0025 – ἀγαπάω (agapao)

älska


Typ:
Verb
Grekiska: ἀγαπάω (agapao)
Uttal: ag-ap-ah-o
Talvärde: 886 (1 + 3 + 1 + 80 + 1 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Kanske från agan (mycket) eller G5368
Användning: 143 ggr i NT

Beskrivning

Att älska innerligt och att vara förtjust i. Beskriver ofta en osjälvisk, utgivande kärlek. Innefattar också att man kan älska saker som t.ex. sitt hem, sin stad, naturen etc.

Synonymer

ἀγαπάωagapaoG0025
(143 ggr)
älska
φιλέωphileoG5368
(25 ggr)
älska
*Staplarna visar hur många gånger ordet används i Nya testamentet.

Ordstam

Ord med agapao som rot:

ἀγάπηagapeG0026kärlek, osjälvisk och utgivande
ἀγαπητόςagapetosG0027älskad

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till agapao :

אָהֵבahevH0157älska
בּוֹאboH0935komma, gå in, gå ut, föra fram
זָכַרzacharH2142komma ihåg, minnas, recitera
חָטָאchataH2398synda, missa målet
חָפֵץchafetsH2654aha behag till, glädjas åt
יָדִידjadidH3039aälskad
יְדִידָהJedidahH3040Jedidah
יָחִידjachidH3173ende, ensam
מוּתmotH4191
מָשׂוֹשׂmasvosH4885glädje, fröjd, jubel
עָשָׂהasahH6213agöra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt
פָּתָהpatahH6601autvidga
קָנָהqanahH7069köpa, skapa, få
רָחַםrachamH7355vara barmhärtig, visa barmhärtighet, visa medlidande
רָצָהratsahH7521nåd, ynnest, välvillighet, att ha någon kär, villkorad nåd
שָׁמַרshamarH8104hålla, vakta, skydda, bevara
שָׁעַעshaaH8173aförblinda
שַׁעְשֻׁעַshashoaH8191glädje, njutning

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. första person singularis
-5
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-5
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-3
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-12
VERB Verb
aorist aktiv imp. aorist aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
genitiv sing. genitiv singularis maskulinum
-2
VERB Verb
aorist aktiv part. aorist aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-3
VERB Verb
aorist aktiv subj. aorist aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-10
VERB Verb
fut. aktiv ind. futurum aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-4
VERB Verb
fut. pass. ind. futurum passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-2
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-5
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-3
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. första person singularis
älskar5
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. andra person pluralis
-3
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. andra person singularis
-2
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-1
VERB Verb
pres. aktiv ind. presens aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-9
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
pl. andra person pluralis
-7
VERB Verb
pres. aktiv imp. presens aktiv imp.
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
pres. aktiv inf. presens aktiv infinitiv
-8
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
ackusativ pl. ackusativ pluralis maskulinum
-3
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
-4
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
genitiv pl. genitiv pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-14
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. första person pluralis
-7
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-5
VERB Verb
pres. aktiv subj. presens aktiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
-3
VERB Verb
pres. pass. ind. presens passiv indikativ
sing. första person singularis
-1
VERB Verb
perf. aktiv ind. perfekt aktiv indikativ
pl. första person pluralis
-1
VERB Verb
perf. aktiv part. perfekt aktiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
ackusativ sing. ackusativ singularis femininum
-3
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
dativ pl. dativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
dativ sing. dativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
vokativ pl. vokativ pluralis maskulinum
-2


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (143 förekomster i 110 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.