Svenska bibelöversättningar

Sverige är välsignat med många olika översättningar. Den första bibeln var Gustav Wasas bibel som kom ut på femtonhundratalet. Sedan dess har det gjorts ett tiotal olika svenska översättningar, och dessa i sin tur i flera revideringar. Det är bra med många översättningar, ju flera översättningar desto tydligare framträder Guds ord.The Message

En modern parafras översättning av Eugene Peterson som undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev församlingspastor. The Message började växa fram i församlingsarbetet, och efter 30 år tog den form som en ny bibelöversättning och kom ut 2002 i USA. Den har spridits över hela den engelskspråkiga världen, och tio år senare har NT översatt till svenska.

Typ:parafras
NT: 2012
Psaltaren: 2013
Hemsida: www.messagebible.com (på engelska)


Fribibel

En modern översättning av Bibeln som är fri att använda. Arbetet sker öppet och alla kan delta och kommentera översättningen under tiden som den framställs på sidan wiki.fribibel.se.

Typ: ord för ord
NT/GT: 2011 (pågående interaktiv översättning)
Hemsida: www.fribibel.se


Svenskbibel

En lättläst översättning av Ragnar Blomfelt som undviker otidsenliga ord och begrepp och svårförståeliga formuleringar. Översättningen är varken helt ordagrann eller helt dynamisk (fri). Det är kontexten som har fått avgöra stilform.

Typ: ord för ord/parafras
NT: 2009 (en beta version)
Hemsida: www.svenskbibel.se


Reformationsbibeln

1994 startade arbetet med att ge en ny språkdräkt av Reformationsbibeln (Karl XII:s Bibel från 1702). Översättningen utgår ifrån den äldsta grekiska grundtexten som kallas Textus Receptus (TR), det är samma som den engelska översättningen King James Version är byggd på. De flesta andra översättningarna utgår från Westcott-Hort.

Typ: ord för ord
Engelsk motsvarighet: King James Version
NT: 2003
GT: pågår nu
Hemsida: www.bibel.se


Levande bibeln / Nya Levande Bibeln

Internationella Bibelsällskapets översättning med ett modernare språk. Handbok för livet använder sig bla av denna text. Levande Bibeln är en översättning från engelskan. Originalet skrevs av en man som hette Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt. 

Typ: parafras
Engelsk motsvarighet: Living Bible
NT: 1974, 2003 (Nya Levande Bibeln)
GT: 1977, arbetet med Nya Levande Bibeln
Utgivare: Internationella Bibelsällskapets
Hemsida: www.biblica.com, www.biblegateway.com


Bibel 2000

Den senaste statliga översättningen som har översatt bibeln till en modern och tydlig svenska som gör den tillgänglig för så många som möjligt i vår tid. Arbetet påbörjades år 1972. Nio år senare gavs Nya Testamentet ut (NT81). År 2000 var även Gamla testamentet klart, därav varav namnet Bibel 2000.

Typ: ord för ord
NT: 1981, 2000
GT: 2000
Hemsida: www.bibeln.se


Viveka Heyman

Viveka Heyman (1919-2013), var en svensk journalist, författare, översättare. Hon vistades i Israel 1949-1954 och har gjort en egen friare översättning med en judisk angreppsvinkel av delar av GT. Höga visan (1960), Predikaren (1961), Jobs bok (1969), Ordspråksboken (1970), Samuels bok (1977), Jesajas bok (1977), Första Mosebok (1979) Psaltaren (1982) och Profeterna (1996).

Typ: ord för ord/parafras
GT: 1960-1996


Folkbibeln 98,15

Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning som också fått mycket positiv kritik för både sin trohet mot grundtexten och för sitt språk. Översättningen kom ut 1998, och 2015 kom Nya Testamentet ut i en grundligt reviderad utgåva.

Typ: ord för ord
NT: 1998, reviderad 2015
GT: 1998
Hemsida: www.folkbibeln.net


NT81

Bibelkommissionens nya översättning. Arbetet påbörjades 1972 och 1981 gavs nya testamentet ut, arbetet fortsatte med gamla testamentet som blev klart år 2000, se Bibel 2000.
Typ: ord för ord
NT: 1981


Bo Giertz översättning

Den svenske biskopen Bo Giertz (1905-1998) gjorde en modern översättning att utgå från när han författade kommentarer till alla Nya testamentets böcker. Efter sin pensionering 1970, tog Giertz på allvar itu med sin översättning av Nya testamentet, som blev klar 1981.
Typ: ord för ord/parafras
NT: 1981


David Hedegårds översättning

David Hedegård (1891-1971). Översättningen fick stor spridning, särskilt i frikyrkan och genom Gideoniterna som delade ut den. Till översättningen finns även förklarande noter.
Typ: ord för ord
NT: 1965


Eric Grönlunds översättning

Eric Grönlund, utgav 1962 en översättning av Markusevangeliet avsedd mest "för den ungdom som kommit att stå som främlingar för kristna ord och tankar". Den använder sig ibland av slangord vilket var uppseendeväckande.
Typ: parafras
NT: Markusevangeliet
1917 års översättning

Den statliga översättningen som påbörjades 1773.
Typ: ord för ord
GT,NT: 1917


Helge Åkessons översättning

Översättning gjord av fribaptisten Helge Åkesson (1831-1904). Översättningen följer den grekiska grundtexten nästan ord för ord. Detta är en linjär översättning. Detta var en av de första icke statliga översättningarna så översättningen fick möta mycket kritik. En av punkterna var att Åkesson inte trodde på ett evigt straff (helvetet). Ordet "evigt" har översatts med evärdigt/tidsålderlig.
Typ: Linjär (följer grundtextens ordföljd)
NT: 1911


Normalupplagan

När en bibelkommission 1773 tillsattes för att ta fram en ny bibelöversättning kom det att dröja 144 år innan de var klara och gav ut 1917 års översättning. Under tiden gav kommissionen ut tio andra versioner av NT. Två av dessa godkändes för bruk i kyrkans och skolans undervisning, och kallas för normalupplagor.
Typ: ord för ord
NT: 1883,1908


Karl XIIs bibel   

Reviderad version af Gustav Wasas bibel
NT,GT: 1703


Gustav II Adolfs bibel   

Reviderad version af Gustav Wasas bibel
NT,GT: 1618


Gustav Wasas bibel

Den första svenska bibeln, i stor del översatt från på Martin Luthers tyska bibelöversättning.
Typ: ord för ord
NT: 1526
GT: 1541