1587 – ἐκλείπω (ekleipo)

ta slut


Typ:
VERB
Grekiska: ἐκλείπω (ekleipo)
Uttal: ek-li-po
Talvärde: 950 (5 + 20 + 30 + 5 + 10 + 80 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1537 och G3007
Användning: 4 ggr i NT

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ekleipo :

אָזַלazalH0235vara borta, ta slut, försvinna, gå iväg, fara efter
אָסַףasafH0622samla
אָפֵסafesH0656ta slut, upphöra
בָּצַרbatsarH1219befästa, bärga, vara omöjligt
גָּוַעgavaH1478förgå, ta sitt sista andetag, dö
גָּזַרgazarH1504hugga
גָּמַרgamarH1584upphöra, aldrig, fullborda
דָּלַלdalalH1809hänga lågt, förd långt ner, hamna i elände, bli utarmade
זָנַחzanachH2186aförkasta
חָדַלchadalH2308upphöra
חָלָהchalahH2470abli sjuk, bli svag, insjukna
חָקַרchaqarH2713utforska
חָרֵבcharavH2717atorka, torka upp
חָרַרchararH2787bli svedd
חָתַתchatatH2865bli modlös, bli förfärad
יָאַלjaalH2973handla dåraktigt
יָעֵףjaefH3286bli utmattad
יָעֵףjaefH3287trött
יָצַתjatsatH3341tända på, bränna
כָּזַבkazavH3576ljuga, tala osanning, inbilla sig
כָּחַדkachadH3582dölja, gömma
כָּלָהkalahH3615fullborda
כָּרַתkaratH3772skära av
לָהַהlahahH3856aförsmäkta
לוּזlozH3869mandelträd
מוּרmorH4171byta
מוּשׁmoshH4185lämna
מוּתmotH4191
מָעַטmaatH4591minska
נָדַףnadafH5086driva bort
נָטָהnatahH5186sträcka
נָתַשׁnatashH5428rycka upp
סוּףsofH5486upphöra
סוּרsorH5493vika av, flytta
עָבַדavadH5647tjäna, bruka, odla
עָזַבazavH5800alämna
עָטַףatafH5848avända
עִיףifH5888tyna, försmäkta, tröttna
עָלַףalafH5968omsluta, bli utslagen, bli utmattad
עָמָלamalH5999olycka, möda
פָּנָהpanahH6437vända
צָדָהtsadahH6658aligga på lur
צָפַןtsafanH6845gömma
צַרtsarH6862asmal, trång
שָׁאַרshaarH7604bli kvar
שָׁבַתshavatH7673aupphöra
תָּמַםtamamH8552ta slut, sluta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

fail (3)

Engelsk beskrivning

  1. Fail.
    1. To leave out, omit, pass by.
    2. To leave, quit.
  2. To fail.
    1. To leave off, cease, stop.
    2. Of the failing or eclipse of the light of the sun and the moon.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
1
Totalt    4

Referenser (4 st i TR)


Lukasevangeliet (3)

Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga mammon (förrädiska rikedomar, pengar), så att de [människor ni hjälpt här i jordelivet] välkomnar er i de eviga boningarna, den dag mammon förlorar sitt värde. [Det "finurliga" och kloka som förvaltaren gör, se vers 8, är att han inte längre slösar pengarna på sig själv genom att leva i lyx utan säkrar sin framtid med dem. Att samla skatter i himlen handlar om att vara givmild.]
Men jag har redan bett för dig, att din tro inte ska ta slut (utsläckas). När du har omvänt dig, styrk då (ge en inre stabilitet åt) dina bröder [i tron]." [Ordet "ta slut" är det grekiska ordet ekleipo. Vårt ord eklips kommer från detta ord. Lukas använde det tidigare för att beskriva hur pengar kan ta slut, se Luk 16:9. Ordet används också om solförmörkelsen som inträffar när Jesus dör, se Luk 23:45. När Petrus tro förmörkades, var det inte slutet. Jesu bön och Petrus omvändelse öppnar upp för ljuset på nytt.]
och solen förmörkades. [Detta profeterades i Amos 8:9.] Förhänget i templet brast (delades) i två delar, uppifrån ända ner. [Förlåten avskilde den allra heligaste delen av templet, se Heb 9:3. Att det revs itu uppifrån betonar att det var Gud som öppnade vägen för människan att ha gemenskap med honom. Förlåten var vävd i ett stycke och broderad med blå och purpurröda färgtoner, se 2 Mos 26:30–33. Den judiska historieskrivaren Josefus beskriver tyget som magnifikt och hur mönstret och färgerna blev som en bild av universum. De exakta dimensionerna på förlåten är inte kända, men den bör ha haft samma mått som Salomos tempel, vars ytterbredd var 10 meter, se 1 Kung 6:2. Herodes den store ökade höjden, så draperiet kan ha haft en storlek på omkring 9 x 15 meter. Enligt tidig judisk tradition var tjockleken en decimeter. Även om just det måttet troligen är en överdrift, var draperiet enormt och kunde omöjligt rivits isär av mänsklig hand. Att förlåten brast måste ha gjort djupt intryck på prästerna i templet. Det är intressant att i den judiska skriften Talmud nämns flera oförklarliga händelser i templet fyrtio år innan det förstördes 70 e.Kr.]

Hebreerbrevet (1)

som ett draperat tyg [huvudbonad eller mantel]
    ska du rulla (vika) ihop dem [himlarna]
och de ska bytas ut
    som en mantel (gr. himation).
Men du är densamme,
    och dina år har inget slut. [Ps 102:26–28]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.