Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Just nu håller vi på och bygger upp lexikonet. I den första fasen finns nu varje grekiskt ord översatt till svenska. Ordlistan innehåller 5524 ord.

Vad är Strongs nummer? På 1800-talet gick en professor som hette James Strong igenom hela Bibeln och gav varje unikt ord ett nummer. Han och hans medhjälpare byggde upp ett lexikon med alla unika ord. Med hjälp av detta nummersystem (som kallas Strongs-nummer) kan man ta del av grundtexten och se vilka ord som används.
Strongs Nr Grekiska Svenska Typ
0001ά (alfa)alfa
0002Ἀαρών (Aaron)Aron
0003Ἀβαδδών (Abaddon)Abaddon, Fördärvaren
0004ἀβαρής (abares)inte tungt
0005Ἀββᾶ (Abba)fader
0006Ἄβελ (Abel)Abel
0007Ἀβιά (Abia)Abia
0008Ἀβιαθάρ (Abiathar)Abjatar
0009Ἀβιληνή (Abilene)Abilene
0010Ἀβιούδ (Abioud)Avihud, Abiud
0011Ἀβραάμ (Abraam)Abraham
0012ἄβυσσος (abussos)avgrunden, ofantligt djup, avgrundsdjupet
0013Ἄγαβος (Agabos)Agabus, Agabos
0014ἀγαθοεργέω (agathoergeo)gör gott
0015ἀγαθοποιέω (agathopoieo)gör gott
0016ἀγαθοποιΐα (agathopoiia)handling som är god
0017ἀγαθοποιός (agathopoios)god handling
0018ἀγαθός (agathos)god, glädjefylld
0019ἀγαθωσύνη (agathosune)godhet
0020ἀγαλλίασις (agalliasis)jubel, fröjd
0021ἀγαλλιάω (agalliao)jubla, fröjdas, glädja sig
0022ἄγαμος (agamos)ogift
0023ἀγανακτέω (aganakteo)vara missnöjd, vredgas, starkt ogilla
0024ἀγανάκτησις (aganaktesis)förargelse
0025ἀγαπάω (agapao)älska
0026ἀγάπη (agape)kärlek
0027ἀγαπητός (agapetos)älskad
0028Ἄγαρ (Hagar)Hagar
0029ἀγγαρεύω (aggareuo)tvinga att
0030ἀγγεῖον (aggeion)kärl
0031ἀγγελία (aggelia)budskap
0032ἄγγελος (aggelos)budbärare, ängel
0033ἄγε (age)kom, gå nu
0034ἀγέλη (agele)hjord
0035ἀγενεαλόγητος (agenealogetos)utan släktregister, utan genealogi
0036ἀγενής (agenes)svagt, föraktat
0037ἁγιάζω (hagiazo)helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig
0038ἁγιασμός (hagiasmos)helgelse, helighet
0039ἅγιον (hagion)helig, vördnadsvärd
0040ἅγιος (hagios)helig
0041ἁγιότης (hagiotes)helighet
0042ἁγιωσύνη (hagiosune)helighet, helgelse
0043ἀγκάλη (agkale)arm
0044ἄγκιστρον (agkistron)krok, fiskkrok
0045ἄγκυρα (agkura)ankare
0046ἄγναφος (agnaphos)ny
0047ἁγνεία (hagneia)renhet
0048ἁγνίζω (hagnizo)rena, rena sig
0049ἁγνισμός (hagnismos)rening
0050ἀγνοέω (agnoeo)vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet
0051ἀγνόημα (agnoema)synd, oavsiktlig synd
0052ἄγνοια (agnoia)okunniga, okunnighet
0053ἁγνός (hagnos)ren, oskyldig, kysk
0054ἁγνότης (hagnotes)renhet
0055ἁγνῶς (hagnos)rena motiv
0056ἀγνωσία (agnosia)okunnighet, ej äga kunskap, okunniga
0057ἄγνωστος (agnostos)okänd
0058ἀγορά (agora)marknad, marknadsplats
0059ἀγοράζω (agorazo)köpa, lösa in
0060ἀγοραῖος (agoraios)från gatan, gatans parlament, hålla rättegång
0061ἄγρα (agra)fångst
0062ἀγράμματος (agrammatos)olärd
0063ἀγραυλέω (agrauleo)låg ute
0064ἀγρεύω (agreuo)snärja
0065ἀγριέλαιος (agrielaios)tillhörande ett vildolivträd
0066ἄγριος (agrios)vild
0067Ἀγρίππας (Agrippas)Agrippa
0068ἀγρός (agros)fält, landsbygd, liten by
0069ἀγρυπνέω (agrupneo)vakta, vaka
0070ἀγρυπνία (agrupnia)vakor, nattvak
0071ἄγω (ago)föra, leda, gå, för fram
0072ἀγωγή (agoge)vandel, levnadssätt
0073ἀγών (agon)kamp, löparlopp
0074ἀγωνία (agonia)ångest, vånda, kamp
0075ἀγωνίζομαι (agonizomai)tävla, kämpa
0076Ἀδάμ (Adam)Adam
0077ἀδάπανος (adapanos)kostnadsfri, utan ersättning
0078Ἀδδί (Addi)Addi
0079ἀδελφή (adelphe)syster
0080ἀδελφός (adelphos)bror, broder, pl. bröder/syskon
0081ἀδελφότης (adelphotes)kollektivt: bröderna, brödraskapet, trosförvanterna
0082ἄδηλος (adelos)inte märker, otydlig
0083ἀδηλότης (adelotes)osäkerhet, ovishet, osäkert
0084ἀδήλως (adelos)ovisst mål
0085ἀδημονέω (ademoneo)gripas av ångest
0086ᾅδης (hades)Hades, dödsriket, graven
0087ἀδιάκριτος (adiakritos)opartisk
0088ἀδιάλειπτος (adialeiptos)ständig
0089ἀδιαλείπτως (adialeiptos)ständigt, alltid
0090ἀδιαφθορία (adiaphthoria)ofördärvat tillstånd
0091ἀδικέω (adikeo)skada, göra fel, agera orätt
0092ἀδίκημα (adikema)brott
0093ἀδικία (adikia)orättfärdighet
0094ἄδικος (adikos)ohederlig, orättfärdig
0095ἀδίκως (adikos)orättvist
0096ἀδόκιμος (adokimos)diskvalificerad
0097ἄδολος (adolos)ren, oförfalskad
0098Ἀδραμυττηνός (Adramuttenos)Adramyttium
0099Ἀδρίας (Adrias)Adriatiska havet
0100ἁδρότης (hadrotes)frikostig, överflödande gåva, stor summa
0101ἀδυνατέω (adunateo)vara omöjligt
0102ἀδύνατος (adunatos)omöjlig
0103ᾄδω (ado)sjunga
0104ἀεί (aei)ständigt, alltid
0105ἀετός (aetos)örn
0106ἄζυμος (azumos)osyrat, ojäst bröd; osyrade brödets högtid
0107Ἀζώρ (Azor)Asor
0108Ἄζωτος (Azotos)Ashdod
0109ἀήρ (aer)luft
0110ἀθανασία (athanasia)odödlighet
0111ἀθέμιτος (athemitos)avskyvärd
0112ἄθεος (atheos)utan Gud
0113ἄθεσμος (athesmos)ond, laglös
0114ἀθετέω (atheteo)upphäva, göra om intet, åsidosätta, avskaffa, förkasta
0115ἀθέτησις (athetesis)upphävande, ogiltigförklaring
0116Ἀθῆναι (Athenai)Aten
0117Ἀθηναῖος (Athenaios)atenare, invånare i Aten
0118ἀθλέω (athleo)sträva, kämpa
0119ἄθλησις (athlesis)kamp
0120ἀθυμέω (athumeo)tappa modet, bli missmodig
0121ἄθωος (athoos)oskyldig
0122αἴγειος (aigeos)av en get, getskinn
0123αἰγιαλός (aigialos)strand
0124Αἰγύπτιος (Aiguptios)egyptier
0125Αἴγυπτος (Aiguptos)Egypten
0126ἀΐδιος (aidios)evig, evighet
0127αἰδώς (aidos)anständighet, vördnad
0128Αἰθίοψ (Aithiops)etiopier, mörkt ansikte
0129αἷμα (haima)blod
0130αἱματεκχυσία (haimatekchusia)blodutgjutelse
0131αἱμοῤῥέω (haimorrheo)flöda blod
0132Αἰνέας (Aineas)Eneas
0133αἴνεσις (ainesis)tacksägelse, tacksägelseoffer
0134αἰνέω (aineo)prisa
0135αἴνιγμα (ainigma)dunkel, gåtfull spegelbild
0136αἶνος (ainos)lovsång
0137Αἰνών (Ainon)Ainon
0138αἱρέομαι (haireomai)välja
0139αἵρεσις (hairesis)parti
0140αἱρετίζω (hairetizo)utvalt
0141αἱρετικός (hairetikos)villolärare
0142αἴρω (airo)ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan
0143αἰσθάνομαι (aisthanomai)uppfatta
0144αἴσθησις (aisthesis)omdöme, urskiljning
0145αἰσθητήριον (aistheterion)sina sinnen
0146αἰσχροκερδής (aischrokerdes)skamlös girighet, sniken efter pengar
0147αἰσχροκερδῶς (aischrokerdos)för egen vinning, för slem vinnings skull
0148αἰσχρολογία (aischrologia)skamligt tal, smutsigt tal, fräckt tal, fräckheter
0149αἰσχρόν (aischron)skam
0150αἰσχρός (aischros)snuskigt, smutsigt
0151αἰσχρότης (aischrotes)smutsighet
0152αἰσχύνη (aischune)skam
0153αἰσχύνομαι (aischuno)skäms för, skämmas
0154αἰτέω (aiteo)fråga efter, fråga
0155αἴτημα (aitema)begäran
0156αἰτία (aitia)orsak
0157αἰτίαμα (aitiama)anklagelse, klagomål
0158αἴτιον (aition)skyldige, orsaken
0159αἴτιος (aitios)upphovet
0160αἰφνίδιος (aiphnidios)plötsligt, omedvetet, oförtänkt
0161αἰχμαλωσία (aichmalosia)fångenskap
0162αἰχμαλωτεύω (aichmaloteuo)fånga, snärja
0163αἰχμαλωτίζω (aichmalotizo)föra i fångenskap
0164αἰχμάλωτος (aichmalotos)fången, fängslad
0165αἰών (aion)evighet, tidsålder, tidsepoker, världen, universum
0166αἰώνιος (aionios)evig
0167ἀκαθαρσία (akatharsia)orenhet, smuts, moralisk orent uppsåt
0168ἀκαθάρτης (akathartes)smutsighet
0169ἀκάθαρτος (akathartos)oren
0170ἀκαιρέομαι (akaireomai)inte ha tillfälle
0171ἀκαίρως (akairos)otid
0172ἄκακος (akakos)godtrogen, oskyldig
0173ἄκανθα (akantha)törne, törnbuskar, extremer, till sin spets
0174ἀκάνθινος (akanthinos)av törne
0175ἄκαρπος (akarpos)ofruktsam, utan frukt
0176ἀκατάγνωστος (akatagnostos)oklanderlig
0177ἀκατακάλυπτος (akatakaluptos)ohöljt
0178ἀκατάκριτος (akatakritos)utan dom och rannsakan
0179ἀκατάλυτος (akatalutos)ändlös
0180ἀκατάπαυστος (akatapaustos)kan inte få nog
0181ἀκαταστασία (akatastasia)oordning, uppror, tumult
0182ἀκατάστατος (akatastatos)instabil, ostadig
0183ἀκατάσχετος (akataschetos)ostyrig
0184Ἀκελδαμά (Akeldama)Akeldamak
0185ἀκέραιος (akeraios)oskyldig
0186ἀκλινής (aklines)orubbligt
0187ἀκμάζω (akmazo)fullmogna
0188ἀκμήν (akmen)ännu, fortfarande
0189ἀκοή (akoe)något hört, hörande, rykte, rapport
0190ἀκολουθέω (akoloutheo)följa
0191ἀκούω (akouo)höra, lyssna
0192ἀκρασία (akrasia)omåttlighet, oåterhållsamhet
0193ἀκρατής (akrates)avhållsamt
0194ἄκρατος (akratos)oblandad
0195ἀκρίβεια (akribeia)oklanderligt uppträdande
0196ἀκριβέστατος (akribestatos)strängaste
0197ἀκριβέστερον (akribesteron)grundligt, grundligare
0198ἀκριβόω (akriboo)fråga ut
0199ἀκριβῶς (akribos)efterforska, sök noga
0200ἀκρίς (akris)gräshoppa
0201ἀκροατήριον (akroaterion)domsal, audienssal
0202ἀκροατής (akroates)hörare
0203ἀκροβυστία (akrobustia)omskärelse
0204ἀκρογωνιαῖος (akrogoniaios)placerad vid yttersta hörnet, kröningssten, hörnsten, hörnstenen
0205ἀκροθίνιον (akrothinion)byte
0206ἄκρον (akron)ände, yttersta ände
0207Ἀκύλας (Akulas)Aquila
0208ἀκυρόω (akuroo)upphäva
0209ἀκωλύτως (akolutos)hindrade, förbjöd
0210ἄκων (akon, hekon)emot
0211ἀλάβαστρον (alabastron)alabasterflaska
0212ἀλαζονεία (alazoneia)skryt, stortalighet, kvacksalveri, högmod
0213ἀλαζών (alazon)skrytsam, skrytare, stortalig
0214ἀλαλάζω (alalazo)skrälla, jämra
0215ἀλάλητος (alaletos)outsäglig
0216ἄλαλος (alalos)stum
0217ἅλας (halas)salt
0218ἀλείφω (aleipho)smörja
0219ἀλεκτοροφωνία (alektorophonia)hanegället, när tuppen gal
0220ἀλέκτωρ (alektor)tupp
0221Ἀλεξανδρεύς (Alexandreus)alexandrianare, född i Alexandria
0222Ἀλεξανδρῖνος (Alexandrinos)från Alexandria
0223Ἀλέξανδρος (Alexandros)Alexander
0224ἄλευρον (aleuron)mjöl
0225ἀλήθεια (aletheia)sanning
0226ἀληθεύω (aletheuo)tala sanning
0227ἀληθής (alethes)sann, sannfärdig
0228ἀληθινός (alethinos)sanna
0229ἀλήθω (aletho)mala
0230ἀληθῶς (alethos)förvisso, i sanning, verkligen
0231ἁλιεύς (halieus)fiskare
0232ἁλιεύω (halieuo)fiska
0233ἁλίζω (halizo)ge sälta, få det salt
0234ἀλίσγεμα (alisgema)befläckelse, förorening, som orenats
0235ἀλλά (alla)men
0236ἀλλάσσω (allasso)förändra, förvandla, byta ut
0237ἀλλαχόθεν (allachothen)på något annat sätt, från ett annat håll
0238ἀλληγορέω (allegoreo)tala allegoriskt, tala i bilder
0239ἀλληλουϊά (allelouia)halleluja
0240ἀλλήλων (allelon)varandra
0241ἀλλογενής (allogenes)främling
0242ἅλλομαι (hallomai)hoppa upp, resa sig upp, flöda fram
0243ἄλλος (allos)ändå
0244ἀλλοτριεπίσκοπος (allotriepiskopos)en som blandar sig i främmande saker
0245ἀλλότριος (allotrios)främmande, icke egen, en annans, opassande, främling
0246ἀλλόφυλος (allophulos)utlänning
0247ἄλλως (allos)ändå
0248ἀλοάω (aloao)tröskar
0249ἄλογος (alogos)orimligt
0250ἀλόη (aloe)aloe
0251ἅλς (hals)salt
0252ἁλυκός (halukos)saltat
0253ἀλυπότερος (alupoteros, alupos)lättnad
0254ἅλυσις (halusis)kedjor
0255ἀλυσιτελής (alusiteles)olyckligt
0256Ἀλφαῖος (Alphaios)Alfeus
0257ἅλων (halon)loge, tröskplats
0258ἀλώπηξ (alopex)räv
0259ἅλωσις (halosis)fångst, bli fångad
0260ἅμα (hama)tillika, tillsammans med, på samma gång, samtidigt, med
0261ἀμαθής (amathes)okunnig
0262ἀμαράντινος (amarantinos)aldrig vissnar
0263ἀμάραντος (amarantos)oförgänglig
0264ἁμαρτάνω (hamartano)synda
0265ἁμάρτημα (hamartema)synd, ondskefulll handling
0266ἁμαρτία (hamartia)synd, syndig handling
0267ἀμάρτυρος (amarturos)utan vittnesbörd
0268ἁμαρτωλός (hamartolos)syndig, syndare
0269ἄμαχος (amachos)inte våldsam
0270ἀμάω (amao)skördat
0271ἀμέθυστος (amethustos)ametist
0272ἀμελέω (ameleo)brydde sig inte
0273ἄμεμπτος (amemptos)ostrafflig, utan fläck, fläckfri
0274ἀμέμπτως (amemptos)oförvitligt
0275ἀμέριμνος (amerimnos)fri från omsorger
0276ἀμετάθετος (ametathetos)orubbligt
0277ἀμετακίνητος (ametakinetos)orubbliga
0278ἀμεταμέλητος (ametameletos)inte ångrar
0279ἀμετανόητος (ametanoetos)obotfärdighet
0280ἄμετρος (ametros)gränslöst
0281ἀμήν (amen)amen
0282ἀμήτωρ (ametor)utan mor
0283ἀμίαντος (amiantos)obefläckad
0284Ἀμιναδάβ (Aminadab)Amminadav
0285ἄμμος (ammos)sand
0286ἀμνός (amnos)lamm
0287ἀμοιβή (amoibe)återbetalning
0288ἄμπελος (ampelos)vinträd
0289ἀμπελουργός (ampelourgos)vingårdsmannen, trädgårdsmästaren
0290ἀμπελών (ampelon)vingård
0291Ἀμπλίας (Amplias)Ampliatus
0292ἀμύνομαι (amunomai)försvara
0293ἀμφίβληστρον (amphiblestron)nät
0294ἀμφιέννυμι (amphiennumi)klä, iklä, ta på sig
0295Ἀμφίπολις (Amphipolis)Amfipolis
0296ἄμφοδον (amphodon)gatukorsning
0297ἀμφότερος (amphoteros)båda
0298ἀμώμητος (amometos)fläckfria
0299ἄμωμος (amomos)fläckfri, oantastlig, utan brist
0300Ἀμών (Amon)Amon
0301Ἀμώς (Amos)Amos
0302ἄν ()vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst
0303ἀνά (ana)bland
0304ἀναβαθμός (anabathmos)trappa
0305ἀναβαίνω (anabaino)stiga upp, gå upp, resa sig upp, resa upp
0306ἀναβάλλομαι (anaballomai)uppskjuta
0307ἀναβιβάζω (anabibazo)dra
0308ἀναβλέπω (anablepo)får sin syn, såg upp
0309ἀνάβλεψις (anablepsis)återställd syn
0310ἀναβοάω (anaboao)ropa med hög röst
0311ἀναβολή (anabole)dröjsmål
0312ἀναγγέλλω (anaggello)sa, säga, berätta, tala, deklarera, rapportera
0313ἀναγεννάω (anagennao)födda på nytt
0314ἀναγινώσκω (anaginosko)läsa
0315ἀναγκάζω (anagkazo)tvinga
0316ἀναγκαῖος (anagkaios)nödvändigt
0317ἀναγκαστῶς (anagkastos)tvång
0318ἀνάγκη (anagke)nödvändighet
0319ἀναγνωρίζομαι (anagnorizomai)gav sig till känna
0320ἀνάγνωσις (anagnosis)uppläsning, föreläsning
0321ἀνάγω (anago)fördes, leddes, tog med, segla
0322ἀναδείκνυμι (anadeiknumi)utsåg
0323ἀνάδειξις (anadeixis)uppvisande, framställande, publikt framträdande, träda fram
0324ἀναδέχομαι (anadechomai)motta
0325ἀναδίδωμι (anadidomi)överlämnade
0326ἀναζάω (anazao)leva upp, levde igen, fått liv igen
0327ἀναζητέω (anazeteo)uppsöka
0328ἀναζώννυμι (anazonnumi)omgjorda, binda upp kläderna, ha tagit bort allt som hindrar
0329ἀναζωπυρέω (anazopureo)uppliva, flamma upp, åter upptända
0330ἀναθάλλω (anathallo)blomma upp, komma i en god ställning
0331ἀνάθεμα (anathema)förbannad, under förbannelse, tempelgåvor
0332ἀναθεματίζω (anathematizo)svära en ed
0333ἀναθεωρέω (anathaoreo)studera noga, se, iaktta, betrakta, observera
0334ἀνάθημα (anathema)gåva, tempelgåva
0335ἀναίδεια (anaideia)oförsynthet, efterhängsenhet, påträngande
0336ἀναίρεσις (anairesis)dödande, mord
0337ἀναιρέω (anaireo)döda, ta bort, röja ur vägen
0338ἀναίτιος (anaitios)utan skuld, oskyldig
0339ἀνακαθίζω (anakathizo)sätta sig upp, satte sig upp
0340ἀνακαινίζω (anakainizo)ny omvändelse
0341ἀνακαινόω (anakainoo)förnyas
0342ἀνακαίνωσις (anakainosis)förnyelse
0343ἀνακαλύπτω (anakalupto)avtäcka, ta bort
0344ἀνακάμπτω (anakampto)återvända
0345ἀνακεῖμαι (anakeimai)ligga till bords, sitta till bords, bordsgäster
0346ἀνακεφαλαίομαι (anakephalaiomai)sammanfattas i ett
0347ἀνακλίνω (anaklino)lade
0348ἀνακόπτω (anakopto)hindrade
0349ἀνακράζω (anakrazo)skrika
0350ἀνακρίνω (anakrino)förhöra
0351ἀνάκρισις (anakrisis)förhör, förundersökning
0352ἀνακύπτω (anakupto)resa sig upp
0353ἀναλαμβάνω (analambano)ta upp, ta, ta in
0354ἀνάληψις (analepsis)bortgång, upptagande
0355ἀναλίσκω (analisko)tillintetgöra, förtära, förbruka
0356ἀναλογία (analogia)proportion, i överenstämmelse, efter måttet av
0357ἀναλογίζομαι (analogizomai)tänk på
0358ἄναλος (analos)saltlös, utan sälta
0359ἀνάλυσις (analusis)bortgång
0360ἀναλύω (analuo)återvända, bryta upp
0361ἀναμάρτητος (anamartetos)utan synd
0362ἀναμένω (anemeno)vänta på
0363ἀναμιμνήσκω (anamimnesko)mindes, komma ihåg, påminnas om
0364ἀνάμνησις (anamnesis)åminnelse, till minne av
0365ἀνανεόω (ananeoo)förnya, bli förnyad
0366ἀνανήφω (ananepho)nyktra till
0367Ἀνανίας (Ananias)Ananias
0368ἀναντίῤῥητος (anantirrhetos)kan inte bli motsagt, kan inte förneka
0369ἀναντιῤῥήτως (anantirrhetoce)utan invändning
0370ἀνάξιος (anaxios)ovärdig
0371ἀναξίως (anaxios)ovärdighet
0372ἀνάπαυσις (anapausis)ro, vila
0373ἀναπαύω (anapauo)vila, uppliva, styrkt
0374ἀναπείθω (anapeitho)övertala, förleda
0375ἀναπέμπω (anapempo)sända
0376ἀνάπηρος (anaperos)lemlästade, krympling, handikappad
0377ἀναπίπτω (anapipto)sitta ner, slå sig ner
0378ἀναπληρόω (anapleroo)fylla tomrummet, oinvigd, fylla på
0379ἀναπολόγητος (anapologetos)utan ursäkt
0380ἀναπτύσσω (anaptusso)öppna
0381ἀνάπτω (anapto)tända
0382ἀναρίθμητος (anarithmetos)oräknelig, stor skara, tiotusental, tusentals (10000*10000 + 1000*1000, 20000*10000)
0383ἀνασείω (anaseio)hetsa, hetsa upp, uppvigla
0384ἀνασκευάζω (anaskeuazo)oroat, skakat om
0385ἀνασπάω (anaspao)dra upp, ta upp
0386ἀνάστασις (anastasis)uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv
0387ἀναστατόω (anastatoo)uppvigla, göra uppror, vända upp och ned på, hetsa
0388ἀνασταυρόω (anastauroo)korsfästa på nytt
0389ἀναστενάζω (anastenazo)sucka djupt
0390ἀναστρέφω (anastrepho)stöta omkull, återvända
0391ἀναστροφή (anastrophe)uppförande, vandel, liv
0392ἀνατάσσομαι (anatassomai)sammanställa
0393ἀνατέλλω (anatello)gå upp, uppstiga, framträda
0394ἀνατίθεμαι (anatithemi)framlägga
0395ἀνατολή (anatole)öst, stället där solen går upp
0396ἀνατρέπω (anatrepo)förvränger, vänder upp och ner, förstör
0397ἀνατρέφω (anatrepho)uppfostra, nära
0398ἀναφαίνω (anaphaino)uppenbaras synligt
0399ἀναφέρω (anaphero)bära fram offer, offra
0400ἀναφωνέω (anaphoneo)ropa med hög röst
0401ἀνάχυσις (anachusis)ström, flod
0402ἀναχωρέω (anachoreo)avresa, ge sig av, dra bort, dra sig undan, gå härifrån, ge plats
0403ἀνάψυξις (anapsuxis)vederkvickelse, nytt liv
0404ἀναψύχω (anapsucho)vederkvicka, andas och kyla av, ge nytt mod
0405ἀνδραποδιστής (andrapodistes)slavhandlare, människosäljare, kidnappare,
0406Ἀνδρέας (Andreas)Andreas
0407ἀνδρίζομαι (andrizomai)var modiga, var manliga, agera som (mogna) män
0408Ἀνδρόνικος (Andronikos)Andronikus
0409ἀνδροφόνος (androphonos)mördare
0410ἀνέγκλητος (anegkletos)ostrafflig, kan ej anklagas
0411ἀνεκδιήγητος (anekdiegetos)obeskrivligt
0412ἀνεκλάλητος (aneklaletos)obeskrivligt
0413ἀνέκλειπτος (anekleiptos)outtömlig
0414ἀνεκτότερος (anektoteros)drägligare, lindrigare
0415ἀνελεήμων (aneleemon)hjärtlösa
0416ἀνεμίζω (anemizo)drivas av vinden
0417ἄνεμος (anemos)vind, vindkast
0418ἀνένδεκτος (anendektos)oundvikligt, ofrånkomlig
0419ἀνεξερεύνητος (anexereunetos)outgrundlig
0420ἀνεξίκακος (anexikakos)tålig, tålig i lidande
0421ἀνεξιχνίαστος (anexichniastos)outgrundlig, ofattbar
0422ἀνεπαίσχυντος (anepaischuntos)som inte behöver skämmas, inte har någon anledning att skämmas
0423ἀνεπίληπτος (anepileptos)oklanderlig
0424ἀνέρχομαι (anerchomai)gick upp
0425ἄνεσις (anesis)ro, lindring
0426ἀνετάζω (anetazo)förhöra
0427ἄνευ (aneu)utan
0428ἀνεύθετος (aneuthetos)inte lämplig, olämplig, låg inte bra till
0429ἀνευρίσκω (aneurisko)fann
0430ἀνέχομαι (anechomai)stå ut med, fördra, uthärda
0431ἀνεψιός (anepsios)kusin
0432ἄνηθον (anethon)dill
0433ἀνήκω (aneko)är lämpligt, är passande, är behagligt, göra din plikt
0434ἀνήμερος (anemeros)rå, våldsam
0435ἀνήρ (aner)man, make
0436ἀνθίστημι (anthistemi)stå emot
0437ἀνθομολογέομαι (anthomologeomai)prisade, uttryckte tacksamhet
0438ἄνθος (anthos)blommor
0439ἀνθρακιά (anthrakia)koleld
0440ἄνθραξ (anthrax)glödande kol
0441ἀνθρωπάρεσκος (anthropareskos)inställsam, som är människor till behag
0442ἀνθρώπινος (anthropinos)mänsklig, människors
0443ἀνθρωποκτόνος (anthropoktonos)mördare, en som mördar människor
0444ἄνθρωπος (anthropos)människa
0445ἀνθυπατεύω (anthupateuo)vara landshövding, ståthållare
0446ἀνθύπατος (anthupatos)prokonsul
0447ἀνίημι (aniemi)lösa, lösgöra, lämna
0448ἀνίλεως (anileos)utan barmhärtighet
0449ἄνιπτος (aniptos)otvättade, orena
0450ἀνίστημι (anistemi)stå upp, uppstå, resa sig upp
0451Ἄννα (Anna)Hanna
0452Ἄννας (Annas)Hannas
0453ἀνόητος (anoetos)oförståndig, trögtänkt, dåraktig, olärda, oförnuftig
0454ἄνοια (anoia)vansinne, vettlöst hat, galenskap
0455ἀνοίγω (anoigo)öppna
0456ἀνοικοδομέω (anoikodomeo)återuppbygga
0457ἄνοιξις (anoixis)öppnande
0458ἀνομία (anomia)laglöshet, orrätfärdighet
0459ἄνομος (anomos)utan undervisning, utan lag
0460ἀνόμως (anomos)utan undervisning, utan lag
0461ἀνορθόω (anorthoo)styrk, upprätta, räta på sig
0462ἀνόσιος (anosios)oheliga, gudlösa
0463ἀνοχή (anoche)tålamod. fördrag
0464ἀνταγωνίζομαι (antagonizomai)kamp (mot)
0465ἀντάλλαγμα (antallagma)lösen
0466ἀνταναπληρόω (antanapleroo)uppfyller
0467ἀνταποδίδωμι (antapodidomi)återbetala. vedergälla, utkräva
0468ἀνταπόδομα (antapodoma)belöning, vedergällning
0469ἀνταπόδοσις (antapodosis)lön
0470ἀνταποκρίνομαι (antapokrinomai)svara, ifrågasätta, gå till rätta med
0471ἀντέπω (antepo)motsäga
0472ἀντέχομαι (antechomai)hålla sig till, ta sig an
0473ἀντί (anti)i stället för, motsats till
0474ἀντιβάλλω (antiballo)föra dialog
0475ἀντιδιατίθεμαι (antidiatithemai)opponera
0476ἀντίδικος (antidikos)motpart
0477ἀντίθεσις (antithesis)invändning
0478ἀντικαθίστημι (antikathistemi)stå emot
0479ἀντικαλέω (antikaleo)bjuda igen
0480ἀντίκειμαι (antikeimai)vara motsatt, vara i strid med
0481ἀντικρύ (antikru)i höjd med, mitt för
0482ἀντιλαμβάνομαι (antilambanomai)hjälpa, stödja, ta hand om
0483ἀντιλέγω (antilego)motsäga, förneka, ifrågasätta
0484ἀντίληψις (antilepsis)hjälp
0485ἀντιλογία (antilogia)förneka, fiendskap, gensträvighet
0486ἀντιλοιδορέω (antiloidoreo)gav inte igen (med samma mynt)
0487ἀντίλυτρον (antilutron)lösen
0488ἀντιμετρέω (antimetreo)mäta upp (åt er, återgälda)
0489ἀντιμισθία (antimisthia)straffet, konsekvensen, lika för lika
0490Ἀντιόχεια (Antiocheia)Antiokia
0491Ἀντιοχεύς (Antiocheus)från Antiokia
0492ἀντιπαρέρχομαι (antiparerchomai)passera på motsatt sida
0493Ἀντίπας (Antipas)Antipas
0494Ἀντιπατρίς (Antipatris)Antipatris
0495ἀντιπέραν (antiperan)mitt emot
0496ἀντιπίπτω (antipipto)stå emot, falla emot, sträva emot
0497ἀντιστρατεύομαι (antistrateuomai)ligga i strid med
0498ἀντιτάσσομαι (antitassomai)sätta sig upp emot, gick emot, opponerade sig
0499ἀντίτυπον (antitupos)motbild, efterbild, motsvarighet, bild av
0500ἀντίχριστος (antichristos)Antikrist
0501ἀντλέω (antleo)ös upp, hämta
0502ἄντλημα (antlema)något att ösa upp med
0503ἀντοφθαλμέω (antophthalmeo)hålla upp mot
0504ἄνυδρος (anudros)torr, utan vatten
0505ἀνυπόκριτος (anupokritos)oförställd, uppriktig, utan hyckleri
0506ἀνυπότακτος (anupotaktos)laglös, rebellisk, uppstudsig, olydig
0507ἄνω (ano)till brädden, ovanifrån, upp, uppe
0508ἀνώγεον (anogeon)övervåning
0509ἄνωθεν (anothen)uppifrån, från ovan, pånytt
0510ἀνωτερικός (anoterikos)övre
0511ἀνώτερος (anoteros)högre
0512ἀνωφελής (anopheles)skadligt
0513ἀξίνη (axine)yxa
0514ἄξιος (axios)värdig, tillhör, överensstämmer med
0515ἀξιόω (axioo)räkna sig värdig, anse sig värdig
0516ἀξίως (axios)anstår, värdigt
0517ἀόρατος (aoratos)osynliga egenskaper, osynliga väsen, osynlig
0518ἀπαγγέλλω (apaggello)underrätta, meddela, berätta
0519ἀπάγχομαι (apagchomai)hängde (sig)
0520ἀπάγω (apago)leder till, förde
0521ἀπαίδευτος (apaideutos)meningslös
0522ἀπαίρω (apairo)ta ifrån
0523ἀπαιτέω (apaiteo)kräva tillbaka, avkräva
0524ἀπαλγέω (apalgeo)vara avtrubbad
0525ἀπαλλάσσω (apallasso)förlika, lämna, befria
0526ἀπαλλοτριόω (apallotrioo)vara utestängd, vara främmande för
0527ἀπαλός (apalos)mjuk
0528ἀπαντάω (apantao)möta
0529ἀπάντησις (apantesis)möte
0530ἅπαξ (hapax)en gång
0531ἀπαράβατος (aparabatos)oföränderligt, evigt
0532ἀπαρασκεύαστος (aparaskeuastos)oförberedd
0533ἀπαρνέομαι (aparneomai)förneka
0534ἀπάρτι (aparti)härefter
0535ἀπαρτισμός (apartismos)slutförande
0536ἀπαρχή (aparche)förstlingsfrukt
0537ἅπας (hapas)allt, allting, hela, allihop
0538ἀπατάω (apatao)lura, bedra
0539ἀπάτη (apate)bedräglighet
0540ἀπάτωρ (apator)faderlöshet
0541ἀπαύγασμα (apaugasma)utstrålning, återsken
0542ἀπείδω (apeido)se
0543ἀπείθεια (apeitheia)olydnad
0544ἀπειθέω (apeitheo)tror inte, är olydig, lyder inte
0545ἀπειθής (apeithes)trotsiga, ohörsamma
0546ἀπειλέω (apeileo)varna, hota
0547ἀπειλή (apeile)hot, hotelse
0548ἄπειμι (apeimi)vara frånvarande
0549ἄπειμι (apeimi)gick
0550ἀπειπόμην (apeipomen)frånsagt, avsagt, tagit avstånd
0551ἀπείραστος (apeirastos)kan inte bli frestad
0552ἄπειρος (apeiros)omogen, inte skickad
0553ἀπεκδέχομαι (apekdechomai)väntar ivrigt, längtar
0554ἀπεκδύομαι (apekduomai)avväpnat, avklätt
0555ἀπέκδυσις (apekdusis)avklädning
0556ἀπελαύνω (apelauno)visa bort, driva bort
0557ἀπελεγμός (apelegmos)dåligt rykte, missaktning
0558ἀπελεύθερος (apeleutheros)frigivne
0559Ἀπελλῆς (Apelles)Apelles
0560ἀπελπίζω (apelpizo)hoppas få igen
0561ἀπέναντι (apenanti)mitt emot, inför, i närvaro av, motsats
0562ἀπέραντος (aperantos)ändlös
0563ἀπερισπάστως (aperispastos)utan distraktion, utan att slitas hit och dit
0564ἀπερίτμητος (aperitmetos)omskuren
0565ἀπέρχομαι (aperchomai)gå, gå sin väg, gå iväg,
0566ἀπέχει (apechei)vara tillräckligt
0567ἀπέχομαι (apechomai)avstå
0568ἀπέχω (apecho)har, vara, ta emot, fått ut
0569ἀπιστέω (apisteo)trodde inte
0570ἀπιστία (apistia)otro
0571ἄπιστος (apistos)som inte tror, otroende, sakna tro, otro, otrogen
0572ἁπλότης (haplotes)uppriktighet, enkelhet
0573ἁπλοῦς (haplous)enda
0574ἁπλῶς (haplos)frikostigt
0575ἀπό (apo)från, av, ut ur, för, på, i,
0576ἀποβαίνω (apobaino)gå ut, resultera i
0577ἀποβάλλω (apoballo)kasta av
0578ἀποβλέπω (apoblepo)ha respekt
0579ἀπόβλητος (apobletos)förkastad
0580ἀποβολή (apobole)förlust
0581ἀπογενόμενος (apogenomenos)vara död
0582ἀπογραφή (apographe)skattskrivning
0583ἀπογράφω (apographo)registrera
0584ἀποδείκνυμι (apodeiknumi)få vittnesbörd, bli erkänd, bevis
0585ἀπόδειξις (apodeixis)bevisning
0586ἀποδεκατόω (apodekatoo)betala tionde, tionde, ge tionde, ta tionde
0587ἀπόδεκτος (apodektos)accepterad, acceptabel
0588ἀποδέχομαι (apodechomai)ta emot, ta emot gladeligen, acceptera
0589ἀποδημέω (apodemeo)resa utomlands, resa till ett avlägset land
0590ἀπόδημος (apodemos)göra en lång resa
0591ἀποδίδωμι (apodidomi)betala, belöna, ge
0592ἀποδιορίζω (apodiorizo)splittra, söndra
0593ἀποδοκιμάζω (apodokimazo)förkasta
0594ἀποδοχή (apodoche)acceptans
0595ἀπόθεσις (apothesis)avtagning, avlägsnande
0596ἀποθήκη (apotheke)tröskplats, loge
0597ἀποθησαυρίζω (apothesaurizo)samla ihop
0598ἀποθλίβω (apothlibo)tränger
0599ἀποθνήσκω (apothnesko)dö, omkomma, vara död, döende
0600ἀποκαθίστημι (apokathistemi)återställa,
0601ἀποκαλύπτω (apokalupto)uppenbara
0602ἀποκάλυψις (apokalupsis)uppenbarelse, uppenbaras
0603ἀποκαραδοκία (apokaradokia)väntan, ivrig väntan
0604ἀποκαταλλάσσω (apokatallasso)försona, förena
0605ἀποκατάστασις (apokatastasis)återupprättelse
0606ἀπόκειμαι (apokeimai)förvara
0607ἀποκεφαλίζω (apokephalizo)halshugga
0608ἀποκλείω (apokleio)stängt
0609ἀποκόπτω (apokopto)hugga av
0610ἀπόκριμα (apokrima)dödsdom
0611ἀποκρίνομαι (apokrinomai)svara
0612ἀπόκρισις (apokrisis)svar
0613ἀποκρύπτω (apokrupto)fördold, dölja
0614ἀπόκρυφος (apokruphos)dolt
0615ἀποκτείνω (apokteino)döda, slakta
0616ἀποκυέω (apokueo)föda, födde
0617ἀποκυλίω (apokulio)rulla bort,
0618ἀπολαμβάνω (apolambano)ge tillbaka, fick ut, ta åt sidan
0619ἀπόλαυσις (apolausis)njutning
0620ἀπολείπω (apoleipo)lämna, kvarstår, stå fast
0621ἀπολείχω (apoleicho)slicka
0622ἀπόλλυμι (apollumi)gå under, bli dödad, vara förlorad
0623Ἀπολλύων (Apolluon)Apollyon
0624Ἀπολλωνία (Apollonia)Apollonia
0625Ἀπολλῶς (Apollos)Apollos
0626ἀπολογέομαι (apologeomai)svara, svara för sig själv, försvara sig
0627ἀπολογία (apologia)försvar, förklaring,
0628ἀπολούω (apolouo)tvätta bort, tvättas ren
0629ἀπολύτρωσις (apolutrosis)befrielse
0630ἀπολύω (apoluo)skilja sig, förskjuta, sända iväg, låta någon gå
0631ἀπομάσσομαι (apomassomai)torka av
0632ἀπονέμω (aponemo)visa aktning
0633ἀπονίπτω (aponipto)tvätta
0634ἀποπίπτω (apopipto)föll
0635ἀποπλανάω (apoplanao)förföra
0636ἀποπλέω (apopleo)segla
0637ἀποπλύνω (apopluno)torkade av
0638ἀποπνίγω (apopnigo)drunknade, kvävde
0639ἀπορέω (aporeo)tvivla, vara förbryllad, rådvill, förvånad
0640ἀπορία (aporia)rådlöshet
0641ἀποῤῥίπτω (aporrhipto)kasta sig i
0642ἀπορφανίζω (aporphanizo)åtskilja
0643ἀποσκευάζω (aposkeuazo)göra sig i ordning
0644ἀποσκίασμα (aposkiasma)skugga
0645ἀποσπάω (apospao)drog ut, dra sig undan, locka över, dra över
0646ἀποστασία (apostasia)avfalla, avfall, avhopp, uppror
0647ἀποστάσιον (apostasion)skilsmässobrev
0648ἀποστεγάζω (apostegazo)ta bort
0649ἀποστέλλω (apostello)sända, utsända, skicka, skicka iväg, skicka ut
0650ἀποστερέω (apostereo)roffa åt sig, bedra, undanhålla, undandra
0651ἀποστολή (apostole)apostlatjänst
0652ἀπόστολος (apostolos)apostel, budbärare
0653ἀποστοματίζω (apostomatizo)provocera till att tala,
0654ἀποστρέφω (apostrepho)att vända sig bort, vända sig från någon, sätta tillbaka, förvilla
0655ἀποστυγέω (apostugeo)avsky
0656ἀποσυνάγωγος (aposunagogos)uteslutas ur synagogan, uteslutas ur gemenskapen
0657ἀποτάσσομαι (apotassomai)ta farväl, försaka, avstå
0658ἀποτελέω (apoteleo)slutföra
0659ἀποτίθημι (apotithemi)ta av, lägga åt sidan
0660ἀποτινάσσω (apotinasso)skaka av
0661ἀποτίνω (apotino)återbetala, ersätta
0662ἀποτολμάω (apotolmao)gå långt, vara djärv
0663ἀποτομία (apotomia)stränghet
0664ἀποτόμως (apotomos)gå strängt fram, strängt
0665ἀποτρέπω (apotrepo)vända sig bort från
0666ἀπουσία (apousia)frånvaro
0667ἀποφέρω (apophero)föras bort, fördela, överlämna
0668ἀποφεύγω (apopheugo)undkomma
0669ἀποφθέγγομαι (apophtheggomai)att tala, tala ut, säga
0670ἀποφορτίζομαι (apophortizomai)lossa
0671ἀπόχρησις (apochresis)användning
0672ἀποχωρέω (apochoreo)gå iväg, lämna, släppa
0673ἀποχωρίζω (apochorizo)åtskilda, försvinna
0674ἀποψύχω (apopsucho)ge upp andan, tappa andan, hjärtsvikt
0675Ἄππιος (Appios)Appii
0676ἀπρόσιτος (aprositos)dit ingen kan komma
0677ἀπρόσκοπος (aproskopos)fläckfri, rent, inte väcka anstöt
0678ἀπροσωπολήπτως (aprosopoleptos)opartisk, utan anseende till person
0679ἄπταιστος (aptaistos)bevara från att falla
0680ἅπτομαι (haptomai)rör, röra vid
0681ἅπτω (hapto)tända
0682Ἀπφία (Apphia)Appia
0683ἀπωθέομαι (apotheomai, apothomai)stöta undan, avvisa, förskjuta
0684ἀπώλεια (apoleia)fördärv, slöseri,
0685ἀρά (ara)förbannelse
0686ἄρα (ara)alltså, då, så
0687ἆρα (ara)därför
0688Ἀραβία (Arabia)Arabien
0689Ἀράμ (Aram)Ram
0690Ἄραψ (Araps)Araber
0691ἀργέω (argeo)dröjer
0692ἀργός (argos)onyttigt, sysslolös, overksam
0693ἀργύρεος (argureos)silver, av silver
0694ἀργύριον (argurion)pengar, silvermynt, silver
0695ἀργυροκόπος (argurokopos)silversmed
0696ἄργυρος (arguros)silver
0697Ἄρειος Πάγος (Areios, Pagos)Areopagen
0698Ἀρεοπαγίτης (Areopagites)medlem av Areopagen
0699ἀρεσκεία (areskeia)behagfullhet
0700ἀρέσκω (aresko)behaga, gillade
0701ἀρεστός (arestos)det som behagar
0702Ἀρέτας (Aretas)Aretas
0703ἀρέτη (arete)härlighet
0704ἀρήν (aren)lamm
0705ἀριθμέω (arithmeo)räkna
0706ἀριθμός (arithmos)antal
0707Ἀριμαθαία (Arimathaia)Arimatea
0708Ἀρίσταρχος (Aristarchos)Aristarchus
0709ἀριστάω (aristao)äta, beta, ha måltid
0710ἀριστερός (aristeros)vänster hand, vänster, på vänster sida
0711Ἀριστόβουλος (Aristoboulos)Aristobulus
0712ἄριστον (ariston)måltid
0713ἀρκετός (arketos)länge nog, är nog,
0714ἀρκέω (arkeo)vara tillräckligt
0715ἄρκος (arktos)björn
0716ἅρμα (harma)vagn
0717Ἀρμαγεδδών (Armageddon)Harmagedon, Har-Magedon
0718ἁρμόζω (harmozo)trolova
0719ἁρμός (harmos)ben
0720ἀρνέομαι (arneomai)förneka
0721ἀρνίον (arnion)lamm, litet lamm
0722ἀροτριόω (arotrioo)ploga
0723ἄροτρον (arotron)till plogen
0724ἁρπαγή (harpage)rofferi, plundring, habegär
0725ἁρπαγμός (harpagmos)byte
0726ἁρπάζω (harpazo)förtrycka, plundra, röva
0727ἅρπαξ (harpax)rovlysten
0728ἀῤῥαβών (arrhabon)handpenning, garant
0729ἄῤῥαφος (arrhaphos)sömnlöshet
0730ἄῤῥην (arrhen, arsen)manlig
0731ἄῤῥητος (arrhetos)outsäglig, osägbar
0732ἄῤῥωστος (arrhostos)sjuka
0733ἀρσενοκοίτης (arsenokoites)homosexualitet
0734Ἀρτεμάς (Artemas)Artemas
0735Ἄρτεμις (Artemis)Artemis
0736ἀρτέμων (artemon)försegel
0737ἄρτι (arti)nu, hädanefter, ännu
0738ἀρτιγέννητος (artigennetos)nyfödd
0739ἄρτιος (artios)fullt färdig
0740ἄρτος (artos)bröd, limpa
0741ἀρτύω (artuo)krydda, få det salt
0742Ἀρφαξάδ (Arphaxad)Arpakshad
0743ἀρχάγγελος (archaggelos)ärkeängel
0744ἀρχαῖος (archaios)gammal, fäderna, länge sedan
0745Ἀρχέλαος (Archelaos)Arkelaus
0746ἀρχή (arche)begynnelsen, början, furstar, först, hörn
0747ἀρχηγός (archegos)furstlig
0748ἀρχιερατικός (archieratikos)översteprästerlig släkt
0749ἀρχιερεύς (archiereus)överste präst
0750ἀρχιποίμην (archipoimen)högste herden
0751Ἄρχιππος (Archippos)Archippus
0752ἀρχισυνάγωγος (archisunagogos)synagogföreståndare
0753ἀρχιτέκτων (architekton)byggmästare
0754ἀρχιτελώνης (architelones)förman vid tullen
0755ἀρχιτρίκλινος (architriklinos)värd
0756ἄρχομαι (archomai)börja
0757ἄρχω (archo)regera
0758ἄρχων (archon)regent, furste
0759ἄρωμα (aroma)krydda, väldoftande krydda
0760Ἀσά (Asa)Asa
0761ἀσάλευτος (asaleutos)orubblig, kan inte skakas
0762ἄσβεστος (asbestos)osläckbar, aldrig ska slockna
0763ἀσέβεια (asebeia)ogudaktighet
0764ἀσεβέω (asebeo)leva ogudaktigt
0765ἀσεβής (asebes)ogudaktiga
0766ἀσέλγεια (aselgeia)orgier
0767ἄσημος (asemos)betydande
0768Ἀσήρ (Aser)Aser
0769ἀσθένεια (astheneia)svaghet, åkomma, sjuklighet
0770ἀσθενέω (astheneo)vara svag, vara sjuk,
0771ἀσθένημα (asthenema)svagheter
0772ἀσθενής (asthenes)svag, sjuk
0773Ἀσία (Asia)Asien
0774Ἀσιανός (Asianos)från Asien
0775Ἀσιάρχης (Asiarches)asiarker, rådsherrar
0776ἀσιτία (asitia)fasta
0777ἄσιτος (asitos)fastande
0778ἀσκέω (askeo)sträva
0779ἀσκός (askos)säckar, skinnsäckar
0780ἀσμένως (asmenos)med glädje
0781ἄσοφος (asophos)ovis
0782ἀσπάζομαι (aspazomai)hälsa
0783ἀσπασμός (aspasmos)hälsade respektfullt på, hälsning
0784ἄσπιλος (aspilos)ren, fläckfri
0785ἀσπίς (aspis)huggorm
0786ἄσπονδος (aspondos)oförsonlig, trolös
0787ἀσσάριον (assarion)kopparmynt
0788ἆσσον (asson)tätt intill
0789Ἄσσος (Assos)Assos
0790ἀστατέω (astateo)vandra omkring utan fast bostad
0791ἀστεῖος (asteios)vacker
0792ἀστήρ (aster)stjärna
0793ἀστήρικτος (asteriktos)ostadig
0794ἄστοργος (astorgos)utan kärlek till sina egna
0795ἀστοχέω (astocheo)farit vilse, missat målet
0796ἀστραπή (astrape)blixt, upplyst
0797ἀστράπτω (astrapto)blixtra, skina
0798ἄστρον (astron)stjärnor
0799Ἀσύγκριτος (Asugkritos)Asynkritus
0800ἀσύμφωνος (asumphonos)kom inte överens
0801ἀσύνετος (asunetos)oförståndig
0802ἀσύνθετος (asunthetos)trolösa, förbundsbrytare
0803ἀσφάλεια (asphaleia)tillförlitlighet, ordentligthet, trygghet
0804ἀσφαλής (asphales)säkert, tryggt,
0805ἀσφαλίζω (asphalizo)säkras, försegla spänna fast
0806ἀσφαλῶς (asphalos)med säkerhet, noga
0807ἀσχημονέω (aschemoneo)agera otillbörligt, agera opassande
0808ἀσχημοσύνη (aschemosune)skamliga, skam
0809ἀσχήμων (askemon)blygs för
0810ἀσωτία (asotia)ofrälsthet, vilt leverne, utsvävning
0811ἀσώτως (asotos)utsvävande
0812ἀτακτέω (atakteo)uppföra sig oansvarigt
0813ἄτακτος (ataktos)oansvariga
0814ἀτάκτως (ataktos)leva oansvarigt
0815ἄτεκνος (ateknos)barnlös
0816ἀτενίζω (atenizo)fäst på, betrakta, skåda, fästa blicken
0817ἄτερ (ater)utan
0818ἀτιμάζω (atimazo)förnedra, vanära, förakta
0819ἀτιμία (atimia)vanära, skamlig, vidrig
0820ἄτιμος (atimos)föraktad
0821ἀτιμόω (atimoo)agera skamligt
0822ἀτμίς (atmis)moln
0823ἄτομος (atomos)i ett nu
0824ἄτοπος (atopos)ont, orätt, fientligt
0825Ἀττάλεια (Attaleia)Attaleia
0826αὐγάζω (augazo)skina
0827αὐγή (auge)gryning
0828Αὐγοῦστος (Augoustos)Augustus
0829αὐθάδης (authades)självgod
0830αὐθαίρετος (authairetos)självmant, frivilligt
0831αὐθεντέω (authenteo)råda över, göra sig till herre över
0832αὐλέω (auleo)spela flöjt
0833αὐλή (aule)palats, residens, förgård
0834αὐλητής (auletes)flöjtblåsare
0835αὐλίζομαι (aulizomai)övernatta
0836αὐλός (aulos)flöjt
0837αὐξάνω (auxano)växa, växa upp
0838αὔξησις (auxesis)växt
0839αὔριον (aurion)i morgon
0840αὐστηρός (austeros)sträng
0841αὐτάρκεια (autarkeia)nog, tillräckligt, självförsörjd, förnöjsamhet
0842αὐτάρκης (autarkes)nöjd
0843αὐτοκατάκριτος (autokatakritos)dömd
0844αὐτόματος (automatos)av sig själv
0845αὐτόπτης (autoptes)ögonvittne
0846αὐτός (autos)honom, dem, henne, den, det
0847αὐτοῦ (autou)där, här
0848αὑτοῦ (hautou)han själv, dem själva, dem
0849αὐτόχειρ (autocheir)med egna händer
0850αὐχμηρός (auchmeros)mörk, dyster
0851ἀφαιρέω (aphaireo)ta ifrån, ta bort, hugga av
0852ἀφανής (aphanes)dolt
0853ἀφανίζω (aphanizo)vanställa, förstöra, försvinna, gå under
0854ἀφανισμός (aphanismos)försvinnande
0855ἄφαντος (aphantos)försvinna ur sikte, försvinna ur åsyn
0856ἀφεδρών (aphedron)tömning
0857ἀφειδία (apheidia)späkning
0858ἀφελότης (aphelotes)innerlighet
0859ἄφεσις (aphesis)förlåtelse
0860ἁφή (haphe)led
0861ἀφθαρσία (aphtharsia)oförgänglighet, odödlighet,
0862ἄφθαρτος (aphthartos)oförgänglig, odödlig
0863ἀφίημι (aphiemi)lämna, förlåta, tillåt, försaka
0864ἀφικνέομαι (aphikneomai)framkomma
0865ἀφιλάγαθος (aphilagathos)fientlig mot det goda
0866ἀφιλάργυρος (aphilarguros)fri från penningbegär
0867ἄφιξις (aphixis)avresa
0868ἀφίστημι (aphistemi)lämna, förleda till avfall
0869ἄφνω (aphno)plötsligt
0870ἀφόβως (aphobos)utan fruktan
0871ἀφομοιόω (aphomoioo)likställa, är lik
0872ἀφοράω (aphorao)se, fästa blicken
0873ἀφορίζω (aphorizo)skilja
0874ἀφορμή (aphorme)tillfälle,
0875ἀφρίζω (aphrizo)tugga fradga
0876ἀφρός (aphros)fradga
0877ἀφροσύνη (aphrosune)dårskap, dåre
0878ἄφρων (aphron)dåre, oförståndig
0879ἀφυπνόω (aphupnoo)somna
0880ἄφωνος (aphonos)stum, utan mening
0881Ἀχάζ (Achaz)Ahas
0882Ἀχαΐα (Achaia)Achaia
0883Ἀχαϊκός (Achaikos)Achaikus
0884ἀχάριστος (acharistos)otacksam
0885Ἀχείμ (Acheim)Akim
0886ἀχειροποίητος (acheiropoietos)gjort utan människohand
0887ἀχλύς (achlus)töcken
0888ἀχρεῖος (achreios)oduglig
0889ἀχρειόω (achreioo)fördärva
0890ἄχρηστος (achrestos)inte till nytta
0891ἄχρι (achri, achris)fram tills, till,
0892ἄχυρον (achuron)agnar
0893ἀψευδής (apseudes)kan inte ljuga
0894ἄψινθος (apsinthos)malört, bitter
0895ἄψυχος (apsuchos)livlös
0896Βάαλ (Baal)Baal
0897Βαβυλών (Babulon)Babylon
0898βαθμός (bathmos)ställning
0899βάθος (bathos)djup
0900βαθύνω (bathuno)gräva djup
0901βαθύς (bathus)djup
0902βαΐον (baion)palmblad
0903Βαλαάμ (Balaam)Bileam
0904Βαλάκ (Balak)Balak
0905βαλάντιον (balantion)börs
0906βάλλω (ballo)kasta, häller, högg, kasta ut
0907βαπτίζω (baptizo)döpa, tvätta
0908βάπτισμα (baptisma)dop
0909βαπτισμός (baptismos)sköljning, dop
0910Βαπτιστής (Baptistes)döparen
0911βάπτω (bapto)doppa
0912Βαραββᾶς (Barabbas)Barabbas
0913Βαράκ (Barak)Barak
0914Βαραχίας (Barachias)Berekjas
0915βάρβαρος (barbaros)lokalbefolkning, infödd, barbar
0916βαρέω (bareo)tynga, pressa
0917βαρέως (bareos)illa
0918Βαρθολομαῖος (Bartholomaios)Bartolomeus
0919Βαριησοῦς (Bariesous)Barjesus
0920Βαριωνᾶς (Barionas)Jonas son, Bar-Jona
0921Βαρνάβας (Barnabas)Barnabas
0922βάρος (baros)börda, tung vikt
0923Βαρσαβᾶς (Barsabas)Barsabbas, Barnabas
0924Βαρτιμαῖος (Bartimaios)Bartimaios, Bartimaius
0925βαρύνω (baruno)tynga
0926βαρύς (barus)tung, svår, rovlysten
0927βαρύτιμος (barutimos)mycket dyrbar
0928βασανίζω (basanizo)plåga, ansatt
0929βασανισμός (basanismos)plåga,
0930βασανιστής (basanistes)torterarna
0931βάσανος (basanos)plågor
0932βασιλεία (basileia)Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike
0933βασίλειον (basileion)kungapalats
0934βασίλειος (basileios)kunglig
0935βασιλεύς (basileus)Kung, judarnas kung, Israels kung
0936βασιλεύω (basileuo)regera
0937βασιλικός (basilikos)ämbetsman, kunglig
0938βασίλισσα (basilissa)drottning
0939βάσις (basis)fot
0940βασκαίνω (baskaino)förhäxa
0941βαστάζω (bastazo)bära
0942βάτος (batos)buske, törnbuske
0943βάτος (batos)batt-mått, ca 30 liter
0944βάτραχος (batrachos)groda
0945βαττολογέω (battologeo)rabbla tomma ord, hopa tomma ord
0946βδέλυγμα (bdelugma)styggelse
0947βδελυκτός (bdeluktos)avskyvärd
0948βδελύσσω (bdelusso)avsky
0949βέβαιος (bebaios)fast, hållfast, säker
0950βεβαιόω (bebaioo)bekräfta, befästa
0951βεβαίωσις (bebaiosis)bekräftelse
0952βέβηλος (bebelos)oandliga, oandlig person
0953βεβηλόω (bebeloo)bryter mot
0954Βεελζεβούλ (Beelzeboul)Beelsebul
0955Βελίαλ (Belial, Beliar)Beliar
0956βέλος (belos)pil
0957βελτίον (beltion)mycket väl
0958Βενιαμίν (Beniamin)Benjamin
0959Βερνίκη (Bernike)Berenike
0960Βέροια (Beroia)Berea
0961Βεροιαῖος (Beroiaios)från Berea
0962Βηθαβαρά (Bethabara)Betania
0963Βηθανία (Bethania)Betania
0964Βηθεσδά (Bethesda)Betesda
0965Βηθλεέμ (Bethleem)Betlehem
0966Βηθσαϊδά (Bethsaida)Betsaida
0967Βηθφαγή (Bethphage)Betfage
0968βῆμα (bema)domarsäte, tron
0969βήρυλλος (berullos)beryll
0970βία (bia)våld
0971βιάζω (biazo)utsatt för våld, pressa
0972βίαιος (biaios)våldsam, mäktig
0973βιαστής (biastes)våldsamhet
0974βιβλιαρίδιον (bibliaridion)liten bokrulle
0975βιβλίον (biblion)bok, brev, bokrulle
0976βίβλος (biblos)bok, skriftrulle
0977βιβρώσκω (bibrosko)äta
0978Βιθυνία (Bithunia)Bithynien
0979βίος (bios)liv, leva, livets goda
0980βιόω (bioo)leva
0981βίωσις (biosis)sätt att leva
0982βιωτικός (biotikos)vardagsliv, livets bekymmer
0983βλαβερός (blaberos)skadlig
0984βλάπτω (blapto)skada
0985βλαστάνω (blastano)skjuta upp, grönska, frambringa
0986Βλάστος (Blastos)Blastus
0987βλασφημέω (blasphemeo)häda, smäda
0988βλασφημία (blasphemia)hädelse, smädelse
0989βλάσφημος (blasphemos)hädisk, hånfull
0990βλέμμα (blemma)syn
0991βλέπω (blepo)se, ge akt på
0992βλητέος (bleteos)måste hällas
0993Βοανεργές (Boanerges)Boanerges
0994βοάω (boao)ropa
0995βοή (boe)rop
0996βοήθεια (boetheia)hjälp, hjälpmedel
0997βοηθέω (boetheo)hjälpa
0998βοηθός (boethos)hjälpare
0999βόθυνος (bothunos)grop, dike
1000βολή (bole)fall
1001βολίζω (bolizo)loda
1002βολίς (bolis)spjut
1003Βοόζ (Booz)Boas
1004βόρβορος (borboros)smuts
1005βοῤῥᾶς (borrhas)norr
1006βόσκω (bosko)föda, föra på bete
1007Βοσόρ (Bosor)Beor
1008βοτάνη (botane)gröda
1009βότρυς (botrus)druvklase
1010βουλευτής (bouleutes)rådsherre
1011βουλεύω (bouleuo)överlägga, bestämma, besluta
1012βουλή (boule)rådslut, plan
1013βούλημα (boulema)plan
1014βούλομαι (boulomai)vill
1015βουνός (bounos)berg, höjder
1016βοῦς (bous)oxe
1017βραβεῖον (brabeion)pris, segerlön
1018βραβεύω (brabeuo)regera
1019βραδύνω (braduno)dröja
1020βραδυπλοέω (braduploeo)segla långsamt
1021βραδύς (bradus)långsam
1022βραδύτης (bradutes)dröjsmål
1023βραχίων (brachion)arm
1024βραχύς (brachus)lite
1025βρέφος (brephos)spädbarn
1026βρέχω (brecho)regn, tvätta
1027βροντή (bronte)åska
1028βροχή (broche)regn
1029βρόχος (brochos)snara
1030βρυγμός (brugmos)tandagnisslan
1031βρύχω (brucho)gnissla
1032βρύω (bruo)ge, frambringa
1033βρῶμα (broma)mat
1034βρώσιμος (brosimos)ätbar
1035βρῶσις (brosis)mat, rost
1036βυθίζω (buthizo)börja sjunka
1037βυθός (buthos)djupa vattnet, öppet hav
1038βυρσεύς (burseus)garvare
1039βύσσινος (bussinos)fint linne
1040βύσσος (bussos)fint linne
1041βωμός (bomos)altare
1042γαββαθά (gabbatha)Gabbata
1043Γαβριήλ (Gabriel)Gabriel
1044γάγγραινα (gaggraina)cancersvulst
1045Γάδ (Gad)Gad
1046Γαδαρηνός (Gadarenos)Gadarenernas område
1047γάζα (gaza)skattkammare
1048Γάζα (Gaza)Gaza
1049γαζοφυλάκιον (gazophulakion)offerkista
1050Γάϊος (Gaios)Gaius
1051γάλα (gala)mjölk
1052Γαλάτης (Galates)galater
1053Γαλατία (Galatia)Galatien
1054Γαλατικός (Galatikos)galatisk
1055γαλήνη (galene)lugnt
1056Γαλιλαία (Galilaia)Galileen
1057Γαλιλαῖος (Galilaios)galilé
1058Γαλλίων (Gallion)Gallio
1059Γαμαλιήλ (Gamaliel)Gamaliel
1060γαμέω (gameo)gifta sig
1061γαμίσκω (gamisko)ge sig till äktenskap
1062γάμος (gamos)äktenskap, bröllop
1063γάρ (gar)för
1064γαστήρ (gaster)gravid, havande
1065γέ (ge)ändå, likväl, utan tvivel
1066Γεδεών (Gedeon)Gideon
1067γέεννα (geenna)Gehenna, Helvetet
1068Γεθσημανῆ (Gethsemane)Getsemane
1069γείτων (geiton)granne
1070γελάω (gelao)skratta
1071γέλως (gelos)skratt
1072γεμίζω (gemizo)fylla, bli full
1073γέμω (gemo)fylla, bli full
1074γενεά (genea)släktled, släkte
1075γενεαλογέω (genealogeo)föra släktregister, räkna ut någons härkomst
1076γενεαλογία (genealogia)släktregister
1077γενέσια (genesia)födelsedag
1078γένεσις (genesis)släkttavla, generation
1079γενετή (genete)födsel
1080γεννάω (gennao)födde
1081γέννημα (gennema)avföda, frukt
1082Γεννησαρέτ (Gennesaret)Gennesaret
1083γέννησις (gennesis)född
1084γεννητός (gennetos)är född
1085γένος (genos)slag, härkomst, släkt
1086Γεργεσηνός (Gergesenos)gerasenerna
1087γερουσία (gerousia)äldsteråd
1088γέρων (geron)ålderdom
1089γεύομαι (geuomai)smaka, äta
1090γεωργέω (georgeo)odla, bruka
1091γεώργιον (georgion)åker
1092γεωργός (georgos)odlare, vinodlare
1093γῆ (ge)jorden, land, marken, trakten
1094γῆρας (geras)ålderdom
1095γηράσκω (gerasko)vara gammal, vara gammalt
1096γίνομαι (ginomai)vara, ske, bli, bli gjort, komma
1097γινώσκω (ginosko)känna, förstå
1098γλεῦκος (gleukos)nytt vin
1099γλυκύς (glukus)sött
1100γλῶσσα (glossa)tunga
1101γλωσσόκομον (glossokomon)penningpung, kassa
1102γναφεύς (gnapheus)tygberedare, valkare
1103γνήσιος (gnesios)egen, äkta
1104γνησίως (gnesios)uppriktigt
1105γνόφος (gnophos)mörker
1106γνώμη (gnome)sinne, avsikt
1107γνωρίζω (gnorizo)låtit veta, göra känd,
1108γνῶσις (gnosis)kunskap
1109γνώστης (gnostes)expert
1110γνωστός (gnostos)bekant, bekanta
1111γογγύζω (gogguzo)knorra, klaga
1112γογγυσμός (goggusmos)mummel
1113γογγυστής (goggustes)klagan
1114γόης (goes)bedragare
1115Γολγοθᾶ (Golgotha)Golgata
1116Γόμοῤῥα (Gomorrha)Gomorra
1117γόμος (gomos)last, fartygslast, vara
1118γονεύς (goneus)föräldrar
1119γόνυ (gonu)knä, knäböja
1120γονυπετέω (gonupeteo)knäböja för
1121γράμμα (gramma)anslag, skrift, skuldebrev
1122γραμματεύς (grammateus)skriftlärd
1123γραπτός (graptos)skrivet
1124γραφή (graphe)skrifterna
1125γράφω (grapho)skriva
1126γραώδης (graodes)gamla myter, kärringfabler
1127γρηγορεύω (gregoreuo)vaka, vakna
1128γυμνάζω (gumnazo)träna
1129γυμνασία (gumnasia)träning
1130γυμνητεύω (gumneteuo)vara naken
1131γυμνός (gumnos)naken
1132γυμνότης (gumnotes)nakenhet
1133γυναικάριον (gunaikarion)svaga kvinnor
1134γυναικεῖος (gunaikeios)kvinnlig
1135γυνή (gune)kvinna, hustru
1136Γώγ (Gog)Gog
1137γωνία (gonia)hörn, hörnsten, gathörn, avkrok
1138Δαβίδ (Dabid)David
1139δαιμονίζομαι (daimonizomai)besatt
1140δαιμόνιον (daimonion)demon
1141δαιμονιώδης (daimoniodes)demonisk
1142δαίμων (daimon)demon
1143δάκνω (dakno)bita
1144δάκρυον (dakru, dakruon)tår
1145δακρύω (dakruo)gråta
1146δακτύλιος (daktulios)ring
1147δάκτυλος (daktulos)finger
1148Δαλμανουθά (Dalmanoutha)Dalmanuta
1149Δαλματία (Dalmatia)Dalmatien
1150δαμάζω (damazo)tämja
1151δάμαλις (damalis)kviga
1152Δάμαρις (Damaris)Damaris
1153Δαμασκηνός (Damaskenos)från Damaskus
1154Δαμασκός (Damaskos)Damaskus
1155δανείζω (daneizo)låna
1156δάνειον (daneion)skuld
1157δανειστής (daneistes)penningutlånare
1158Δανιήλ (Daniel)Daniel
1159δαπανάω (dapanao)spendera, göra slut på, betala
1160δαπάνη (dapane)kostnaden
1161δέ (de)men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även
1162δέησις (deesis)bön åkallan
1163δεῖ (dei)måste, borde
1164δεῖγμα (deigma)exempel
1165δειγματίζω (deigmatizo)göra till allmänt åtlöje, dra skam över
1166δεικνύω (deiknuo)visa
1167δειλία (deilia)modlöshet
1168δειλιάω (deiliao)tappa modet
1169δειλός (deilos)rädd
1170δεῖνα (deina)den och den
1171δεινῶς (deinos)svåra, häftiga
1172δειπνέω (deipneo)äta
1173δεῖπνον (deipnon)måltid, fest
1174δεισιδαιμονέστερος (deisidaimonesteros)ivriga gudsdyrkare, mycket religiösa
1175δεισιδαιμονία (deisidaimonia)religion
1176δέκα (deka)tio
1177δεκαδύο (dekaduo)tolv
1178δεκαπέντε (dekapente)femton
1179Δεκάπολις (Dekapolis)Dekapolis
1180δεκατέσσαρες (dekatessares)fjorton
1181δεκάτη (dekate)tionde, tiondel
1182δέκατος (dekatos)tionde
1183δεκατόω (dekatoo)ge tionde, få tionde
1184δεκτός (dektos)erkänd
1185δελεάζω (deleazo)begär, lockelse
1186δένδρον (dendron)träd
1187δεξιολάβος (dexiolabos)spjutmän
1188δεξιός (dexios)höger hand, höger, höger sida
1189δέομαι (deomai)be, bönfalla
1190Δερβαῖος (Derbaios)från Derbe
1191Δέρβη (Derbe)Derbe
1192δέρμα (derma)gethud, skinn
1193δερμάτινος (dermatinos)av läder, gjort av läder
1194δέρω (dero)slå
1195δεσμεύω (desmeuo)binda
1196δεσμέω (desmeo)binda
1197δέσμη (desme)bundenhet
1198δέσμιος (desmios)fånge, vara bunden, i bojor
1199δεσμόν (desmon, desmos)bojor
1200δεσμοφύλαξ (desmophulax)fångvaktare
1201δεσμωτήριον (desmoterion)fängelse
1202δεσμώτης (desmotes)fånge
1203δεσπότης (despotes)Herre, herrar
1204δεῦρο (deuro)kom,
1205δεῦτε (deute)kom, följ
1206δευτεραῖος (deuteraios)nästa dag
1207δευτερόπρωτος (deuteroprotos)näst efter den första (den andra sabbaten efter påsken)
1208δεύτερος (deuteros)den andre, andra gången
1209δέχομαι (dechomai)ta emot, tro det
1210δέω (deo)binda
1211δή (de)också, nu, och. därför, utan tvekan
1212δῆλος (delos)avslöja, självklart, uppenbart
1213δηλόω (deloo)berättats för, visa sig, ge till känna
1214Δημᾶς (Demas)Demas
1215δημηγορέω (demegoreo)hålla tal
1216Δημήτριος (Demetrios)Demetrius
1217δημιουργός (demiourgos)skapare
1218δῆμος (demos)folket, folkmassa
1219δημόσιος (demosios)allmän, offentlig
1220δηνάριον (denarion)denar
1221δήποτε (depote)vem som helst
1222δήπου (depou)i sanning
1223διά (dia)genom, för, med, därför
1224διαβαίνω (diabaino)bege, komma över, passera genom
1225διαβάλλω (diaballo)förtala, beskylla, ange
1226διαβεβαιόομαι (diabebaioomai)försäkra, med säkerhet påstå
1227διαβλέπω (diablepo)se klart
1228διάβολος (diabolos)djävul, som förtalar, förtalare, falsk åklagare
1229διαγγέλλω (diaggello)predika, tillkännage, förkunna
1230διαγίνομαι (diaginomai)bli förflutet, tid som passerar
1231διαγινώσκω (diaginosko)undersöka, avgöra
1232διαγνωρίζω (diagnorizo)berätta
1233διάγνωσις (diagnosis)undersökning, ransakning
1234διαγογγύζω (diagogguzo)knorra, mumla, knorra, tystlåtet kritisera
1235διαγρηγορέω (diagregoreo)vakna
1236διάγω (diago)tillbringa, leva
1237διαδέχομαι (diadechomai)överta, ta i arv
1238διάδημα (diadema)krona, diadem
1239διαδίδωμι (diadidomai)fördela, utskifta, dela ut
1240διάδοχος (diadochos)efterträdare
1241διαζώννυμι (diazonnumi)omgördla, binda om sig
1242διαθήκη (diatheke)förbund, testamente, bestämmelse
1243διαίρεσις (diairesis)olikhet
1244διαιρέω (diaireo)fördela, utdela, skifta
1245διακαθαρίζω (diakatharizo)rensa noggrant
1246διακατελέγχομαι (diakatelegchomai)motbevisa
1247διακονέω (diakoneo)betjäna
1248διακονία (diakonia)tjänst, betjäning, understöd
1249διάκονος (diakonos)tjänare, församlingstjänare, diakon
1250διακόσιοι (diakosioi)två hundra
1251διακούομαι (diakouomai)höra, lyssna till slutet
1252διακρίνω (diakrino)tvivla, att döma, urskilja, tvista
1253διάκρισις (diakrisis)bedömande, skiljade mellan
1254διακωλύω (diakoluo)hindra
1255διαλαλέω (dialaleo)samtala, diskutera, föra en dialog
1256διαλέγομαι (dialegomai)argumentera, samtala, föra en dialog
1257διαλείπω (dialeipo)avbryta, upphöra
1258διάλεκτος (dialektos)språk, dialekt, modersmål, sätt att tala
1259διαλλάσσω (diallasso)förändra sig, försona
1260διαλογίζομαι (dialogizomai)diskutera, överväga, samtala, föra en dialog
1261διαλογισμός (dialogismos)tanke, betänkande, betänklighet, tvivel, föreställningar
1262διαλύω (dialuo)skingra, upplösa
1263διαμαρτύρομαι (diamarturomai)vittna, uppmana, försäkra
1264διαμάχομαι (diamachomai)argumentera högljutt och ivrigt
1265διαμένω (diameno)förbli, förtsätta, stanna kvar
1266διαμερίζω (diamerizo)dela, fördela, utsprida
1267διαμερισμός (diamerismos)splittring
1268διανέμω (dianemo)sprida
1269διανεύω (dianeuo)teckna
1270διανόημα (dianoema)tanke, förstånd, sinnelag
1271διάνοια (dianoia)förstånd, sinne, fantasi-högmodiga tankar
1272διανοίγω (dianoigo)öppna
1273διανυκτερεύω (dianuktereuo)tillbringa hela natten
1274διανύω (dianuo)avsluta
1275διαπαντός (diapantos)alltid, kontinuerlig
1276διαπεράω (diaperao)for över, komma över, segla över
1277διαπλέω (diapleo)att segla över
1278διαπονέω (diaponeo)upprörd
1279διαπορεύομαι (diaporeuomai)tog vägen, gick, passera
1280διαπορέω (diaporeo)undra, bli förbryllad
1281διαπραγματεύομαι (diapragmateuomai)tjänat genom affärer, förvärvat
1282διαπρίω (diaprio)förbittrad, ursinnig
1283διαρπάζω (diarpazo)plundra, beröva
1284διαρρήσσω (diarrhesso)riva sönder, slita sönder
1285διασαφέω (diasapheo)förklara, berätta, uttyda
1286διασείω (diaseio)våldföra
1287διασκορπίζω (diaskorpizo)strö ut, bli skingrad, slösa
1288διασπάω (diaspao)slita sönder, slita i stycken
1289διασπείρω (diaspeiro)skingra
1290διασπορά (diaspora)utspridd, kringspridd, förskingring
1291διαστέλλομαι (diastellomai)förbjuda, gett i uppdrag,
1292διάστημα (diastema)tidsrymd
1293διαστολή (diastole)skillnad
1294διαστρέφω (diastrepho)fördärvad, förvränga,
1295διασώζω (diasozo)bli fullständigt hel, räddad, frälst
1296διαταγή (diatage)förmedla, förordna
1297διάταγμα (diatagma)påbud
1298διαταράσσω (diatarasso)förskräckt
1299διατάσσω (diatasso)föreskrift, förordnat, bestämt
1300διατελέω (diateleo)förblivit
1301διατηρέω (diatereo)undvika, bevara
1302διατί (diati)varför
1303διατίθεμαι (diatithemai)sluta ett förbund, skriva testamente, överlämna
1304διατρίβω (diatribo)vistades
1305διατροφή (diatrophe)mat
1306διαυγάζω (diaugazo)gry, skina igenom
1307διαφανής (diaphanes)genomskinlig
1308διαφέρω (diaphero)värda mycket mer, mer värd, bära, utbreda, sprida, skiljer sig från
1309διαφεύγω (diapheugo)fly
1310διαφημίζω (diaphemizo)sprida rykte om någon, ryktesspridning
1311διαφθείρω (diaphtheiro)förstöra, förgå, brytas ner
1312διαφθορά (diaphthora)förgängelse
1313διάφορος (diaphoros)högre, förmer, olika slag
1314διαφυλάσσω (diaphulasso)bevara
1315διαχειρίζομαι (diacheirizomai)döda
1316διαχωρίζομαι (diachorizomai)skiljas från
1317διδακτικός (didaktikos)duktig lärare, skicklig att undervisa
1318διδακτός (didaktos)lär, blivit undervisade
1319διδασκαλία (didaskalia)lära
1320διδάσκαλος (didaskalos)mästare, lärare
1321διδάσκω (didasko)undervisa, lära
1322διδαχή (didache)lära, doktrin
1323δίδραχμον (didrachmon)tempelskatt
1324Δίδυμος (Didumos)Didymus, tvillingen
1325δίδωμι (didomi)ge, få
1326διεγείρω (diegeiro)vakna, stiga upp
1327διέξοδος (diexodos)vägskäl, vägkorsning
1328διερμηνευτής (diermeneutes)uttydare
1329διερμηνεύω (diermeneuo)uttyda, förklara, i översättning
1330διέρχομαι (dierchomai)vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå
1331διερωτάω (dierotao)fråga sig fram
1332διετής (dietes)två år
1333διετία (dietia)efter två år. två hela år
1334διηγέομαι (diegeomai)berätta
1335διήγεσις (diegesis)skildring
1336διηνεκής (dienekes)för evigt, ständigt
1337διθάλασσος (dithalassos)en plats öppen för två hav
1338διϊκνέομαι (diikneomai)genomtränga, tränga igenom
1339διΐστημι (diistemi)åtskilja, lämna
1340διϊσχυρίζομαι (diischurizomai)bestämt bekräfta, försäkra
1341δικαιοκρισία (dikaiokrisia)rättfärdig dom, rättvis dom
1342δίκαιος (dikaios)rättfärdig
1343δικαιοσύνη (dikaiosune)rättfärdighet
1344δικαιόω (dikaioo)fått rätt, frias, förklaras rättfärdig
1345δικαίωμα (dikaioma)rättfärdiga , rättvisa, frikännande
1346δικαίως (dikaios)rättvis, rätt nykterhet, sann nykterhet
1347δικαίωσις (dikaiosis)rättfärdiggörelse
1348δικαστής (dikastes)domare
1349δίκη (dike)straffad, dömd
1350δίκτυον (diktuon)nät
1351δίλογος (dilogos)tvetydig, oärlig
1352διό (dio)varför, därför, av vilken orsak
1353διοδεύω (diodeuo)passera genom,
1354Διονύσιος (Dionusios)Dionysius
1355διόπερ (dioper)varför, alltså, därför
1356διοπετής (diopetes)som fallit från himlen, som fallit från Jupiter
1357διόρθωσις (diorthosis)bättre ordning
1358διορύσσω (diorusso)bryta sig in
1359Διόσκουροι (Dioskouroi)Tvillingarna (Castor och Pollux)
1360διότι (dioti)eftersom, för att, därför att, för
1361Διοτρεφής (Diotrephes)Diotrefes
1362διπλοῦς (diplous)dubbel
1363διπλόω (diploo)fördubbla
1364δίς (dis)två gånger
1365διστάζω (distazo)tvivla
1366δίστομος (distomos)tveeggad, tveeggat
1367δισχίλιοι (dischilioi)två tusen
1368διϋλίζω (diulizo)sila bort, sila
1369διχάζω (dichazo)skilja åt, för i in i strid, för att söndra
1370διχοστασία (dichostasia)splittring
1371διχοτομέω (dichotomeo)hugga i stycken
1372διψάω (dipsao)törst
1373δίψος (dipsos)törsta
1374δίψυχος (dipsuchos)splittrat sinne
1375διωγμός (diogmos)förföljelse
1376διώκτης (dioktes)förföljare
1377διώκω (dioko)förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse
1378δόγμα (dogma)påbud, beslut, föreskrift
1379δογματίζω (dogmatizo)ge stadgar, förordna
1380δοκέω (dokeo)tro, mena, verka bra, mena sig
1381δοκιμάζω (dokimazo)pröva, avgöra, utvärdera
1382δοκιμή (dokime)prov, beprövad, prövning
1383δοκίμιον (dokimion)prov
1384δόκιμος (dokimos)bestå provet, prövad, erkänd
1385δοκός (dokos)bjälke
1386δόλιος (dolios)ohederlig, oärlig
1387δολιόω (dolioo)använda till svek
1388δόλος (dolos)svek, list
1389δολόω (doloo)använda knep, handla svekfullt
1390δόμα (doma)gåva
1391δόξα (doxa)härlighet, ära, prakt, heder, anseende
1392δοξάζω (doxazo)prisa, ära
1393Δορκάς (Dorkas)Dorkas
1394δόσις (dosis)givande, gåva
1395δότης (dotes)givare
1396δουλαγωγέω (doulagogeo)tvinga till lydnad
1397δουλεία (douleia)slaveri, slavok
1398δουλεύω (douleuo)tjäna, bli slav
1399δούλη (doule)tjänarinna
1400δοῦλον (doulon)slav, tjänare
1401δοῦλος (doulos)tjänare
1402δουλόω (dc)göra till slav, blivit slav, vara under slaveri
1403δοχή (doche)fest
1404δράκων (drakon)drake
1405δράσσομαι (drassomai)fånga
1406δραχμή (drachme)silvermynt
1407δρέπανον (drepanon)skära, lie
1408δρόμος (dromos)lopp, bana
1409Δρούσιλλα (Drousilla)Drusilla
1410δύναμαι (dunamai)kunna, vara kapabel, kan
1411δύναμις (dunamis)makt, kraft, styrka, mirakel, kraftgärning
1412δυναμόω (dunamoo)fylla med kraft, styrka, göra stark
1413δυνάστης (dunastes)härskare, hovman
1414δυνατέω (dunateo)vara stark
1415δυνατός (dunatos)möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft
1416δύνω (duno, dumi, duo)gå ned, solnedgång
1417δύο (duo)två, båda
1418δυσ- (dus-)o-
1419δυσβάστακτος (dusbastaktos)svår att bära
1420δυσεντερία (dusenteria)svår diarré
1421δυσερμήνευτος (dusermeneutos)svårt att förklara
1422δύσκολος (duskolos)svårt
1423δυσκόλως (duskolos)svårt
1424δυσμή (dusme)väster
1425δυσνόητος (dusnoetos)svår att förstå
1426δυσφημία (dusphemia)dåligt rykte
1427δώδεκα (dodeka)tolv
1428δωδέκατος (dodekatos)tolfte
1429δωδεκάφυλον (dodekaphulon)tolv stammar
1430δῶμα (doma)tak
1431δωρεά (dorea)gåva
1432δωρεάν (dorean)ge som gåva
1433δωρέομαι (doreomai)ge
1434δώρημα (dorema)gåva
1435δῶρον (doron)gåva, offer
1436ἔα (ea)sluta, låt oss vara
1437ἐάν (ean)om, ifall
1438ἑαυτοῦ (heautou, all, other, cases))sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras
1439ἐάω (eao)tillåta, låta, lät
1440ἑβδομήκοντα (hebdomekonta)sjuttio
1441ἑβδομηκοντάκις (hebdomekontakis)sjuttio gånger
1442ἕβδομος (hebdomos)sjunde
1443Ἐβέρ (Eber)Eber
1444Ἑβραϊκός (Hebraikos)hebreiska
1445Ἑβραῖος (Hebraios)hebré, israelit, jude
1446Ἑβραΐς (Hebrais)hebreiska
1447Ἑβραϊστί (Hebraisti)på hebreiska
1448ἐγγίζω (eggizo)komma nära
1449ἐγγράφω (eggrapho)skrivet
1450ἔγγυος (egguos)garant
1451ἐγγύς (eggus)nära
1452ἐγγύτερον (egguteron)närmare
1453ἐγείρω (egeiro)vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka
1454ἔγερσις (egersis)uppståndelse
1455ἐγκάθετος (egkathetos)vaksam, med syfte att spionera
1456ἐγκαίνια (egkainia)tempelinvigningens högtid, tempelinvigninsfesten
1457ἐγκαινίζω (egkainizo)instifta, inviga
1458ἐγκαλέω (egkaleo)anklaga, beskylla
1459ἐγκαταλείπω (egkataleipo)överge, lämna
1460ἐγκατοικέω (egkatoikeo)bo ibland
1461ἐγκεντρίζω (egkentrizo)inympa
1462ἔγκλημα (egklema)anklagelse
1463ἐγκομβόομαι (egkomboomai)klä, iklä
1464ἐγκοπή (egkope)avbrott, hinder
1465ἐγκόπτω (egkopto)avbryta, hindra
1466ἐγκράτεια (egkrateia)självbehärskning, återhållsamhet
1467ἐγκρατεύομαι (egkrateuomai)leva återhållsamt, iakta återhållsamhet, behärska
1468ἐγκρατής (egkrates)behärskad
1469ἐγκρίνω (egkrino)mäta sig
1470ἐγκρύπτω (ekgrupto)gömma, blanda in
1471ἔγκυος (egkuos)gravid
1472ἐγχρίω (egchrio)smörja
1473ἐγώ (ego)jag, mig, min, mitt
1474ἐδαφίζω (edaphizo)slå ner, slå till marken
1475ἔδαφος (edaphos)jord, mark
1476ἑδραῖος (hedraios)fast
1477ἑδραίωμα (hedraioma)grundval
1478Ἐζεκίας (Ezekias)Hiskia
1479ἐθελοθρησκεία (ethelothreskeia)fromhet, gudstjänstväsende
1480ἐθίζω (ethizo)handla enligt seden
1481ἐθνάρχης (ethnarches)ståthållare
1482ἐθνικός (ethnikos)hedning
1483ἐθνικῶς (ethnikos)hednisk
1484ἔθνος (ethnos)hedning, folk,
1485ἔθος (ethos)sed, vana
1486ἔθω (etho)ha som vana/sed
1487εἰ (ei)om, huruvida
1488εἶ (ei)du är
1489εἴγε (eige)om så är, om
1490εἰ δὲ μή(γε) (ei, de, me(ge))annars, i så fall. om inte
1491εἶδος (eidos)form, utseende
1492εἴδω (eido, oida)veta, känna till, förstå, se, skåda, titta
1493εἰδωλεῖον (eidoleion)avgudatempel
1494εἰδωλόθυτον (eidolothuton)avgudaoffer, offerkött
1495εἰδωλολατρεία (eidololatreia)avgudadyrkan
1496εἰδωλολάτρης (eidololatres)avgudadyrkare
1497εἴδωλον (eidolon)avgud
1498εἴην (eien)borde vara, vara, mena
1499εἰ καί (ei, kai)även om, fastän
1500εἰκῆ (eike)förgäves, fåfängt
1501εἴκοσι (eikosi)tjugo
1502εἴκω (eiko)ge efter
1503εἴκω (eiko)likna
1504εἰκών (eikon)bild
1505εἰλικρίνεια (heilikrineia)uppriktighet, ärlighet, renhet
1506εἰλικρινής (heilikrines)rena
1507εἱλίσσω (heilisso)rulla ihop
1508εἰ μή (ei, me)och, bortsett från, om inte
1509εἰ μή τι (ei, me, ti)bortsett från
1510εἰμί (eimi)är
1511εἶναι (einai)att vara
1512εἴ περ (ei, per)lika visst som, även om
1513εἴ πως (ei, pos)om verkligen
1514εἰρηνεύω (eireneuo)hålla frid, hålla fred
1515εἰρήνη (eirene)frid
1516εἰρηνικός (eirenikos)fridsam
1517εἰρηνοποιέω (eirenopoieo)skapat frid
1518εἰρηνοποιός (eirenopoios)fredsmäklande, fridsskapande
1519εἰς (eis)in i, till, för, i, på, mot
1520εἷς (heis)en
1521εἰσάγω (eisago)bära in, föra in, hämta
1522εἰσακούω (eisakouo)bli hörd, bli lyssnad på
1523εἰσδέχομαι (eisdechomai)ta emot
1524εἴσειμι (eiseimi)gå, gå in
1525εἰσέρχομαι (eiserchomai)komma
1526εἰσί (eisi)är, vara
1527εἷς καθ’ εἷς (heis, kath, heis)en efter en
1528εἰσκαλέω (eiskaleo)bjuda in
1529εἴσοδος (eisodos)ingång (hos er), besök
1530εἰσπηδάω (eispedao)springa
1531εἰσπορεύομαι (eisporeuomai)komma in
1532εἰστρέχω (eistrecho)skynda in
1533εἰσφέρω (eisphero)föra in
1534εἶτα (eita)sedan efteråt
1535εἴτε (eite)eller
1536εἴ τις (ei, tis)om någon, om något, om man
1537ἐκ (ek, ex)av, från, ut ur, med, på
1538ἕκαστος (hekastos)var och en, alla, varje
1539ἑκάστοτε (hekastote)alltid
1540ἑκατόν (hekaton)hundra, hundrafalt
1541ἑκατονταέτης (hekatontaetes)hundra år gammal
1542ἑκατονταπλασίων (hekatontaplasion)hundrafalt
1543ἑκατοντάρχης (hekatontarches, hekatontarchos)officer
1544ἐκβάλλω (ekballo)ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut
1545ἔκβασις (ekbasis)utväg, leda fram till
1546ἐκβολή (ekbole)utkastning
1547ἐκγαμίζω (ekgamizo)gifta bort
1548ἐκγαμίσκω (ekgamisko)gifta bort
1549ἔκγονον (ekgonon)barnbarn
1550ἐκδαπανάω (ekdapanao)offra
1551ἐκδέχομαι (ekdechomai)vänta på, se efter, invänta
1552ἔκδηλος (ekdelos)uppenbar
1553ἐκδημέω (ekdemeo)borta
1554ἐκδίδωμι (ekdidomi)arrendera ut
1555ἐκδιηγέομαι (ekdiegeomai)berätta
1556ἐκδικέω (ekdikeo)skaffa rätt, straffa, hämnd
1557ἐκδίκησις (ekdikesis)skaffa rätt, vedergällning, bestraffning
1558ἔκδικος (ekdikos)berättigad att hämnas, straffa
1559ἐκδιώκω (ekdioko)driva bort
1560ἔκδοτος (ekdotos)utelämnad
1561ἐκδοχή (ekdoche)väntan
1562ἐκδύω (ekduo)klä av, ta av
1563ἐκεῖ (ekei)där, dit
1564ἐκεῖθεν (ekeithen)därifrån
1565ἐκεῖνος (ekeinos)den
1566ἐκεῖσε (ekeise)där
1567ἐκζητέω (ekzeteo)utkräva, söka efter
1568ἐκθαμβέω (ekthambeo)bli förskräckt, bäva
1569ἔκθαμβος (ekthambos)stor häpnad, stor förundran
1570ἔκθετος (ekthetos)övergiven
1571ἐκκαθαίρω (ekkathairo)rensa bort, rena
1572ἐκκαίω (ekkaio)upptändas
1573ἐκκακέω (ekkakeo, egkakeo)tröttna
1574ἐκκεντέω (ekkenteo)genomborra
1575ἐκκλάω (ekklao)bryta bort (grenar)
1576ἐκκλείω (ekkleio)utesluta
1577ἐκκλησία (ekklesia)församling, kyrka, folksamling
1578ἐκκλίνω (ekklino)avfallit, avvikit, undvika
1579ἐκκολυμβάω (ekkolumbao)simma iväg
1580ἐκκομίζω (ekkomizo)bära ut
1581ἐκκόπτω (ekkopto)avhugget, hugga ner, hugga av
1582ἐκκρέμαμαι (ekkremamai)hålla sig nära lyssnande, hänga vid någons läppar
1583ἐκλαλέω (eklaleo)berätta
1584ἐκλάμπω (eklampo)lysa, stråla
1585ἐκλανθάνομαι (eklanthanomai)glömma
1586ἐκλέγομαι (eklegomai)välja, utvälja
1587ἐκλείπω (ekleipo)ta slut
1588ἐκλεκτός (eklektos)utvald
1589ἐκλογή (ekloge)val
1590ἐκλύω (ekluo)tröttna
1591ἐκμάσσω (ekmasso)torka
1592ἐκμυκτηρίζω (ekmukterizo)håna
1593ἐκνεύω (ekneuo)dra sig undan
1594ἐκνήφω (eknepho)vakna, nyktra till
1595ἑκούσιον (hekousion)fri vilja
1596ἑκουσίως (hekousios)med berått mod, medvetet, frivilligt
1597ἔκπαλαι (ekpalai)sedan länge
1598ἐκπειράζω (ekpeirazo)fresta
1599ἐκπέμπω (ekpempo)sända ut, skicka iväg
1600ἐκπετάννυμι (ekpetannumi)sträckt ut
1601ἐκπίπτω (ekpipto)falla, slå fel
1602ἐκπλέω (ekpleo)segla
1603ἐκπληρόω (ekpleroo)uppfyllt
1604ἐκπλήρωσις (ekplerosis)avslutning
1605ἐκπλήσσω (ekplesso)överväldiga, förvåna
1606ἐκπνέω (ekpneo)ge upp andan
1607ἐκπορεύομαι (ekporeuomai)komma ut från
1608ἐκπορνεύω (ekporneuo)kasta sig ut i otukt
1609ἐκπτύω (ekptuo)avsky, spotta ut
1610ἐκριζόω (ekrizoo)rycka upp med rötterna
1611ἔκστασις (ekstasis)hänryckning, bli förundrad
1612ἐκστρέφω (ekstrepho)göra fel vägval
1613ἐκταράσσω (ektarasso)störa ordningen
1614ἐκτείνω (ekteino)räcka fram, räcka ut, sträcka ut, kasta
1615ἐκτελέω (ekteleo)fullborda
1616ἐκτένεια (ekteneia)iver
1617ἐκτενέστερον (ektenesteron)allt ivrigare
1618ἐκτενής (ektenes)uthållighet
1619ἐκτενῶς (ektenos)uthålligt
1620ἐκτίθημι (ektithemi)förklarade, omtalade
1621ἐκτινάσσω (ektinasso)skaka av
1622ἐκτός (ektos)utanför, ut ur
1623ἕκτος (hektos)sjätte
1624ἐκτρέπω (ektrepo)förfallit
1625ἐκτρέφω (ektrepho)sköta om, fostra
1626ἔκτρωμα (ektroma)ofullgånget foster
1627ἐκφέρω (ekphero)ta fram, bar bort, ta med
1628ἐκφεύγω (ekpheugo)fly, undfly
1629ἐκφοβέω (ekphobeo)skrämma
1630ἔκφοβος (ekphobos)skräckslagen
1631ἐκφύω (ekphuo)spricka ut
1632ἐκχέω (ekcheo, variation), ekchuno)rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjuta
1633ἐκχωρέω (ekchoreo)lämna, dra ut
1634ἐκψύχω (ekpsucho)ge upp andan, dö
1635ἑκών (hekon)av egen vilja, frivilligt
1636ἐλαία (elaia)oliv, olivträd
1637ἔλαιον (elaion)olja
1638ἐλαιών (elaion)Olivberget
1639Ἐλαμίτης (Elamites)elamiter
1640ἐλάσσων (elasson, elatton)försämring
1641ἐλαττονέω (elattoneo)lida brist
1642ἐλαττόω (elattoo)lite lägre, bli mindre
1643ἐλαύνω (elauno)ro, driva
1644ἐλαφρία (elaphria)lättsinnigt
1645ἐλαφρός (elaphros)lätt
1646ἐλάχιστος (elachistos)minst, liten betydelse, småsaker
1647ἐλαχιστότερος (elachistoteros)allra minst
1648Ἐλεάζαρ (Eleazar)Eleasar
1649ἔλεγξις (elegxis, elegmos)tillrättavisning
1650ἔλεγχος (elegchos)tillrättavisning
1651ἐλέγχω (elegcho)avslöja, tillrättavisa, överbevisa
1652ἐλεεινός (eleeinos)ömklig, ynklig
1653ἐλεέω (eleeo)förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande
1654ἐλεημοσύνη (eleemosune)allmosa, gåva, generös
1655ἐλεήμων (eleemon)barmhärtig
1656ἔλεος (eleos)barmhärtighet
1657ἐλευθερία (eleutheria)frihet
1658ἐλεύθερος (eleutheros)fri
1659ἐλευθερόω (eleutheroo)göra fri, befria
1660ἔλευσις (eleusis)ankomst
1661ἐλεφάντινος (elephantinos)föremål av elfenben
1662Ἐλιακείμ (Eliakeim)Eljakim
1663Ἐλιέζερ (Eliezer)Elieser
1664Ἐλιούδ (Elioud)Elihud
1665Ἐλισάβετ (Elisabet)Elisabeth
1666Ἐλισσαῖος (Elissaios)Elisa
1667ἑλίσσω (helisso)rulla upp, rulla ihop
1668ἕλκος (helkos)sår
1669ἑλκόω (helkoo)orsaka sår, full av sår
1670ἑλκύω (helkuo, helko)dra
1671Ἑλλάς (Hellas)Grekland
1672Ἕλλην (Hellen)grek, hedning
1673Ἑλληνικός (Hellenikos)grekiska
1674Ἑλληνίς (Hellenis)grek, hedning
1675Ἑλληνιστής (Hellenistes)grekisktalande
1676Ἑλληνιστί (Hellenisti)grekiska
1677ἐλλογέω (ellogeo)tillräkna
1678Ἐλμωδάμ (Elmodam)Elmadam
1679ἐλπίζω (elpizo)hoppas på
1680ἐλπίς (elpis)hopp, tro
1681Ἐλύμας (Elumas)Elymas
1682ἐλοΐ / ἐλωΐ (eloi)Eloi, min Gud
1683ἐμαυτοῦ (emautou)mig själv, mig
1684ἐμβαίνω (embaino)steg i
1685ἐμβάλλω (emballo)kasta i
1686ἐμβάπτω (embapto)doppa
1687ἐμβατεύω (embateuo)helt gå upp i
1688ἐμβιβάζω (embibazo)placera
1689ἐμβλέπω (emblepo)se på, noga iaktta
1690ἐμβριμάομαι (embrimaomai)säga strängt, djupt rörd
1691ἐμέ (eme)mig, jag, min, mig själv
1692ἐμέω (emeo)spotta
1693ἐμμαίνομαι (emmainomai)agera i vilt raseri
1694Ἐμμανουήλ (Emmanouel)Emanuel
1695Ἐμμαούς (Emmaous)Emmaus
1696ἐμμένω (emmeno)stå fast, förbli
1697Ἐμμόρ (Emmor)Hamor, Emmor
1698ἐμοί (emoi)mig, jag, mina
1699ἐμός (emos)min, mitt, mina
1700ἐμοῦ (emou)mig, min, mina
1701ἐμπαιγμός (empaigmos)hån
1702ἐμπαίζω (empaizo)håna
1703ἐμπαίκτης (empaiktes)hånfullhet
1704ἐμπεριπατέω (emperipateo)vandra bland
1705ἐμπίπλημι (empiplemi, empletho)mätta
1706ἐμπίπτω (empipto)falla
1707ἐμπλέκω (empleko)involvera
1708ἐμπλοκή (emploke)håruppsättning, flätning
1709ἐμπνέω (empneo)andas ut
1710ἐμπορεύομαι (emporeuomai)göra affärer, utnyttja
1711ἐμπορία (emporia)affärer
1712ἐμπόριον (emporion)marknadsplats, saluhall
1713ἔμπορος (emporos)köpman
1714ἐμπρήθω (empretho)bränna upp
1715ἔμπροσθεν (emprosthen)inför
1716ἐμπτύω (emptuo)spotta på, spotta
1717ἐμφανής (emphanes)visa öppet, , uppenbarad
1718ἐμφανίζω (emphanizo)framföra, uppenbara, framträda, meddela
1719ἔμφοβος (emphobos)rädd
1720ἐμφυσάω (emphusao)andas på
1721ἔμφυτος (emphutos)ödmjuk
1722ἐν (en)i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig
1723ἐναγκαλίζομαι (enagkalizomai)omfamna, ta upp i famnen
1724ἐνάλιος (enalios)marina djur
1725ἔναντι (enanti)inför
1726ἐναντίον (enantion)inför
1727ἐναντίος (enantios)emot , mot
1728ἐνάρχομαι (enarchomai)börja
1729ἐνδεής (endees)bristfällig
1730ἔνδειγμα (endeigma)bevis, vittnesbörd
1731ἐνδείκνυμι (endeiknumi)visa
1732ἔνδειξις (endeixis)bevisning, deklaration
1733ἕνδεκα (hendeka)elva
1734ἑνδέκατος (hendekatos)elfte
1735ἐνδέχεται (endechetai)tillåta
1736ἐνδημέω (endemeo)vara hemma, vara närvarande, närvaro
1737ἐνδιδύσκω (endidusko)klädd i
1738ἔνδικος (endikos)rätt, det man förtjänar
1739ἐνδόμησις (endomesis)byggnad
1740ἐνδοξάζω (edoxazo)förhärliga
1741ἔνδοξος (endoxos)underbart, vackert, fina, aktad, härlighet
1742ἔνδυμα (enduma)kläder
1743ἐνδυναμόω (endunamoo)större kraft, bli stark, kraft
1744ἐνδύνω (enduno)smyger, innästla
1745ἔνδυσις (endusis)klädnad
1746ἐνδύω (enduo)klä på
1747ἐνέδρα (enedra)bakhåll
1748ἐνεδρεύω (enedreuo)ligga i bakhåll,
1749ἔνεδρον (enedron)bakhåll
1750ἐνειλέω (eneileo)svepa
1751ἔνειμι (eneimi)att vara i, det som finns där inne
1752ἕνεκα (heneka, heneken, heineken)skull, av en orsak
1753ἐνέργεια (energeia)verksam, mäktigt verksam, styrka
1754ἐνεργέω (energeo)verkar
1755ἐνέργημα (energema)kraftgärning
1756ἐνεργής (energes)verksam, kraftigt
1757ἐνευλογέω (eneulogeo)bli välsignad
1758ἐνέχω (enecho)hysa agg, hata, angripa (med ord), tvinga
1759ἐνθάδε (enthade)här, härifrån, hit, där
1760ἐνθυμέομαι (enthumeomai)tänka, begrunda, fundera
1761ἐνθύμησις (enthumesis)tankar, fantasi
1762ἔνι (eni)här är, är
1763ἐνιαυτός (eniautos)år
1764ἐνίστημι (enistemi)vad som sker just nu, vad som kommer att hända
1765ἐνισχύω (enischuo)styrka, ge kraft
1766ἔννατος (ennatos)nionde
1767ἐννέα (ennea)nio
1768ἐννενηκονταεννέα (ennenekontaennea)nittionio
1769ἐννεός (enneos)förstummad
1770ἐννεύω (enneuo)ge tecken
1771ἔννοια (ennoia)uppsåt, sinne
1772ἔννομος (ennomos)laglig, under lagen
1773ἔννυχον (ennuchon)tidig morgon
1774ἐνοικέω (enoikeo)bor i
1775ἑνότης (henotes)enhet
1776ἐνοχλέω (enochleo)plåga, skada
1777ἔνοχος (enochos)skyldig inför, hemfallen åt, skyldig till
1778ἔνταλμα (entalma)bud
1779ἐνταφιάζω (entaphiazo)begrava
1780ἐνταφιασμός (entaphiasmos)begravning
1781ἐντέλλομαι (entellomai)befalla, ge befallning
1782ἐντεῦθεν (enteuthen)härifrån
1783ἔντευξις (enteuxis)förbön
1784ἔντιμος (entimos)dyrbar, uppskattad, mer ansedd
1785ἐντολή (entole)bud, föreskrift
1786ἐντόπιος (entopios)som bodde på platsen
1787ἐντός (entos)inuti
1788ἐντρέπω (entrepo)respektera, få skämmas
1789ἐντρέφω (entrepho)hämta näring
1790ἔντρομος (entromos)skakad, förskräckt
1791ἐντροπή (entrope)skam
1792ἐντρυφάω (entruphao)smutsa ner sig
1793ἐντυγχάνω (entugchano)vädjar, vända sig till
1794ἐντυλίσσω (entulisso)svepa, vika ihop
1795ἐντυπόω (entupoo)inrista
1796ἐνυβρίζω (enubrizo)kränka, smäda
1797ἐνυπνιάζομαι (enupniazomai)drömma, ha drömmar
1798ἐνύπνιον (enupnion)dröm
1799ἐνώπιον (enopion)före, inför, i närvaro av
1800Ἐνώς (Enos)Enos
1801ἐνωτίζομαι (enotizomai)lyssna på
1802Ἐνώχ (Enoch)Henok
1803ἕξ (hex)sex
1804ἐξαγγέλλω (exaggello)förkunna
1805ἐξαγοράζω (exagorazo)friköpa, ta vara på
1806ἐξάγω (exago)föra ut
1807ἐξαιρέω (exaireo)frälsa, rädda, befria, plocka ut
1808ἐξαίρω (exairo)driva bort
1809ἐξαιτέομαι (exaiteomai)begärt
1810ἐξαίφνης (exaiphnes)plötsligt
1811ἐξακολουθέω (exakoloutheo)följa
1812ἑξακόσιοι (hexakosioi)sexhundra
1813ἐξαλείφω (exaleipho)utplåna, torka bort
1814ἐξάλλομαι (exallomai)hoppa, springa
1815ἐξανάστασις (exanastasis)uppståndelsen
1816ἐξανατέλλω (exanatello)sköt upp
1817ἐξανίστημι (exanistemi)resa sig, skaffa avkomma
1818ἐξαπατάω (exapatao)bedra, förleda,
1819ἐξάπινα (exapina)plötsligt
1820ἐξαπορέομαι (exaporeomai)misströsta, förtvivla
1821ἐξαποστέλλω (exapostello)skicka bort, skicka, sända till
1822ἐξαρτίζω (exartizo)fullkomna, avsluta
1823ἐξαστράπτω (exastrapto)strålande
1824ἐξαυτῆς / εξ αυτης (exautes)genast, just då, snarast
1825ἐξεγείρω (exegeiro)låta uppstå (komma till makt), uppväcka
1826ἔξειμι (exeimi)resa, gå därifrån
1827ἐξελέγχω (exelegcho)övertyga, ställa till svars
1828ἐξέλκω (exelko)dras, lockas
1829ἐξέραμα (exerama)spya
1830ἐξερευνάω (exereunao)forska efter
1831ἐξέρχομαι (exerchomai)gå, gå ut, lämna, komma ut, gå vidare, passera, komma
1832ἔξεστι (exesti)tillåta
1833ἐξετάζω (exetazo)söka, ta reda på, fråga
1834ἐξηγέομαι (exegeomai)kungöra, göra känd, berätta
1835ἑξήκοντα (hexekonta)sextio, sextiofalt
1836ἑξῆς (hexes)nästa, nästa dag, dagen efter, följande dag, morgondag
1837ἐξηχέομαι (execheomai)eka
1838ἕξις (hexis)övning, vana
1839ἐξίστημι (existemi)bli utom sig av förundran
1840ἐξισχύω (exischuo)kunna
1841ἔξοδος (exodos)bortgång, uttåg
1842ἐξολοθρεύω (exolothreuo)bli utrotad
1843ἐξομολογέω (exomologeo)bekänna, prisa
1844ἐξορκίζω (exorkizo)att besvära
1845ἐξορκιστής (exorkistes)andeutdrivare
1846ἐξορύσσω (exorusso)bryta upp, riva ut
1847ἐξουδενόω (exoudenoo)bli föraktad
1848ἐξουθενέω (exoutheneo)förakta, förkasta, sakna förtroende för
1849ἐξουσία (exousia)makt, auktoritet
1850ἐξουσιάζω (exousiazo)bestämma, få makt över, ha makt
1851ἐξοχή (exoche)prominent, framstående
1852ἐξυπνίζω (exupnizo)att väcka
1853ἔξυπνος (exupnos)vaken
1854ἔξω (exo)utanför, bort
1855ἔξωθεν (exothen)utsida, yttre
1856ἐξωθέω (exotheo, exotho)driva undan
1857ἐξώτερος (exoteros)utanför
1858ἑορτάζω (heortazo)fira högtid
1859ἑορτή (heorte)högtid
1860ἐπαγγελία (epaggelia)löfte
1861ἐπαγγέλλω (epaggello)lova, bekänna sig till, ge löfte
1862ἐπάγγελμα (epaggelma)löfte
1863ἐπάγω (epago)komma, komma över
1864ἐπαγωνίζομαι (epagonizomai)fortsätta kämpa för
1865ἐπαθροίζω (epathroizo)strömma till
1866Ἐπαίνετος (Epainetos)Epenetus
1867ἐπαινέω (epaineo)berömma, prisa
1868ἔπαινος (epainos)beröm
1869ἐπαίρω (epairo)lyfta upp, resa sig, ta upp
1870ἐπαισχύνομαι (epaischunomai)skämmas
1871ἐπαιτέω (epaiteo)tigga
1872ἐπακολουθέω (epakoloutheo)åtfölja, komma först efteråt
1873ἐπακούω (epakouo)bönhöra
1874ἐπακροάομαι (epakroaomai)höra, lyssna
1875ἐπάν (epan)när
1876ἐπάναγκες (epanagkes)nödvändigadj n
1877ἐπανάγω (epanago)återvända, lägga ut
1878ἐπαναμιμνήσκω (epanamimnesko)påminna
1879ἐπαναπαύομαι (epanapauomai)vila, trygghet i
1880ἐπανέρχομαι (epanerchomai)komma tillbaka
1881ἐπανίσταμαι (epanistamai)göra uppror
1882ἐπανόρθωσις (epanorthosis)tillrättavisning
1883ἐπάνω (epano)över, på, ovanpå, ovanför, därpå, mer än
1884ἐπαρκέω (eparkeo)ta hand om
1885ἐπαρχία (eparchia)provins
1886ἔπαυλις (epaulis)gård
1887ἐπαύριον (epaurion)morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå
1888ἐπαυτοφώρῳ (epautophoro)på bar gärning
1889Ἐπαφρᾶς (Epaphras)Epafras
1890ἐπαφρίζω (epaphrizo)skummar
1891Ἐπαφρόδιτος (Epaphroditos)Epafroditus
1892ἐπεγείρω (epegeiro)sätta igång, hetsa upp
1893ἐπεί (epei)därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom,
1894ἐπειδή (epeide)för, eftersom, för att, efter det
1895ἐπειδήπερ (epeideper)på grund av
1896ἐπεῖδον (epeidon)se till, se, ge akt på
1897ἐπείπερ (epeiper)lika säkert
1898ἐπεισαγωγή (epeisagoge)ankomst
1899ἔπειτα (epeita)sedan, därefter, därnäst
1900ἐπέκεινα (epekeina)bortom
1901ἐπεκτείνομαι (epekteinomai)sträcka sig mot
1902ἐπενδύομαι (ependuomai)iklä, bli påklädd
1903ἐπενδύτης (ependutes)ytterplagg
1904ἐπέρχομαι (eperchomai)komma, komma över
1905ἐπερωτάω (eperotao)fråga, efterfråga, önskan
1906ἐπερώτημα (eperotema)svar
1907ἐπέχω (epecho)märka, se uppmärksamt på, stanna, hålla fast vid, ge akt på
1908ἐπηρεάζω (epereazo)förolämpa, förtala
1909ἐπί (epi)på, i, till
1910ἐπιβαίνω (epibaino)sitta, kom, gå ombord, ta, komma in
1911ἐπιβάλλω (epiballo)lägga, sätta på, lägga på, slå, tillfalla, gripa
1912ἐπιβαρέω (epibareo)tala för strängt, ligga till last
1913ἐπιβιβάζω (epibibazo)lyfta upp, sätta på, sitta upp
1914ἐπιβλέπω (epiblepo)sett till, respektera
1915ἐπίβλημα (epiblema)lapp
1916ἐπιβοάω (epiboao)högljutt ropa/kräva
1917ἐπιβουλή (epiboule)bakhåll, komplott
1918ἐπιγαμβρεύω (epigambreuo)gifta sig
1919ἐπίγειος (epigeios)jordiska
1920ἐπιγίνομαι (epiginomai)blåsa
1921ἐπιγινώσκω (epiginosko)känna, förnimma, känna igen, veta
1922ἐπίγνωσις (epignosis)kunskap, insikt, förståelse
1923ἐπιγραφή (epigraphe)inskrift
1924ἐπιγράφω (epigrapho)skriva
1925ἐπιδείκνυμι (epideiknumi)visa
1926ἐπιδέχομαι (epidechomai)ta emot
1927ἐπιδημέω (epidemeo)bosätta sig
1928ἐπιδιατάσσομαι (epidiatassomai)utöka
1929ἐπιδίδωμι (epididomi)ge, räcka
1930ἐπιδιορθόω (epidiorthoo)ordna med
1931ἐπιδύω (epiduo)gå ner
1932ἐπιείκεια (epieikeia)mildhet
1933ἐπιεικής (epieikes)mild
1934ἐπιζητέω (epizeteo)söka efter, söka, önskan, efterfråga
1935ἐπιθανάτιος (epithanatios)dödsdömd
1936ἐπίθεσις (epithesis)handpåläggning
1937ἐπιθυμέω (epithumeo)längta, begära
1938ἐπιθυμητής (epithumetes)begärelse till
1939ἐπιθυμία (epithumia)begär
1940ἐπικαθίζω (epikathizo)sitta upp
1941ἐπικαλέομαι (epikaleomai)åkalla, även kallad, vädja till, vädja
1942ἐπικάλυμμα (epikaluma)täckmantel
1943ἐπικαλύπτω (epikalupto)övertäcka
1944ἐπικατάρατος (epikataratos)förbannad
1945ἐπίκειμαι (epikeimai)tränga sig inpå, pressa, ligga framför, ligga på, pålagd
1946Ἐπικούρειος (Epikoureios)Epikuréer
1947ἐπικουρία (epikouria)hjälp
1948ἐπικρίνω (epikrino)besluta, döma
1949ἐπιλαμβάνομαι (epilambanomai)ta, gripa tag i, få fast, gripa
1950ἐπιλανθάνομαι (epilanthanomai)glömma
1951ἐπιλέγομαι (epilegomai)kallas för, välja
1952ἐπιλείπω (epileipo)inte räcka till
1953ἐπιλησμονή (epilesmone)glömsk
1954ἐπίλοιπος (epiloipos)resten, återstoden
1955ἐπίλυσις (epilusis)tolkning, fantasi, inbillning
1956ἐπιλύω (epiluo)förklara, uttyda, avgöra
1957ἐπιμαρτυρέω (epimartureo)bekräfta
1958ἐπιμέλεια (epimeleia)omsorg, omvårdnad
1959ἐπιμελέομαι (epimeleomai)sköta om, ta hand om
1960ἐπιμελῶς (epimelos)noga
1961ἐπιμένω (epimeno)stanna, bli kvar i, fortsätta, leva kvar i
1962ἐπινεύω (epineuo)avböja
1963ἐπίνοια (epinoia)tanke
1964ἐπιορκέω (epiorkeo)svära falskt
1965ἐπίορκος (epiorkos)menedare
1966ἐπιοῦσα (epiousa)nästa dag, därefter
1967ἐπιούσιος (epiousios)daglig
1968ἐπιπίπτω (epipipto)falla, falla över, tränga sig på
1969ἐπιπλήσσω (epiplesso)tillrättavisa strängt
1970ἐπιπνίγω (epipnigo)kväva
1971ἐπιποθέω (epipotheo)innerligt längta, längta
1972ἐπιπόθησις (epipothesis)uppriktig längtan, stark längtan
1973ἐπιπόθητος (epipothetos)efterlängtad
1974ἐπιποθία (epipothia)stor längtan
1975ἐπιπορεύομαι (epiporeuomai)kom
1976ἐπιῤῥάπτω (epirrhapto)sy
1977ἐπιῤῥίπτω (epirrhipto)kasta
1978ἐπίσημος (episemos)beryktad, högt ansedd
1979ἐπισιτισμός (episitismos)mat, proviant
1980ἐπισκέπτομαι (episkeptomai)besöka
1981ἐπισκηνόω (episkenoo)vila
1982ἐπισκιάζω (episkiazo)överskugga
1983ἐπισκοπέω (episkopeo)se noga till, vaka över
1984ἐπισκοπή (episkope)besök, ämbete, församlingsledare
1985ἐπίσκοπος (episkopos)biskop/församlingsledare, herde
1986ἐπισπάομαι (epispaomai)omskära
1987ἐπίσταμαι (epistamai)veta, förstå
1988ἐπιστάτης (epistates)Mästare
1989ἐπιστέλλω (epistello)skriva, skriva till
1990ἐπιστήμων (epistemon)förståndig
1991ἐπιστηρίζω (episterizo)stärka
1992ἐπιστολή (epistole)brev
1993ἐπιστομίζω (epistomizo)tysta munnen
1994ἐπιστρέφω (epistrepho)vända, återvända, vända om, omvända sig, vända sig om, vända tillbaka
1995ἐπιστροφή (epistrophe)omvändelse
1996ἐπισυνάγω (episunago)samla ihop
1997ἐπισυναγωγή (episunagoge)ihopsamlade, sammankomst
1998ἐπισυντρέχω (episuntrecho)strömma till
1999ἐπισύστασις (episustasis)oro
2000ἐπισφαλής (episphales)farlig
2001ἐπισχύω (epischo)insistera
2002ἐπισωρεύω (episoreuo)samla hoptals
2003ἐπιταγή (epitage)befallning, eftertryck
2004ἐπιτάσσω (epitasso)befalla
2005ἐπιτελέω (epiteleo)slutföra, fullgöra, fullborda
2006ἐπιτήδειος (epitedeios)nödvändiga behov
2007ἐπιτίθημι (epitithemi)lägga på, lägga,
2008ἐπιτιμάω (epitimao)tala strängt till, förbjuda strängt
2009ἐπιτιμία (epitimia)straff
2010ἐπιτρέπω (epitrepo)tillåta, ge lov, låta
2011ἐπιτροπή (epitrope)uppdrag
2012ἐπίτροπος (epitropos)förvaltare, förmyndare
2013ἐπιτυγχάνω (epitugchano)uppnå
2014ἐπιφαίνω (epiphaino)synas, lysa, skina, uppenbara
2015ἐπιφάνεια (epiphaneia)uppenbarelse, glans
2016ἐπιφανής (epiphanes)strålande, härliga
2017ἐπιφαύω (epiphausko)ska lysa
2018ἐπιφέρω (epiphero)som tar, uttala över
2019ἐπιφωνέω (epiphoneo)ropa, skrika
2020ἐπιφώσκω (epiphosko)gry, börja
2021ἐπιχειρέω (epicheireo)företa sig, försöka
2022ἐπιχέω (epicheo)hällde, göt
2023ἐπιχορηγέω (epichoregeo)ge, utrusta med, ge näring, ge växtkraft, förse
2024ἐπιχορηγία (epichoregia)stöd, hjälp
2025ἐπιχρίω (epichrio)smörja
2026ἐποικοδομέω (epoikodomeo)bygga upp, bygga vidare, bygga
2027ἐποκέλλω (epokello)gå på grund
2028ἐπονομάζω (eponomazo)kalla sig
2029ἐποπτεύω (epopteuo)bevittna
2030ἐπόπτης (epoptes)ögonvittnen
2031ἔπος (epos)tal
2032ἐπουράνιος (epouranios)himmelsk, himlarymden, i himlen
2033ἑπτά (hepta)sju, sjunde
2034ἑπτάκις (heptakis)sju gånger
2035ἑπτακισχίλιοι (heptakischilioi)sjutusen
2036ἔπω (epo)tala, skicka ut ljud
2037Ἔραστος (Erastos)Erastos
2038ἐργάζομαι (ergazomai)arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer
2039ἐργασία (ergasia)inkomst, verksamhet, flit
2040ἐργάτης (ergates)arbetare
2041ἔργον (ergon)gärning, handling
2042ἐρεθίζω (erethizo)sporra, reta
2043ἐρείδω (ereido)borra fast
2044ἐρεύγομαι (ereugomai)förkunna, uppenbara
2045ἐρευνάω (ereunao)söka
2046ἐρέω (ereo)säga, tala,
2047ἐρημία (eremia)ödemark, öken
2048ἔρημος (eremos)vildmark, ödemark, öken
2049ἐρημόω (eremoo)bli ödelagd, utblotta
2050ἐρήμωσις (eremosis)förödelse
2051ἐρίζω (erizo)gräla
2052ἐριθεία (eritheia)själviska ambitioner, strid
2053ἔριον (erion)ull
2054ἔρις (eris)strid, stridigheter
2055ἐρίφιον (eriphion)get
2056ἔριφος (eriphos)get, killing
2057Ἑρμᾶς (Hermas)Hermas
2058ἑρμηνεία (hermeneia)uttydning
2059ἑρμηνεύω (hermeneuo)översätta
2060Ἑρμῆς (Hermes)Merkurius, Hermes
2061Ἑρμογένης (Hermogenes)Hermogenes
2062ἑρπετόν (herpeton)kräldjur, orm
2063ἐρυθρός (eruthros)röd
2064ἔρχομαι (erchomai)anlända, komma, gå
2065ἐρωτάω (erotao)fråga, be, önska
2066ἐσθής (esthes)kläder, dräkt
2067ἔσθησις (esthesis)kläder
2068ἐσθίω (esthio)äta
2069Ἐσλί (Esli)Hesli
2070ἐσμέν (esmen)är, var, vara, ha vårt väsen, ha hopp
2071ἔσομαι (esomai)kommer att vara
2072ἔσοπτρον (esoptron)spegel
2073ἑσπέρα (hespera)kväll
2074Ἐσρώμ (Esrom)Hesron
2075ἐστέ (este)att vara, är, vara, tillhöra, har varit
2076ἐστί (esti)är, att vara, ha
2077ἔστω (esto)låta vara, vara
2078ἔσχατος (eschatos)sista, nedersta, yttersta, det sista, slut
2079ἐσχάτως (eschatos)döende,
2080ἔσω (eso)inom, in, in i, inåt, inre
2081ἔσωθεν (esothen)inom, inifrån, invärtes
2082ἐσώτερος (esoteros)inre
2083ἑταῖρος (hetairos)vän
2084ἑτερόγλωσσος (heteroglossos)främmande språk
2085ἑτεροδιδασκαλέω (heterodidaskaleo)förkunna falsk lära, annan lära
2086ἑτεροζυγέω (heterozugeo)gå i ok tillsammans med
2087ἕτερος (heteros)annan, den andre, annan sak, vissa
2088ἑτέρως (heteros)annorlunda
2089ἔτι (eti)ännu, andra, längre, ytterligare
2090ἑτοιμάζω (hetoimazo)bana, bereda, göra i ordning
2091ἑτοιμασία (hetoimasia)beredskap
2092ἕτοιμος (hetoimos)redo, färdig
2093ἑτοίμως (hetoimos)vara redo
2094ἔτος (etos)år
2095εὖ (eu)väl, väl gjort, gott
2096Εὖα (Eua)Eva
2097εὐαγγελίζω (euaggelizo)predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap
2098εὐαγγέλιον (euaggelion)evangeliet, evangelium – de glada nyheterna
2099εὐαγγελιστής (euaggelistes)evangelist
2100εὐαρεστέω (euaresteo)behaga
2101εὐάρεστος (euarestos)välbehaglig
2102εὐαρέστως (euarestos)glädjande, behaga Gud
2103Εὔβουλος (Euboulos)Eubulus
2104εὐγενής (eugenes)av ädel börd, ädla till sinnes (öppna sinnen), förnäm
2105εὐδία (eudia)vackert väder
2106εὐδοκέω (eudokeo)ha sin glädje i, funnit behag i, behaga (besluta),
2107εὐδοκία (eudokia)behag, goda viljans beslut
2108εὐεργεσία (euergesia)välgärning
2109εὐεργετέω (euergeteo)göra gott
2110εὐεργέτης (euergetes)välgörare
2111εὔθετος (euthetos)passa, vara skickad, åt dem
2112εὐθέως (eutheos)genast, strax
2113εὐθυδρομέω (euthudromeo)hålla rak kurs
2114εὐθυμέω (euthumeo)fatta mod, vara glad
2115εὔθυμος (euthumos)ha tillförsikt, vara vid gott mod
2116εὐθύνω (euthuno)jämn, rak
2117εὐθύς (euthus)rak, rättsinnig
2118εὐθύτης (euthutes)rättvisan, rätten
2119εὐκαιρέω (eukaireo)ha tid, ägna tid, vid tillfälle
2120εὐκαιρία (eukairia)lägligt tillfälle
2121εὔκαιρος (eukairos)lägligt tillfälle, rätt tid
2122εὐκαίρως (eukairos)ett lägligt tillfälle, i tid
2123εὐκοπώτερος (eukopoteros)lättare
2124εὐλάβεια (eulabeia)ångest, gudomlig fruktan, helig fruktan
2125εὐλαβέομαι (eulabeomai)uppfylld av helig fruktan
2126εὐλαβής (eulabes)gudfruktig
2127εὐλογέω (eulogeo)välsigna, prisa
2128εὐλογητός (eulogetos)välsignad
2129εὐλογία (eulogia)välsignelse, gåva, vackert tal
2130εὐμετάδοτος (eumetadotos)generös
2131Εὐνίκη (Eunike)Eunice
2132εὐνοέω (eunoeo)förlika sig med, göra upp med
2133εὔνοια (eunoia)villigt
2134εὐνουχίζω (eunouchizo)göra oskicklig till äktenskap
2135εὐνοῦχος (eunouchos)eunuck
2136Εὐοδία (Euodia)Evodia
2137εὐοδόω (euodoo)stå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resa
2138εὐπειθής (eupeithes)följsam
2139εὐπερίστατος (euperistatos)nedtyngd
2140εὐποιΐα (eupoiia)välgörenhet
2141εὐπορέω (euporeo)handla efter förmåga
2142εὐπορία (euporia)rikedom
2143εὐπρέπεια (euprepeia)skönhet, fägring
2144εὐπρόσδεκτος (euprosdektos)väl mottagen, välbehagligt
2145εὐπρόσεδρος (euprosedros)fokuserat, troget
2146εὐπροσωπέω (euprosopeo)ge ett gott intryck
2147εὑρίσκω (heurisko)finna, befinnas vara
2148Εὐροκλύδων (Eurokludon)Euraquilo, Nordosten, nordostorkanen
2149εὐρύχωρος (euruchoros)bred
2150εὐσέβεια (eusebeia)gudfruktighet, fromhet
2151εὐσεβέω (eusebeo)tillbe, visa respekt
2152εὐσεβής (eusebes)from, gudfruktig
2153εὐσεβῶς (eusebos)gudfruktig
2154εὔσημος (eusemos)begripliga
2155εὔσπλαγχνος (eusplagchnos)barmhärtig
2156εὐσχημόνως (euschemonos)värdig
2157εὐσχημοσύνη (eushemosune)anständighet
2158εὐσχήμων (euschemon)ansedd, anständig
2159εὐτόνως (eutonos)häftig, kraftigt, med kraft
2160εὐτραπελία (eutrapelia)skämt, vits
2161Εὔτυχος (Eutuchos)Eutychos, Eutychus
2162εὐφημία (euphemia)gott rykte
2163εὔφημος (euphemos)dygd
2164εὐφορέω (euphoreo)ge riklig skörd
2165εὐφραίνω (euphraino)glädjas, vara glad, bli glad, leva i
2166Εὐφράτης (Euphrates)Eufrat
2167εὐφροσύνη (euphrosune)glädje
2168εὐχαριστέω (eucharisteo)tacka, vara tacksam
2169εὐχαριστία (eucharistia)tacksägelse, tacksamhet
2170εὐχάριστος (eucharistos)tacksam
2171εὐχή (euche)löfte, bön
2172εὔχομαι (euchomai)önska, be, skulle önska,
2173εὔχρηστος (euchrestos)vara till god hjälp, användbar
2174εὐψυχέω (eupsucheo)bli vid gott mod
2175εὐωδία (euodia)väldoft, väldoftande, ljuvlig doft
2176εὐώνυμος (euonumos)vänster, vänstra sidan, vänster fot
2177ἐφάλλομαι (ephallomai)kastade, hoppade
2178ἐφάπαξ (ephapax)en gång för alla, på samma gång
2179Ἐφεσῖνος (Ephesinos)i Efesos
2180Ἐφέσιος (Ephesios)efeserna
2181Ἔφεσος (Ephesos)Efesos
2182ἐφευρετής (epheuretes)påhittig
2183ἐφημερία (ephemeria)prästavdelning
2184ἐφήμερος (ephemeros)daglig
2185ἐφικνέομαι (ephikneomai)nå fram
2186ἐφίστημι (ephistemi)komma fram till, komma, stå, stå vid
2187Ἐφραίμ (Ephraim)Efraim
2188ἐφφαθά (ephphatha)Effata (öppna dig)imperative
2189ἔχθρα (echthra)fiendskap, hat
2190ἐχθρός (echthros)fientlig
2191ἔχιδνα (echidna)huggorm
2192ἔχω (echo)ha, vara, behöva
2193ἕως (heos)till, förrän,
2194Ζαβουλών (Zaboulon)Sebulon
2195Ζακχαῖος (Zakchaios)Sackeus
2196Ζαρά (Zara)Serach
2197Ζαχαρίας (Zacharias)Sakarias
2198ζάω (zao)leva, levande
2199Ζεβεδαῖος (Zebedaios)Sebedeus
2200ζεστός (zestos)varm
2201ζεῦγος (zeugos)par
2202ζευκτηρία (zeukteria)rep
2203Ζεύς (Zeus)Zeus
2204ζέω (zeo)brinnande
2205ζῆλος (zelos)brinnande iver, nitälskan, avund, iver
2206ζηλόω (zeloo)avundsjuk, brinna för, ivra för, eftertrakta
2207ζηλωτής (zelotes)seloten
2208Ζηλωτής (Zelotes)seloter
2209ζημία (zemia)förlust, skada
2210ζημιόω (zemioo)förlora, gå miste om, gå förlorad, tagit skada
2211Ζηνᾶς (Zenas)Zenas
2212ζητέω (zeteo)söka, söka efter
2213ζήτημα (zetema)fråga
2214ζήτησις (zetesis)diskussion
2215ζιζάνιον (zizanion)ogräs
2216Ζοροβάβελ (Zorobabel)Serubbabel
2217ζόφος (zophos)mörker, svarta
2218ζυγός (zugos)ok
2219ζύμη (zume)surdeg
2220ζυμόω (zumoo)syrat
2221ζωγρέω (zogreo)fånga, fånga levande, tillfångata
2222ζωή (zoe)liv, livstid
2223ζώνη (zone)bälte
2224ζώννυμι (zonnumi, zonnuo)spänna på, sätta på
2225ζωογονέω (zoogoneo)bevara, leva
2226ζῶον (zoon)djur
2227ζωοποιέω (zoopoieo)göra levande, ge liv
2228ἤ (e)eller, än, antingen, annars, inte heller
2229ἦ (e)säkert
2230ἡγεμονεύω (hegemoneuo)vara landshövding
2231ἡγεμονία (hegemonia)regim
2232ἡγεμών (hegemon)landshövding
2233ἡγέομαι (hegeomai)anse, se det som, aktning, ledare
2234ἡδέως (hedeos)gärna
2235ἤδη (ede)nu, redan, än, även nu
2236ἥδιστα (hedista)med glädje
2237ἡδονή (hedone)njutning, begär
2238ἡδύοσμον (heduosmon)mynta
2239ἦθος (ethos)vana
2240ἥκω (heko)ska komma
2241ἠλί (eli)Eli
2242Ἡλί (Heli)Eli
2243Ἡλίας (Helias)Elia
2244ἡλικία (helikia)livslängd, ålder
2245ἡλίκος (helikos)hur stor, vilken stor
2246ἥλιος (helios)sol, öst
2247ἧλος (helos)spik
2248ἡμᾶς (hemas)oss, vi, vår,
2249ἡμεῖς (hemeis)vi, oss, vi själva
2250ἡμέρα (hemera)dag, daglig
2251ἡμέτερος (hemeteros)vår, er
2252ἤμην (emen)var, jag var, borde vara
2253ἡμιθανής (hemithanes)halvdöd
2254ἡμῖν (hemin)oss, vi, vår, för oss
2255ἥμισυ (hemisu)halv
2256ἡμιώριον (hemiorion)halvtimme
2257ἡμῶν (hemon)vår, oss, vi,
2258ἦν (en)var, hade varit, hade
2259ἡνίκα (henika)när
2260ἤπερ (eper)än
2261ἤπιος (epios)vänlig
2262Ἤρ (Er)Er
2263ἤρεμος (eremos)lugn
2264Ἡρώδης (Herodes)Herodes
2265Ἡρωδιανοί (Herodianoi)herodianer
2266Ἡρωδιάς (Herodias)Herodias
2267Ἡρωδίων (Herodion)Herodion
2268Ἡσαΐας (Hesaias)Jesaja
2269Ἠσαῦ (Esau)Esau
2270ἡσυχάζω (hesuchazo)lugna sig, vara stilla, leva lugnt
2271ἡσυχία (hesuchia)tyst, lugn och ro
2272ἡσύχιος (hesuchios)stilla
2273ἤτοι (etoi)antingen
2274ἡττάω (hettao)besegra
2275ἥττημα (hettema)fåtalighet, nederlag, brist
2276ἥττον (hetton)försämring, mindre
2277ἤτω (eto)vara
2278ἠχέω (echeo)ljuder
2279ἦχος (echos)dån, ljud, rykte
2280Θαδδαῖος (Thaddaios)Taddeus
2281θάλασσα (thalassa)sjö
2282θάλπω (thalpo)sköta om
2283Θάμαρ (Thamar)Tamar
2284θαμβέω (thambeo)bli förskräckt, bli häpen
2285θάμβος (thambos)bävan
2286θανάσιμος (thanasimos)dödligt
2287θανατήφορος (thanatephoros)dödligt
2288θάνατος (thanatos)död
2289θανατόω (thanatoo)utlämna till att dödas, döda, dödats
2290θάπτω (thapto)begrava
2291Θάρα (Thara)Tera
2292θαῤῥέω (tharrheo)vara modig, lita på, vara vid gott mod
2293θαρσέω (tharseo)va vid gott mod
2294θάρσος (tharsos)mod
2295θαῦμα (thauma)förundran
2296θαυμάζω (thaumazo)förundra, förvåna
2297θαυμάσιος (thaumasios)under, underbar
2298θαυμαστός (thaumastos)underbar, underligt
2299θεά (thea)gudinna
2300θεάομαι (theaomai)se, skåda
2301θεατρίζω (theatrizo)bli till offentligt åtlöje, hånas offentligt
2302θέατρον (theatron)teater, skådespel
2303θεῖον (theion)svavel
2304θεῖος (theios)gudomlig
2305θειότης (theiotes)gudomlig
2306θειώδης (theiodes)svavelgul
2307θέλημα (thelema)vilja
2308θέλησις (thelesis)vilja
2309θέλω (thelo, ethelo, tenses, theleo, etheleo)vilja, önska
2310θεμέλιος (themelios, themelion)grund
2311θεμελιόω (themelioo)grunda på, lägga en grund
2312θεοδίδακτος (theodidaktos)lärda av Gud
2313θεομαχέω (theomacheo)kämpa mot Gud
2314θεομάχος (theomachos)kämpa mot Gud
2315θεόπνευστος (theopneustos)utandad av Gud, ingiven av Gud
2316θεός (theos)Gud
2317θεοσέβεια (theosebeia)gudsfruktan
2318θεοσεβής (theosebes)tillbedjare av Gud
2319θεοστυγής (theostuges)hata Gud
2320θεότης (theotes)gudomen
2321Θεόφιλος (Theophilos)Theofilos
2322θεραπεία (therapeia)helande, hushåll, husfolk
2323θεραπεύω (therapeuo)hela, bota, tillbe
2324θεράπων (therapon)tjänare
2325θερίζω (therizo)skörda
2326θερισμός (therismos)skörd
2327θεριστής (theristes)skördearbetare
2328θερμαίνω (thermaino)värma sig, klä sig varmt
2329θέρμη (therme)hetta
2330θέρος (theros)sommar
2331Θεσσαλονικεύς (Thessalonikeus)thessalonik
2332Θεσσαλονίκη (Thessalonike)Thessalonike
2333Θευδᾶς (Theudas)Teudas
2334θεωρέω (theoreo)se, förstå
2335θεωρία (theoria)syn
2336θήκη (theke)skida, (svärdsskida)
2337θηλάζω (thelazo)amma
2338θῆλυς (thelus)kvinnlig
2339θήρα (thera)fälla
2340θηρεύω (thereuo)få fast
2341θηριομαχέω (theriomacheo)kämpa mot vilddjur
2342θηρίον (therion)vilddjur
2343θησαυρίζω (thesaurizo)samla, samla skatter
2344θησαυρός (thesauros)skatter
2345θιγγάνω (thiggano)röra
2346θλίβω (thlibo)tränga
2347θλῖψις (thlipsis)lidande, ångest, förföljelse
2348θνῄσκω (thnesko)vara död, dö, död man, död
2349θνητός (thnetos)dödligt
2350θορυβέω (thorubeo)höja klagolåt, skapa upplopp
2351θόρυβος (thorubos)upplopp, upprördhet
2352θραύω (thrauo)förtrycka
2353θρέμμα (thremma)boskap
2354θρηνέω (threneo)sörja, gråta
2355θρῆνος (threnos)bitter klagan
2356θρησκεία (threskeia)religion, dyrkan
2357θρησκός (threskos)from, gudfruktig, religiös
2358θριαμβεύω (thriambeuo)triumfera
2359θρίξ (thrix)hår
2360θροέω (throeo)skrämma, skrämd, förlora besinningen, ropa högt, oroad i sinnet
2361θρόμβος (thrombos)stora droppar
2362θρόνος (thronos)tron
2363Θυάτειρα (Thuateira)Thyatira
2364θυγάτηρ (thugater)dotter
2365θυγάτριον (thugatrion)liten dotter
2366θύελλα (thuella)storm
2367θύϊνος (thuinos)tujaträ
2368θυμίαμα (thumiama)rökelse
2369θυμιαστήριον (thumiasterion)rökelsealtare
2370θυμιάω (thumiao)tända rökelse
2371θυμομαχέω (thumomacheo)strida bittert
2372θυμός (thumos)vrede, sträng vrede, straff
2373θυμόω (thumoo)tappa fattningen i raseri
2374θύρα (thura)dörr, port
2375θυρεός (thureos)sköld
2376θυρίς (thuris)fönster
2377θυρωρός (thuroros)portvakt
2378θυσία (thusia)offer
2379θυσιαστήριον (thusiasterion)altare
2380θύω (thuo)slakta, offra
2381Θωμᾶς (Thomas)Tomas
2382θώραξ (thorax)pansar, bröstpansar
2383Ἰάειρος (Iaeiros)Jairus
2384Ἰακώβ (Iakob)Jakob
2385Ἰάκωβος (Iakobos)Jakob
2386ἴαμα (iama)helande
2387Ἰαμβρῆς (Iambres)Jambres
2388Ἰαννά (Ianna)Jannaj
2389Ἰαννῆς (Iannes)Jannes
2390ἰάομαι (iaomai)hela, bli botad
2391Ἰάρεδ (Iared)Jared
2392ἴασις (iasis)bota
2393ἴασπις (iaspis)jaspis
2394Ἰάσων (Iason)Jason
2395ἰατρός (iatros)frisk
2396ἴδε (ide)skåda, titta, se
2397ἰδέα (idea)gestalt
2398ἴδιος (idios)hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen
2399ἰδιώτης (idiotes)oinvigd, olärd
2400ἰδού (idou)se
2401Ἰδουμαία (Idoumaia)Iduméen
2402ἱδρώς (hidros)svett
2403Ἰεζαβήλ (Iezabel)Isebel
2404Ἱεράπολις (Hierapolis)Hierapolis
2405ἱερατεία (hierateia)prästerlig syssla
2406ἱεράτευμα (hierateuma)prästerskap
2407ἱερατεύω (hierateuo)göra prästerlig tjänst
2408Ἱερεμίας (Ieremias)Jeremia
2409ἱερεύς (hiereus)präst
2410Ἱεριχώ (Hiericho)Jeriko
2411ἱερόν (hieron)tempel
2412ἱεροπρεπής (hieroprepes)som det anstår de heliga
2413ἱερός (hieros)helig
2414Ἱεροσόλυμα (Hierosoluma)Jerusalem
2415Ἱεροσολυμίτης (Hierosolumites)Jerusalems invånare
2416ἱεροσυλέω (hierosuleo)plundrar templen
2417ἱερόσυλος (hierosulos)helgerånare
2418ἱερουργέω (hierourgeo)vara i helig prästtjänst
2419Ἱερουσαλήμ (Hierousalem)Jerusalem
2420ἱερωσύνη (hierosune)prästtjänst
2421Ἰεσσαί (Iessai)Ishai
2422Ἰεφθάε (Iephthae)Jefta
2423Ἰεχονίας (Iechonias)Jojakin
2424Ἰησοῦς (Iesous)Jesus
2425ἱκανός (hikanos)många, mycket, värdig, lång
2426ἱκανότης (hikanotes)skicklighet
2427ἱκανόω (hikanoo)ge förmåga, skickliggjort, gjort värdig
2428ἱκετηρία (hiketeria)vädjan, åkallan
2429ἱκμάς (hikmas)fukt
2430Ἰκόνιον (Ikonion)Ikonium
2431ἱλαρός (hilaros)glad
2432ἱλαρότης (hilarotes)glädje
2433ἱλάσκομαι (hilaskomai)vara barmhärtig, förlåta, sona för
2434ἱλασμός (hilasmos)försoningen
2435ἱλαστήριον (hilasterion)nådastol, en benådningsplats, till försoning
2436ἵλεως (hileos)låt det vara fjärran, barmhärtig
2437Ἰλλυρικόν (Illurikon)Illyrien
2438ἱμάς (himas)rem
2439ἱματίζω (himatizo)klä
2440ἱμάτιον (himation)plagg, kläder, dräkt
2441ἱματισμός (himatismos)dräkt, kläder
2442ἱμείρομαι (himeiromai, homeiromai)i ömhet ge
2443ἵνα (hina)för att, till
2444ἱνατί (hinati)varför
2445Ἰόππη (Ioppe)Joppe
2446Ἰορδάνης (Iordanes)Jordan
2447ἰός (ios)gift, rost
2448Ἰουδά (Iouda)Juda
2449Ἰουδαία (Ioudaia)Judéen
2450Ἰουδαΐζω (Ioudaizo)leva som judar
2451Ἰουδαϊκός (Ioudaikos)judisk
2452Ἰουδαϊκῶς (Ioudaikos)som jude
2453Ἰουδαῖος (Ioudaios)judisk, jude
2454Ἰουδαϊσμός (Ioudaismos)judendom
2455Ἰούδας (Ioudas)Judas
2456Ἰουλία (Ioulia)Julia
2457Ἰούλιος (Ioulios)Julius
2458Ἰουνιᾶς (Iounias)Junia
2459Ἰοῦστος (Ioustos)Justus
2460ἱππεύς (hippeus)ryttare
2461ἱππικόν (hippikon)ridande
2462ἵππος (hippos)häst
2463ἶρις (iris)regnbåge
2464Ἰσαάκ (Isaak)Isak
2465ἰσάγγελος (isaggelos)som änglar
2466Ἰσαχάρ (Isachar)Isaskar
2467ἴσημι (isemi)att veta
2468ἴσθι (isthi)var du, var, överlämna dig själv
2469Ἰσκαριώτης (Iskariotes)Iskariot
2470ἴσος (isos)jämställt, lika
2471ἰσότης (isotes)utjämning, rimligt
2472ἰσότιμος (isotimos)samma dyrbara
2473ἰσόψυχος (isopsuchos)samma sinne
2474Ἰσραήλ (Israel)israel
2475Ἰσραηλίτης (Israelites)israelit
2476ἵστημι (histemi)stå, ställa, bli avgjort, stå still
2477ἱστορέω (historeo)lära känna
2478ἰσχυρός (ischuros)mäktig, stark, stark man, stormig, kraftfull, tapper
2479ἰσχύς (ischus)kraft, makt
2480ἰσχύω (ischuo)kan, kunna, förmå, bero, behärska
2481ἴσως (isos)ska väl
2482Ἰταλία (Italia)Italien
2483Ἰταλικός (Italikos)italienare
2484Ἰτουραΐα (Itouraia)Ituréen
2485ἰχθύδιον (ichthudion)småfiskar
2486ἰχθύς (ichthus)fisk
2487ἴχνος (ichnos)spår
2488Ἰωάθαμ (Ioatham)Jotam
2489Ἰωάννα (Ioanna)Susanna
2490Ἰωαννᾶς (Ioannas)Johanan
2491Ἰωάννης (Ioannes)Johannes
2492Ἰώβ (Iob)Job
2493Ἰωήλ (Ioel)Joel
2494Ἰωνάν (Ionan)Jonam
2495Ἰωνᾶς (Ionas)Jona
2496Ἰωράμ (Ioram)Joram
2497Ἰωρείμ (Ioreim)Jorim
2498Ἰωσαφάτ (Iosaphat)Joshafat
2499Ἰωσή (Iose)Joses
2500Ἰωσῆς (Ioses)Joses
2501Ἰωσήφ (Ioseph)Josef
2502Ἰωσίας (Iosias)Josia
2503ἰῶτα (iota)bokstav
2504κἀγώ (kago)och jag, jag också, så jag, jag, även jag
2505καθά (katha)somconj/adv
2506καθαίρεσις (kathairesis)rivning
2507καθαιρέω (kathaireo)ta ner, utrota, störta, bryta ner
2508καθαίρω (kathairo)rensa
2509καθάπερ (kathaper)som, liksom
2510καθάπτω (kathapto)hugga sig fast
2511καθαρίζω (katharizo)rengöra
2512καθαρισμός (katharismos)rening
2513καθαρός (katharos)ren, klar
2514καθαρότης (katharotes)renhet
2515καθέδρα (kathedra)stol
2516καθέζομαι (kathezomai)sitta
2517καθεξῆς (kathexes)i ordningsföljd
2518καθεύδω (katheudo)sova
2519καθηγητής (kathegetes)lärare, läromästare
2520καθήκω (katheko)handla passande, anpassa
2521κάθημαι (kathemai)sitta, sitta ner, sitta vid
2522καθημερινός (kathemerinos)daglig
2523καθίζω (kathizo)sitta, sitta ner, att sitta
2524καθίημι (kathiemi)sänka ner
2525καθίστημι (kathistemi)satt, sätta över, insätta som ledare
2526καθό (katho)i enlighet med, ju mer
2527καθόλου (katholou)att alls
2528καθοπλίζω (kathoplizo)beväpna
2529καθοράω (kathorao)se tydligt
2530καθότι (kathoti)eftersom
2531καθώς (kathos)som, så som
2532καί (kai)och, också, även, både, sedan, också
2533Καϊάφας (Kaiaphas)Kaifas
2534καίγε (kaige)åtminstone
2535Κάϊν (Kain)Kain
2536Καϊνάν (Kainan)Kenan
2537καινός (kainos)ny
2538καινότης (kainotes)nyhet
2539καίπερ (kaiper)trots, fastän
2540καιρός (kairos)tid, rätt tid, tillfälle
2541Καῖσαρ (Kaisar)Kejsare
2542Καισάρεια (Kaisereia)Caesarea, Caesarea (Filippi)
2543καίτοι (kaitoi)fastän, ändå
2544καίτοιγε (kaitoige)även om, dock
2545καίω (kaio)brinna, tända
2546κἀκεῖ (kakei)och där, där också
2547κἀκεῖθεν (kakeithen)och därifrån, och efter det
2548κἀκεῖνος (kakeinos)och han, och de
2549κακία (kakia)elakhet, illvilja, ondska, plåga
2550κακοήθεια (kakoetheia)ondska
2551κακολογέω (kakologeo)förbanna, förtala
2552κακοπάθεια (kakopatheia)lidande
2553κακοπαθέω (kakopatheo)bära lidande, få lida
2554κακοποιέω (kakopoieo)göra ont, onda gärningar
2555κακοποιός (kakopoios)att vara ond
2556κακός (kakos)ond
2557κακοῦργος (kakourgos)brottslig
2558κακουχέω (kakoucheo)misshandla, utstå misshandel
2559κακόω (kakoo)förtrycka, förgifta
2560κακῶς (kakos)vara sjuk, sjuklig, orätt, svårt, illa
2561κάκωσις (kakosis)förtryck
2562καλάμη (kalame)strå
2563κάλαμος (kalamos)strå, rör, penna
2564καλέω (kaleo)kalla, bjuda in
2565καλλιέλαιος (kallielaios)äkta olivträd
2566καλλίον (kallion)mycket välcomparative
2567καλοδιδάσκαλος (kalodidaskalos)lärare i det som är gott
2568Καλοὶ Λιμένες (Kaloi, Limenes)Goda hamnarna
2569καλοποιέω (kalopoieo)göra gott
2570καλός (kalos)god, gott, bättre, rätt, fina
2571κάλυμα (kaluma)slöja
2572καλύπτω (kalupto)täcka, dölja
2573καλῶς (kalos)gott, god, skickligt
2574κάμηλος (kamelos)kamel
2575κάμινος (kaminos)ugn
2576καμμύω (kammuo)sluta, stänga
2577κάμνω (kamno)tröttna, bli sjuk
2578κάμπτω (kampto)böja
2579κἄν (kan)fastän, och om, också, åtminstone, om så mycket som, än
2580Κανᾶ (Kana)Kana
2581Κανανίτης (Kananites)Selot
2582Κανδάκη (Kandake)Kandace
2583κανών (kanon)regel, område
2584Καπερναούμ (Kapernaoum)Kapernaum
2585καπηλεύω (kapeleuo)förfalska
2586καπνός (kapnos)rök
2587Καππαδοκία (Kappadokia)Kappadokien
2588καρδία (kardia)hjärta, brustet hjärta
2589καρδιογνώστης (kardiognostes)kännare av hjärtat
2590καρπός (karpos)frukt
2591Κάρπος (Karpos)Karpus
2592καρποφορέω (karpophoreo)bära frukt
2593καρποφόρος (karpophoros)skördetid, fruktbar
2594καρτερέω (kartereo)hålla ut
2595κάρφος (karphos)flisa
2596κατά (kata)enligt, mot, i
2597καταβαίνω (katabaino)komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner
2598καταβάλλω (kataballo)slå ner, lägga
2599καταβαρέω (katabareo)vara en börda
2600κατάβασις (katabasis)foten av, sluttning
2601καταβιβάζω (katabibazo)kasta ner, trycka ner
2602καταβολή (katabole)skapelse
2603καταβραβεύω (katabrabeuo)ta segerkransen ifrån
2604καταγγελεύς (kataggeleus)förkunnare
2605καταγγέλλω (kataggello)predika, förkunna
2606καταγελάω (katagelao)hånskratta
2607καταγινώσκω (kataginosko)fördöma, döma
2608κατάγνυμι (katagnumi)krossa
2609κατάγω (katago)ta med ner, skicka ner, hämta ner
2610καταγωνίζομαι (katagonizomai)besegra
2611καταδέω (katadeo)förbinda
2612κατάδηλος (katadelos)tydlig
2613καταδικάζω (katadikazo)döma
2614καταδιώκω (katadioko)skynda efter
2615καταδουλόω (katadouloo)förslava, trälbinda
2616καταδυναστεύω (katadunasteuo)vara i någons våld
2617καταισχύνω (kataischuno)skämmas, förödmjuka, vanära
2618κατακαίω (katakaio)bränna, bränna upp, bli helt uppbränd
2619κατακαλύπτω (katakalupto)hölja, täcka
2620κατακαυχάομαι (katakauchaomai)förhäva sig, triumfera, skryta
2621κατάκειμαι (katakeimai)ligga, ligga till bords, sängliggande
2622κατακλάω (kataklao)bryta
2623κατακλείω (katakleio)sätta i
2624κατακληροδοτέω (kataklerodoteo)fördela arv
2625κατακλίνω (kataklino)lägga sig till bords, slå sig ned
2626κατακλύζω (katakluzo)svämma över
2627κατακλυσμός (kataklusmos)floden
2628κατακολουθέω (katakoloutheo)följa efter, följa
2629κατακόπτω (katakopto)sarga, skada
2630κατακρημνίζω (katakremnizo)kasta huvudstupa ner
2631κατάκριμα (katakrima)fördömelse
2632κατακρίνω (katakrino)döma, fördöma
2633κατάκρισις (katakrisis)fördöma
2634κατακυριεύω (katakurieuo)utöva herravälde över, övermanna, härska över
2635καταλαλέω (katalaleo)förtala, anklaga
2636καταλαλία (katalalia)förtal
2637κατάλαλος (katalalos)förtalare
2638καταλαμβάνω (katalambano)få tag i, gripa tag i, fatta (förstå), övervinna, vinna, förstå, överraska
2639καταλέγω (katalego)räknas
2640κατάλειμμα (kataleimma)rest, kvarleva
2641καταλείπω (kataleipo)lämna
2642καταλιθάζω (katalithazo)stena
2643καταλλαγή (katallage)försoning
2644καταλλάσσω (katallasso)försona
2645κατάλοιπος (kataloipos)alla andra
2646κατάλυμα (kataluma)gästrum, härbärge
2647καταλύω (kataluo)upphäva, riva ner, slå ner, husrum, gäst
2648καταμανθάνω (katamanthano)se på, ge akt på
2649καταμαρτυρέω (katamartureo)vittna mot
2650καταμένω (katameno)brukade vara
2651καταμόνας (katamonas)ensam
2652κατανάθεμα (katanathema)förbannelse
2653καταναθεματίζω (katanathematizo)förbanna
2654καταναλίσκω (katanalisko)förtära
2655καταναρκάω (katanarkao)ligga till last
2656κατανεύω (kataneuo)vinka
2657κατανοέω (katanoeo)ge akt på, skåda, märka, se efter
2658καταντάω (katantao)komma, nå
2659κατάνυξις (katanuxis)likgiltighet, sömnaktighet
2660κατανύσσω (katanusso)stinga
2661καταξιόω (kataxioo)anse någon värdig
2662καταπατέω (katapateo)trampa ner
2663κατάπαυσις (katapausis)vila
2664καταπαύω (katapauo)lugna, vila
2665καταπέτασμα (katapetasma)förhänge
2666καταπίνω (katapino)svälja, drunkna
2667καταπίπτω (katapipto)falla
2668καταπλέω (katapleo)ankomma
2669καταπονέω (kataponeo)pina
2670καταποντίζω (katapontizo)sjunka, drunkna
2671κατάρα (katara)förbannelse
2672καταράομαι (kataraomai)förbanna
2673καταργέω (katargeo)göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut
2674καταριθμέω (katarithmeo)räkna
2675καταρτίζω (katartizo)upprätta, fullborda, återställa, laga, bereda, göra i ordning
2676κατάρτισις (katartisis)fullkomlighet
2677καταρτισμός (katartismos)utrustning
2678κατασείω (kataseio)ge tecken
2679κατασκάπτω (kataskapto)bryta ner, fördärva
2680κατασκευάζω (kataskeuazo)bereda, bygga, inrätta
2681κατασκηνόω (kataskenoo)bo, vila
2682κατασκήνωσις (kataskenosis)bo
2683κατασκιάζω (kataskiazo)överskugga
2684κατασκοπέω (kataskopeo)spionera
2685κατάσκοπος (kataskopos)spejare
2686κατασοφίζομαι (katasophizomai)gå listigt fram
2687καταστέλλω (katastello)lugna, lugn
2688κατάστημα (katastema)bete sig
2689καταστολή (katastole)kläder
2690καταστρέφω (katastrepho)välta
2691καταστρηνιάω (katastreniao)de dras in i en promiskuös livsstil och förs bort från den Smorde
2692καταστροφή (katastrophe)bryta ner, fördärva
2693καταστρώννυμι (katastronnumi)nedgöra, störta
2694κατασύρω (katasuro)dra
2695κατασφάττω (katasphatto)hugga ner
2696κατασφραγίζω (katasphragizo)försegla
2697κατάσχεσις (kataschesis)besittning
2698κατατίθημι (katatithemi)hålla sig väl med
2699κατατομή (katatome)stympning, sönderskurna
2700κατατοξεύω (katatoxeuo)genomborra
2701κατατρέχω (katatrecho)rycka ut
2702καταφέρω (kataphero)falla, rösta för
2703καταφεύγω (katapheugo)fly
2704καταφθείρω (katphtheiro)fördärva
2705καταφιλέω (kataphileo)kyssa
2706καταφρονέω (kataphroneo)förakta
2707καταφρονητής (kataphrontes)föraktare
2708καταχέω (katacheo)hälla ut, gjuta
2709καταχθόνιος (katachthonios)under jorden
2710καταχράομαι (katachraomai)bruka
2711καταψύχω (katapsucho)svalka
2712κατείδωλος (kateidolos)full av avgudabilder
2713κατέναντι (katenanti)framför
2714κατενώπιον (katenopion)inför, inför sin härlighet
2715κατεξουσιάζω (katexousiazo)utöva auktoritet över, vara herrar över
2716κατεργάζομαι (katergazomai)arbeta, göra, förmåga
2718κατέρχομαι (katerchomai)komma ner, komma, gå ner
2719κατεσθίω (katesthio, kataphago)äta upp
2720κατευθύνω (kateuthuno)styra, leda
2721κατεφίστημι (katephistemi)göra gemensamt angrepp mot
2722κατέχω (katecho)undertrycka, hålla, behålla, äga, hålla kvar
2723κατηγορέω (kategoreo)anklaga
2724κατηγορία (kategoria)anklagelse
2725κατήγορος (kategoros, ketegor)anklagare
2726κατήφεια (katepheia)bedrövelse
2727κατηχέω (katecheo)undervisa, informera, höra sägas
2728κατιόω (katioo)rosta
2729κατισχύω (katischuo)få makt över, stå emot
2730κατοικέω (katoikeo)bo, bosätta, bor
2731κατοίκησις (katoikesis)tillhåll
2732κατοικητήριον (katoiketerion)boning
2733κατοικία (katoikia)bosättning, bostadsort
2734κατοπτρίζομαι (katoptrizomai)se som i en spegel, återspegla, reflektera
2735κατόρθωμα (katorthoma)mycket värdig gärning
2736κάτω (kato, cf), katotero, cf)ner, därunder, nere
2737κατώτερος (katoteros)lägre
2738καῦμα (kauma)hetta
2739καυματίζω (kaumatizo)förbränna
2740καῦσις (kausis)avbränning
2741καυσόω (kausoo)bränna upp med hetta
2742καύσων (kauson)hetta, brännande hetta
2743καυτηριάζω (kauteriazo)brännmärka
2744καυχάομαι (kauchaomai)berömma, glädja
2745καύχημα (kauchema)berömmelse, stolthet
2746καύχησις (kauchesis)beröm, ära
2747Κεγχρεαί (Kegchreai)Kenkrea
2748Κεδρών (Kedron)Kidrondalen
2749κεῖμαι (keimai)satt, ligga
2750κειρία (keiria)bindel
2751κείρω (keiro)klippa
2752κέλευσμα (keleuma)befallning
2753κελεύω (keleuo)befalla
2754κενοδοξία (kenodoxia)tom ära
2755κενόδοξος (kenodoxos)tom ära, söka tom ära
2756κενός (kenos)meningslös, förgäves, tomhänt, fåfängligt
2757κενοφωνία (kenophonia)tomt prat
2758κενόω (kenoo)upphäva, beröva kraft, göra berömmelse om intet
2759κέντρον (kentron)udd, gadd, något som sticker
2760κεντυρίων (kenturion)officer
2761κενῶς (kenos)tomma ord
2762κεραία (keraia)prick
2763κεραμεύς (kerameus)krukmakare
2764κεραμικός (keramikos)tillverkat av lera, lerkärl
2765κεράμιον (keramion)kruka
2766κέραμος (keramos)taktegel
2767κεράννυμι (kerannumi)hälla i, hälla upp
2768κέρας (keras)horn
2769κεράτιον (keration)fröskida
2770κερδαίνω (kerdaino)vinna
2771κέρδος (kerdos)vinst
2772κέρμα (kerma)pengar, mynt
2773κερματιστής (kermatistes)penningväxlare
2774κεφάλαιον (kephalaion)summa, huvudpunkt
2775κεφαλαιόω (kephalaioo)skada huvudet
2776κεφαλή (kephale)huvud
2777κεφαλίς (kephalis)bokrulle
2778κῆνσος (kensos)skatt
2779κῆπος (kepos)trädgård
2780κηπουρός (kepouros)trädgårdsmästare
2781κηρίον (kerion)honungskaka
2782κήρυγμα (kerugma)predikan
2783κῆρυξ (kerux)förkunnare
2784κηρύσσω (kerusso)predika, ropa ut, berätta
2785κῆτος (ketos)val, stor fisk
2786Κηφᾶς (Kephas)Kefas
2787κιβωτός (kibotos)ark
2788κιθάρα (kithara)harpa
2789κιθαρίζω (kitharizo)spela harpa
2790κιθαρῳδός (kitharodos)harpspelare
2791Κιλικία (Kilikia)Kilikien
2792κινάμωμον (kinamomon)kanel
2793κινδυνεύω (kinduneuo)försättas i fara, riskera
2794κίνδυνος (kindunos)fara
2795κινέω (kineo)röra, skaka, flytta
2796κίνησις (kinesis)rörelse
2797Κίς (Kis)Kish
2798κλάδος (klados)gren
2799κλαίω (klaio)gråta, sörja
2800κλάσις (klasis)brödsbrytelse
2801κλάσμα (klasma)bitar
2802Κλαύδη (Klaude)Kauda
2803Κλαυδία (Klaudia)Claudia
2804Κλαύδιος (Klaudios)Claudius
2805κλαυθμός (klauthmos)gråt
2806κλάω (klao)bryta
2807κλείς (kleis)nyckel
2808κλείω (kleio)stänga
2809κλέμμα (klemma)stöld
2810Κλεόπας (Kleopas)Kleopas
2811κλέος (kleos)beröm
2812κλέπτης (kleptes)tjuv
2813κλέπτω (klepto)stjäla
2814κλῆμα (klema)gren
2815Κλήμης (Klemes)Clemens
2816κληρονομέω (kleronomeo)ärva
2817κληρονομία (kleronomia)arv
2818κληρονόμος (kleronomos)arvinge
2819κλῆρος (kleros)lott, del, plats
2820κληρόω (kleroo)få ett arv
2821κλῆσις (klesis)kallelse
2822κλητός (kletos)kallad
2823κλίβανος (klibanos)ugn
2824κλίμα (klima)region
2825κλίνη (kline)säng
2826κλινίδιον (klinidion)bädd
2827κλίνω (klino)vila, böja, böja sig ner,
2828κλισία (klisia)sällskap, matlag
2829κλοπή (klope)stöld
2830κλύδων (kludon)vågor
2831κλυδωνίζομαι (kludonizomai)kastas hit och dit
2832Κλωπᾶς (Klopas)Klopas
2833κνήθω (knetho)klia
2834Κνίδος (Knidos)Knidos
2835κοδράντης (kodrantes)öre, skärv
2836κοιλία (koilia)moderliv, mage, buk
2837κοιμάω (koimao)sova, insomna, avlida
2838κοίμησις (koimesis)vila
2839κοινός (koinos)gemensam, oren
2840κοινόω (koinoo)orena
2841κοινωνέω (koinoneo)fått del i, ta del av
2842κοινωνία (koinonia)gemenskap, delaktighet
2843κοινωνικός (koinonikos)villig att dela med sig
2844κοινωνός (koinonos)delaktig, medarbetare, gemenskap, sida vid sida
2845κοίτη (koite)säng, kammare
2846κοιτών (koiton)kammarherre
2847κόκκινος (kokkinos)scharlakansröd
2848κόκκος (kokkos)säd, korn
2849κολάζω (kolazo)straffa
2850κολακεία (kolakeia)smicker
2851κόλασις (kolasis)straff
2852κολαφίζω (kolaphizo)slå
2853κολλάω (kollao)ansluta till, umgås, förena
2854κολλούριον (kollourion)ögonsalva
2855κολλυβιστής (kollubistes)växlare (penningväxlare)
2856κολοβόω (koloboo)förkortad
2857Κολοσσαί (Kolossai)Kolossai
2858Κολοσσαεύς (Kolossaeus)person från Kolossai
2859κόλπος (kolpos)famn, bukt
2860κολυμβάω (kolumbao)simma
2861κολυμβήθρα (kolumbethra)damm
2862κολωνία (kolonia)koloni
2863κομάω (komao)ha långt hår
2864κόμη (kome)hår
2865κομίζω (komizo)få igen, ta med
2866κομψότερον (kompsoteron)bli bättre
2867κονιάω (koniao)vitkalkad
2868κονιορτός (koniortos)damm
2869κοπάζω (kopazo)upphörde, mojnade
2870κοπετός (kopetos)dödsklagan
2871κοπή (kope)slakten, segern
2872κοπιάω (kopiao)arbeta, bli trött
2873κόπος (kopos)arbete, besvär, oro
2874κοπρία (kopria)gödselhög
2875κόπτω (kopto)sörja, jämra sig, skära ner
2876κόραξ (korax)korp
2877κοράσιον (korasion)flicka, ungmö
2878κορβᾶν (korban, korbanas)offerkista, korban, offergåva, tempelgåva
2879Κορέ (Kore)Kora
2880κορέννυμι (korennumi)äta, mättas
2881Κορίνθιος (Korinthios)korintier
2882Κόρινθος (Korinthos)Korint
2883Κορνήλιος (Kornelios)Cornelius
2884κόρος (koros)tunna, mått
2885κοσμέω (kosmeo)smycka, pryda, göra i ordning
2886κοσμικός (kosmikos)världslig
2887κόσμιος (kosmios)blygsam, uppföra sig väl
2888κοσμοκράτωρ (kosmokrator)världshärskare
2889κόσμος (kosmos)värld
2890Κούαρτος (Kouartos)Quartus
2891κοῦμι (koumi)stå upp
2892κουστωδία (koustodia)vaktstyrka
2893κουφίζω (kouphizo)lätta
2894κόφινος (kophinos)korg
2895κράββατος (krabbatos)bädd, bår
2896κράζω (krazo)skrika, ropa
2897κραιπάλη (kraipale)festa
2898κρανίον (kranion)dödskalle
2899κράσπεδον (kraspedon)hörntofs
2900κραταιός (krataios)mäktig
2901κραταιόω (krataioo)växa sig stark, bli stark
2902κρατέω (krateo)gripa, ta, hålla
2903κράτιστος (kratistos)högst ärade, ädle
2904κράτος (kratos)makt, kraft
2905κραυγάζω (kraugazo)ropa, skrika
2906κραυγή (krauge)rop
2907κρέας (kreas)kött
2908κρεῖσσον (kreisson)bättre
2909κρείττων (kreitton)bättre
2910κρεμάννυμι (kremannumi)hänga
2911κρημνός (kremnos)brant
2912Κρής (Kres)kretensare
2913Κρήσκης (Kreskes)Crescens
2914Κρήτη (Krete)Kreta
2915κριθή (krithe)korn
2916κρίθινος (krithinos)korn (av korn)
2917κρίμα (krima)dom
2918κρίνον (krinon)lilja
2919κρίνω (krino)döma, gå till rätta
2920κρίσις (krisis)domstol, fördömelse
2921Κρίσπος (Krispos)Crispus
2922κριτήριον (kriterion)dom, domstol
2923κριτής (krites)domare
2924κριτικός (kritikos)urskiljare
2925κρούω (krouo)knacka
2926κρύπτη (krupte)skymundan
2927κρυπτός (kruptos, kruphaios)fördold, gömd
2928κρύπτω (krupto)gömma, gömd dölja, dold
2929κρυσταλλίζω (krustallizo)göra kristallklar
2930κρύσταλλος (krustallos)kristall
2931κρυφῆ (kruphe)i hemlighet
2932κτάομαι (ktaomai)vinna, tjäna, få in, skaffa, erhålla
2933κτῆμα (ktema)ägodelar
2934κτῆνος (ktenos)riddjur, boskap
2935κτήτωρ (ktetor)ägare
2936κτίζω (ktizo)skapa
2937κτίσις (ktisis)skapelse, ordningen
2938κτίσμα (ktisma)skapelse
2939κτίστης (ktistes)Skapare
2940κυβεία (kubeia)falskspel
2941κυβέρνησις (kubernesis)styrelse
2942κυβερνήτης (kubernetes)styrman, sjökapten
2943κυκλόθεν (kuklothen)runt omkring
2944κυκλόω (kukloo)gå runt, omringa, stå omkring
2945κύκλῳ (kuklo)omkring, runt omkring
2946κύλισμα (kulisma)vältring
2947κυλιόω (kulioo)vrida sig
2948κυλλός (kullos)halta, lytta
2949κῦμα (kuma)vågor
2950κύμβαλον (kumbalon)cymbal
2951κύμινον (kuminon)kummin
2952κυνάριον (kunarion)hund
2953Κύπριος (Kuprios)cypriot, från Cypern
2954Κύπρος (Kupros)Cypern
2955κύπτω (kupto)böja sig
2956Κυρηναῖος (Kurenaios)Kyrene
2957Κυρήνη (Kurene)Kyrene
2958Κυρήνιος (Kurenios)Quirinius
2959Κυρία (Kuria)frun
2960κυριακός (kuriakos)Herrens
2961κυριεύω (kurieuo)vara herre över
2962κύριος (kurios)Herren, herre
2963κυριότης (kuriotes)herradömen, andevärldens herrar
2964κυρόω (kuroo)besluta, bekräftat
2965κύων (kuon)hund
2966κῶλον (kolon)lik
2967κωλύω (koluo)hindra
2968κώμη (kome)by, stad
2969κωμόπολις (komopolis)stad
2970κῶμος (komos)vilt leverne
2971κώνωψ (konops)mygga
2972Κώς (Kos)Kos