte se mig igen förrän den dag då ni säger: 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' " [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:26]
[Efter lördagens gudstjänst i synagogan blev gästtalaren ofta inbjuden till en sabbatsmåltid av föreståndaren, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 12. Det är antagligen detta som sker här, men intentionerna var inte goda. Fariséerna vaktade honom för att se om han skulle göra något de kunde anklaga honom för.] När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledade fariséerna, iakttog de honom noga.
Sedan sade han till dem: "Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte en gång upp dem, även om det är sabbat?"
Salig (lycklig, välsignad) är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse."
När en av gästerna hörde detta [att det finns en belöning som väntar efter uppståndelsen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 14] sade han till Jesus: "Salig (lycklig, välsignad, avundsvärd) är den som får vara med om måltiden i Guds kungarike." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 25:6; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:6]
Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och fundera över om han med 10 000 man kan attackera den som kommer emot honom med 20 000?
Salt är bra [bevarar, renar och ger god smak], men om saltet förlorar sin sälta (styrka, kvalitet, blir till en dårskap), hur ska man då få det salt igen?
"Vilken man bland er som har hundra får och förlorar ett, skulle inte lämna de nittionio i vildmarken [den vanliga betesmarken för fårhjordar] och gå och leta efter det förlorade tills han finner det?
Jag säger er, det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig (totalt förändrar sitt sätt att tänka och agera), än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvändelse."
Under tiden var hans äldre son ute fälten [i arbete]. När han var väg hem och närmade sig huset hörde han musik (flerstämmig instrumental musik – gr. <i>symphoniai>) och dans.
Då tänkte förvaltaren: 'Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Jag är inte stark nog för att gräva, och jag skäms för att tigga.
Den som är trogen (litlig, trofast) i det minsta (i en mycket liten sak) [i smått]
    är också trogen i mycket [i stort],
och den som är orättfärdig (orättvis, bedräglig, ohederlig) i det minsta (i en mycket liten sak) [i smått],
    är också orättfärdig i mycket [i stort].
Om ni inte har varit trogna i fråga om den orättfärdiga mammon (ägodelar, pengar),
    vem vill då anförtro er den sanna rikedomen [evangeliet, andliga gåvor]?
Om ni inte har varit trogna med det som ägs av andra,
    vem vill då ge er vad som ska tillhöra er?
Jesus sade till dem: "Ni är sådana som förklarar er själva rättfärdiga inför människorna [genom att visa upp en yttre fasad], men Gud känner era hjärtan. Det som är högt prisat av människor [pengar och status] är avskyvärt inför Gud."
I dödsriket där han plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus vid hans sida. [Dödsriket, grekiska Hades, Sheol hebreiska, är de dödas plats i väntan den slutliga uppståndelsen och domen inför den vita tronen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 16:10; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Dan 12:2; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 2:27, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>31; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 20:13.]
Då ropade han: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig och sänd Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i denna eld!' [Det var inte rikedomen i sig som var orsaken till den rike mannens dom; Abraham var ju rik men fanns i paradiset. Det är anmärkningsvärt att den rike mannen visste vad tiggaren hette! Här jorden hade han alltså varit fullt medveten om honom, men valt att inte bry sig om sin nästa som led nöd precis utanför hans dörr. Det var orsaken till hans eviga död, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 25:46.]
Men Abraham svarade: 'Barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus likaså det onda. Nu får han tröst och du plågas.
Dessutom är det en stor klyfta mellan oss och er, för att det inte ska vara möjligt för någon som vill, att ta sig över härifrån till er eller därifrån hit.' [Enligt myten kunde man korsa mellan paradiset och Hades via en båt, men det går inte, säger Jesus.]
Men Herren sade: "Om ni hade tro som ett senapsfrö, så skulle ni kunna säga till detta mullbärsfikonträd: Bli uppryckt med rötterna och bli planterad i havet, och det skulle lyda er." [Bitterhet och oviljan att förlåta liknas här vid ett mullbärsfikonträd vars karaktärsdrag är att det har ett djupt och stort rotsystem, är snabbväxande och producerar bitter frukt.]
[Jesus hade lämnat id=2>Kapernaum och var väg till id=735>Jerusalem för att bli upptagen till himlen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 9:51. Han går inte raka vägen dit utan rör sig i området kring id=756>Judéen.] färden mot id=735>Jerusalem gick Jesus över [eller vandrade längs med] gränsen mellan id=1120>Samarien och id=532>Galileen.
När han såg dem sade han: "Gå [ en gång] och visa er för prästerna." [Det normala sättet att bekräfta att ett helande hade ägt rum, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 13:2–3.] [De tio männen uppmanas att gå till sina präster. Eftersom Jesus var inne samariskt område, och de besökte en mindre by, går de troligtvis inte in i den byn. I stället är det närmsta samariska synagoga i en större stad, kanske Scythopolis, nuvarande Bet Shean, eller ner till det samariska religiösa centret kring berget Gerizim.] Medan de var väg dit blev de rena. [Verbformen för "blev de rena" är första aorist aktiv indikativ. Det beskriver en händelse som skett i det förflutna, till skillnad från en gående process, dvs. när de tog ett steg i tro och började gå blev de helade en gång.]
För samma sätt som blixten flammar till och lyser upp hela himlen från ena sidan till andra sidan, [lika plötsligt och helt synligt för alla] ska Människosonen visa sig sin dag.
I Människosonens dagar [då han kommer tillbaka för att regera här jorden fullt ut]:
Då ska det vara som Noas dagar. [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 7]
Då ska det också vara som Lots dagar. Folk åt, drack, köpte, sålde, planterade, byggde.
Den dagen ska den som är taket, och har sina tillhörigheter i huset, inte gå ner och hämta dem, och den som är ute fälten inte vända tillbaka. [Så snabbt och plötsligt kommer det att ske.]
Han sade: "I en stad fanns en domare. Han fruktade inte Gud och hade ingen respekt för människor. [Han gjorde som han själv ville.]
I samma stad fanns en änka som gång gång kom till honom och sade: 'Hjälp mig att få rätt mot min motpart.'
Han vägrade under en lång tid, men till sist sade han till sig själv: 'Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor
Jag säger er: Han ska snabbt (hastigt, plötsligt) ge dem rätt (hjälpa dem). Men frågan är, kommer Människosonen att finna tro [en sådan uthållig tro som änkan hade] här jorden när han kommer tillbaka?" [Denna liknelse är inte en jämförelse där Gud är som denne orättfärdige domare som kvinnan måste tjata och hota, utan en kontrast. Om en orättfärdig domare till sist ger med sig, hur mycket mer ska då en rättfärdig och kärleksfull Gud bönhöra sina barn när de ber!]
När Jesus hörde det, sade han till honom: "Ändå saknas en sak dig. Sälj allt du har och dela ut [fördela pengarna] till de fattiga. Då kommer du att ha en [rik] skatt i himlen. Kom sedan tillbaka och följ mig (bli min lärjunge)."
ska få mångdubbelt igen redan i den här världen och sedan evigt liv i den kommande världen."
[Lukas skriver att Jesus "närmade sig Jeriko", medan Matteus och Markus skriver att Jesus "var väg ut från Jeriko", se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 10:46. Detta kan först ses som en motsägelse, men utgrävningar har visat att det fanns två Jeriko Jesu tid. Den gamla staden id=733>Jeriko som omnämns i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jos 6:24–26 är den mest kända. Strax söder om den byggde Herodes den store en ny id=1436>romersk stad med palats, amfiteater och bassänger där han tillbringade vintrarna. Detta var också det ekonomiska centrumet i regionen och även för tullverksamhet, se Luk 19:1. Längs med infarterna satt tiggare.] Jesus närmade sig nu [det nya romerskbyggda] id=1436>Jeriko, och vid vägen satt en blind man och tiggde. [Det fanns flera tiggare där, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 20:30. Den som förde konversationen hette Bartimaios, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 10:46.]
När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag komma och stanna i ditt hus (bli kvar där över natten)."
Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio silvermynt. [De fick ett mynt var: det näst högsta grekiska myntet "mina", vilket är hundra denarer och motsvarade fyra månadslöner för en arbetare – en förhållandevis ganska liten summa för att se om de var trogna i det lilla, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 17.] Han sade till dem: 'Förvalta dessa (köp och sälj, investera dem) tills jag kommer tillbaka.'
När han sedan kom tillbaka, efter att ha mottagit kungariket, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta hur mycket var och en hade tjänat [genom att förvalta de fyra månadslönerna som var och en fått].
Kungen svarade honom: 'Bra gjort, du gode tjänare! Eftersom du har varit trogen (trofast) i något mycket litet, ska du ha ansvar för tio städer.' [Ett ovanligt grekiskt ord används för "genererat" här och är inte samma som "gett" i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 18. Ordagrant kan det översättas "har arbetat vid sidan om" originalsumman.]
En annan tjänare kom fram och sade: 'Herre, se här är ditt mynt. Jag har lagt undan (förvarat) det i en svetthandduk (linneduk).
och sade: "Gå in i byn framför er! När ni kommer in ska ni hitta ett åsneföl stå bundet där som ingen ännu suttit . Lossa det och för det till mig.
Medan han red fram bredde man ut sina mantlar vägen.
De sade:
"Välsignad är han som kommer, konungen,
    i Herrens namn! [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:26]
Frid (fred, fullständig harmoni) i himlen
    och ära (härlighet) i höjden [i de högsta himlarna]!" [Under skhögtiden sjöng man från Psalm 113-118. Lukas lägger till "konungen" i citatet för att förtydliga vem det handlar om.]
och sade: "Om du ändå i dag hade förstått, också du, vad som ger verklig fred (frid). Men nu är det dolt för dina ögon.
De ska slå dig [id=735>Jerusalem] och dina barn till marken och inte lämna sten sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." [Jesus förutsäger id=735>Jerusalems förstörelse 70 e.Kr.]
Han fortsatte att undervisa (dag efter dag) tempelplatsen. Översteprästerna, de skriftlärda och folkets ledare sökte efter ett tillfälle att döda honom,
En dag när Jesus undervisade folket i templet och förkunnade de glada nyheterna (evangeliet), kom översteprästerna och de skriftlärda fram tillsammans med de äldste
och frågade honom: "Säg oss, vad har du för fullmakt (auktoritet) att göra detta? Vem är det som gett dig den fullmakten?" [De syftar antagligen Jesu agerande dagen innan då han drev ut dem som sålde och köpte, men även tidigare händelser som intåget i templet och barnens lovsång till honom. Svaret är förstås enkelt – han gör sin Faders vilja, men ett sådant svar skulle leda till att han blev anklagad för hädelse. De religiösa ledarnas fråga är ingen oskyldig undran. Den är en fälla som Jesus lätt genomskådar.]
Då sade Jesus till dem: "Då talar inte heller jag om vad jag har för fullmakt att göra detta."
De skriftlärda och översteprästerna hade gärna gripit honom i den stunden (där och då), men de fruktade folket. De förstod att det var dem som han hade talat om i liknelsen.
Vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? De har ju alla varit gifta med henne." [Saddukéerna ville visa orimligheten med en uppståndelse med hjälp av detta exempel som de troligtvis använt som argument i tidigare diskussioner med fariséerna. Exemplet kan komma från en berättelse från apokryferna, Tobit 3:7-15, där just en kvinna gift sig med sju män utan att ha fått barn. De antog att den uppståndna kroppen skulle vara som den nuvarande mänskliga kroppen, se även Paulus resonemang i samma ämne i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 15:12–58.]
David själv säger ju [inspirerad av den helige Ande] i Psaltaren:
'Herren [Jahve – Gud Fadern] sade till min herre [Adonai – Guds Son, Messias]:
    Sätt dig min högra sida,
"Akta er (var ständigt vakt) för de skriftlärda. [De flesta skriftlärda var fariséer.] De älskar att gå omkring i långa mantlar och bli hälsade med respekt torget och sitta de bästa platserna i synagogan [där de kunde blicka ut över församlingen, dessa platser var reserverade för lärare] och ha de främsta platserna [honnörsplatserna närmast värden] gästabuden [där man låg till bords].
"Det ska komma dagar då allt detta som ni ser och begrundar här ska rivas ner, ingen sten ska vara kvar sin plats." [Jesus förutsäger templets förstörelse 70 e.Kr.]
Bestäm er förhand (ha det klart i era hjärtan) att inte förbereda försvarstal.
Genom uthållighet (ståndaktighet) [en karaktär som står fast i prövningar] ska ni rädda era liv (vinna era själar)."
Då måste de som är i id=756>Judéen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute landet får inte gå in i staden.
Ve [uttryck för intensiv förtvivlan över] dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska komma över detta folk.
[Jesus fortsätter att svara lärjungarnas fråga om vilka tecken som ska visa sig innan hans andra ankomst, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 21:7.] "Sedan ska märkliga tecken visa sig i solen, månen och stjärnorna. jorden ska hednafolken gripas av ångest (förtvivlan, hopplöshet, vara helt styrda av rädsla), och stå rådlösa (förvirrade) inför havets och vågornas rytande.
Sedan ska man få se Människosonen komma i ett moln [Dan 7:13], med stor makt och härlighet.
"Var er vakt (var vaksamma, håll er vakna, undersök gång gång er själva)inte era hjärtan tyngs ner av:
    omåttlighet (överkonsumtion som leder till dåsighet)
    
    [en medicinsk term för huvudvärk och illamående orsakad av för stort mat- eller alkoholintag],
    och dryckenskap (fylleri, missbruk av droger),
    och vardagslivets bekymmer (oro, att vara splittrad och dras åt olika håll),
annars överraskar den dagen [då Jesus kommer tillbaka] er,
Håll er vakna, och var alltid er vakt. Var ständigt i bön (i alla situationer), så att ni har kraft att fly undan allt detta som måste hända, och kunna (vara värdiga att) stå inför Människosonen."
dagarna undervisade Jesus i tempelområdet, men kvällarna gick han till det berg som kallas id=10>Olivberget och stannade där över natten.
Tidigt morgonen kom allt folket till honom i templet för att lyssna honom.
Så kom den dag i det osyrade brödets högtid, när skalammen skulle slaktas. [Fyra dagar tidigare hade varje judisk familj räknat efter hur många lamm man behövde. De hade valt ut ett felfritt lamm som togs med hem. Under dessa fyra dagar fäste sig hela familjen vid detta oskyldiga lamm som snart skulle dö. Den 14:e Nisan tog man med sig lammet som slaktades av prästerna i tempelförgården eftermiddagen. Samma kväll åt man skmåltiden, som förutom lammet bestod av osyrat bröd och bittra örter för att minna om slaveriet i id=461>Egypten. Symboliken i hur Jesus blir detta offerlamm är tydlig. Samtidigt som tusentals lamm förs in till id=735>Jerusalem, går också Jesus upp till id=735>Jerusalem. Samtidigt som varje familj hade ett lamm hemma under fyra dagar, var Jesus öppet bland folket i templet och ingen kunde fälla honom för något han sade, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 21:37. Prästerna som offrade lammen, var de som drev och som orsakade Jesu död.]
För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike." [Den himmelska bröllopsmåltiden, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 19:6–9.]
samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya (förnyade) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er." [Jesus utökar betydelsen i skmåltiden som ett förnyat förbund, se även ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jer 31:31.]
Det uppstod en känsloladdad (ivrig) diskussion bland dem om vem [av de tolv lärjungarna] som ansågs (utifrån andra människors åsikter) vara den störste. [Jesus har just berättat att han ska bli förrådd, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 21. De hade alla sin hand bordet, vems hand var det? Snart har man vänt frågan och undrar vem som är störst bland dem, och den minst trolige att förråda Jesus.]
Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren [den som leder ska ha en tjänares hjärta].
Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men ändå är jag mitt ibland er som er tjänare." [Tidigare hade Jakob och Johannes mor begärt att hennes söner skulle sitta bredvid Jesus i hans rike, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 20:20–23. Johannes var den yngste av lärjungarna och kanske diskuterades hans namn. Det är troligt att Simon Petrus, den äldste lärjungen, var en av dem som höjde sin röst i grälet eftersom Jesus vänder sig till honom personligen direkt efter att han talat till alla lärjungarna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 31.]
[Jesus uppmuntrar nu lärjungarna.] "Det är ni som uthålligt har varit kvar med mig, genom mina prövningar. [Många hade tröttnat, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:66–68, men lärjungarnas trofasthet för med sig en belöning.]
Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta troner och döma Israels tolv stammar."
För jag säger er att detta som står skrivet [i Jes 53:12] måste uppfyllas mig: 'Han blev räknad bland förbrytare'. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt."
Och då han kommit i svår ångest (vånda, kamp) bad han allt ivrigare [sträckte han sig till sitt yttersta i bön]. Hans svett blev som droppar av blod som föll ner jorden (marken). [Läkaren Lukas (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 4:14) använder grekiska orden <i>hirdosi> (svett) och <i>haimai> (blod). Detta beskriver exakt det ovanliga medicinskt tillståndet <i>hematidrosi> (latin för att "svettas blod"), som kan uppträda vid extrem fysisk eller emotionell stress då kapillärblodkärl brister och kroppen svettas blod. Ordet för att "sträcka till sitt yttersta" (gr. <i>ektenesi>), används bara en gång till om bön i NT. När Petrus är fängslad och riskerar att bli halshuggen nästa dag, är församlingen samlad och ber intensivt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 12:5. Vissa manuskript saknar ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 43–44.]
När de som var omkring Jesus såg vad som höll att hända, frågade de: "Herre, ska vi slå till med svärd?"
Jag har varit med er varje dag i tempelområdet utan att ni grep mig. Men detta är er stund [natten], nu är det mörkrets makt som råder."
[Nätterna våren i Israel kan bli kalla, särskilt i id=735>Jerusalem som ligger högt över havet.] Mitt gården tände de en eld och satte sig ner tillsammans, och Petrus satte sig bland dem.
Pilatus sade då till översteprästerna och till folket: "Jag ser inget brottsligt hos den mannen."
Så fort han fick reda att han var från Herodes område, sände han honom till Herodes som också var i id=735>Jerusalem under dessa dagar. [Herodes Antipas regerade över id=532>Galileen och id=1429>Pereen, de områden där Jesus verkade. Han bodde i id=1259>Tiberias i id=532>Galileen. Både han och Pontius Pilatus var i id=735>Jerusalem under dessa dagar då sken och Lövhyddohögtiden firades och många vallfärdade till id=735>Jerusalem.]
Så Herodes frågade honom upprepade gånger och med många ord, men Jesus svarade honom inte.
Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra; tidigare hade det rått fiendskap mellan dem. [Orsaken till fiendskapen är inte helt känd, möjligen kan det ha att göra med massakern av galiléer som nämns i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 13:1.]
Han sade till dem: "Ni har fört den här mannen till mig och sagt att han förleder folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det ni anklagar honom för.
Detta var en man som hade kastats i fängelse för att ha lett ett upplopp i staden [id=735>Jerusalem], och även mördat.
Då talade han till dem för tredje gången och frågade: "Vad har han gjort för fel? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ska prygla honom och sedan släppa honom."
För det kommer en tid då man ska säga: 'Saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda) är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har ammat.' [Fruktsamhet var ett tecken välsignelse. Denna omvända bild visar att något är mycket fel. Det lidande som skulle komma över den judiska nationen var så stort så att kvinnor kommer att önska att de inte fött barn till världen. Den judiska historikern Josefus skriver hur mödrar åt sina egna barn i hungersnöden vid romarnas belägring av Jerusalem 66-70 e.Kr. Se även ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 28:53; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kung 6:29.]
För om man gör så med det gröna trädet [som är svårt att antända], vad ska då inte ske med det förtorkade [som brinner lätt]?" [Om sådant lidande kommer över Herrens Smorde, som är det gröna rotskottet från David, vad kommer då inte att ske över människor som är andligt förtorkade och staden id=735>Jerusalem, se även 1 Pet 4:17?]
Men den andre [brottslingen] tillrättavisade honom: "Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff?
Jesus svarade: "Sannerligen säger jag dig [jag lovar dig med säkerhet], i dag ska du vara med mig i paradiset." [Gr. <i>id='G3857' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>paradeisosi> har persiskt ursprung och beskriver en anlagd trädgård eller park. Det är en rofylld och glädjerik plats och används i den grekiska översättningen av Gamla testamentet om Edens lustgård, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 2:8. Ordet används tre gånger i Nya testamentet. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Kor 12:4 beskriver det den "tredje himlen", och i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 2:7 syftar det det återupprättade Edens lustgård. Brottslingens omvändelse i livets sista ögonblick gör att han kan se fram emot en evighet tillsammans med Jesus.]
Sedan tog han ner kroppen, svepte den i en linneduk och lade den i en uthuggen klippgrav där ingen ännu hade blivit lagd.
När de förvånade funderade vad de skulle tro om detta, stod plötsligt två män i ljusa skinande kläder nära dem.
Han är inte här, han är uppstånden [från de döda]! Kommer ni inte ihåg vad han sade medan han fortfarande var i id=532>Galileen? Han sade
Två av dem var väg till en by som hette id=481>Emmaus, som ligger elva kilometer (sextio stadier) från id=735>Jerusalem. [En tvåtimmars vandring nordväst från id=735>Jerusalem. Den ene av lärjungarna var Kleopas, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 18. Den andre är okänd, det skulle kunna vara hans hustru Maria som var med vid korset när Jesus dog, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 19:25.]
Under tiden de samtalade och förde en livlig diskussion med varandra, hade Jesus kommit nära dem och gick med dem,
Den ene som hette Kleopas svarade: "Du måste vara den ende som har varit i id=735>Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar."
Han frågade dem vad som hänt, och de svarade: "Det som har hänt med Jesus från id=34>Nasaret. Han var en profet och bevisade det genom de mäktiga saker han gjorde och sade inför Gud och alla människor.
Sedan började han från början med Moseböckerna och gick vidare genom alla profeterna och förklarade för dem vad som står om honom i Skrifterna. [Några av de referenser som Jesus tog upp var kanske: ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 22 – Berättelsen som inom judendomen kallas Akeda – "bindandet" av Isak. Här finns många profetiska skuggbilder mellan Isak och Jesus. Abraham förde sin ende son Isak till Moria berg, vilket är samma plats som tempelberget i dagens id=735>Jerusalem dit Fadern förde sin ende Son Jesus. Isak bar själv veden, Jesus bar korset; båda var i 30-årsåldern; en bagge fastnade med huvudet i ett törnsnår och fick bli ett ställföreträdande offer, Jesus kröntes med en törnekrona och dog en ställföreträdande död för hela mänskligheten. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 12skhögtiden instiftas. Klockan tre eftermiddagen offrades det felfria ettårslammet, samma klockslag som Guds Lamm dog korset. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 16 – som talar om syndabocken som tog Israels skuld sig och skickades ut i vildmarken. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 21 – kopparormen i öknen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 3:14–16. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 21:23 – där det sägs att förbannad är var och en som hängs upp trä, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Gal 3:13–14. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 53 – Han var föraktad, förtrogen med lidande, genomborrad, bar våra överträdelser, lagd i en rik mans grav, osv.]
När han låg till bords med dem, tog han ett bröd och tackade (välsignade) Gud, sedan bröt han det och gav det till dem. [Den inbjudne gästen Jesus, tar nu rollen som herre och leder måltiden.]
De sade till varandra: "Blev vi inte rörda ända in i hjärtat (brann inte våra hjärtan inom oss) när han talade med oss vägen och öppnade (förklarade meningen i) Skrifterna för oss?"
Då berättade också de [Emmausvandrarna] detaljerat om vad som hade hänt vägen, och hur de hade känt igen honom när de bröt brödet.
Medan de talade om detta [de olika rapporterna lärjungarna fått om att Jesus kanske var uppstånden], stod Jesus själv mitt ibland dem och sa: "Frid över er." [Den vanliga judiska hälsningsfrasen, en önskan om frid, välgång och allt gott alla områden. Man kan tro att lärjungarna skulle bli glada över att se Jesus.]
Då sade han: "Varför är ni så skrämda (bekymrade), varför reser sig tvivel (inre tankar och ifrågasättande resonemang) i era hjärtan?
Sedan sade han till dem: "Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna måste uppfyllas."
Och se, jag sänder er vad min Fader har lovat (ordagrant: löftet från min Fader över er) [den Helige Ande, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 14:16–17, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>26]. Men stanna här i staden [Jerusalem] tills ni är iklädda (till dess att ni rustats med) kraft från höjden."
Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen.
De var alltid i templet [varje dag då det var öppen bön, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 2:46] och prisade Gud. [Lärjungarnas sorg över Jesu död var bytt i glädje, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 24:17. Lukasevangeliet både börjar och slutar med att beskriva vad som sker i templet, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 1:9. Berättelsen fortsätter ett naturligt sätt i Lukas andra verk Apostlagärningarna. I Lukasevangeliet redogör han för vad Jesus började göra och lära, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 1:1–2. I Apostlagärningarna är Jesus uppstånden men fortsätter att verka genom kristna i den helige Andes kraft.]

Johannesevangeliet (226)

[De första arton verserna skiljer sig från resten av Johannesevangeliet och består av väluppbyggda poetiska stilar med kiastiska mönster och parallella strukturer. Det är svårt att illustrera allt detta i en översättning. Rubrikerna följer dock det kiastiska mönstret där den första och sista delen tematiskt handlar om Jesus i himlen (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1–5 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>16–18), den andra och näst sista delen om Johannes Döparens vittnesbörd (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 6–8 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>14) och där ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 12–13 utgör den strukturella mittpunkten som förstärker huvudtemat: att Jesus blev människa för att den som tar emot honom ska kunna bli frälst.] I begynnelsen (före all tid) var Ordet [gr. <i>Logosi>, dvs. Jesus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 14],
    och Ordet var hos (umgicks med; hade en nära relation till) Gud,
    och Ordet var Gud (ordagrant: och Gud var Ordet).
Han (Detta, Denne) var i begynnelsen hos (med) Gud. [Gud (gr. <i>Theosi>) nämns här tre gånger – först och sist med bestämd artikel, men i "Ordet var Gud" i obestämd form, dvs. utan artikel. Innebörden blir då att Ordet äger Guds egenskaper, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 1:15. Samtidigt gestaltar Ordet dvs. Jesus fullt ut Gud, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Fil 2:6; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Heb 1:3; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 10:30; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Kol 2:9; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 20:28. Eftersom ingen människa kan förstå Gud i hans fullhet, begränsar han sig och möter människan i Ordet för Mose id=1463>berget Sinai och senare i Ordet förkroppsligat i Sonen.]
I honom var liv [Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet]
    och Livet [Jesus] var människornas ljus.
Och ljuset lyser [nu och alltid] i mörkret,
    och mörkret övervann det inte [kunde inte släcka, kontrollera eller ens förstå ljuset]. [Efter att i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1–4 ha använt dåtid (var, blev, osv.) skiftar nu Johannes till att i presens beskriva att ljuset alltid lyser. Han betonar därmed att det är en tidlös sanning att Guds ljus aldrig slutar att skina, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 8:12; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>9:5; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>12:46. Det grekiska ordet för att övervinna, <i>katalambanoi>, är sammansatt av <i>katai> (ner från det högre till det lägre) och <i>lambanoi> (att ta emot). Betydelsen blir att fastän mörkret försökte ta ner ljuset och göra det till sitt eget, kunde det inte greppa eller ens förstå det. Eftersom verbet står i aktiv indikativ aoristform så beskrivs en konstaterad aktiv handling som en gång inte skedde. Den grammatiska konstruktionen försäkrar att mörkret aldrig någonsin kommer övervinna ljuset! I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 12 återkommer lambano i samma verbform som här.]
Han var i världen,
    och världen var skapad genom honom,
    men världen kände inte igen (hade ingen personlig upplevelse av, ville inte veta av) honom.
Och Ordet (gr. <i>Logosi>) blev kött [människa; fick en jordisk kropp]
och bodde (tältade, "tabernaklade") bland oss
och vi såg (skådade; studerade uppmärksamt) hans härlighet (ära, majestät) – en härlighet som hos en enfödd (unik; en enda född son) [nära] intill sin far [dvs. som den enfödde Sonen har av/från Fadern], full av nåd (favör) och sanning. [Begreppet "nåd och sanning" hör alltid ihop och finns i Guds eget vittnesbörd, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 34:6. Nåd utan sanning blir uddlös, medan sanning utan nåd blir obarmhärtig. Det behövs både nåd och sanning, och nåden kommer alltid först. Gr. <i>patrosi> står här i obestämd form och översätts far, men utifrån ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 18 (där den bestämda formen används) är det tydligt att det är Fadern, Gud själv, som det syftar .]
Han svarade med profeten Jesajas ord: "Jag är rösten av en som ropar högt i öknen: 'Förbered (utjämna) vägen' [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 40:3]."
Johannes svarade deras fråga och sade: "Jag döper [bara] i vatten, men mitt ibland er står en ni inte känner.
Allt detta hände i id=286>Betania, andra [östra] sidan av id=7>Jordan, där Johannes döpte. [Betania betyder "träldomshuset", "sorgens hus" och "betryckets hus". Johannes nämner två platser som heter Betania i sitt evangelium. Sex dagar före den sista sken kommer Jesus till id=285>Betania strax öster om id=735>Jerusalem som var Martas, Marias och Lasarus hemby, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 12:1. I både den inledande och avslutande "heliga veckan" omnämns alltså ett Betania. Jesus börjar sin tjänst i id=286>Betania, jordens lägsta punkt, underifrån som Guds lamm. Han avslutar sin tjänst i det andra id=285>Betania strax intill det högt belägna Jerusalem, där han fullbordar den judiska förväntan att gå ut ur träldomshuset, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 12.]
Jag själv kände honom inte (hade inte en klar förståelse över vem han var), men för att han ska bli uppenbarad (manifesterad) för Israel kommer jag och döper i vatten."
Jag kände honom inte (förstod inte vem han var), men han som sände mig för att döpa i vatten [Gud själv] sade till mig: 'Den som du ser Anden sänka sig och bli kvar över, han är den som döper i den helige Ande.'
Filippus sökte upp Natanael och sade till honom: "Vi har sökt och funnit honom som Mose har skrivit om i undervisningen [gr. <i>nomosi> – Torah] och som profeterna har skrivit om – Jesus från id=34>Nasaret, Josefs [adopterade] son."
Jesus såg Natanael komma mot honom och sade om honom: "Se, här är en sann israelit, i vilken det inte finns något svek (falskhet)." [Natanael är ett hebreiskt namn som betyder "Gud ger" eller "Gåva från Gud". Han kom från staden id=370>Kana i id=532>Galileen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 21:2. Jesus gör en jämförelse med Natanaels förfader Jakob. Namnet Jakob betyder: "svindlare, en som ligger i bakhåll och attackerar". Den ordagranna betydelsen är "den som håller i hälen", se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 25:26. Namnet beskrev Jakobs karaktär innan Gud gav honom ett nytt namn – Israel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 32:27–28. Namnet Israel har flera betydelser: "att kämpa mot Gud" eller "att Gud kämpar för oss", "att Gud regerar" eller "att regera tillsammans med Gud". Jakob fick i en dröm se en stege rest till himlen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 28:10–17. Jesus är den stegen, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 51.
    Natanael är troligtvis samma person som lärjungen Bartolomeus. Det är inte ovanligt att man hade flera namn. Han nämns alltid i samband med Filippus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 10:3; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 3:18; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 6:14.]
tredje dagen var det bröllop i id=370>Kana i id=532>Galileen, och Jesu mor var [redan] där.
Detta var det första av de tecken (mirakel som bekräftar Guds karaktär) som Jesus gjorde i id=370>Kana i id=532>Galileen och han uppenbarade sin härlighet (storhet, makt), och hans lärjungar trodde honom. [Det grekiska ordet för <i>teckeni>, "semeion", fokuserar mer symboliken bakom undret än själva undret i sig:
    - Vin är en symbol för glädje och fest – evangeliet är det glada budskapet!i> - Det första tecknet Mose gör är att förvandla vatten till blod, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 7:20. Jesu första tecken är att förvandla vatten till vin.i> - Att det var just sex stenkrukor, som användes för att man skulle bli rituellt ren enligt lagen, är inte heller en slump. Talet sex står för något som är ofullkomligt och ofullbordat. Jesus fullkomnar och fullbordar lagen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:17i> - Sexhundra liter är mycket även för en stor fest vilket speglar Guds överflödande karaktär.i> - Bröllopsvärden, som kan symbolisera de skriftlärda och fariséerna, misskötte sin uppgift. Han borde känt till att vinet höll att ta slut.i> - Ingen av festens huvudpersoner såg undret. De som såg det och växte i tro var bara tjänarna, lärjungarna och Jesu mor – de i världens ögon obetydliga.i>
Rent praktiskt blir också Jesu karaktär tydlig. Han räddar familjen ur en besvärlig situation. Han involverar också tjänarna i undret, men de behöver inte göra något svårt, bara hälla upp vatten.]
I templet [tempelförgården] såg (upptäckte, fann) han dem som satt och sålde oxar, får och duvor, och andra som växlade valutor. [De flesta romerska mynten hade en bild av kejsaren inpräntat. Dessa mynt ansågs inte rena och mot höga avgifter växlades de in till godkända judiska eller feniciska mynt utan avgudabilder.]
Jesus svarade: "Riv ner (lösgör) detta tempel (det allra heligaste, Guds boning), så ska jag resa upp det igen tre dagar."
Då sade judarna: "Det tog fyrtiosex år att bygga (renovera) detta tempel [och ombyggnaden var ännu inte klar], och du ska resa upp det tre dagar?"
Under skhögtiden [som gick under åtta dagar] i id=735>Jerusalem [då stora skaror var i staden] började många tro [och följa] honom när de såg de tecken (mirakler, under) han gjorde.
Han behövde inte någon människas vittnesmål för att bevisa den [bedrägliga] mänskliga naturen, för han visste själv vad som fanns i människan. [Han känner alla tankar och människors hjärtan, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Sam 16:7.]

Och precis som Mose höjde (lyfte) upp ormen i öknen (ödemarken) [ en le, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 21:8–9],
( samma sätt) är det nödvändigt att Människosonen blir upphöjd (upplyft) [ ett kors; till himlen],

för att var och en som tror (litar, förtröstar) honom
ska ha (skulle äga) evigt liv." [Försoningen korset illustreras med en för Nikodemus välkänd händelse i slutet israeliternas ökenvandring – kopparormen. Tidigare generationer hade klagat, men här används ett starkare ord för att klaga när folket säger att de är trötta "denna värdelösa mat" som Gud gett dem. De gör uppror och ifrågasätter varför Gud och Mose har fört dem från Egypten för att dö i öknen. Israeliternas beskydd försvinner och giftiga ormar dyker upp i lägret, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 21:5–6. När Jesus undervisar om bön i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 11:11, tar han just en liknelse om att inte ens en ond far skulle ge sin son en orm om han ber om en fisk. Israeliterna ville inte längre ha med Gud att göra, och han svarade deras bön. Kopplingen till den gamle ormen, Satan själv, blir tydlig i de ormar som letar sig in i tältlägret och dödar folket. Den som väljer bort Gud får i stället Satan till herre. Israeliterna erkänner dock sin synd. Mose reser upp kopparormen och var och en som ser den blir helad, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4 Mos 21:7–9. I samtalet med Nikodemus liknas synden vid dessa giftormar. Synden finns inte bara omkring oss, den har också bitit oss alla. samma sätt som kopparormen fästes upp i öknen, gjordes Jesus till synd när han hängde korset. Den som ser upp honom i tro blir frälst, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 6:40.]
Men den som handlar efter sanningen (har valt att ständigt leva i sanningen),
    kommer till ljuset,
för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud (gudomliga, gjorda med Guds hjälp).
Johannes [Döparen] döpte också i id=133>Ainon, nära id=1117>Salim [halvvägs mellan id=532>Galileen och Döda havet], för där fanns mycket vatten. Människor kom ständigt dit för att döpa sig.
Fadern älskar Sonen och har gett allt i hans hand (auktoritet).
Men den som har druckit av det vatten som jag ger ska aldrig, nej aldrig, bli törstig igen. Det vatten jag ger ska bli en källa inom honom med vatten som kontinuerligt flödar fram till evigt liv [Guds överflödande och äkta liv – dvs. själva kärnan och meningen med livet]."
Våra förfäder har tillbett (böjt sig ner i ödmjukhet, fallit ner knä) detta id=1454>berg [Gerizim], men ni [judar] säger att den rätta platsen där man ska tillbe är i id=735>Jerusalem." [I dalen mellan berget id=934>Gerizim och det närbelägna id=930>Eval låg de samariska städerna id=1217>Sykar och id=1167>Shechem. Även om templet berget blivit förstört av judarna ansåg samariterna att det var den platsen man skulle tillbe . Den centrala boken inom den samaritanska religionen var den samaritiska versionen av Moseböckerna. Den samaritiska Torahn har ungefär 6000 skillnader jämfört med den masoretiska texten, där den största är att platsen för tillbedjan är berget Gerizim. I den samaritiska versionen är det tionde budet att man ska bygga ett altare berget Gerizim.]
Jesus sade till henne: "Kära kvinna, tro (luta dig mot, förlita dig ) mig, för det kommer en tid när ni alla ska tillbe Fadern (böja er ner i ödmjukhet, falla knä; bildligt kyssa hans hand i vördnad) inte [bara] detta berg eller [bara] i id=735>Jerusalem. [Jesus lyfter diskussionen från den religiösa konflikten om hur och var man ska tillbe, till att handla om hjärtats inställning och en personlig tro honom.]
Men den tid kommer, och den är redan här, då sanna (äkta, genuina) tillbedjare ska tillbe Fadern (böja sig ner i ödmjukhet, falla knä; bildligt kyssa hans hand i vördnad) i ande och sanning, för det är sådana tillbedjare som Fadern söker (letar efter, vill ha). [Gud är mer intresserad att vi tillber honom än platsen där vi tillber.]
Gud är Ande (till sin natur en andlig varelse) och de som tillber honom måste tillbe honom i ande och sanning (äkthet)."
Under tiden försökte lärjungarna övertala honom (tjatade de enträget Jesus): "Rabbi (lärare, mästare) ät någonting." [De var hungriga och seden var sådan att läraren måste inleda måltiden innan de andra fick börja äta.]
Här gäller ordet [som var vanligt den tiden]: en sår och en annan skördar.
För Jesus hade själv vittnat om att en profet inte är ärad (aktad, respekterad) i sitt eget land [dvs. sin uppväxtort id=34>Nasaret som ligger i id=532>Galileen].
När han nu kom till id=532>Galileen, välkomnade galiléerna honom, eftersom de sett allt han gjort i id=735>Jerusalem under högtiden, för de hade också varit där. [De tog emot honom bara grund av undren, men ärade honom inte.]
Så kom Jesus åter till id=370>Kana i id=532>Galileen, där han hade gjort vatten till vin [Joh 2:1-11]. I id=2>Kapernaum fanns en man som var i kungens tjänst. [Han var en ämbetsman som tjänade under Herodes Antipas.] Hans son låg sjuk (var svag, utan styrka).
Då frågade han dem vilken timme han hade börjat bli bättre. De sade: "I går eftermiddag vid sjunde timmen (klockan ett eftermiddagen) lämnade febern honom." [Judisk tid räknades från soluppgången klockan sex morgonen.]
Då förstod fadern att det hade skett vid just den tid (samma timma) som Jesus sagt till honom, "din son lever". Han kom till tro (lutade sig mot, förlitade sig Jesus) liksom hela hans hushåll (hus, familj, de som bodde hos honom). [Alla hade sett hur sjuk pojken varit och förstod att Jesus måste vara Messias. Detta är första exemplet i Bibeln då en hel familj tar emot Jesus; nästa är fångvaktaren i id=1040>Filippi, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 18:8.]
Nu finns det i id=735>Jerusalem vid id=1168>Fårporten en damm som hebreiska kallas id=304>Betesda som har fem pelargångar [täckta med tak]. [id=1168>Fårporten och id=304>dammen låg norr om tempelområdet. Betesda betyder "nådens hus" eller "strömmens hus". Att Johannes använder verbformen "nu finns det" betyder att dammen fortfarande fanns kvar när hans evangelium skrevs. Fårporten omnämns redan av Nehemja och dammen av Jesaja, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Neh 3:1–2; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>12:39; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 7:3. Fram till 1900-talet har detaljen att dammen hade "fem pelargångar" förbryllat. Normalt sett har en damm fyra sidor och fyra pelargångar med tak. Arkeologiska utgrävningar 1915 och 1958 har visat att dammen var närmare 20 meter djup, 50 meter bred och 150 meter lång, indelad i en nordlig och sydlig del. Dammen var alltså en dubbelpool med fyra pelargångar längs med sidorna och en i mitten – totalt fem pelargångar. Att antalet omnämns av Johannes är en detalj som visar Bibelns exakthet.]
I dessa låg alltid många sjuka (svaga, kraftlösa) människor: blinda, halta, paralyserade (lama, förtvinade, med muskelsjukdomar).
En man var där som hade varit sjuk (svag, kraftlös) i 38 år. [Lika länge som israeliterna vandrat i öknen från Kadesh-Barnea till bäcken Sered, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 2:14. Det hade varit en livslång ökenvandring för denne sjuke man.]
Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet rör sig. [Enligt folktron kunde då ett helande ske för den som först kom ner i vattnet.] När jag själv försöker ta mig ner, kommer någon annan före mig."
en gång blev mannen helad (återfick sin styrka) och tog sin bädd och gick.
    Det var sabbat den dagen,
Men han som blivit helad visste inte vem det var, för Jesus hade försvunnit in i [obemärkt gått vidare bland] folkmassan som fanns platsen.
Senare, när Jesus fann honom i templet [tempelområdet] sade han till honom: "Se, du är helad (hel, frisk). Sluta synda så att inte något värre händer dig."
[Jesus hade för vana att hela människor från sjukdomar, oavsett vilken veckodag det var. Nu senast helade han en sjuk man vid id=304>Betesdadammen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 5:2–15. Enligt fariséernas strikta egna tillägg till lagen var det förbjudet att göra detta en sabbat eftersom man ansåg att det var "arbete".] Eftersom han hade gjort dessa saker en sabbat började judarna att förfölja (besvära, jaga) Jesus och planerade att döda honom.
För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett Sonen liv i sig själv,
Förundras (förvånas) inte över detta, för den tid kommer när alla som är i gravarna ska höra hans röst
Johannes var den brinnande och skinande lampan, och för en tid var ni villiga att glädja er i hans ljus.
Hans ord bor inte (har inte blivit kvar) hos er eftersom ni inte tror den som han har sänt.
[Skrifterna vittnar:]
Ni söker (letar, forskar) alltid i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv genom dem. Det är [faktiskt] de som vittnar (berättar sanningen) om mig,
men jag känner er och vet att ni inte har Guds osjälviska, utgivande kärlek i er.
Jag har kommit i min Faders namn, och ni har inte tagit emot mig, men om någon annan kommer i sitt eget namn, så tar ni emot honom.
Jesus sade: "Låt folket lägga sig [till bords] här." det stället var marken täckt med tätt gräs [i det annars bergiga området valde Jesus ut den här bekväma platsen att sitta ner ]. Männen [och deras familjer] satte sig ner, och deras antal var 5 000. [Det var 5 000 män, förutom kvinnor och barn, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 14:21. Totalt var det minst 10 000, kanske ända upp till 50 000 personer samlade där. Det är bara den yngste lärjungen, Johannes som nämner detaljen om pojkens matsäck. Han räknades inte ens med bland de 5 000, ändå fick hans gåva mätta alla närvarande!]
Våra förfäder åt manna i öknen, som Skriften säger: Han gav dem bröd från himlen att äta." [Dagen innan hade man hyllat honom som Messias och tänkte med våld göra honom till konung grund av brödundret, se 6:14-15. Nu när Jesus inte var den de tänkte sig, räcker inte det undret, eller något av alla de andra tecken som han gjort, som bevis.]
Detta är nu hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon av alla dem som han gett mig, utan jag ska ge dem nytt liv (resa upp dem) den yttersta (sista) dagen.
För detta är min Faders vilja (plan, syfte), att alla som ser (kontinuerligt undersöker, erfar) Sonen och tror honom ska ha evigt liv. Honom [alla dem som tror Jesus som Guds Son och ser honom som sin frälsare och räddare] ska jag låta uppstå den yttersta (sista) dagen." [Samma löfte att uppstå den yttersta dagen återkommer i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 54. Det antyder att frasen "äta och dricka Jesu blod" där, har en parallell i "se och tro" här i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 40.]
Ingen kan komma till mig om inte Fadern som sänt mig drar (attraherar, leder) honom. Jag ska [sedan] låta honom uppstå den yttersta dagen. [Det är Fadern som ger längtan i människor att söka Jesus!]
För det står i profeterna [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 54:13]: 'Alla ska bli undervisade av Gud.' Alla som lyssnat och lärt av Fadern kommer till mig.
Era förfäder åt manna i öknen, och de dog,
Jesus sade till dem: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er, ni kan inte ha något liv i er om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod.
Den som äter (gång gång tuggar) mitt kött och dricker mitt blod förblir (är kvar; lever) i mig och jag i honom.
Detta sade han när han undervisade i synagogan i id=2>Kapernaum.
Jesus förstod (visste inom sig) att lärjungarna viskade (klagade) över detta, och sade till dem: "Tar ni illa upp av detta (är detta en stötesten, upprör detta era känslor)?
Sedan vandrade Jesus [från plats till plats] i id=532>Galileen, för han ville inte uppehålla sig i id=756>Judéen eftersom judarna försökte (ständigt letade efter honom för att) döda honom.
För ingen som vill bli känd agerar i hemlighet. Om du nu gör dessa gärningar, visa dig öppet (manifestera dig) för världen."
Efter att ha sagt detta stannade han kvar i id=532>Galileen.
När hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit, inte öppet [tillsammans med andra], utan i hemlighet.
Judarna letade ihärdigt efter honom under högtiden och frågade gång gång: "Var kan han vara?"
Bland folkskarorna (vanligt folk) diskuterades det också mycket (viskades, var det en hemlig debatt) om honom. Några sade: "Han är en god man", medan andra sade: "Nej, han förleder (talar osanning till) folket."
Den som talar av sig själv [sina egna tankar och idéer], söker sin egen ära [upphöjelse, för att själv bli erkänd och bekräftad]. Däremot den som söker (strävar efter) hans ära som har sänt honom, han är sann [har integritet] och ingen orättfärdighet (falskhet) finns i honom.
Mose gav er seden att omskära [pojkar åttonde dagen efter födseln, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 12:44–49] – egentligen var det ju inte Mose som introducerade seden, utan fäderna [Abraham, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Mos 17:9–14] – och ni omskär pojkar även en sabbat.
Om nu en pojke blir omskuren en sabbat för att Mose lag inte ska brytas, hur kan ni då bli rasande (ursinniga) mig för att jag gjorde en man helt frisk (upprättade honom) sabbaten?
Då ropade Jesus med hög röst, där han undervisade tempelplatsen: "Vet ni [verkligen] både vem jag är och varifrån jag kommer? Jag har inte kommit av mig själv (med egen auktoritet), men den som sänt mig är äkta (verklig, trofast), och honom känner ni inte.
[Under Lövhyddohögtiden fanns en ceremoni där man bar vatten från id=12>Siloamdammen till offeraltaret. Detta gjordes de första sju dagarna under högtiden, men inte den sista. Detta gör nu Jesu uttalande om levande vatten ännu större.] den sista och största (viktigaste) dagen av högtiden [åttonde dagen], stod Jesus där och ropade med en ljudlig stämma [i vanliga fall satt man och undervisade, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk 4:20–21; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 5:1, så att stå och ropa måste ha väckt uppmärksamhet]:
"Om någon är törstig,
    låt honom komma (gång gång) till mig och dricka!
grund av honom uppstod oenighet bland folket.
(därför) talade Jesus till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig [den som alltid är med mig vägen] ska aldrig (skulle inte heller) [behöva] vandra (leva) i mörkret, utan ska (kommer att) ha livets ljus." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Joh 1:5] [Meningen börjar ordagrant med åter, nytt eller igen (gr. <i>palini>) och knyter an till undervisningen från föregående dag (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 7:37–39), eller från morgonen (ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2innan händelsen med kvinnan som de skriftlärda och fariséerna släpat fram, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 3–11). Jesus undervisar den del av tempelområdet som kallades "kvinnornas förgård" (se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 20; här fick även männen vistas – kvinnorna fick dock inte gå in i själva templet). förgården fanns fyra stora kandelabrar, tretton offerkistor och flera förrådsrum. Anledningen till att Jesus uttalar dessa profetiska ord om sig själv just här, kan vara att dessa fyra ljuskandelabrar hade en speciell roll under Lövhyddohögtiden. De tändes första kvällen, och sedan alla följande kvällar i högtiden, utom sabbaten. Ljuset minde om hur Gud hade lett israeliterna genom öknen med en eldstod. Ljuständningen åtföljdes av musik, sång och dans. Jesus bekräftade där och då – just denna dag och just denna plats – att han är världens ljus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Jes 42:6!]
I er lag står det att vittnesbörden från två personer är sant [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 Mos 17:6].
Dessa ord talade Jesus vid tempelkistan [ det tempelområde där även kvinnorna vistades och där frivilliga offer togs upp], när han undervisade tempelplatsen. Men ingen grep (lade sin hand ) honom, eftersom hans stund inte var inne.
Igen sade han till dem: "Jag går bort och ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. [Synd i singular, primärt deras otro, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 24.] Dit jag går är det omöjligt för er att komma."
Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ja, ni ska dö i era synder eftersom ni inte tror att Jag Är." [Uttrycket "Jag Är" anspelar hur Gud väljer att presentera sig, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>2 Mos 3:14. Uttrycket återkommer även i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 28 och ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>58.]
Det blev nytt delade åsikter bland judarna grund av dessa ord.
Efter detta inföll tempelinvigningsfesten [chanukka] i id=735>Jerusalem. [Chanukka, även translittererat hanukka, infaller i slutet av november eller i december och är en åtta dagar lång judisk högtid som även kallas "ljusets fest". Den är inte en av de sju högtiderna som beskrivs i Moseböckerna, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23. Den firas till minne av att man år 164 f.Kr. under ledning av den judiska prästsläkten mackabéerna lyckades besegra de syrisk-grekiska trupper som hade vanhelgat templet i id=735>Jerusalem. När det var dags att återinviga templet, säger traditionen att det bara fanns olja för en dag till den sjuarmade ljusstaken. Att förbereda ny tog minst en vecka, men ett under skedde och oljan räckte åtta dagar.
    I nutida judendom används en åttaarmad ljusstake med ett nionde hjälpljus. Det hebreiska ordet för detta nionde ljus är <i>shamashi> som betyder tjänare/hjälpare. Det tänds först och från detta tänds de andra ljusen. Första dagen ett, andra två, osv. Den åttonde dagen brinner alla ljusen.]
Det var vinter,
och Jesus gick omkring i Salomos pelargång i tempelområdet.
Jesus svarade dem: "Jag har redan berättat det, men ni tror (litar, förtröstar) inte mig. De gärningar som jag ständigt gör i min Faders namn vittnar om mig.
Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag [Skriften]: Jag har sagt att ni är gudar? [Citat från Psalm 82:6. Olika tolkningar av denna vers diskuterades flitigt bland rabbinerna Jesu tid. Troligtvis har det att göra med att Israels domare eller folk har fått auktoritet att utföra Guds gärningar.]
Men om jag gör dem, även om ni väljer att inte tro (lita, lutar er mot) mig så tro åtminstone de gärningar (under, tecken) jag gör, så att ni kan förstå (genom erfarenhet) och tro att Fadern är i mig och att jag är i Fadern."
När han nu hörde att Lasarus var sjuk stannade han två dagar den plats han var.
Jesus svarade: "Har inte dagen tolv timmar [då det är ljust]? Den som vandrar dagen snubblar (snavar, syndar) inte, eftersom han ser världens ljus [Jesus, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 8:12].
Men den som vandrar natten, han snubblar (snavar, syndar) eftersom han inte har det ljuset inom sig."
När Jesus kom fram fick han veta att Lasarus redan hade varit i [klipp-]graven fyra dagar.
När Marta hörde att Jesus var väg, gick hon ut för att möta (konfrontera, ifrågasätta) honom, medan Maria satt kvar i huset.
Marta svarade honom: "Jag vet (har en klar förståelse av) att han ska uppstå igen, vid uppståndelsen den sista (yttersta) dagen."
Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar samma ställe där Marta hade träffat honom.
När de judar som var med Maria inne i huset för att trösta henne såg att hon rest sig upp hastigt och gått ut, följde de efter henne eftersom de trodde hon skulle till graven för att gråta.
[Det kan finns flera orsaker till Jesu vrede. Kanske kände han en upprördhet över alla skenheliga ceremonier med anställda gråterskor och flöjtspel som var vanligt en dåtida begravning. Ett annat skäl kan ha varit otron han mötte eller anklagelserna att det var hans fel att Lasarus dött – han som är livet självt! Men kanske riktade sig vreden först och främst mot döden och djävulen som han kommit för att besegra.] Jesus blev upprörd till vrede igen och gick till id=1457>graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen.
Av den anledningen vandrade Jesus inte längre öppet bland de judiska invånarna, utan gick till en stad som hette id=500>Efraim, i en region som gränsar till öknen. Där stannade han med sina lärjungar. [Eftersom id=500>Efraims stams område ligger norr om id=735>Jerusalem låg staden antagligen några mil nordöst om id=735>Jerusalem vid gränsen mot öknen i öster. Många identifierar den med den gamla staden Ofra som omnämns i Jos 18:23, drygt två mil nordost om id=735>Jerusalem.]
De letade efter Jesus och medan de stod i [förgården till] templet sade de till varandra: "Vad tror ni, ska han inte komma till högtiden?"
tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom och de ropade [sjöng från ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 118:25]:
"Hosianna (rädda, fräls, befria nu)!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn – Israels kung." [Att vifta med palmkvistar betecknade ett varmt välkomnande. Hosianna är ursprungligen ett hebreiskt och arameiskt bönerop – här ett hyllningsrop i glädje och förväntan. Ordet har samma rot som Jesu namn hebreiska – Jeshua.]
Bland dem som kommit upp till [sk-]högtiden för att tillbe fanns några greker.
Den som är nöjd med (förtjust i, älskar) sitt liv (sin själ – gr. <i>psuchei>) förlorar det (förstör det själv), men den som hatar sitt liv i den här världen [inte har det här temporära livet som första prioritet] ska rädda (skydda, bevara) det till evigt liv [gr. <i>zoei> – Guds överflödande liv, själva kärnan och meningen med livet, äkta liv]. [I den judiska kulturen används ofta starka kontraster. Ordet 'hata' kan också översättas 'älska mindre' i förhållande till något annat. Den som älskar det här livet lever bara för stunden. Fokus blir då att samla skatter här jorden, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:19. Den som däremot prioriterar Guds väg, samlar skatter i himlen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 6:20. Det skapade är i sig inte ont och kroppen är Guds tempel, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Kor 6:19. Jesus uppmanar oss att älska vår nästa som oss själva, men framför allt att älska Gud med hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark 12:30–31. Det är bara i Guds vilja jordelivet får mening, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 20:24.]
Jesus sade till dem: "Bara en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret (ondska, synd) får makt över er. Den som vandrar i mörkret (har som vana och livsstil att leva i mörkret) vet inte vart han går.
Jag har kommit som ett ljus till världen, för att ingen som tror mig ska bli kvar i mörkret.
Den som förkastar (kontinuerligt nonchalerar) mig och inte tar emot mina ord (inte accepterar, inte gör dem till sina egna), har redan en domare över sig. De ord jag talat (det budskap jag predikat) ska själv döma (överbevisa) honom den sista dagen.
[I Johannes evangelium står de grekiska verbens tempusform många gånger i presens och perfekt, ett skrivsätt som bjuder in läsaren att bli delaktig och närvarande i berättelsen, se t.ex. ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 3b, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5 osv.] Nu [strax] före skhögtiden [troligtvis kvällen den 13 Nisan] visste Jesus (har Jesus sett/förstått) att hans stund hade kommit [har han varit medveten om att hans stund var inne] – att han skulle lämna den här världen och gå till Fadern. Han älskade sina egna [här] i världen (med en osjälviskt, utgivande kärlek), intill slutet [ända fram till fullbordandet – det yttersta, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 19:30] älskade han dem.
En av hans lärjungar, den som Jesus älskade, låg till bords bredvid Jesus. [Antagligen syftar det Johannes, författaren av detta evangelium. Han var troligen i tonåren och den yngste av lärjungarna. Placeringen tyder att Jesus tog hand om honom ett speciellt sätt.]
När nu Judas gått ut sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad (fått Guds majestät, ära, glans, makt), och Gud har blivit förhärligad i honom.
Om Gud är förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom en gång. [När Jesus uppstår ska han genast få sitta Faderns högra sida.]
I min Faders hus [himmelska boning, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Upp 21–22] finns många rum. [Det grekiska ordet för rum <i>monei> används bara två gånger i NT, här och i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 14:23 och har innebörden 'boning' och permanent boplats.] Om det inte vore så, skulle jag ha sagt det till er, för jag går bort för att bereda (iordningställa) en plats åt er.
Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord [gr. <i>rhemai> – plural; specifika ord levandegjorda av den helige Ande] jag talar till er talar jag inte av mig själv ( eget initiativ), det är Fadern som bor i mig som utför sina gärningar [mäktiga mirakler].
Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig, men om ni inte tror mig, tro grund av gärningarna [miraklerna].
Vad ni än frågar om (skulle be och begära) i mitt namn, det ska jag (kommer jag att) göra, så att Fadern blir förhärligad (må bli prisad, ärad) i Sonen.
Om ni frågar mig om (skulle be mig om) något i mitt namn, så ska jag (kommer jag att) göra det.
Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot (välkomna), eftersom den [världen] varken ser eller känner (har en kunskap baserad personlig erfarenhet av) honom [Hjälparen]. Men ni känner (har en nära personlig erfarenhet av) honom, eftersom han förblir med (bredvid) er och ska vara i er.
den dagen [troligtvis uppståndelsen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 20:21–22] ska ni förstå (ha en kunskap baserad en personlig erfarenhet) att jag är i min Fader, och ni är i mig och jag är i er.
Men Hjälparen (Advokaten, Rådgivaren), den helige Ande – som Fadern ska sända i mitt namn – han ska lära er allt, och han ska minna er om allt jag har sagt er. [Det grekiska ordet för "allt", <i>pasi>, används två gånger i sin pluralform i denna vers, <i>pantai>, och fokuserar alla detaljer och aspekter i både i undervisningen och i det vi behöver minnas om. Den helige Ande är kallad att i uppmuntran, förmaning och tröst bistå Guds barn. Han finns vid vår sida här jorden och för vår talan – han ber och vädjar för oss efter Faderns vilja, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 8:26–27. Johannes förklarar att Jesus nu samtidigt utför denna tjänst i himlen för oss inför Fadern, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>1 Joh 2:1.]
Jag kan inte prata med er så länge till, för denna världens furste är väg. I mig finns inget som tillhör honom (han har ingen makt över mig),

Varje gren i mig som inte bär frukt,
    tar han bort (lyfter han upp – gr. <i>airoi>)
och varje gren som [kontinuerligt] bär frukt
    rensar (tuktar, ansar) han,
    så att den kan bära mer (bättre, rikare) frukt. [Det grekiska ordet <i id=G0142>airoi> kan betyda att <i>ta borti>, <i>ta uppi>, <i>resa uppi> eller <i>lyfta uppi>. I ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 20:1 används det om stenen som var <i>borttageni>, medan det i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 5:8 översätts att <i>lyfta uppi> om den lames bädd. Det är sammanhanget som avgör. Här kan det antingen betyda att grenen som inte bär frukt <i>tas borti>, eller att den <i>lyfts uppi> från marken och stöttas så att den får en ny chans att bära frukt.]
Förbli (var kvar) [lev] i mig, så förblir jag [också] i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir (skulle vara kvar) i vinstocken, så kan inte heller ni [bära frukt] om ni inte förblir i [skulle vara kvar och kontinuerligt leva] i mig.
Jag är vinstocken [se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 1], ni är grenarna.
Den som förblir (är kvar) [ständigt lever] i mig – och den som jag [också] förblir i – bär rikligt med frukt, för utan (vid sidan av; separerade från) mig kan ni inte göra någonting.
Om någon inte förblir (skulle vara kvar) [kontinuerligt vill leva] i mig kastas han bort (ut) som en [avbruten] gren och förtorkar, och de samlar ihop dem och kastar dem [sådana grenar samlar man ihop och kastar] i (in i) elden, och den [just denna individuella gren – liksom de övriga förvissnade grenarna] bränns upp.
Om ni förblir (skulle vara kvar) [vill leva] i mig, och mina ord (gr. <i>rhematai>) förblir (skulle vara kvar) i er, så fråga om (be om; begär, önska) vad ni vill, så ska det ske er [och ni ska få det]. [När Jesus talar om "mina ord" används <i>rhemai> i plural till skillnad mot ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 3 där det står <i>logosi> i singular.]
Min Fader förhärligas (blir upphöjd, prisad) när ni bär rikligt med frukt och [ det sättet visar att ni] blir mina lärjungar.
Precis som Fadern älskade mig, så älskade jag också er [osjälviskt utgivande]. Förbli (var kvar) [lev] i min kärlek!
Om ni håller mina bud [vill följa mina instruktioner] så kommer ni att förbli (vara kvar) [leva] i min kärlek, liksom som jag har hållit min Faders bud och förblir (är kvar) [alltid lever] i hans kärlek [gr. <i>agapei> – som är en osjälvisk, utgivande och rättfärdig kärlek].
Detta [allt detta] har jag talat till (sagt) er för att min glädje ska vara i er och [för att] er glädje ska bli fullkomlig (överflödande). [Jesus undervisade ofta väldigt praktiskt och använde för lärjungarna välkända bilder. Jesus är vinstocken, Fadern är trädgårdsmästaren och hans lärjungar är grenarna. De som samlar ihop grenarna och kastar dem i elden är troligtvis änglar, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt 13:41–43, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>49–50. Jesus är den som står mellan Fadern och grenarna, det är i honom livet flödar. Målet är att bära frukt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 2, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>4, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>5, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>8, ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>16. Johannes använder samma ord för frukt som han tidigare använt för gröda i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 4:36. Att bära frukt handlar om människors eviga frälsning.]
Ni har inte utvalt mig,
    utan jag har utvalt er. Jag har satt er till [planterat er för] att gå ut [i världen]
    och ständigt bära frukt, och er frukt ska bestå [människor som blir frälsta och själva blir Jesu lärjungar],
[resultatet av att ni är utvalda och lever i min vilja, är grenar i vinstocken, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 7]
    ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn.
Om jag inte hade gjort de gärningar som ingen annan någonsin gjort, så skulle de inte vara skyldiga till synd. Men nu har de sett (erfarit) dem, och [trots att de med egna ögon sett alla dessa under och tecken har de] hatat både mig och min Fader.
Detta hände för att det ord som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas:
    De hatade mig utan orsak [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 35:19; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>69:4]."
Men när han kommer, sanningens Ande,
ska han leda (lära, visa) er fram till hela sanningen (all sanning).
    För han ska inte tala av sig själv (sitt eget budskap),
    utan bara vad han hör [från Fadern], och berätta för er vad som ska hända i framtiden.
När den dagen kommer [efter uppståndelsen, när Anden blir utgjuten, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 14:16–20], ska ni inte [behöver ni inte] fråga mig om någonting. [Huvudbetydelsen är att ställa en fråga, så används ordet i ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 19, men det kan också innebära att be om något i bön. När Jesus inte längre är hos lärjungarna kroppsligen behöver de inte fråga eller be honom om något, den helige Ande ska leda dem in i hela sanningen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers 13, och Jesus är medlaren mellan Gud Fadern och människan och den som ber för oss, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom 8:34.] Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er:
    Vad ni än begär (ber, frågar) Fadern om i mitt namn, det ska han ge er.
Hittills har ni inte begärt något i mitt namn.
Begär (fortsätt att be och fråga gång gång) och ni ska få,
    så att er glädje blir fullkomlig (kontinuerligt fylld till brädden, överflödande, ni blir kvar i glädje).
Jag har använt liknelser (illustrationer, bilder) för att säga dessa saker. [Den senaste var vinstocken och grenarna i kapitel 15.] Men nu kommer en tid då jag inte ska tala till er i liknelser utan tala tydligt (öppet, rakt sak) till er om Fadern.
När den dagen kommer [efter uppståndelsen] ska ni be (begära) i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er [det behövs inte],
Hans lärjungar sade till honom: "Äntligen, nu talar du rakt sak (öppet) och inte med hjälp av liknelser.
Nu vet vi att du vet allt och behöver inte höra någon som ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."
Detta [allt detta] har jag sagt (talat till) er för att ni ska (så att ni kan) ha frid (fullständig harmoni) i mig. I världen får ni lida (ordagrant: har ni betryck), men var vid gott mod, jag har övervunnit (segrat över) världen." [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 14:27]
Allting jag har är ditt, och allt du har är mitt, och jag har blivit förhärligad i (genom) dem.
Jag är nu inte längre kvar i världen, men de är fortfarande i världen. När jag kommer till dig, helige Fader, skydda (bevara) dem i ditt namn, dem som du har gett till mig, så att de kan vara ett, samma sätt som vi är ett.
Medan jag var tillsammans med dem i världen bevarade (skyddade) jag dem i ditt namn [i kunskap och tillbedjan till dig]. De som du gett till mig bevarade (skyddade) jag, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man [Judas Iskariot], för att Skriften skulle gå i uppfyllelse [ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Ps 109:8].
Nu kommer jag till dig. Men jag säger dessa saker [ber den här bönen] medan jag ännu är i världen, för att de ska ha min fullkomliga (ett tillstånd av ständigt överflödande) glädje i sig.
Avskilj dem (rena, helga, gör dem heliga) genom din sanning; ditt ord är sanning.
För deras skull avskiljer (renar, helgar) jag mig, så att de kan välja att bli avskilda (renade, helgade) i sanning. [Jesus ber för alla som tror honom:]
att de alla väljer att bli ett, samma sätt som du, Fader, är i mig och jag i dig. Jag ber att de också väljer att vara ett i oss, för att världen ska kunna välja att tro (lita ) att du har sänt mig.
Jag i dem och du i mig,
    för att de ska bli ett och välja att bli fullkomligt förenade,
    så att världen kan välja att förstå (få en kunskap baserad personlig erfarenhet) att:
Du har sänt mig, och att du älskat dem,
     samma osjälviska, utgivande sätt som du har älskat mig.
Jag har förklarat (uppenbarat) ditt namn (din karaktär, dig själv) för dem, och kommer att fortsätta att göra dig känd, så att de kan välja att ha den kärlek som du älskat mig med inom sig och jag själv kan vara i dem."
Jesus svarade honom: "Jag har talat öppet för världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet [tempelområdet] där judarna brukar samlas, jag har inte sagt något i hemlighet.
En av översteprästens tjänare, en släkting till den man som Petrus huggit av örat , sade: "Såg jag inte (med egna ögon) dig tillsammans med honom i trädgården?"
Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" [Här står Jesus som är Sanningen, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 14:6, framför Pilatus och när han ställer frågan tittar han bokstavligen svaret. Pilatus förväntar sig inget svar eftersom han går ut. Frågan ger uttryck för både förakt och medlidande – vem är Jesus som tror sig veta sanningen?]
    När han sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag ser inte att han har begått något brott.
Nu är det en tradition kring sk att jag friger en fånge. Vill ni att jag friger judarnas konung till er?"
Pilatus gick ut igen och sade till dem: "Se här, jag för ut honom till er så att ni förstår att jag inte hittar något att anklaga honom för."
När nu översteprästerna och vakterna såg honom ropade de högt: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus sade till dem: "Ta honom ni och korsfäst honom, för jag hittar inget brottsligt att anklaga honom för."
Eftersom det var förberedelsedag, och för att förhindra att kropparna skulle hänga korsen sabbaten, för det var en stor sabbatsdag (högsabbat) [vilket den första dagen i det osyrade brödets högtid är, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>3 Mos 23:7], beordrade de judiska ledarna Pilatus att benen skulle krossas [för att skynda deras död] så att de kunde ta bort kropparna.
Nu fanns det en trädgård intill den plats där han hade blivit korsfäst, och i trädgården fanns en ny grav (större grav byggd som ett monument, en minnesplats), där ännu ingen hade blivit lagd.
Då fick hon se (studerar hon noggrant) två änglar i vitt sitta där Jesu kropp varit, en vid huvudet och en vid fötterna.
Så de andra lärjungarna sade till honom: "Vi har sett (upplevt, erfarit) Herren."
    Han svarade dem: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer (handleder), och får sticka ner mitt finger i spikhålen, och föra in min hand i hans sida kan jag aldrig tro." [Det grekiska ordet "cheir" används både om hand och hand­led, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg 12:7 där bojorna föll från Petrus hand­leder. arameiska är Tomas "Tauma" och ordet för tvilling "Taama", vilket blir en ordlek: "Tauma kallades Taama." Tomas har oförtjänt fått titeln "Tomas tvivlaren", en fras ­Bibeln aldrig använder. Tomas vill bara se samma sak som de andra lärjungarna såg, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 20:20. Tomas är en realist som ställer frågor, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 11:16; ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>14:5.]
Jesus gjorde många fler tecken (mirakel som bekräftar Guds karaktär), i lärjungarnas närvaro, som inte är uppskrivna i denna bok.
Men dessa [sju tecken i den här boken] har skrivits ned för att ni ska kunna välja att tro att Jesus är den Smorde (Messias, Kristus), Guds Son, och genom att tro (lita, luta sig emot honom) väljer ni att ha liv i hans namn. [Jesus gjorde många tecken och under. Världen skulle inte rymma alla de böcker som skulle behöva skrivas om Johannes skulle teckna ned allt, se ighlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh 21:24–25. Det grekiska ordet för tecken "semeion" fokuserar mer symboliken bakom undret än själva undret i sig. De sju "tecken" som finns i detta evangelium är noggrant utvalda för att visa att Jesus verkligen är Gud. ]
Simon Petrus sade till dem: "Jag ger mig ut och fiskar."
    De svarade: "Vi följer med dig." Så de gick ut och steg i ett skepp (gr. <i>ploioni>), men den natten fångade de ingenting.
Petrus vände sig om och såg att den lärjunge som Jesus höll av (hade ett starkt vänskapsband med) [Johannes] följde med. Det var samma lärjunge som lutat sig mot Jesu bröstkorg och frågat: "Herre, vem är det som ska utlämna (förråda) dig?"Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.